Viimeksi julkaistu 3.2.2022 11.00

Eduskunnan kirjelmä EK 1/2022 vp PNE 4/2021 vp  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

PNE 4/2021 vp
PeVM 17/2021 vp

Asia

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta (PNE 4/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 17/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisen muutoksen:

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
muutetaan väliaikaisesti eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 44 § ja 61 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 44 § eduskunnan päätöksessä 10/2006, sekä 
lisätään väliaikaisesti 1 §:ään uusi 3 momentti sekä eduskunnan työjärjestykseen väliaikaisesti uusi 8 a luku seuraavasti: 
1 § 
Valtiopäiville kokoontuminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Eduskunnan etätyöstä poikkeuksellisissa oloissa säädetään 8 a luvussa. 
44 § 
Suuri valiokunta 
Jollei suuren valiokunnan työjärjestyksestä muuta johdu, noudatetaan asioiden käsittelyssä suuressa valiokunnassa soveltuvin osin, mitä 34, 35, 37, 39—43 ja 43 a §:ssä sekä 8 a luvussa valiokunnan etäkokouksesta säädetään. 
61 § 
Äänestystapa 
Äänestys toimitetaan koneäänestyksenä, seisomaan nousten tai avoimena lippuäänestyksenä taikka 8 a luvussa tarkoitettuna etä-äänestyksenä. Puhemies ilmoittaa äänestystavan. Keskustelua äänestystavasta ei sallita. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8 a luku 
Etätyö poikkeuksellisissa oloissa 
80 a § 
Päätös luvun säännösten soveltamisesta 
Jos vaikutuksiltaan erityisen vakavan, hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin johdosta eduskunnan toimintakyvyn turvaamiseksi on välttämätöntä, voi eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ja hankittuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton päättää kerrallaan enintään kolmen kuukauden ajanjaksosta, jonka aikana eduskuntatyöhön sovelletaan tämän luvun säännöksiä. 
80 b § 
Valiokunnan etäkokous 
Valiokunta voi päättää, että valiokunnan kokoukseen voi osallistua tai olla kokouksessa läsnä puhemiesneuvoston hyväksymiä tietoteknisiä välineitä ja yhteyksiä käyttämällä (valiokunnan etäkokous). Valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin päättää valiokunnan etäkokouksesta etäkokouksien pitämistä koskevan päätöksen tekemistä varten. 
Valiokunnan etäkokouksen edellytyksenä on, että kokoukseen osallistumaan ja kokouksessa läsnä olemaan oikeutetut ovat tietoturvallisessa näkö- ja ääniyhteydessä (etäyhteys) keskenään.  
Valiokunnan etäkokouksen järjestelyillä on huolehdittava, että valiokunnan keskustelut etäkokouksessa voidaan käydä luottamuksellisesti ja että ulkopuoliset eivät saa tietoja valiokunnan etäkokouksessa käsittelemistä asioista tai asiakirjoista ennen niiden julkiseksi tuloa. Etäyhteydellä etäkokoukseen osallistuvan kansanedustajan on huolehdittava, että hänen kanssaan samassa tilassa ei ole kokouksen aikana läsnä ulkopuolisia.  
Valiokunnan etäkokouksessa ei saa käsitellä salassa pidettäviä asiakirjoja eikä vaiteliaisuuden alaisia asioita.  
Vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta säädetään 43 c §:ssä.  
80 c § 
Etä-äänestys täysistunnossa 
Äänestys täysistunnossa voidaan toimittaa jokaisen kansanedustajan käytettävissä olevalla puhemiesneuvoston hyväksymällä tietoturvallisella tietoteknisellä järjestelmällä (etä-äänestys). Vaalia ei toimiteta etä-äänestyksenä. 
Puhemies ilmoittaa etä-äänestyksestä hyvissä ajoin ennen sen toimittamista. Kansanedustajan on ilmoittauduttava etä-äänestykseen ennalta puhemiehen asettamassa määräajassa. Kansanedustaja antaa äänensä etä-äänestysjärjestelmässä siihen luotettavasti tunnistautuneena.  
Puhemies päättää äänestyksen toimittamisesta etä-äänestyksenä sekä äänestyksen alkamisesta ja päättymisestä. 
Jos etä-äänestys ei puhemiehen mielestä ole antanut luotettavaa vastausta tai äänet ovat menneet tasan, voi puhemies uudistaa äänestyksen. 
Puhemiesneuvosto antaa tarkemmat ohjeet etä-äänestyksen toimittamisesta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 7päivänä helmikuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. 
Sen estämättä, mitä 80 a §:ssä säädetään, sovelletaan 80 b §:n säännöksiä valiokunnan etäkokouksesta 28 päivään helmikuuta 2022 asti. Puhemiesneuvoston hyväksymiä tietoteknisiä välineitä ja yhteyksiä ovat tällöin 37 a §:n 1 momentissa tarkoitetut puhemiesneuvoston hyväksymät tietotekniset välineet ja yhteydet. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 2.2.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri