​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

VaVM 15/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi
VaVM 14/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
VaVM 13/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi

 Uusimmat lausunnot

VaVL 2/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
VaVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
VaVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
VaVE
39
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Torstai 24.9.2020 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-314041
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 16/2020 vp - E 6/2020 vp. 
Merkitään tiedoksi. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-315502
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Pääluokat 26, 28, 30, 32, 33 ja 35 
Osastot 11 ja 15 
Yleisperustelut 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-315789
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta
Esitellään verojaoston lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esitellään verojaoston päätösehdotus. Yhdytään valtioneuvoston kantaan. 
Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2021–2023 (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esitellään verojaoston päätösehdotus. Yhdytään valtioneuvoston kantaan korostaen kuitenkin jalostusteollisuuden silliraaka-aineen turvaamisen tärkeyttä. 
Hyväksytään valiokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan korostaen kuitenkin jalostusteollisuuden silliraaka-aineen turvaamisen tärkeyttä. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä(omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unioninomien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseenperustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja
Esityslistan liite EDK-2020-AK-316014
UJ 24_2020 vp - U 45_2018 vp_Perusmuistio_Julkinen versio.pdf
Julkinen versio
Valiokunnan lausuntoluonnos
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten jatkokirjelmästä UJ 24/2020 vpv - U 45/2018 vp. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion huomiovärillä merkitystä yhdestä kappaleesta. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.45
budjettineuvos
Seija
Kivinen
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
9
Muut asiat
Valiokunnan ja valtiovarainministeri Vanhasen ja virkamiesjohdon yhteinen tapaaminen keskiviikkona 21.10.2020 Königstedtin kartanossa. Kellonaika tarkentuu myöhemmin. 
Ilmoitetaan, että valiokunnan seuraava epävirallinen etäkokous on tiistaina 29.9.2020 klo 11.30. 
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 25.9.2020 klo 11.30 tai tiistaina 29.9.2020 klo 11.30 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-09-24 10.25.34

 Viikkosuunnitelma

Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 39/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiovarainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 39—44/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

VaVP 38/2020 vp
Perjantai 18.9.2020 klo 11.30—11.47
VaVP 37/2020 vp
Perjantai 11.9.2020 klo 11.30—11.45
VaVP 36/2020 vp
Keskiviikko 2.9.2020 klo 12.00—12.59
VaVP 35/2020 vp
Tiistai 14.7.2020 klo 12.00—15.10
VaVP 34/2020 vp
Keskiviikko 24.6.2020 klo 10.00—10.30