​​​​​​​​​​​​​​

​Valiokuntien mietinnöt

Valiokunnan mietintö on valiokunnan hyväksymä asiakirja, jonka pohjalta täysistunto päättää asiasta.  Valiokunnan mietintö sisältää perustelut ja päätösehdotuksen. 

 Uusimmat valiokuntien mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 19/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 32/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 28/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 33/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 33/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 34/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 31/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 28/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 32/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 31/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 15/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 18/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 15/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilöstön aseman turvaamista yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 26/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 27/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 18/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 19/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 27/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 18/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 24/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 4/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PuVM 5/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 25/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 14/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 30/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 neljänneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 29/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 28/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 5/2022 vp

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2021

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työlomajärjestelyä koskevan Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 25/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 26/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 29/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 14/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 30/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ostovoiman vahvistamista vuonna 2023 koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 12/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 a §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 16/2022 vp

Kesäaika pysyväksi ajaksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 26/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 27/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta sähkötuesta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 15/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 15/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta