​​​​​​​​​​​​​​​​

Valiokuntien lausunnot

Valiokunnan lausunto on valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

 Uusimmat valiokuntien lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 1/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 4/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (akkuasetus)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta

Valtiopäiväasiakirja
PuVL 1/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 4/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digipalvelusäädös)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digitaalisia markkinoita koskeva säädös)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 6/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 7/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Korkean edustajan ja komission yhteinen tiedonanto: ’EU:n kyberstrategia digitaaliselle vuosikymmenelle

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 4/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 3/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 2/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
TrVL 1/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
StVL 2/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 1/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 3/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 2/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 3/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen — nykytila ja kehittämistarpeet

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 3/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 3/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission uusi pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 1/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 2/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 2/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 2/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 1/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle — Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 1/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 1/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 1/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle — Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 2/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 1/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 1/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle — Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtiopäiväasiakirja
StVL 1/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtiopäiväasiakirja
TuVL 1/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 30/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 31/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission yritysten kestävää hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta (”due diligence”) koskevat tulevat aloitteet

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 29/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 44/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta