Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunnan lausunto valmiuslain muutosehdotuksesta on valmistunut

Julkaistu 25.5.2022 12.00

Perustuslakivaliokunnan lausunto valmiuslain muutosehdotuksesta on valmistunut

Perustuslakivaliokunnan lausunto (PeVL 29/2022) valmiuslain muutosehdotuksesta on valmistunut. Lausunto on yksimielinen. Nykyinen, vuonna 2012 voimaan tullut valmiuslaki on säädetty poikkeuslakina. Perustuslakivaliokunnan mukaan valmiuslain muutos ei ole nytkään säädettävissä tavallisena lakina, mutta se voidaan säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä ns. poikkeuslakina.

Ehdotuksessa valmiuslain poikkeusolojen määritelmää ehdotetaan täydennettäväksi niin, että määritelmässä otetaan nykyistä kattavammin huomioon erilaiset hybridiuhat. Lain tarkoituksena on varmistaa viranomaisten mahdollisuudet vastata tehokkaasti ja oikeasuhtaisesti vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen mukaisiin turvallisuusuhkiin. Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotuksella on hyväksyttävät ja painavat perusteet. 

Hybridiuhat voivat olla varsin moninaisia ja hankalasti yksilöitäviä. Perustuslakivaliokunta on myös pitänyt tietynlaisen joustavuuden mahdollistavaa poikkeusolomääritelmää valmiuslaissa ymmärrettävänä. Valmiuslakiin nyt ehdotettu uusi poikkeusolomääritelmä on perustuslakivaliokunnan mielestä kuitenkin liian laaja, ja sen soveltamisala on jossakin määrin epämääräinen. Poikkeusolomääritelmä ei siksi täytä perustuslakiin sisältyvää lailla säätämisen vaatimusta. Puolustusvaliokunnan tulee täsmentää sääntelyä.

Hybridiuhkatilanteissa voidaan lakiehdotuksen mukaan soveltaa suurta osaa valmiuslain toimivaltuuksista. Lakiin lisätään myös joitakin uusia toimivaltuuksia. Voimassa olevan poikkeuslakina säädetyn valmiuslain toimivaltuussääntely ei täytä perustuslain vaatimuksia, ja sen soveltamisalan laajentaminen ei nyt ehdotetulla tavalla ole mahdollista ilman poikkeuslakia.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt tärkeänä, että perustuslakia muutettaessa tai pysyväisluonteisia poikkeuslakeja säädettäessä kiireellistä menettelyä käytetään vain välttämättömistä syistä ja pakottavissa tapauksissa. Valiokunta kiinnittää huomiota sääntelyn tavoitteeseen ja turvallisuusympäristön muutoksiin eikä valiokunnan mielestä estettä ei ole sille, että valmiuslakiehdotus käsitellään kiireellisessä perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunnan lausunto eduskunnan verkkopalvelussa

Aihealueet
Perustuslakivaliokunta