​​​​​​​​​​​​​​​​

Valiokuntien lausunnot

Valiokunnan lausunto on valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

 Uusimmat valiokuntien lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 5/2020 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 25/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta virtuaalivarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta annettavaksi parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja komission ehdotuksesta hajautettuun tilinpitoon perustuvia markkinainfrastruktuureja koskevasta kokeilusta annettavaksi parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä niitä täydentäväksi parlamentin ja neuvoston muutosdirektiiviksi (virtuaalivarojen markkinat)

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 38/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 37/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
StVL 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 11/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
StVL 6/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 10/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 19/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
TuVL 5/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 24/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 36/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
UaVL 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 23/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 18/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 35/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 4/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 23/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 22/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 9/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 5/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 31/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 32/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 33/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 16/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 22/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 34/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 8/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusi ilmastotavoite 2030

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 15/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

Valtiopäiväasiakirja
TuVL 4/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 21/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 21/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 20/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 18/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 19/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 30/2020 vp

Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 20/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi asetusten (EU) 2017/2402 ja (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (arvopaperistamiskehyksen muutokset)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 14/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 13/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 29/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 12/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 16/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 10/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 6/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 7/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta