Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Tarkastusvaliokunta tilaa tutkimuksen aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuudesta

Julkaistu 14.10.2021 11.00
Kuvassa tarkastusvaliokunnan kokoushuoneen ovi

Tarkastusvaliokunta tilaa tutkimuksen aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuudesta

Valiokunta odottaa tutkimuksen tuottavan lisää tietoa aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannuksista ja niiden erilaisista vaikutuksista. Tutkimuksen toteuttaa Pellervon taloustutkimus PTT ry yhteistyössä Owal Group Oy:n kanssa ja tutkimusryhmää johtaa PTT:n vanhempi ekonomisti, KTT Henna Busk. Tutkimuksen toteuttaja on valittu tarjouskilpailun avulla. 

Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden vaikutuksia seurataan ensisijaisesti työllistymisen edistämisen näkökulmasta. Palveluilla on kuitenkin myös muita vaikutuksia. Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluihin osallistuminen voi esimerkiksi parantaa itsetuntoa, koettua hyvinvointia sekä sosiaalista tukea. Kokonaisvaikuttavuuden mittaaminen on osoittautunut vaikeaksi, kustannustieto on puutteellista eikä monistakaan palveluista tiedetä niiden kustannuksia osallistujaa kohti. 

Julkisen talouden kannalta pohdittavaksi tulee kysymys, miten paljon on järkevää käyttää rahaa aktiivisen työvoimapolitiikan palveluihin, joiden työllisyysvaikutus on vähäinen, vaikka muita myönteisiä vaikutuksia olisikin havaittavissa. Ovatko työllisyyspalvelut tehokkain keino saada aikaan kyseiset muut vaikutukset, vai voitaisiinko ne saada aikaan muilla toimilla pienemmillä kustannuksilla?

Osaksi näihin kysymyksiin vastauksia ja lisätietoja odottaa myös tarkastusvaliokunta, joka edellyttää tutkimuksen tuottavan lisää tietoa aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannuksista ja niiden erilaisista vaikutuksista. Tutkimuksen tulee tuottaa tietoa aktiivisen työvoimapolitiikan palveluissa kulkevista rahavirroista, sillä palveluita tuottavat TE-hallinnon lisäksi esimerkiksi järjestöt ja yksityiset yritykset. Tällä hetkellä ei ole saatavilla kokonaiskuvaa kustannusten muodostumisesta ja siitä, mitkä tekijät vaikuttavat kustannuksiin. On mahdollista, että saman palvelun kustannukset vaihtelevat esimerkiksi palvelun tuottajan mukaan tai myös alueellisesti eri puolilla Suomea. Tarkastusvaliokunnan mukaan kustannusten määräytymisestä ja vaihtelusta eri tekijöiden mukaan tarvitaan kokonaiskuva.

Tutkimuksessa suhteutetaan aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannuksia niiden vaikuttavuuteen. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, millä tai millaisilla palveluilla on paras kustannusvaikuttavuus. Tässä yhteydessä pyritään huomioimaan, että kaikkien palveluiden tavoitteena ei ole suora työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluita on erilaisia eri kohderyhmille, ja työnhakijat eroavat toisistaan työllistymisvalmiuksiensa suhteen. Tilattava tutkimus tuottaa mahdollisuuksien mukaan tietoa osallistujien valikoitumisen roolista aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuudelle. 

Tutkimustulosten arvioidaan valmistuvan elokuussa 2022. 

Työllisyystoimilla tarkoitetaan politiikkatoimia, joiden tavoitteena on työllisyyden edistäminen. Työllisyystoimet voidaan jakaa aktiiviseen ja passiiviseen työvoimapolitiikkaan. Aktiivisen työvoimapolitiikan palvelut voidaan karkeasti jakaa työnetsinnän tukeen (esimerkiksi työnvälitys, työnhaun tuki), tukityöllistämiseen ja koulutukseen. Passiivisella työvoimapolitiikalla viitataan esimerkiksi työttömyysetuuksiin ja muuhun toimeentuloturvaan.
Aihealueet
Tarkastusvaliokunta