Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 2/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 3/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 1/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 3/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 1/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 2/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
MmVE
17
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Keskiviikko 25.3.2020 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Lisäjäsenten valitseminen valiokuntaan
Koronainfektioon liittyen puhemiesneuvostolle tehtävä esitys 9 lisävarajäsenen valitsemisesta maa- ja metsätalousvaliokuntaan 
4
Lakialoite laiksi metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Toimenpidealoite vesihuollon yksityistämisen estämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020
(perusmuistio)
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291980
1. Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1303/2013; 1301/2013 ja 508/2014 muuttamisesta jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille ja muille talouden sektoreille tarvittavista erityistoimista investointien liikkeelle-saamiseksi COVID-19-epidemiaan vastaamiseksi 2. Solidaarisuusrahasto; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi vakavan kansanterveyskriisin kohtaamille jäsenvaltioille ja hakijamaille
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292258
E 16/2020 vp MmV 25.03.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292260
E 16/2020 vp MmV 25.03.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292193
E 16/2020 vp MmV 25.03.2020 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292208
E 16/2020 vp MmV 25.03.2020 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
Ennakkokäsittely 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Kalatalouden Keskusliitto
liite
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
liite
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-291256
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-291266
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291581
U 2/2020 vp MmV 25.03.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291582
U 2/2020 vp MmV 25.03.2020 Lapin liitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291583
U 2/2020 vp MmV 25.03.2020 Etelä-Pohjanmaan liitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291600
U 2/2020 vp MmV 25.03.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291584
U 2/2020 vp MmV 25.03.2020 Satakuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292216
U 2/2020 vp MmV 25.03.2020 Keski-Suomen liitto Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Kuntaliitto
liite
Lapin liitto
liite
Etelä-Pohjanmaan liitto
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Satakuntaliitto
liite
Keski-Suomen liitto
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
(perusmuistio)
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
12
Muut asiat
Vierailut: 
-HY, eläinlääketieteellinen & maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ti 5.5.  
-Kirkniemen kartano, Lohja (MetsäGroup), ke 6.5. 
13
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on pp.kk.vvvv 
Viimeksi julkaistu 2020-03-24 16:00:08

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 16—24/2020

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 16/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 17/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo 9.30—10.50

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 16/2020 vp

Perjantai 13.3.2020 klo 9.00—10.50

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 15/2020 vp

Torstai 12.3.2020 klo 10.00—10.45

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 14/2020 vp

Tiistai 10.3.2020 klo 10.00—12.15

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 13/2020 vp

Perjantai 6.3.2020 klo 9.00—11.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Carl Selenius, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 550 7538, 09 432 2085

Miika Suves, istuntoasiainneuvos, valiokunnan apulaissihteeri
p. 050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2086

Danita Suonsilta, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4962

 Yhteystiedot

​Maa- ja metsätalousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2086
mmv(at)eduskunta.fi