Eduskunnan vastaus
EV
16
2020 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
HE 27/2020 vp
TyVM 3/2020 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 27/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 3/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään työttömyysturvalain (1290/2002) 11 lukuun väliaikaisesti uusi 4 b § seuraavasti: 
11 luku 
Toimeenpanoa koskevat säännökset 
4 b § 
Lain väliaikainen soveltaminen lomautettuihin 
Jos työnhakija on lomautettu ja lomautus on alkanut 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen,  hänen  oikeuteensa  saada työttömyysetuutta  lomautusajalta  ei  sovelleta  2 luvun  1  ja 4—16 §:ää, 2 a luvun 4—7 §:ää, mitä 2 a luvun 8 §:ssä säädetään työstä kieltäytymisestä, eikä 2 a luvun 9—14 §:ää. 
Työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta sovelletaan kuitenkin, mitä 2 luvun 1 §:ssä säädetään työnhakijana olemisesta ja 2 a luvussa työstä kieltäytymisestä, jos hän kieltäytyy työnantajan hänelle yksilöidysti tarjoamasta työstä. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2020.  
Tätä lakia sovelletaan 16 päivästä maaliskuuta 2020. 
Helsingissä 30.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 30.3.2020 16.57