Viimeksi julkaistu 4.2.2022 8.27

Eduskunnan kirjelmä EK 49/2021 vp PNE 3/2021 vp  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

PNE 3/2021 vp
PeVM 15/2021 vp

Asia

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta (PNE 3/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 15/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan eduskunnan kanslian ohjesäännön muutoksen ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisen:

Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eduskunnan kanslian ohjesäännön (1480/2015) 6 ja 8 §, 12 §:n 3 momentti sekä 13 ja 20 § seuraavasti:  
6 § 
Hallinto- ja palveluosaston tehtävänä on valmistella kansliatoimikunnan kokoukset, huolehtia kanslian toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelusta, hoitaa kanslian henkilöstöhallintoa, taloushallintoa, kiinteistö- ja toimitilahallintoa ja tietohallintoa sekä huolehtia työsuojelusta ja työterveyshuollosta sekä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja muista työnantajavelvoitteista. Hallinto- ja palveluosasto tuottaa lisäksi ne hallinnolliset tukipalvelut, joita ei ole erikseen määrätty muille toimintayksiköille. 
8 § 
Tieto- ja viestintäosaston tehtävänä on hoitaa eduskunnan viestintä- ja tietotukipalveluita. 
12 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa kokouspalvelut, logistiikkapalvelut, henkilöstöpalvelut ja hankintapalvelut. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
13 §  
Tieto- ja viestintäosastossa on viestintäyksikkö ja tietotukiyksikkö.  
Viestintäyksikkö huolehtii ajankohtaisviestinnästä ja mediapalvelusta sekä verkkopalveluista, kansalaispalveluista ja työyhteisöviestinnästä.  
Tietotukiyksikkö huolehtii selvitys-, analyysi-, laskelma- ja tiedonhakupalveluista sekä vastaa seurantapalveluista, verkkotietopalveluista, kirjastopalveluista, eduskunnan keskusarkistosta ja hallinnollisten asioiden asianhallinnasta.  
Eduskunnan kirjasto toimii julkisena oikeudellista, yhteiskunnallista ja eduskuntatietoa jakavana kirjastona.  
20 § 
Tieto- ja viestintäjohtaja johtaa tieto- ja viestintäosastoa sekä huolehtii eduskunnan viestinnän ja tietotuen toteuttamisesta ja kehittämisestä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. 
 Lakiehdotus päättyy 

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, säädetään:  
1 § 
Tällä eduskunnan päätöksellä kumotaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 15 §. 
2 § 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 20.12.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri