​​​​​​

​Toissijaisuusasiat

Lissabonin sopimuksen mukaan jokainen kansallinen parlamentti voi esittää EU-toimielimille perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen loukkaamisesta.

Huomautus voidaan tehdä, jos ehdotetun EU-säädöksen tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin kansallisen tai paikallisen tason toimin EU-tason asemesta.

Eduskunnan suuri valiokunta ryhtyy arvioimaan EU-säädösehdotuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta vain, jos valiokunnan jäsen, eduskunnan erikoisvaliokunta tai Ahvenanmaan maakuntapäivät tekee asiasta pyynnön. Lopullisen päätöksen toissijaisuusmuistutuksen tekemisestä tekee täysistunto.

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 60/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Ukrainan lainsäädäntönsä mukaisesti myöntämiä kuljettajan asiakirjoja koskevista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta

Valtiopäiväasia
TS 59/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä ja asetuksen (EU) 2021/2115 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 58/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luonnon ennallistamisesta

Valtiopäiväasia
TS 57/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista (uudelleenlaadittu teksti)

Valtiopäiväasia
TS 56/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta

Valtiopäiväasia
TS 55/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 muuttamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkon muuntamiseksi maatilojen kestävyyden tietoverkoksi

Valtiopäiväasia
TS 54/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI varojen takaisinhankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta

Valtiopäiväasia
TS 53/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetuksen (EU) 2021/1060, asetuksen (EU) 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 52/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta

Valtiopäiväasia
TS 51/2022 vp

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen verokohtelua tasavertaistavaa vähennystä ja korkojen vähennyskelpoisuuden rajoittamista yhteisöverotuksessa koskevien sääntöjen vahvistamisesta

Valtiopäiväasia
TS 50/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin (EU) 2018/2001, rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU ja energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 49/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vastatoimena

Valtiopäiväasia
TS 48/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS käsiteollisuustuotteiden ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/1001 ja (EU) 2019/1753 sekä neuvoston päätöksen (EU) 2019/1754 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 47/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta, asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 305/2011 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 46/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU ja kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 45/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta rahoituspalveluja koskevien etäsopimusten osalta ja direktiivin 2002/65/EY kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 44/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 43/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2018/1727 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse joukkotuhontaa, ihmisyyteen kohdistuvia rikoksia ja sotarikoksia koskevien todisteiden keräämisestä, säilyttämisestä ja analysoinnista Eurojustissa

Valtiopäiväasia
TS 42/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta (”strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet”)

Valtiopäiväasia
TS 41/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS fluoratuista kasvihuonekaasuista, direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 40/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS otsonikerrosta heikentävistä aineista ja asetuksen (EY) N:o 1005/2009 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 39/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin kyseessä ovat erityistoimenpiteet, joilla lievennetään kalastustoiminnalle Venäjän sotilaallisesta hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuvia seurauksia ja kyseisestä sotilaallisesta hyökkäyksestä johtuvasta markkinahäiriöstä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden toimitusketjuun aiheutuvia vaikutuksia

Valtiopäiväasia
TS 38/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista ja direktiivin 2009/125/EY kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 37/2022 vp

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 ja asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse REACT-EU-määrärahoista myönnettävien ennakkomaksujen korottamisesta

Valtiopäiväasia
TS 36/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta toimituskurin, rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen, valvontayhteistyön, pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoamisen sekä kolmansien maiden arvopaperikeskuksia koskevien vaatimusten osalta

Valtiopäiväasia
TS 35/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimista kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1938 ja maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 34/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2005/29/EY ja 2011/83/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä vihreässä siirtymässä parantamalla suojaa sopimattomilta menettelyiltä ja tiedottamista

Valtiopäiväasia
TS 33/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 32/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (datasäädös)

Valtiopäiväasia
TS 31/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse delegoitujen säädösten antamista koskevien komission valtuuksien jatkamisesta

Valtiopäiväasia
TS 30/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) 514/2014 muuttamisesta sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2021/1147 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 29/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 ja asetuksen (EU) 223/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse koheesiopoliittisesta tukitoimesta Euroopan pakolaisten auttamiseksi (CARE)

Valtiopäiväasia
TS 28/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sääntöjen vahvistamisesta unionin oikeuksien käyttämiseksi Ison-Britannian ja PohjoisIrlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehdyn kauppa- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanon ja sen noudattamisen valvonnan yhteydessä

Valtiopäiväasia
TS 27/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 549/2013 muuttamisesta ja 11:n kansantalouden tilinpitoa koskevan säädöksen kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 26/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustamisesta vuosiksi 2023–2027

Valtiopäiväasia
TS 25/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS direktiivin 2001/82/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti myyntiluvan saaneiden eläinlääkkeiden pakkauksia ja merkintöjä koskevista siirtymäsäännöistä

Valtiopäiväasia
TS 24/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan puolijohde-ekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehyksestä (sirusäädös)

Valtiopäiväasia
TS 23/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin huumausainevirastosta

Valtiopäiväasia
TS 22/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi annetun asetuksen (EU) 2021/954 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 21/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2003/25/EY muuttamisesta parannettujen vakavuusvaatimusten sisällyttämiseksi ja direktiivin yhdenmukaistamiseksi Kansainvälisen merenkulkujärjestön määrittämien vakavuusvaatimusten kanssa

Valtiopäiväasia
TS 20/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana annetun asetuksen (EU) 2021/953 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 19/2022 vp

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja arvonlisäveropetosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin soveltamisajan jatkamisen osalta

Valtiopäiväasia
TS 18/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1025/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eurooppalaisia standardeja ja eurooppalaisia standardointituotteita koskevista eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden päätöksistä

Valtiopäiväasia
TS 17/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä annetun asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 16/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä välineellistämistilanteissa

Valtiopäiväasia
TS 15/2022 vp

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI monikansallisten konsernien maailmanlaajuisen vähimmäisverotason varmistamisesta unionissa

Valtiopäiväasia
TS 14/2022 vp

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI metaanipäästöjen vähentämisestä energia-alalla ja asetuksen (EU) 2019/942 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 13/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS uusiutuvien kaasujen, maakaasun ja vedyn sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu teksti)

Valtiopäiväasia
TS 12/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI uusiutuvien kaasujen ja maakaasun sekä vedyn sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Valtiopäiväasia
TS 11/2022 vp

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kuoriyhtiöiden verotustarkoituksiin tapahtuvan väärinkäytön estämistä koskevista säännöistä ja direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta