Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EK 32/2018 vp

Viimeksi julkaistu 17.12.2018 13.21

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2018 vp LA 85/2018 vp  Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunta
LA 85/2018 vp
StVM 26/2018 vp

Asia

Kansanedustaja Krista Kiuru ym. ovat tehneet lakialoitteen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 85/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 26/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

  Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta  

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 901/2012, seuraavasti:  
  6 § 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, korvataan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkärintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista tai säilyttämistä tarkoittava kuntouttaminen sekä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, ja vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös, kun sen tarve johtuu muustakin kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Lisäksi voidaan kuntouttaminen, vaikka kuntouttamisen tarve ei johtuisikaan korvatusta vammasta tai sairaudesta, korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan     päivänä          kuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 17.12.2018 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri