​​​​​​​​​​

Hallituksen esitykset

Valtaosa lainsäädäntöasioista tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä. Hallituksen esitys voi koskea mm. lakia, valtion talousarviota tai lisätalousarviota, eduskunnan suostumusta valtion lainanottoon, valtiontakauksen myöntämistä, kansainvälisen sopimuksen hyväksymistä tai aikaisemmin annetun hallituksen esityksen täydentämistä.

 Uusimmat hallituksen esitykset

Valtiopäiväasia
HE 109/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 108/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 107/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 106/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 105/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 104/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta

Valtiopäiväasia
HE 103/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 102/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 101/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 100/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 99/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 98/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 97/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 96/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 95/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasia
HE 94/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 93/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 92/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 91/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 90/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 89/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 88/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 87/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista

Valtiopäiväasia
HE 86/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 85/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 84/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 83/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä

Valtiopäiväasia
HE 82/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Valtiopäiväasia
HE 81/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 80/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 79/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 78/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasia
HE 77/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

Valtiopäiväasia
HE 76/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 75/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 74/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasia
HE 73/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 72/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 71/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 70/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Valtiopäiväasia
HE 69/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

Valtiopäiväasia
HE 68/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasia
HE 67/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasia
HE 66/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
HE 65/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 64/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Valtiopäiväasia
HE 63/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 62/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Valtiopäiväasia
HE 61/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
HE 60/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:n väliaikaisesta muuttamisesta