Eduskunnan kirjelmä
EK
45
2018 vp
Eduskunta
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
K 6/2018 vp
TyVM 14/2018 vp
Asia
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (K 6/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 14/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt kertomuksen johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto 
1. arvioi lainsäädännön mahdollisia muutostarpeita yhdenvertaisuuslain toimivuutta koskevan tutkimushankkeen päätyttyä, 
2. laatii tarvittavat lainsäädäntömuutokset sen mahdollistamiseksi, että pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman saaneiden perheenyhdistämishakemuksiin ei sovelleta toimeentuloedellytystä, 
3. toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla yhdenmukaistetaan viranomaisten tulkinnat perustuslain edellyttämän välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon sisällöstä, 
4. toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla turvataan ihmiskaupan uhrien yhdenvertaisuus avun saannissa,  
5. selvittää lainsäädännön mahdolliset muutostarpeet ihmiskaupan uhrien auttamisen ja rikosprosessin kytköksen heikentämisen, auttamisen uhrilähtöisyyden vahvistamisen sekä ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan perusteiden osalta, 
6. selvittää lainsäädännön muutostarpeet, jotka koskevat työsuojeluviranomaisen toimivallan laajentamista ihmiskaupparikoksiin liittyen. 
 
 
Helsingissä 1.3.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 6.3.2019 10.21