​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 26/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 23/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 24/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021-2025

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 5/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 4/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 3/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
VaVE
51
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Torstai 26.11.2020 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Päätetään yhdistää tämän asian käsittely asian HE 146/2020 vp käsittelyyn. 
Asia lähetetään jaostoihin asiayhteyden mukaisesti. 
4
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Pankkisektorin riskien vähenemisarvio ja yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto
Valtioneuvoston E-selvitys
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle veroalan hyvästä hallintotavasta EU:ssa ja sen ulkopuolella
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311606
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle veroalan hyvästä hallintotavasta EU:ssa ja sen ulkopuolella
Esitellään verojaoston päätösehdotus. 
Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
7
Komission tiedonanto oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta koskevasta toimintasuunnitelmasta elpymisstrategian tueksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311615
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle oikeudenmukaista ja yksinkertaista verotusta koskeva toimintasuunnitelma elpymisstrategian tueksi
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311616
Komission tiedonanto oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta koskevasta toimintasuunnitelmasta elpymisstrategian tueksi
Esitellään verojaoston päätösehdotus. 
Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 27.11.2020 klo 11.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-11-25 09.22.11

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 48/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 48—51/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 50/2020 vp

Tiistai 24.11.2020 klo 12.00—13.30

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 48/2020 vp

Tiistai 17.11.2020 klo 12.00—13.58

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 47/2020 vp

Perjantai 13.11.2020 klo 11.30—13.08

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 46/2020 vp

Perjantai 6.11.2020 klo 11.30—12.57

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 45/2020 vp

Tiistai 3.11.2020 klo 12.30—13.20