Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää ns. potilasturvallisuuslain hyväksymistä

Julkaistu 16.9.2022 16.00

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää ns. potilasturvallisuuslain hyväksymistä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana valmistui perjantaina 16. syyskuuta. Mietintöön sisältyy yksi vastalause.

Työtaisteluoikeuteen kohdistuvien rajoitusten oltava tarkkarajaisia​

Valiokunta pitää mietinnössään välttämättömänä ehdotetun lain säätämistä​. Hallituksen esityksen sekä valiokunnan asiantuntijakuulemisten perusteella terveydenhuoltoon ja kotihoitoon kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet voivat ilman suojelutyöstä sopimista varsin suurella todennäköisyydellä johtaa potilaiden ja asiakkaiden hengen vaarantumiseen ja terveyden vakavaan vaarantumiseen. Asiakkaiden tai potilaiden hengen vaarantumisen tai asiakkaiden tai potilaiden terveyden vakavan vaarantumisen estäminen on valiokunnan näkemyksen mukaan voitava turvata kaikissa olosuhteissa, myös työtaistelun aikana.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta painottaa, että työtaisteluoikeuteen kohdistuvien rajoitusten on kuitenkin oltava soveltamisalaltaan ja ajallisesti tarkkarajaisia, välittömään uhkaan perustuvia ja oikeasuhteisia sekä viimesijaisia. Valiokunta korostaa, että ehdotetun lain tarkoituksena ei ole estää työtaistelun toteuttamista eikä laissa säädettyjä keinoja voida käyttää työtaistelun murtamiseen eikä työvoimapulasta tai siihen osoitettujen voimavarojen riittämättömyydestä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian​

Valiokunta pitää tärkeänä, että osapuolet saavuttaisivat neuvottelutuloksen mahdollisimman pikaisesti ja katsoo, ettei tässä vaiheessa ole perusteita lain voimassaoloajan pidentämiselle. Esityksen mukaan laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 31. päivään tammikuuta 2023.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kiinnitti antamassaan lausunnossaan huomiota siihen, että lakiehdotus sisältää järjestölle määrättävän uhkasakon ohella myös yksittäiseen työntekijään kohdistuvan uhkasakkotehosteen ja esitti, että sosiaali- ja terveysvaliokunta vielä harkitsee henkilökohtaisen uhkasakkovastuun tarpeellisuutta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että vastuun työtaistelun seurauksista kantaa työtaisteluun ryhtynyt järjestö, ja ehdottaa yksittäiseen työntekijään kohdistuvan 5 ja 9 §:iin perustuviin määräyksiin kohdistuvan uhkasakkotehosteen poistamista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää suojelutyötä koskevia kehittämistarpeita sekä valmistelee tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset, joilla suojelutyön järjestäminen turvataan ristiriitatilanteissa.


Mietintö julkaistaan kokonaisuudessaan eduskunnan verkkosivuilla perjantain aikana​ ​

Aihealueet
Sosiaali- ja terveysvaliokunta