​​​​​​​​​​​​​​

​Valiokuntien mietinnöt

Valiokunnan mietintö on valiokunnan hyväksymä asiakirja, jonka pohjalta täysistunto päättää asiasta.  Valiokunnan mietintö sisältää perustelut ja päätösehdotuksen. 

 Uusimmat valiokuntien mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 39/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 19/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 38/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 34/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 37/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 15/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 16/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
TiVM 1/2021 vp

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
StVM 36/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 19/2021 vp

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Valtiopäiväasiakirja
StVM 35/2021 vp

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 33/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 19/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 20/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 11/2021 vp

Ilmastovuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 9/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 37/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 39/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 38/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 18/2021 vp

Lakialoite laiksi Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 32/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 27/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 28/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 19/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TrVM 8/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 26/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 26/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
UaVM 8/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR)

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 27/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 15/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 28/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 29/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 34/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 35/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 36/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 30/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 31/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta