​Eduskunnan kirjelmät

Eduskunnan kirjelmä on asiakirja, jolla eduskunta ilmoittaa hallitukselle tai valtioneuvostolle päätöksensä tai kannanottonsa muussa kuin hallituksen lakiesitystä tai kansainvälistä velvoitetta koskevassa asiassa (vertaa "Eduskunnan vastaus").

Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetaan päätöksestä tai kannanotosta, joka koskee esim. valtion talousarviota, pääministerin valintaa, valtiopäivien keskeyttämistä ja päättämistä sekä valtiopäiville kokoontumista, valtioneuvoston selontekoa, kansanedustajan aloitteen hyväksymistä ja eräiden eduskunnan toimielinten vaaleja.

 Uusimmat eduskunnan kirjelmät

EK 33/2020 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019
EK 32/2020 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
EK 31/2020 vp
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen
EK 30/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
EK 29/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024
EK 28/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
EK 27/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
EK 26/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.—31.12.2020
EK 25/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi
EK 24/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta 
EK 23/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
EK 22/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi
EK 21/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
EK 20/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
EK 19/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
EK 17/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi
EK 16/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi
EK 15/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
EK 14/2020 vp
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
EK 13/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96—103 §:n soveltamisesta
EK 12/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi
EK 11/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
EK 10/2020 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta
EK 9/2020 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
EK 8/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
EK 7/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista
EK 6/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi
EK 5/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93—95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
EK 2/2020 vp
Ilmastovuosikertomus 2019
EK 1/2020 vp
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
EK 30/2019 vp
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 10.12.2019 nimitetyn pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta
EK 29/2019 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta
EK 28/2019 vp
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
EK 27/2019 vp
Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali
EK 26/2019 vp
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)
EK 25/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
EK 24/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
EK 23/2019 vp
Pääministerin valinta
EK 22/2019 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
EK 21/2019 vp
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018
EK 20/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
EK 19/2019 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018
EK 18/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi
EK 17/2019 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
EK 16/2019 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
EK 15/2019 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
EK 14/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
EK 13/2019 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
EK 12/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
EK 11/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi