​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 111/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin virallisen lehden sähköinen julkaiseminen, asetuksen 216/2013 muuttaminen
E 110/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: komission tiedonannosta ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020-2025
E 107/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen – Verkko- ja tietoturvadirektiivin uudelleenarviointi
E 108/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma sen monivuotiset tekniset suuntaviivat
E 109/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen - eIDAS-asetuksen uudelleenarviointi
E 105/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n demokratiatoimintaohjelma
E 106/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi
E 102/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto osaamisohjelmasta ja ehdotus neuvoston suositukseksi ammatillisesta koulutuksesta
E 103/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston päätösehdotus EU:n ehdotuksesta muuttaa Baselin sopimuksen liitettä IV sopimuksen 15. osapuolikokouksessa ja EU:n kannasta muiden sopimuksen osapuolten ehdotuksiin muuttaa liitettä IV ja muita liitteitä
E 104/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Uusiutuvan energian tilastolliset siirrot
E 101/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Valkoinen kirja toimintaedellytysten tasapuolistamisesta ulkomaisten tukien osalta
E 100/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 ja asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
E 99/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n lyhyen aikavälin terveydenhuoltovalmiudesta koronavirusepidemioiden varalta
E 96/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission ehdotus neuvoston suositukseksi ”Silta työelämään – entistä vahvempi nuorisotakuu”
E 97/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot koskien yleisen tietosuoja-asetuksen arviointia ja uudelleentarkastelua sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin kanssa yhdenmukaistettavista EU-säädöksiä
E 98/2020 vp
Komission lisätalousarvioesitys nro 8 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, maksumäärärahojen lisäys
E 80/2020 vp
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle veroalan hyvästä hallintotavasta EU:ssa ja sen ulkopuolella
E 95/2020 vp
Komission tiedonanto oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta koskevasta toimintasuunnitelmasta elpymisstrategian tueksi
E 94/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tulevat digitaalisia palveluja koskevat komission lainsäädäntöehdotukset
E 12/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksiksi valtuuttaa Italia tekemään sopimus ja Saksa muuttamaan sopimusta Sveitsin kanssa linja-autoliikenteen kabotaasin sallimiseksi kansainvälisen liikenteen yhteydessä maiden välisillä raja-alueilla
E 93/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Uhrien oikeuksia koskeva EU:n strategia vuosille 2020-2025
E 92/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus vuodelta 2019
E 91/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Saksan EU-puheenjohtajakausi sosiaali- ja terveyssektorilla 1.7.-31.12.2020
E 88/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Covid-19-tartuntaketjujen jäljittämistä tukevien kansallisten mobiilisovellusten yhteentoimivuus; Komission ehdotus sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2019/1765/EU muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/890/EU kumoamisesta
E 89/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 7 talousarviovuodelle 2020
E 90/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista
E 86/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission muutostiedonanto valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID -19 epidemiassa (Tilapäiset valtiontukipuitteet)
E 87/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin vuoden 2021 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2021 (budjetti; Euroopan unioni)
E 85/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kestävän rahoituksen teknisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti kestävää sijoittamista helpottavan kehyksen teknisistä arviointikriteereistä
E 83/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020
E 84/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
E 82/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaista EU-viisumiasioissa
E 81/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kliinisten tutkimusten tekeminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittaminen, asetus
E 79/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje / Komission aloite covid-19 rokotehankintayhteistyöstä
E 70/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
E 71/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä
E 72/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)
E 73/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakavaraisuustukivälineestä ja asetuksen (EU) n:o 1017/2015 muuttamisesta (Solvency Support Instrument)
E 74/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta (COM(2020) 409 final)
E 75/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta elpymis- ja palautumistuki-välineestä
E 76/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kiina huippukokous; kesäkuu 2020
E 77/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Muuttoliike; EU:n tuleva maahanmuutto- ja turvapaikkauudistus
E 78/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelman muutos
E 68/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021-2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamisesta ("EU4Health-ohjelma")
E 69/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva alojen älykästä integroitumista koskeva strategia ja vetystrategia
E 67/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
E 66/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 5 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotus ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta
E 64/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
E 65/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot muutoksiksi valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin
E 62/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2021