Viimeksi julkaistu 8.6.2022 9.39

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2022 vp LA 33/2022 vp  Lakialoite laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Asia

Lakialoite laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (LA 33/2022 vp).  

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 4/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tenojoen vesistöä koskeva kalastuskielto 
Lohi on rauhoitettu seuraavilla Tenojoen vesistön lohennousualueilla:  
1) Tenon pääuoman, Inarinjoen ja Kietsimäjoen alueet, joissa Suomen ja Norjan välinen valtakunnan raja kulkee;  
2) Pulmankijärvi, Gálddašjohka Luovosvárjohkan suuhun asti, Ylä-Pulmankijoki Yläputoukselle asti, Luossajohka Luossajávriin asti, Morešveaijohka neljä kilometriä ylävirtaan laskukohdasta Ylä-Pulmankijokeen sekä Skihpajohka ensimmäiseen lompoloon asti;  
3) Vetsijoki Vetsijärveen asti ja Vaisjoki Váišluoppaliin saakka;  
4) Utsjoki Mierasjärveen asti, Cársejohka Linkinjohkansuusta 10 kilometriä ylävirtaan saakka ja Kevojoki Fiellogahjohkan suuhun asti;  
5) Kuoppilasjoki Birkejohkan suuhun asti, Birkejohka Yläputoukseen asti sekä Goaskinjohka Goaskinjávriin saakka;  
6) Nilijoki 13 kilometriä toiselle kivikkokentälle asti;  
7) Akujoki putoukselle asti;  
8) Karigasjoki viisi kilometriä Luomusjokisuusta ylävirtaan.  
Lohen pyytäminen ja myynti on rauhoitusaikana kielletty. 
2 § 
Kielletyt pyyntivälineet 
Kalastus seuraavilla lohenpyyntiin tarkoitetuilla välineillä on kielletty 1 §:ssä tarkoitetuilla lohennousualueilla: 
1) potkupato (joddu) ja mertapato (meardi);  
2) seisova verkko, joka on tarkemmin määritelty Suomen ja Norjan välisen sopimuksen kalastuksesta Tenojoen vesistössä (SopS 42/2017) liitteenä olevan kalastussäännön 21 ja 23 §:ssä; sekä  
3) kulkutusverkko. 
3 § 
Lohen kalastuskiellon rikkominen 
Joka tahallaan rikkoo 1 tai 2 §:ssä säädettyä kieltoa on tuomittava lohen kalastuskiellon rikkomisesta sakkoon. 
4 § 
Menettämisseuraamus 
Se, joka on syyllistynyt 3 §:ssä tarkoitettuun tekoon ja ottanut saaliiksi lohen, on tuomittava menettämään valtiolle arvo, joka sillä lajinsa edustajana on.  
Menettämisseuraamuksista säädetään lisäksi rikoslain (39/1889) 10 luvussa.  
Lohen arvosta lajinsa edustajana säädetään kalastuslain (379/2015) 119 §:n nojalla annetussa asetuksessa.  
5 § 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poikkeuslupa  
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa tieteellistä tutkimusta tai käytännön kokeita varten myöntää luvan poiketa tässä laissa säädetyistä kielloista lohen pyyntiin. Luvan on oltava perusteltu kalakantojen suojelun tai kestävän käytön edistämiseksi.  
6 § 
Valvontaviranomaiset ja kalastuksenvalvojat 
Tämän lain noudattamista valvovat: 
1) poliisi;  
2) Rajavartiolaitos;  
3) kalastuslain 19 §:ssä tarkoitetut kalatalousviranomaiset;  
4) Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion vesialueilla Metsähallituksen erätarkastajat ja ne Metsähallituksen virkamiehet, joiden tehtävänä on kalastusasioiden hoitaminen; sekä  
5) kalastuslain 103 §:n mukaisesti hyväksytty ja saman lain 107 §:ssä tarkoitetun valtuutuksen omaava kalastuksenvalvoja.  
7 § 
Voimaantulo  
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.6.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri