Eduskunnan kirjelmä
EK
47
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen vuosikertomus 2017
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
K 11/2018 vp
K 17/2018 vp
TrVM 11/2018 vp
Asia
Hallituksen vuosikertomus 2017 (K 11/2018 vp). 
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 17/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (TrVM 11/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on kertomusten johdosta hyväksynyt seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa kärkihankkeiden päätyttyä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä raportoi tuloksisista ja kärkihankemallin toimivuudesta vuoden 2020 aikana.  
2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin talouskasvua heikentävän työvoiman kohtaanto-ongelman poistamiseksi. 
3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ulkoasiainhallinnon tietoturvajärjestelyjen parantamiseksi ja sisällyttää tarvittavat määrärahat vuoden 2019 lisätalousarvioesitykseen. 
4. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot. 
 
Helsingissä 5.3.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 8.3.2019 17:48