Eduskunnan vastaukset

Eduskunnan vastaus on asiakirja, jolla eduskunta ilmoittaa valtioneuvostolle päätöksensä hallituksen lakiesitystä, kansainvälisen velvoitteen hyväksymistä tai kansainvälisen sopimuksen irtisanomista koskevassa asiassa.

Eduskunnan vastaus sisältää lakitekstin eduskunnan hyväksymässä muodossa ja asiaan liittyvät eduskunnan lausumat tai ilmoituksen hallituksen esityksen hylkäämisestä. Kansainvälistä velvoitetta koskevassa asiassa vastaukseen sisältyy myös ilmoitus kansainvälisen velvoitteen tai sopimuksen hyväksymisestä tai irtisanomisesta.

 Uusimmat eduskunnan vastaukset

Valtiopäiväasiakirja
EV 162/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 159/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 157/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
EV 153/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027

Valtiopäiväasiakirja
EV 152/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa sekä laiksi tupakkalain 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 151/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 150/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
EV 149/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 148/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 147/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 146/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
EV 145/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdystä sopimuksesta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 144/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 143/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 2 a ja 4 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 141/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 140/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 138/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 137/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 136/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 135/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 134/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 133/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 132/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metallirahasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 131/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain 5 luvun ja lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 6 luvun 19 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 130/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 129/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 128/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 127/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 126/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 125/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 124/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 123/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 122/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 121/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 120/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 119/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 118/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 117/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 116/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 115/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 114/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 113/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 112/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
EV 111/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
EV 110/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 109/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 108/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 107/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 106/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EV 105/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana