​​​​​​​​​​​​​​

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 19/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Oikeudenkäytön digitalisointi Euroopan unionissa - välineet mahdollisuuksien hyödyntämiseen, komission tiedonanto

Valtiopäiväasia
E 18/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tasa-arvon unioni: HLBTIQ-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020-2025, komission tiedonanto

Valtiopäiväasia
E 17/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta (kodifikaatio)

Valtiopäiväasia
E 14/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission uusi strategia perusoikeuskirjan soveltamisen vahvistamiseksi

Valtiopäiväasia
E 15/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n terrorismin vastainen ohjelma

Valtiopäiväasia
E 16/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: kotouttamista ja osallisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta 2021–2027

Valtiopäiväasia
E 13/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Schengen-alueen kehittäminen

Valtiopäiväasia
E 9/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan keskuspankin selvitys digitaalisesta eurosta

Valtiopäiväasia
E 10/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimenpiteistä järjestämättömien lainojen vähentämiseksi EU:ssa

Valtiopäiväasia
E 11/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot Talven COVID19 -vastatoimet ja Yhtenä rintamana COVID19-virusta vastaan

Valtiopäiväasia
E 12/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n demokratiatoimintasuunnitelmasta

Valtiopäiväasia
E 8/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Oikeuden varmistaminen EU:ssa – eurooppalainen oikeusalan koulutusstrategia vuosiksi 2021–2024, tiedonanto

Valtiopäiväasia
E 6/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto 'Kaikki irti EU:n innovointipotentiaalista: Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva toimintasuunnitelma EU:n elpymisen ja palautumiskyvyn tueksi

Valtiopäiväasia
E 7/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille

Valtiopäiväasia
E 4/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU: Kriittisiin raaka-aineisiin liittyvä komission tiedonanto

Valtiopäiväasia
E 5/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia - Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle

Valtiopäiväasia
E 1/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus koskien päästöoikeuksien ilmaisjaon laskennassa sovellettavia vertailuarvoja vuosille 2021-2025

Valtiopäiväasia
E 2/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU uudelleentarkastelu

Valtiopäiväasia
E 3/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Korkean edustajan ja komission yhteinen tiedonanto: ’EU:n kyberstrategia digitaaliselle vuosikymmenelle

Valtiopäiväasia
E 167/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä Covid-19-pandemian johdosta koskien eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädännössä, asetusta (EU) 2020/698 seuraaville viiteajoille (COM(2021) 25 final)

Valtiopäiväasia
E 166/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Portugalin EU-puheenjohtajakausi sosiaali- ja terveyssektorilla 1.1.-30.6.2021

Valtiopäiväasia
E 165/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Algerian, Armenian, Bosnia ja Hertsegovinan, Egyptin, Israelin, Jordanian, Libanonin, Marokon, Tunisian ja Turkin välisistä, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) ja näiden kolmansien maiden rikosoikeudellisen yhteistyön alalla toimivaltaisten viranomaisten välillä tehtävää yhteistyötä koskevista sopimuksista

Valtiopäiväasia
E 164/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteistiedonanto: EU:n ja Yhdysvaltain yhteinen globaalin muutoksen agenda

Valtiopäiväasia
E 163/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU: Mandaatti komissiolle aloittaa neuvottelut 1) julkilausumasta tieteellisestä yhteistyöstä arktisella alueella, 2) julkilausumasta Länsi- Balkanin toimintasuunnitelmasta innovaation, tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin, nuorisoasioiden ja urheilun aloilla

Valtiopäiväasia
E 162/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n yleinen tietosuoja-asetus; vakiomuotoisia sopimuslausekkeita koskevat komission täytäntöönpanopäätökset

Valtiopäiväasia
E 161/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 95/93 muuttamisesta väliaikaisista helpotuksista slotien jakamisen käyttösääntöihin yhteisön lentoasemilla Covid-19-pandemiatilanteessa

Valtiopäiväasia
E 160/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta

Valtiopäiväasia
E 158/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)

Valtiopäiväasia
E 159/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys; Komission tiedonanto uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma - kuluttajien selviytymiskyvyn vahvistaminen kestävän elpymisen varmistamiseksi

Valtiopäiväasia
E 157/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio)

Valtiopäiväasia
E 154/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto liikenteen vihreiden kaistojen päivittämisestä talouden käynnissä pitämiseksi covid-19-pandemian kiihtyessä uudelleen

Valtiopäiväasia
E 155/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Liikenteen alan asetukset, joilla varaudutaan sopimuksettomaan tilanteeseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä

Valtiopäiväasia
E 156/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) – kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa

Valtiopäiväasia
E 153/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU-puheenjohtajamaan keskustelun avaus EU:n tasapainoisesta lähestymistavasta salaukseen sekä toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksiin saada pääsy salattuun tietoon yksittäistapauksissa toimivaltuuksien puitteissa

Valtiopäiväasia
E 151/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta

Valtiopäiväasia
E 152/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot Euroopan terveysunionista ja lääkestrategiasta

Valtiopäiväasia
E 150/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission yritysten kestävää hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta (”due diligence”) koskevat tulevat aloitteet

Valtiopäiväasia
E 149/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU, Tutkimus, Komission tiedonanto uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta

Valtiopäiväasia
E 148/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin uudistukseen

Valtiopäiväasia
E 147/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019

Valtiopäiväasia
E 146/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n kahdeksannesta ympäristöohjelmasta

Valtiopäiväasia
E 145/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto EU:n digitaalisen rahoituksen strategiasta

Valtiopäiväasia
E 142/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta

Valtiopäiväasia
E 143/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan rakennusten perusparannusaallosta

Valtiopäiväasia
E 144/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Covid-19-rokotusstrategioihin ja covid-19-rokotteiden käyttöönottoon liittyvistä valmistelutoimista

Valtiopäiväasia
E 141/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission uusi pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma

Valtiopäiväasia
E 140/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"

Valtiopäiväasia
E 138/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Pankkisektorin riskien vähenemisarvio ja yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto

Valtiopäiväasia
E 139/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

Valtiopäiväasia
E 137/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta; Århus asetuksen muutos