Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Valtiovarainvaliokunta: Energia-alan laina- ja takausohjelma on perusteltu

Julkaistu 13.9.2022 14.00
Lampun polttimo, tumma tausta.

Valtiovarainvaliokunta: Energia-alan laina- ja takausohjelma on perusteltu

Valtiovarainvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä enintään 10 miljardin euron laina- ja takausohjelmasta energia-alalle. Valtiovarainvaliokunta pitää esitystä nykyisessä tilanteessa perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena, mutta esittää mietinnössään sekä huomautuksia että teknisiä muutosehdotuksia. Valtion vuoden 2022 kolmanteen lisätalousarvioon sisältyvää esitystä on tarkoitus soveltaa 16. syyskuuta alkaen.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö asiasta (VaVM 18/2022 - HE 121/2022) valmistui 13. syyskuuta. Valiokunnan mietintöön sisältyy perussuomalaisten ja kokoomuksen vastalauseet.


Valtion lainoituksen ja valtiontakausten oltava viimesijainen keino

Valtion laina- ja takausohjelman tarkoituksena on turvata sähkömarkkinoiden ja yhteiskunnan toimivuuden sekä huoltovarmuuden kannalta keskeisten yritysten maksuvalmius ja toimintakyky kaikissa tilanteissa. Hallituksen esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 10 mrd. eurolla.

Valtiovarainvaliokunta korostaa lisätalousarvion poikkeuksellisuutta ja suurta kokoluokkaa. Sääntelyn tulee ohjata ensisijaisesti hankkimaan rahoitusta markkinoilta, jolloin merkitystä on erityisesti tiukoilla lainaehdoilla. Valtion lainoituksen ja valtiontakausten tulee olla viimesijainen keino, jolla varmistetaan energiayhtiöiden toimintakyky yli poikkeustilanteen ja turvataan markkinoiden toiminta.

Valtiovarainvaliokunta korostaa myös tarvetta varmistaa rahoituksen myöntämisen yhteensopivuus EU:n valtiontukisääntelyn kanssa.

Jatkossa puututtava ongelman taustoihin ja ongelmatilanteiden ehkäisyyn

Valiokunta pitää myönteisenä, että hallituksen esitys on jo itsessään vakauttanut markkinoita. Julkisen talouden ja yhteiskunnan toimintakyvyn turvaamiseksi on kuitenkin löydettävä ratkaisuja, joilla puututaan ongelman taustalla oleviin tekijöihin ja vältetään vastaavanlaiset ongelmatilanteet.

Valiokunta muistuttaa, että koska energiamarkkinat toimivat ylikansallisesti, energiamarkkinoiden vakauttaminen edellyttää toimia koko unionin alueella. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan EU-tasolla esillä ovat olleet muun muassa ylisuuriin voittoihin puuttuminen (windfall-verot), kaasun ja sähkön hintojen irtikytkentä toisistaan sekä sähkön tukkumarkkinoiden hintakatto.


Huomio sähkön hintakattoon ja EU-tason toimiin

Valtiovarainvaliokunta korostaa etenkin sähkön hintakattoa koskevien ratkaisujen tärkeyttä, sillä valiokunnan asiantuntijakuulemisessa EU-tason hintakaton alentamisen on arvioitu pureutuvan nimenomaan ongelman ytimeen. Sen on myös arvioitu palauttavan kaupankäynnin johdannaispörssissä ennalleen ja laskevan johdannaisten hintaa. Tämä poistaisi tai ainakin vähentäisi tuntuvasti yhtiöille annettavien lainojen tarvetta, ja näin myös valtion riskien konkretisoitumista.

Valtiovarainvaliokunta pitää niin ikään tärkeänä jäsenvaltioiden energiamarkkinoiden erityispiirteiden ja eri tuotantomuotojen sekä Suomen kansallisten intressien huomioon ottamista.

Valtiovarainvaliokunta painottaa hallituksen aktiivisia ja ennakoivia toimia EU:n päätöksenteossa. Mikäli EU-tason toimet eivät ole riittäviä, hallituksella on oltava valmiutta kansallisella tasolla tehtäviin toimenpiteisiin, joilla turvataan sähkömarkkinoiden toimivuus ja kohtuuhintaisen energian saatavuus myös kotitalouksille kaikissa olosuhteissa.


Tuotantokapasiteettia kasvatettava vihreä siirtymä huomioiden

Valiokunta muistuttaa, että suunnitellut toimet edellyttävät rinnalleen energian tuotantokapasiteetin kasvattamista. Myös kustannustehokkaasti ja oikeudenmukaisesti eri sähkönkäyttäjäryhmille kohdistetut energian säästötoimet ovat olennaisia. Lisäksi kaikki olemassa oleva sähkön tuotantokapasiteetti tulee pyrkiä pitämään käytössä sähkön saatavuuden turvaamiseksi.

Samalla on tärkeää, että valitut toimet edistävät mahdollisimman tehokkaasti vihreää siirtymää ja nopeuttavat aidosti puhtaan sähkötuotannon tuntuvaa lisäystä Suomessa. Valiokunta pitää tarpeellisena myös puhdasta energiaa tuottavien investointien lupakäsittelyn nopeuttamista hyvin toimivalla tavalla.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös kuntien asemaan, sillä sähkömarkkinoiden ongelmat heijastuvat vahvasti etenkin niihin kuntiin, jotka ovat omistajina energiayhtiöissä. On siksi tärkeää, että Kuntarahoitus pystyy vastaamaan kuntasektorin nopeasti kasvaviin rahoitustarpeisiin ja vahvistamaan energiayhtiöiden toimintakykyä ja Suomen huoltovarmuutta.


Aihealueet
Valtiovarainvaliokunta; Valiokunnat