Eduskunnan kirjelmät

​Eduskunnan kirjelmät

Eduskunnan kirjelmä on asiakirja, jolla eduskunta ilmoittaa hallitukselle tai valtioneuvostolle päätöksensä tai kannanottonsa muussa kuin hallituksen lakiesitystä tai kansainvälistä velvoitetta koskevassa asiassa (vertaa "Eduskunnan vastaus").

Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetaan päätöksestä tai kannanotosta, joka koskee esim. valtion talousarviota, pääministerin valintaa, valtiopäivien keskeyttämistä ja päättämistä sekä valtiopäiville kokoontumista, valtioneuvoston selontekoa, kansanedustajan aloitteen hyväksymistä ja eräiden eduskunnan toimielinten vaaleja.

 Uusimmat eduskunnan kirjelmät

Valtiopäiväasiakirja
EK 16/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 15/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 14/2020 vp

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasiakirja
EK 13/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96—103 §:n soveltamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 12/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 11/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Valtiopäiväasiakirja
EK 10/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 9/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 8/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtiopäiväasiakirja
EK 7/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Valtiopäiväasiakirja
EK 6/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Valtiopäiväasiakirja
EK 5/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93—95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasiakirja
EK 2/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 1/2020 vp

Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä

Valtiopäiväasiakirja
EK 30/2019 vp

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 10.12.2019 nimitetyn pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta

Valtiopäiväasiakirja
EK 29/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 28/2019 vp

Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 27/2019 vp

Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali

Valtiopäiväasiakirja
EK 26/2019 vp

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)

Valtiopäiväasiakirja
EK 25/2019 vp

Hallituksen vuosikertomus 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 24/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 23/2019 vp

Pääministerin valinta

Valtiopäiväasiakirja
EK 22/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 21/2019 vp

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 20/2019 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

Valtiopäiväasiakirja
EK 19/2019 vp

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 18/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 17/2019 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 16/2019 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 15/2019 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 14/2019 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 13/2019 vp

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 12/2019 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtiopäiväasiakirja
EK 11/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 10/2019 vp

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 9/2019 vp

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 8/2019 vp

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)

Valtiopäiväasiakirja
EK 7/2019 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 6/2019 vp

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 5/2019 vp

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 3/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 2/2019 vp

Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi — sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

Valtiopäiväasiakirja
EK 1/2019 vp

Pääministerin valinta

Valtiopäiväasiakirja
EK 56/2018 vp

Eduskunnan työn lopettaminen, rauenneet asiat ja eduskunnan kokoontuminen

Valtiopäiväasiakirja
EK 55/2018 vp

Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava

Valtiopäiväasiakirja
EK 54/2018 vp

Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 53/2018 vp

Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä

Valtiopäiväasiakirja
EK 52/2018 vp

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Valtiopäiväasiakirja
EK 51/2018 vp

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017

Valtiopäiväasiakirja
EK 50/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi

 Kaikki eduskunnan kirjelmät

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.