​​​

​Täysistunnot eduskunnassa

Eduskunnan täysistunto on lainsäädäntötyön ja ajankohtaisen poliittisen keskustelun keskeinen areena. Täysistunnot lähetetään suorina verkkolähetyksinä eduskunnan verkkopalvelussa. Suullinen kyselytunti on aina torstaisin klo 16. Eduskunnan täysistuntojen suorien verkkolähetysten ja pidettyjen täysistuntojen videotallenteiden uudet osoitteet löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta.

Loading...
2020/154
637420730360000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:60bcb608-6c21-4e2d-abe0-ba371c7e7fd4 AND Kielikoodi:fi AND Toimija='Täysistunto*' AND Eduskuntatunnus='PJ 154/2020 vp*'
Päiväjärjestys
PJ
154
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 30.11.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 68/2020 vp. 
3
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
Valtioneuvoston selonteko
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi lausumavastalausetta) 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
18
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021-2025
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
20
Hallituksen esitys eduskunnalle Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuutta verotuksessa sekä eräiden luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
22
Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
23
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
24
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
25
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
26
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
27
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
28
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2020-11-30 10.31.23