​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 142/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta

Valtiopäiväasia
E 143/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan rakennusten perusparannusaallosta

Valtiopäiväasia
E 144/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Covid-19-rokotusstrategioihin ja covid-19-rokotteiden käyttöönottoon liittyvistä valmistelutoimista

Valtiopäiväasia
E 141/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission uusi pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma

Valtiopäiväasia
E 140/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"

Valtiopäiväasia
E 138/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Pankkisektorin riskien vähenemisarvio ja yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto

Valtiopäiväasia
E 139/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

Valtiopäiväasia
E 137/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta; Århus asetuksen muutos

Valtiopäiväasia
E 135/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro –diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta.

Valtiopäiväasia
E 136/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto uusista covid19-vastatoimista

Valtiopäiväasia
E 133/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto EU:n vähittäismaksustrategiasta

Valtiopäiväasia
E 134/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2021

Valtiopäiväasia
E 132/2020 vp

Euroopan komission ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (Bernin yleissopimus) pysyvän komitean 40. kokouksessa EU:n puolesta otettavasta kannasta

Valtiopäiväasia
E 131/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus (EU) 2020/1307 unionin yhteisestä välineistöstä erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ja 5G-radiotaajuuksien oikea-aikaisen ja investointeihin kannustavan saatavuuden varmistamiseksi, jotta voidaan verkkoyhteyksiä edistämällä tukea talouden elpymistä covid-19 kriisistä unionissa

Valtiopäiväasia
E 130/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission strateginen ennakointiraportti 2020 ”Strateginen ennakointi – edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi”

Valtiopäiväasia
E 128/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025

Valtiopäiväasia
E 129/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien EU-tason arviota kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista joiden avulla edistetään vihreää siirtymistä ja talouden elpymistä integroidun energia- ja ilmastosuunnittelun avulla

Valtiopäiväasia
E 127/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2020: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot

Valtiopäiväasia
E 126/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (Komission IV päivitys-direktiiviehdotus

Valtiopäiväasia
E 124/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
E 125/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus

Valtiopäiväasia
E 122/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2020

Valtiopäiväasia
E 123/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Berliinin julkilausuma arvopohjaisesta digitalisaatiosta

Valtiopäiväasia
E 121/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen vastaus Euroopan komission julkiseen kuulemiseen osana postidirektiivin arviointia

Valtiopäiväasia
E 119/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta

Valtiopäiväasia
E 120/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020

Valtiopäiväasia
E 118/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusi ilmastotavoite 2030

Valtiopäiväasia
E 117/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin

Valtiopäiväasia
E 116/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi

Valtiopäiväasia
E 112/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tulevat kuluttajapolitiikan aloitteet; uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma, ehdotus kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta vihreässä siirtymässä, kulutusluottosopimuksista annetun direktiivin (2008/48/EY) tarkistus ja yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin (2001/95/EY) uudistaminen

Valtiopäiväasia
E 113/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu

Valtiopäiväasia
E 114/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästöjen tarkkailua ja raportointia koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 muuttaminen ja oikaiseminen

Valtiopäiväasia
E 115/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020-2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta

Valtiopäiväasia
E 111/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin virallisen lehden sähköinen julkaiseminen, asetuksen 216/2013 muuttaminen

Valtiopäiväasia
E 110/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: komission tiedonannosta ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020-2025

Valtiopäiväasia
E 107/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen – Verkko- ja tietoturvadirektiivin uudelleenarviointi

Valtiopäiväasia
E 108/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma sen monivuotiset tekniset suuntaviivat

Valtiopäiväasia
E 109/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen - eIDAS-asetuksen uudelleenarviointi

Valtiopäiväasia
E 105/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n demokratiatoimintaohjelma

Valtiopäiväasia
E 106/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi

Valtiopäiväasia
E 102/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto osaamisohjelmasta ja ehdotus neuvoston suositukseksi ammatillisesta koulutuksesta

Valtiopäiväasia
E 103/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston päätösehdotus EU:n ehdotuksesta muuttaa Baselin sopimuksen liitettä IV sopimuksen 15. osapuolikokouksessa ja EU:n kannasta muiden sopimuksen osapuolten ehdotuksiin muuttaa liitettä IV ja muita liitteitä

Valtiopäiväasia
E 104/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Uusiutuvan energian tilastolliset siirrot

Valtiopäiväasia
E 101/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valkoinen kirja toimintaedellytysten tasapuolistamisesta ulkomaisten tukien osalta

Valtiopäiväasia
E 100/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 ja asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtiopäiväasia
E 99/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n lyhyen aikavälin terveydenhuoltovalmiudesta koronavirusepidemioiden varalta

Valtiopäiväasia
E 96/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission ehdotus neuvoston suositukseksi ”Silta työelämään – entistä vahvempi nuorisotakuu”

Valtiopäiväasia
E 97/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot koskien yleisen tietosuoja-asetuksen arviointia ja uudelleentarkastelua sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin kanssa yhdenmukaistettavista EU-säädöksiä

Valtiopäiväasia
E 98/2020 vp

Komission lisätalousarvioesitys nro 8 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, maksumäärärahojen lisäys

Valtiopäiväasia
E 80/2020 vp

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle veroalan hyvästä hallintotavasta EU:ssa ja sen ulkopuolella