Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.30

Eduskunnan kirjelmä EK 8/2019 vp LJL 1/2019 vp  Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)

HE 135/2018 vp
PeVM 6/2018 vp

Asia

Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla vuoden 2018 valtiopäivillä päättänyt hyväksyä ehdotuksen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin (HE 135/2018 vp, LJL 1/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 1/2019 vp). 

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

käsitellyt asian lopullisesti ja perustuslain 73 §:ssä säädetyllä määräenemmistöllä hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla, sekä Ahvenanmaan maakuntapäivien päätöksen mukaisesti, joka on tehty Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 69 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
muutetaan Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n 11 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1176/2009, seuraavasti: 
30 § 
Toimivalta ja menettely hallintoasioissa 
Hallinnosta valtakunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvissa asioissa huolehtivat valtakunnan viranomaiset noudattaen seuraavaa: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11) kuluttajaneuvontaa koskevan lainsäädännön mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle kuuluvista tehtävistä maakunnassa huolehtivat maakunnan viranomaiset maakunnan ja valtion välisen sopimuksen mukaisesti; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 15.10.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri