Suuri valiokunta

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 1/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 3/2019 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 4/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
14
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 1.4.2020 klo 13.00 (TBC) Pikkuparlamentin auditorio
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet U-asiat
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (ns. slot-asetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 18/2020 vp. 
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Saapuneet E-asiat
4
Valtioneuvoston selvitys: EU; kulttuuri: neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn audiovisuaalisia yhteistuotantoja varten myönnetyn oikeuden soveltamisajan jatkamisesta 1.7.2020 – 30.6.2023
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292598
EU; kulttuuri: neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn audiovisuaalisia yhteistuotantoja varten myönnetyn oikeuden soveltamisajan jatkamisesta 1.7.2020 – 30.6.2023
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Saapuneet kannanotot
5
Valtioneuvoston selvitys: Päästökauppaa koskevat valtiontuen suuntaviivat vuoden 2020 jälkeen; komission luonnos suuntaviivoiksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ympäristövaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkitään saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 12/2020 vp 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Muuttunut asiaksi: U 4/2020 vp. 
Kirjalliset asiantuntijalausunnot
9
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
 
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
13
Euroryhmä 2.4.2020?
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Kirjallinen menettely
14
Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous koronavirustilanteen hallinnasta 26.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-293594
Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous koronavirustilanteen hallinnasta 26.3.2020.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-293595
26-vc-euco-statement-fi.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-293596
26-vc-euco-statement-sv.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-293597
26-vc-euco-statement-en.pdf
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Merkitään selvitys saaduksi. 
15
Laajennetun euroryhmän videokokous 24.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-292717
Laajennetun euroryhmän videokokous 24.3.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
16
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 24.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-292757
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 24.3.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Kirjallinen menettely /vanhoja raportointeja
17
Epävirallinen kaupunkiasioista vastaavien ministereiden kokous 14.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-255784
Epävirallinen kaupunkiasioista vastaavien ministereiden kokous 14.6.2019 Bukarest
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
18
Euroopan unionin neuvoston kokous 2.-3.12.2019 (liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto /liikenne, televiestintä 2.-3.12.)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-281503
NEUVOSTORAPORTTI; Liikenneneuvosto 2.12.2019
EUN-raportti EDK-2019-AK-281995
Televiestintäneuvosto 3.12.2019
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
19
Euroopan unionin neuvoston kokous 4.12.2019 (Energianeuvosto 4.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-279090
Energianeuvosto 4.12.2019
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
20
Euroopan unionin neuvoston kokous 9.-10.12.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 9.-10.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-293852
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto 10.12.2019 EUN 71_2019 vp.pdf
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
21
Euroopan unionin neuvoston kokous 16.-17.12.2019 (Maatalous- ja kalastusneuvosto 16.-17.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-282040
Maatalous- ja kalastusneuvosto 16.-17.12.2019
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Selvitysasiat
22
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.1.2020 (Ulkoasiainneuvosto 20.1.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-284349
Ulkoasiainneuvosto 20.01.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
23
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.1.2020 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-282922
Maatalous- ja kalastusneuvosto 27.1.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
24
Euroopan unionin neuvoston kokous 13.2.2020 (Ylimääräinen terveysneuvosto, uusi koronavirus)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-285187
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK); ylimääräinen terveysneuvosto koronavirustilanteen takia 13.2.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
25
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-293370
Toissijaisuusasioiden_lista_2020_1.4.2020.pdf
Merkitään, ettei valiokunnassa ole vireillä toissijaisuusasioita. 
26
Muut asiat
27
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 15.4.2020 klo 13.00, Pikkuparlamentin auditorio 
Viimeksi julkaistu 2020-03-30 16:28:45

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 14—31/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 13/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo 13.00—14.05

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 12/2020 vp

Perjantai 13.3.2020 klo 13.30—14.20

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 11/2020 vp

Keskiviikko 11.3.2020 klo 12.00—13.52, Pikkuparlamentin auditorio

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 10/2020 vp

Perjantai 6.3.2020 klo 13.30—14.55

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 9/2020 vp

Keskiviikko 4.3.2020 klo 12.00—13.55

 Puheenjohtaja

 

 

 1. varapuheenjohtaja

 

 

 2. varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Kristina Hyrri, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2043

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, Eduksi-järjestelmän
pääkäyttäjä, EU-puheenjohtajakauden projektipäällikkö
p. 09 432 2063

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, asiantuntija, eduskunnan Brysselin-toimisto
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, tiedottaja
p. 09 432 2482

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi