Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta hyväksyi lausunnon Basel III -standardien täytäntöönpanosta

Julkaistu 13.5.2022 14.20
EU:n lippu lähikuvassa

Suuri valiokunta hyväksyi lausunnon Basel III -standardien täytäntöönpanosta

Suuri valiokunta hyväksyi tänään lausunnon pankkitoiminnan Basel III –sääntelystandardien viimeisimmän vaiheen täytäntöönpanosta. Komission lainsäädäntöehdotusten yksityiskohtainen sisältö on kuvattu valtioneuvoston kirjelmässä U 72/2021 ja valtioneuvoston täsmentyneet neuvottelutavoitteet jatkokirjelmässä UJ 3/2022. Suuri valiokunta sai eduskunnan kannan muodostamista varten asiasta lausunnot valtiovarainvaliokunnalta ja talousvaliokunnalta.

Suuri valiokunta suhtautuu erikoisvaliokuntien (VaVL 6/2022 vp, TaVL 18/2022 vp) tavoin myönteisesti ehdotuksen tavoitteisiin. On tärkeätä, että sisäisiin riskimalleihin liittyviä epävarmuustekijöitä vähennetään ja pankkien vakavaraisuustunnuslukujen ja -vaatimusten vertailtavuutta sekä luotettavuutta parannetaan.

Suuri valiokunta arvioi, että nyt käsiteltävänä olevan asian merkittävin kysymys on ehdotus siitä, että sisäisiä riskimalleja soveltaville pankeille asetettaisiin riskipainotettujen erien alaraja (ns. kokonaisriskipainolattia), joka rajoittaisi sisäisiä riskimalleja käyttävien luottolaitosten vakavaraisuushyötyjä standardimenetelmiin nähden. Jatkossa luottolaitoksen vakavaraisuuslaskennassa sovellettavien riskipainotettujen erien yhteismäärä ei saisi alittaa määrää, joka vastaa 72,5 prosenttia standardimenetelmällä määritettävien erien kokonaisriskistä.

Suuri valiokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan korostaen tiettyjä näkökohtia liittyen mm. suomen pankkisektorin erityispiirteiden turvaamiseen, rahoitusvakauden ja talouskasvun edistämiseen, vähäriskisiksi luokiteltujen yritysluottojen ja asuntoluottojen huomioimiseen sekä vihreän siirtymän ja energiamurroksen investointitarpeiden rahoituksen varmistamiseen.

Asian U 72/2021 käsittelytiedot ja asiakirjat eduskunnan sivuilla. Suuren valiokunnan lausunto SuVL 7/2022 päivittyy sivulle myöhemmin tänään.

Suuri valiokunta hyväksyi tänään myös eduskunnan kannan asiassa E 56/2022, EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskevaa delegoitua asetusta täydentävä delegoitu asetus koskien ydinenergia- ja maakaasutoimintoja. Suuri valiokunta sai asiasta lausunnot maa- ja metsätalousvaliokunnalta ja ympäristövaliokunnalta.

Delegoidussa asetuksessa määritetään kuusi uutta taloudellista toimintaa ilmastonmuutoksen hillinnän ja kuusi uutta ilmastonmuutoksen sopeutumisen ympäristötavoitteiden alle. Kummassakin tapauksessa kolme toimintoa koskevat ydinenergiaa ja kolme maakaasua.

Suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan delegoidun asetuksen hyväksymisestä ja pyytää valtioneuvostoa ottamaan erikoisvaliokuntien lausunnoissa esitetyt näkökohdat huomioon kestävän rahoitukseen liittyvän työn seuraavissa vaiheissa.

Asian E 56/2022 käsittelytiedot ja asiakirjat eduskunnan sivulla

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat