​​​​​​​​​​​​​​

​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 85/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettavat komission delegoidut säädökset, joilla asetetaan säännöt muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden tuottamiseen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalla sähköllä sekä tiettyjen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmä

Valtiopäiväasia
E 84/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU: Mandaatti komissiolle aloittaa neuvottelut Uuden-Seelannin ja Kanadan kanssa niiden liittymisestä Horisontti Eurooppa -ohjelmaan liitännäisjäseninä

Valtiopäiväasia
E 82/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: komission 17.6.2022 lausunto Moldovan EU-jäsenyyshakemuksesta

Valtiopäiväasia
E 83/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: komission 17.6.2022 lausunto Georgian EU-jäsenyyshakemuksesta

Valtiopäiväasia
E 79/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Valtiopäiväasia
E 80/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Ukrainan välisiä solidaarisuuskaistoja koskeva toimintasuunnitelma

Valtiopäiväasia
E 81/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: komission 17.6.2022 lausunto Ukrainan EU-jäsenyyshakemuksesta

Valtiopäiväasia
E 76/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/10160, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen - KOM(2022) 231 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
E 77/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin vuoden 2023 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2023 (budjetti; Euroopan unioni)

Valtiopäiväasia
E 78/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Romaniassa, Bulgariassa ja Kroatiassa

Valtiopäiväasia
E 74/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n rikosluettelon laajentamisesta rajoitustoimenpiteiden rikkomiseen ja siihen liittyvä komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle

Valtiopäiväasia
E 75/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Asetuksen 1305/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea maaseuturahastosta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vastatoimena

Valtiopäiväasia
E 73/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission tiedonanto: COVID-19 - Sustaining EU Preparedness and Response: Looking ahead

Valtiopäiväasia
E 72/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2023

Valtiopäiväasia
E 71/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen mitta- ja massadirektiivin 96/53/EY uudelleen tarkastelemiseen

Valtiopäiväasia
E 70/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission 18.5.2022 tiedonanto Ukrainan hätäapu ja jälleenrakennus

Valtiopäiväasia
E 68/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma

Valtiopäiväasia
E 69/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto puolustuksen investointivajeista

Valtiopäiväasia
E 66/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Kestävien tuotteiden politiikasta: Kestävistä tuotteista normi

Valtiopäiväasia
E 67/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n tekstiilistrategiasta

Valtiopäiväasia
E 63/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa.

Valtiopäiväasia
E 64/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla poistetaan väliaikaisesti assosiaatiosopimuksen mukaiset tuontitullit sekä Ukrainaista peräisen olevan teräksen polkumyynti- ja suojatoimitullit

Valtiopäiväasia
E 65/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ympäristökestävyyttä koskeva oppiminen

Valtiopäiväasia
E 62/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus asetuksen (EU) 508/2014 muuttamisesta ja korjaamisesta Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen kalastustoiminnalle aiheuttamien seurausten lieventämiseksi ja tästä sotilaallisesta hyökkäyksestä aiheutuvan markkinahäiriön vaikutusten lieventämiseksi kala- ja vesiviljelytuotteiden hankintaketjuun

Valtiopäiväasia
E 61/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU-Japani huippukokous 12.5.2022

Valtiopäiväasia
E 60/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kriisivarautumisen ja resilienssin vahvistaminen; Suomen näkemyksiä

Valtiopäiväasia
E 58/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelu

Valtiopäiväasia
E 59/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suositukset neuvoston päätöksiksi luvan antamisesta EU:n ja Ukrainan sekä EU:n ja Moldovan välisiin maanteiden tavaraliikennettä koskeviin sopimusneuvotteluihin

Valtiopäiväasia
E 57/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission kuuleminen: sisämarkkinoiden hätäapuväline

Valtiopäiväasia
E 54/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission asetusehdotus asetuksen 2018/1727/EU muuttamisesta koskien Eurojustin toimesta tapahtuvaa todisteiden keräämistä, säilyttämistä ja analysoimista liittyen joukkotuhontaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin

Valtiopäiväasia
E 55/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
E 56/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskevaa delegoitua asetusta täydentävä delegoitu asetus koskien ydinenergia- ja maakaasutoimintoja

Valtiopäiväasia
E 53/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen patenttien pakkolisensointeja koskevaksi uudeksi kehikoksi

Valtiopäiväasia
E 52/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen osapuolikonferenssin 19. kokouksessa (CITES CoP19) Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta

Valtiopäiväasia
E 51/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: OSA; Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvotteluihin kattavasta kansainvälisestä yleissopimuksesta, jolla torjutaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä rikollisiin tarkoituksiin

Valtiopäiväasia
E 49/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen ajokorttidirektiivin tarkistamiseen

Valtiopäiväasia
E 50/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan laivojen pakkomyyntiä koskevasta yleissopimuksesta Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan (UNCITRAL) puitteissa

Valtiopäiväasia
E 47/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto: EU:n lähestymistapa avaruusliikenteen hallintaan– EU:n panos globaaliin haasteeseen vastaamiseksi

Valtiopäiväasia
E 48/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2021

Valtiopäiväasia
E 45/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustamiseksi vuosiksi 2023-2027 (turvallisten yhteyksien ohjelma)

Valtiopäiväasia
E 46/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: eurooppalaisen median vapaussäädös (European Media Freedom Act)

Valtiopäiväasia
E 44/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission horisontaalisten ryhmäpoikkeusasetusten ja suuntaviivojen luonnokset

Valtiopäiväasia
E 42/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tiedonanto toimitusvarmuudesta ja energianhinnoista: vaihtoehtoja lyhyen aikavälin toimiksi ja seuraavaan talvikauteen valmistautumiseen

Valtiopäiväasia
E 43/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen kansallinen uudistusohjelma 2022

Valtiopäiväasia
E 40/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen essentiaalipatentteja koskevasta uudesta kehyksestä

Valtiopäiväasia
E 41/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tiedonanto ruokaturvan takaamisesta ja elintarvikejärjestelmien resilienssin vahvistamisesta

Valtiopäiväasia
E 38/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU-Kiina virtuaalinen huippukokous 1.4.

Valtiopäiväasia
E 39/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ihmisarvoisesta työstä kaikkialla maailmassa globaalia oikeudenmukaista siirtymää ja kestävää elpymistä varten

Valtiopäiväasia
E 37/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä käytävät neuvottelut taloudellisista ohjauskeinoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kansainvälisessä merenkulussa

Valtiopäiväasia
E 36/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetusten EU 1303/2013 ja 223/2014 muuttamisesta REACT EU -välineen lisäennakoiden osalta