​​​​​​

​Toissijaisuusasiat

Lissabonin sopimuksen mukaan jokainen kansallinen parlamentti voi esittää EU-toimielimille perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen loukkaamisesta.

Huomautus voidaan tehdä, jos ehdotetun EU-säädöksen tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin kansallisen tai paikallisen tason toimin EU-tason asemesta.

Eduskunnan suuri valiokunta ryhtyy arvioimaan EU-säädösehdotuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta vain, jos valiokunnan jäsen, eduskunnan erikoisvaliokunta tai Ahvenanmaan maakuntapäivät tekee asiasta pyynnön. Lopullisen päätöksen toissijaisuusmuistutuksen tekemisestä tekee täysistunto.

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 89/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)

Valtiopäiväasia
TS 88/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2000/14/EY, 2006/42/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2014/68/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hätätilamenettelyistä vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan vuoksi

Valtiopäiväasia
TS 87/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hätätilamenettelyistä vaatimustenmukaisuuden arviointia, yhteisten eritelmien hyväksymistä ja markkinavalvontaa varten sisämarkkinoiden hätätilan vuoksi

Valtiopäiväasia
TS 86/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keruusta ja jakamisesta ja asetuksen (EU) 2018/1724 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 85/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS välineen perustamisesta tuen antamiseksi Ukrainalle vuonna 2023 (makrotaloudellinen rahoitusapu plus)

Valtiopäiväasia
TS 83/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden viennistä, tuonnista ja kauttakuljetuksesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan (YK:n ampuma-asepöytäkirja) 10 artiklan täytäntöönpanosta (uudelleenlaadittu)

Valtiopäiväasia
TS 82/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisämarkkinoiden hätätilavälineen perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2679/98 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 81/2022 vp

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse valmisteveron alaisia tavaroita jäsenvaltioiden välillä kaupallisessa tarkoituksessa siirtävistä talouden toimijoista sähköisissä rekistereissä säilytettävien tietojen vaihdosta

Valtiopäiväasia
TS 80/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS digitaalisia elementtejä sisältävien tuotteiden horisontaalisista kyberturvavaatimuksista ja asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 79/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan osaamisen teemavuodesta 2023

Valtiopäiväasia
TS 78/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tuotevastuusta

Valtiopäiväasia
TS 77/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen medianvapaussäädös) ja direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 76/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä unionin markkinoilla

Valtiopäiväasia
TS 75/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistumiseen työssä, annetun direktiivin 2009/148/EY muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 74/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sopimuksenulkoista siviilioikeudellista vastuuta koskevien sääntöjen mukauttamisesta tekoälyyn (direktiivi tekoälyyn liittyvästä vastuusta)

Valtiopäiväasia
TS 73/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS miehitetyillä ulkomaisilla alueilla myönnettyjen venäläisten matkustusasiakirjojen tunnustamatta jättämisestä

Valtiopäiväasia
TS 72/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS neuvoston direktiivin 89/629/ETY kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 71/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle, yhteisen vararahaston vahvistamisesta jäsenvaltioiden takauksilla ja varauksista eräitä päätöksen N:o 466/2014/EU nojalla taattuja Ukrainaan liittyviä rahoitusvastuita varten sekä päätöksen (EU) 2022/1201 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 70/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan naapuruusvälineestä ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta tuettavia kauden 2014–2020 yhteistyöohjelmia koskevista ja ohjelman täytäntöönpanon häiriöiden vuoksi sovellettavista erityissäännöksistä

Valtiopäiväasia
TS 69/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteen infrastruktuurikuluja koskevasta kirjanpitojärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1108/70 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1108/70 liitteessä I olevien kirjanpitokaavojen eri kohtiin sisältyvistä eristä annetun komission asetuksen (EY) N:o 851/2006 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 68/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä unionin lentoasemilla koskevista säännöistä covid-19-pandemian vuoksi myönnettävän väliaikaisen helpotuksen osalta

Valtiopäiväasia
TS 67/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamista yhteistoiminnallisten hankintojen avulla koskevan välineen perustamisesta

Valtiopäiväasia
TS 66/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä

Valtiopäiväasia
TS 65/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmisperäisten aineiden laatu- ja turvallisuusvaatimuksista ja direktiivien 2002/98/EY ja 2004/23/EY kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 64/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS viinejä, tislattuja alkoholijuomia ja maataloustuotteita koskevista Euroopan unionin maantieteellisistä merkinnöistä, maataloustuotteiden laatujärjestelmistä, asetusten (EU) N:o 1308/2013, (EU) 2017/1001 ja (EU) 2019/787 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 63/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 691/2011 muuttamisesta tiettyjen ympäristötilinpitoa koskevien moduulien käyttöön ottamiseksi

Valtiopäiväasia
TS 62/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 ja asetuksen (EU) 2021/1060 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lisäjoustosta, jolla puututaan Venäjän federaation sotilaallisen hyökkäyksen seurauksiin – joustavaa apua alueille koskevat FAST-CARE-toimenpiteet

Valtiopäiväasia
TS 61/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

Valtiopäiväasia
TS 60/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Ukrainan lainsäädäntönsä mukaisesti myöntämiä kuljettajan asiakirjoja koskevista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta

Valtiopäiväasia
TS 59/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä ja asetuksen (EU) 2021/2115 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 58/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luonnon ennallistamisesta

Valtiopäiväasia
TS 57/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista (uudelleenlaadittu teksti)

Valtiopäiväasia
TS 56/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta

Valtiopäiväasia
TS 55/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 muuttamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkon muuntamiseksi maatilojen kestävyyden tietoverkoksi

Valtiopäiväasia
TS 54/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI varojen takaisinhankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta

Valtiopäiväasia
TS 53/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetuksen (EU) 2021/1060, asetuksen (EU) 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 52/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta

Valtiopäiväasia
TS 51/2022 vp

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen verokohtelua tasavertaistavaa vähennystä ja korkojen vähennyskelpoisuuden rajoittamista yhteisöverotuksessa koskevien sääntöjen vahvistamisesta

Valtiopäiväasia
TS 50/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin (EU) 2018/2001, rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU ja energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 49/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vastatoimena

Valtiopäiväasia
TS 48/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS käsiteollisuustuotteiden ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/1001 ja (EU) 2019/1753 sekä neuvoston päätöksen (EU) 2019/1754 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 47/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta, asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 305/2011 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 46/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU ja kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 45/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta rahoituspalveluja koskevien etäsopimusten osalta ja direktiivin 2002/65/EY kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 44/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 43/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2018/1727 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse joukkotuhontaa, ihmisyyteen kohdistuvia rikoksia ja sotarikoksia koskevien todisteiden keräämisestä, säilyttämisestä ja analysoinnista Eurojustissa

Valtiopäiväasia
TS 42/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta (”strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet”)

Valtiopäiväasia
TS 41/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS fluoratuista kasvihuonekaasuista, direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 40/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS otsonikerrosta heikentävistä aineista ja asetuksen (EY) N:o 1005/2009 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 39/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin kyseessä ovat erityistoimenpiteet, joilla lievennetään kalastustoiminnalle Venäjän sotilaallisesta hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuvia seurauksia ja kyseisestä sotilaallisesta hyökkäyksestä johtuvasta markkinahäiriöstä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden toimitusketjuun aiheutuvia vaikutuksia