​​​​​​​​​​​​​​

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 150/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi kohtuuhintaisen ja laadukkaan pitkäaikaishoidon saatavuudesta

Valtiopäiväasia
E 151/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi varhaiskasvatusta koskevien Barcelonan tavoitteiden tarkistamisesta

Valtiopäiväasia
E 152/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia

Valtiopäiväasia
E 148/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen eroaminen eurooppalaisesta translationaalisen lääketieteen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (EATRISERIC) jäsenyydestä

Valtiopäiväasia
E 149/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: Matkustaminen – matkustajien ja heidän oikeuksiensa parempi suojelu

Valtiopäiväasia
E 146/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”

Valtiopäiväasia
E 147/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Oikeusalan tulostaulu 2022

Valtiopäiväasia
E 144/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Energian hätätoimet; Komission ehdotus neuvoston asetukseksi uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseksi (luvitusasetus)

Valtiopäiväasia
E 145/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi koskien unionin koordinoitua lähestymistapaa kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn vahvistamiseen

Valtiopäiväasia
E 142/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi riittävästä vähimmäistulosta aktiivisen osallisuuden varmistamiseksi

Valtiopäiväasia
E 143/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle vuonna 2023

Valtiopäiväasia
E 141/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoturvallisuudesta unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa

Valtiopäiväasia
E 140/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Energian hätätoimet; Komission ehdotus neuvoston asetukseksi solidaarisuuden edistämiseksi koordinoiduilla kaasun hankinnoilla, kaasun rajat ylittävässä vaihdannassa sekä luotettavilla hintaindekseillä (kaasun solidaarisuusasetus)

Valtiopäiväasia
E 139/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasia
E 135/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Energia hätätoimet; Keskusvastapuolivakuudet ja määrityskynnysarvo - Komission delegoitujen asetusten muutos

Valtiopäiväasia
E 136/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Energiaperuskirjan uudistamissopimuksen hyväksyminen sekä komission ehdotukset neuvoston päätöksiksi EU:n ja Euratomin kannoiksi 33. Energy Charter -konferenssissa

Valtiopäiväasia
E 137/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan osaamisen teemavuodesta 2023

Valtiopäiväasia
E 138/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2022

Valtiopäiväasia
E 134/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston päätelmät: EU:n uusi matkailustrategia vuoteen 2030

Valtiopäiväasia
E 132/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristöjen suojelua koskevan yleissopimuksen (Bernin yleissopimus) pysyvän komitean 42. kokouksessa EU:n puolesta otettavasta kannasta

Valtiopäiväasia
E 133/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiskatsaus kansainvälisten tietovirtojen sääntelyyn EU:ssa

Valtiopäiväasia
E 129/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: OECD:n vientiluottojärjestelyn nykyaikaistaminen

Valtiopäiväasia
E 130/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: OECD:n vientiluottojärjestelyn ilmastonmuutosta koskevan sektorikohtaisen alasopimuksen soveltamisalan laajentaminen

Valtiopäiväasia
E 131/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi tietämyksen hyödyntämistä ohjaaviksi periaatteiksi

Valtiopäiväasia
E 128/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys:

Valtiopäiväasia
E 124/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi koskien EU:n uutta lähestymistapaa syöpäseulontaan

Valtiopäiväasia
E 126/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asbestidirektiivin muuttamisesta

Valtiopäiväasia
E 127/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 15. osapuolikokous

Valtiopäiväasia
E 123/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission valtuuttaminen aloittamaan neuvottelut kansainvälisestä muovisaastumista koskevasta sopimuksesta EU:n puolesta

Valtiopäiväasia
E 125/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, Euroopan neuvostolle, Euroopan talous-ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Kestävä tulevaisuus siniselle planeetalle - yhteinen tiedonanto EU:n kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin ohjelmasta

Valtiopäiväasia
E 122/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tekoälyä, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus

Valtiopäiväasia
E 121/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission tiedonanto EU response to COVID-19: preparing for autumn and winter 2023

Valtiopäiväasia
E 119/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje Komission delegoidun asetuksen ja sen liitteenä olevan OECD:n vientiluottojärjestelyn hyväksymisestä

Valtiopäiväasia
E 120/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1.–30.6.2022

Valtiopäiväasia
E 118/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission valtiontukimenettelyjen tarkistamisesta tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen (Århusin yleissopimus, SopS 122/2004) mukaisiksi

Valtiopäiväasia
E 117/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi unionin talousarvion suojaamiseksi Unkarissa tapahtuneiden oikeusvaltion periaatteiden rikkomusten vuoksi

Valtiopäiväasia
E 116/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannosta koskien rikosasioiden tietosuojadirektiivin arviointia ja uudelleentarkastelua

Valtiopäiväasia
E 114/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Venäjän miehitetyillä alueilla myönnettyjen matkustusasiakirjojen tunnustamattomuudesta

Valtiopäiväasia
E 115/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Tie koulumenestykseen, suositus

Valtiopäiväasia
E 112/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 691/2011 muuttamisesta tiettyjen ympäristötilinpitoa koskevien moduulien käyttöön ottamiseksi

Valtiopäiväasia
E 113/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä (energianhinta-asetus)

Valtiopäiväasia
E 111/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Osaajien houkutteleminen EU:hun

Valtiopäiväasia
E 109/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma

Valtiopäiväasia
E 110/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Asetusehdotus Euroopan naapuruusvälineestä ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta tuettavia kauden 2014–2020 yhteistyöohjelmia koskevista ja ohjelman täytäntöönpanon häiriöiden vuoksi sovellettavista erityissäännöksistä

Valtiopäiväasia
E 107/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle, yhteisen vararahaston vahvistamisesta jäsenvaltioiden takauksilla ja varauksista eräitä päätöksen N:o 466/2014/EU nojalla taattuja Ukrainaan liittyviä rahoitusvastuita varten sekä päätöksen (EU) 2022/1201 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
E 108/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen Parempi internet lapsille strategiasta (BIK+)

Valtiopäiväasia
E 104/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Kauppakumppanuuksien voima: yhdessä vihreän ja oikeudenmukaisen talouskasvun puolesta

Valtiopäiväasia
E 105/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Tadzikistanin välinen laaja yhteistyö- ja kumppanuussopimus

Valtiopäiväasia
E 106/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n viisumipolitiikka Venäjän suhteen

Valtiopäiväasia
E 103/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle