​Toissijaisuusasiat

Lissabonin sopimuksen mukaan jokainen kansallinen parlamentti voi esittää EU-toimielimille perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen loukkaamisesta.

Huomautus voidaan tehdä, jos ehdotetun EU-säädöksen tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin kansallisen tai paikallisen tason toimin EU-tason asemesta.

Eduskunnan suuri valiokunta ryhtyy arvioimaan EU-säädösehdotuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta vain, jos valiokunnan jäsen, eduskunnan erikoisvaliokunta tai Ahvenanmaan maakuntapäivät tekee asiasta pyynnön. Lopullisen päätöksen toissijaisuusmuistutuksen tekemisestä tekee täysistunto.

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 76/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI kryptovarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 75/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmästä

Valtiopäiväasia
TS 74/2020 vp

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin tullialan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 73/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa

Valtiopäiväasia
TS 72/2020 vp

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta

Valtiopäiväasia
TS 71/2020 vp

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Eurodac-järjestelmän perustamisesta biometristen tietojen vertailua varten asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinnasta] ja asetuksen (EU) XXX/XXX [uudelleensijoittamisasetus] tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä ja asetusten (EU) 2018/1240 ja (EU) 2019/818 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 70/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta ja asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 ja (EU) 2019/817 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 69/2020 vp

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 68/2020 vp

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinnasta sekä neuvoston direktiivin 2003/109/EY ja ehdotetun asetuksen (EU) XXX/XXX [turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto] muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 67/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoteen 2030 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta

Valtiopäiväasia
TS 66/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä kriisi- ja force majeure -tilanteissa

Valtiopäiväasia
TS 65/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2018/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston valmiudesta toimia yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskyvyn tarkastuselimenä

Valtiopäiväasia
TS 64/2020 vp

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 63/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 62/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 61/2020 vp

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

Valtiopäiväasia
TS 60/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

Valtiopäiväasia
TS 59/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luonnonmukaisesta tuotannosta annetun asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta asetuksen soveltamisen alkamispäivän ja tiettyjen muiden mainitussa asetuksessa tarkoitettujen päivämäärien osalta

Valtiopäiväasia
TS 58/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-epidemian vastatoimena

Valtiopäiväasia
TS 57/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 56/2020 vp

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta Ranskan syrjäisimpien alueiden meriveron voimassaoloajan osalta

Valtiopäiväasia
TS 55/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta arvopaperistamiskehyksen mukautusten osalta talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-pandemian seurauksena

Valtiopäiväasia
TS 54/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle annetun asetuksen (EU) 2017/2402 muuttamisesta covid-19-pandemiasta toipumisen helpottamiseksi

Valtiopäiväasia
TS 53/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta

Valtiopäiväasia
TS 52/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi

Valtiopäiväasia
TS 51/2020 vp

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verovelvollisten tunnistamisesta Pohjois-Irlannissa

Valtiopäiväasia
TS 50/2020 vp

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verosta

Valtiopäiväasia
TS 49/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tietyt lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeämisen osalta

Valtiopäiväasia
TS 48/2020 vp

Ehdotus neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 47/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS direktiivin (EU) 2016/798 muuttamisesta rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussääntöjen kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen soveltamisen osalta

Valtiopäiväasia
TS 46/2020 vp

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta "perinteisestä" rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa

Valtiopäiväasia
TS 45/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta

Valtiopäiväasia
TS 44/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19- pandemian johdosta

Valtiopäiväasia
TS 43/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kliinisten tutkimusten tekemisestä ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittamisesta

Valtiopäiväasia
TS 42/2020 vp

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin

Valtiopäiväasia
TS 41/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI InvestEU-ohjelman perustamisesta

Valtiopäiväasia
TS 40/2020 vp

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 39/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä

Valtiopäiväasia
TS 38/2020 vp

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä

Valtiopäiväasia
TS 37/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta sen siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi

Valtiopäiväasia
TS 36/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin - tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline)

Valtiopäiväasia
TS 35/2020 vp

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+)

Valtiopäiväasia
TS 34/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS humanitaarisesta avusta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun asetuksen (EY) N:o 1257/96 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 33/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisen tuen välineen perustamisesta

Valtiopäiväasia
TS 32/2020 vp

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta

Valtiopäiväasia
TS 31/2020 vp

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta

Valtiopäiväasia
TS 30/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamisesta ("EU4Health-ohjelma")

Valtiopäiväasia
TS 29/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta

Valtiopäiväasia
TS 28/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2017/1601 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 27/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta