Valiokuntien lausunnot

Valiokunnan lausunto on valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

 Uusimmat valiokuntien lausunnot

PeVL 27/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
PeVL 28/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta (Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisasetuksen muuttaminen)
PuVL 3/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
MmVL 17/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
YmVL 10/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
PeVL 26/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
TaVL 19/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta, direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta (esiteasetuksen, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin ja vertailuarvoasetuksen muutokset COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)
PeVL 25/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
MmVL 16/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 ja asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
HaVL 15/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä (julkisen sektorin lainajärjestely)
StVL 5/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
TyVL 7/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
YmVL 9/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 ja asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
TaVL 18/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
LaVL 5/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi
LaVL 6/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
SiVL 9/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
PeVL 22/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta
PeVL 23/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PeVL 24/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
TiVL 1/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
TaVL 17/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
SuVL 7/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen) EU:n elpymispaketti, Eurooppa-neuvosto 17. - 18.7.2020
HaVL 12/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
HaVL 13/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja 223/2014 muuttamisesta sekä ohjelmakaudelle 2021–2027 annettujen ehdotusten muuttamisesta (elpymistoimet koheesiopolitiikassa)
HaVL 14/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen EU/1313/2013 muuttamisesta
HaVL 9/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
HaVL 10/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX (yhteentoimivuudesta annettu asetus) ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (VIS-asetuksen ja siihen liittyvien muiden säädösten muuttaminen ja kumoaminen)
HaVL 11/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
LiVL 3/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
PeVL 20/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
PeVL 21/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
MmVL 14/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
MmVL 15/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
PeVL 19/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistetusta käyttöönotosta ja muutoksista valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä (vakausmaksuja koskevan sopimuksen muuttaminen)
YmVL 8/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
PeVL 18/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
TaVL 16/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta (vakavaraisuusasetuksen muutos COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)
PeVL 17/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta
PeVL 16/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
TaVL 15/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
SuVL 6/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
StVL 4/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
PeVL 15/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
YmVL 7/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kemikaalit; REACH-asetuksen liitteen XVII mukainen lyijyhaulien kosteikkokäyttöä koskeva rajoitusehdotus
MmVL 13/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kemikaalit; REACH-asetuksen liitteen XVII mukainen lyijyhaulien kosteikkokäyttöä koskeva rajoitusehdotus
VaVL 2/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
SuVL 5/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
MmVL 12/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2021
YmVL 6/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2021