Valtioneuvoston E-selvitykset

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 23/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys nro 1 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission esitys joustovälineen varojen käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
E 22/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; kulttuuri: neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn audiovisuaalisia yhteistuotantoja varten myönnetyn oikeuden soveltamisajan jatkamisesta 1.7.2020 – 30.6.2023

Valtiopäiväasia
E 19/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle COVID-19 -toimista, joilla tilapäisesti rajoitetaan tarpeetonta matkustamista EU:hun

Valtiopäiväasia
E 20/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto neuvostolle vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen aktivoinnista

Valtiopäiväasia
E 21/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto tilapäisiksi puitteiksi valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa

Valtiopäiväasia
E 16/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi

Valtiopäiväasia
E 17/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koordinoiduista taloudellisista toimista COVID-19 -epidemian vaikutusten lieventämiseksi

Valtiopäiväasia
E 18/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
E 15/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi nimetä vuosi 2021 eurooppalaiseksi rautatieliikenteen vuodeksi

Valtiopäiväasia
E 14/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta

Valtiopäiväasia
E 13/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Vakuutusyhtiöiden vakuutustakuuta, taloudellista elpymistä ja kriisinratkaisua koskevat komission keskusteluasiakirjat

Valtiopäiväasia
E 12/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020

Valtiopäiväasia
E 11/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Päästökauppaa koskevat valtiontuen suuntaviivat vuoden 2020 jälkeen; komission luonnos suuntaviivoiksi

Valtiopäiväasia
E 10/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Intian huippukokous 13.3.2020 Brysselissä

Valtiopäiväasia
E 9/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomiteassa käsiteltävistä lyhyen aikavälin päästövähennystoimista kansainvälisessä merenkulussa

Valtiopäiväasia
E 8/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission delegoitu asetus koskien Kambodzhan GSP tullietuuksien peruuttamista

Valtiopäiväasia
E 5/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n laajentumispolitiikan kehittäminen

Valtiopäiväasia
E 6/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Valtiopäiväasia
E 7/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP: Eduskunnan tiedottaminen Suomen vaikuttamisesta EU:n Afrikka-suhteita koskevaan tiedonantoon

Valtiopäiväasia
E 4/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutukset Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiehiin

Valtiopäiväasia
E 2/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"

Valtiopäiväasia
E 3/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

Valtiopäiväasia
E 1/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Kroatian puheenjohtajuuskausi sosiaali- ja terveyssektorilla 1.1.-30.6.2020

Valtiopäiväasia
E 61/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

Valtiopäiväasia
E 62/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma

Valtiopäiväasia
E 63/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta

Valtiopäiväasia
E 60/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: ASEM-ulkoministerikokous 15.-16.12.2019

Valtiopäiväasia
E 59/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (jäljempänä AKT-valtiot) talouskumppanuussopimuksista (Economic Partnership Agreements, EPA): neuvotteluohjeiden päivitys

Valtiopäiväasia
E 57/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: CIRR-koron uudistaminen

Valtiopäiväasia
E 58/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Energiayhteisön perustamissopimuksen muuttaminen

Valtiopäiväasia
E 56/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Bulgariaa ja Romaniaa koskevan yhteistyö- ja seurantamekanismin raportit 22.10.2019; komission suositus mekanismin lopettamisesta Bulgarian osalta

Valtiopäiväasia
E 55/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; OSA; Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välillä

Valtiopäiväasia
E 53/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
E 54/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
E 52/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotosta, tietojenkeruusta ja valvontatoimenpiteistä Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta

Valtiopäiväasia
E 50/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta käynnistämään neuvottelut tulliyh-teistyötä ja tullialan keskinäistä hallinnollista apua koskevasta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä sopimuksesta (CCMAA).

Valtiopäiväasia
E 51/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle sen varmistamisesta, että Kroatia soveltaa Schengenin säännöstöä kaikilta osin

Valtiopäiväasia
E 49/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2020 ja asetuksen (EU) 2019/124 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtiopäiväasia
E 48/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

Valtiopäiväasia
E 47/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen sopimuksen tekemiseksi EU:n ja Japanin välillä PNR-tietojen siirtämistä ja käyttöä varten terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (EU-Japani PNR-sopimus)

Valtiopäiväasia
E 46/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2019

Valtiopäiväasia
E 45/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

Valtiopäiväasia
E 44/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 9 ("Maahantulon helpottaminen") olevan 9 luvun tarkistamiseen matkustajarekisteritietoja koskevien standardien ja suositeltujen menettelytapojen osalta

Valtiopäiväasia
E 43/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hallintoneuvoston kahdeksannessa istunnossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta

Valtiopäiväasia
E 42/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle; Kohti parempaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen sääntelyn täytäntöönpanoa

Valtiopäiväasia
E 41/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen 573/2014/EU muuttaminen, päätös

Valtiopäiväasia
E 40/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi UK:n erotessa unionista ilman sopimusta (solidaarisuusrahastoasetus)

Valtiopäiväasia
E 39/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Julkisten hankintojen ilmoittamista koskevien vakiolomakkeita uudistus

Valtiopäiväasia
E 38/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n LULUCF-asetuksen nojalla annettava rekisteriasetus sekä Suomen erillisjousto

Valtiopäiväasia
E 36/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamista ja rahoitusta vuonna 2020 koskevista toimenpiteistä Yhdistyneen Kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyen

 Kaikki valtioneuvoston E-selvitykset

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.