Täysistuntojen pöytäkirjat ​

Täysistunnoista laaditaan pöytäkirjat, joihin kirjataan niin asioiden käsittelyt ja tehdyt päätökset kuin kaikki käytetyt puheenvuorotkin. Pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi; puheenvuorot kuitenkin julkaistaan vain sillä kielellä, millä ne pidetään. Täysistunnon pöytäkirjaa​ laaditaan istunnon aikana ja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kuin sitä valmistuu.

Loading...

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 131/2022 vp Täysistunto Tiistai 29.11.2022 klo 13.59—20.30

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto keskeytettiin klo 18.50. Täysistuntoa jatkettiin klo 19.06. Täysistunto päättyi klo 20.30. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.59—15.58, 17.57—18.50 ja 19.06—20.30) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.58—17.57). 

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 24.11.2022 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 124-130, 132-144/2022 vp. 

3. Mari Rantasen vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 38/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kiuru)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 5/2022 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 310/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 299/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 300/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 304/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 312/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 301/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 303/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 306/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain 74 §:n muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 290/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 291/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

15. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 292/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle luotsauslaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 293/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 174/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 252/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 27/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

19. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 128/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 13/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 148/2022 vp
LakialoiteLA 42/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 14/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

22. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 228/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

23. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 239/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 15/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 239/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

24. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 106/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 18/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 106/2022 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

25. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 94/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 17/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 144/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

26. Hallituksen esitys eduskunnalle henkilöstön aseman turvaamista yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 213/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 15/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 213/2022 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

27. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 214/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 16/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 214/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

28. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 147/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 17/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 147/2022 vp sisältyvien 1.-11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

29. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 302/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 31/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 302/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

30. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 146/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 26/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 146/2022 vp sisältyvien 1.-14. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

31. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 266/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 27/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 266/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

32. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 127/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 127/2022 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

33. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 14/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 141/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

34. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 167/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 18/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 167/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

35. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 93/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 19/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 163/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

36. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 88/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

37. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 18/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 230/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

38. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 172/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 172/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

39. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 219/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 4/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 219/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

40. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 223/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 5/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 223/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

41. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 30.11.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.30. 

Viimeksi julkaistu 2022-11-29 22.48.20