Eduskunnan vastaus
EV
34
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta
HE 20/2019 vp
VaVM 9/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta (HE 20/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 9/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002) 4 §:n 2 momentin 1 kohta, 6 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti ja 12 § seuraavasti:  
4 § 
Luovuttamisen edellytykset 
Tämän lain nojalla ei saa luovuttaa kiinteistövarallisuutta, jonka: 
1) käypä hinta on suurempi kuin 30 miljoonaa euroa; tai 
6 § 
Luovuttamisesta päättäminen 
Ministeriö päättää hallinnonalallaan olevan kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta, jos sen käypä hinta on enintään kymmenen miljoonaa euroa. 
9 §  
Vuokraamisesta päättäminen 
Valtion maaomaisuuden vuokraamisesta päättää valtioneuvosto, jos: 
1) vuokrattavan maaomaisuuden käypä arvo on yli kymmenen miljoonaa euroa ja vuokra-aika on pitempi kuin 50 vuotta; tai 
2) vuokrauksella on periaatteellisesti huomattava merkitys. 
12 § 
Pyydettävät lausunnot 
Ennen valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamista tai vuokraamista taikka sitä koskevan erityisen oikeuden myöntämistä asiasta on hankittava ympäristöministeriön lausunto, jos kiinteistövarallisuudella saattaa olla huomattava merkitys luonnonsuojelun kannalta, ja Museoviraston lausunto, jos kiinteistövarallisuudella saattaa olla huomattava merkitys kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun tai kiinteiden muinaisjäännösten rauhoittamisen kannalta sekä puolustusministeriön ja sisäministeriön lausunto, jos kiinteistövarallisuudella saattaa olla huomattava merkitys maanpuolustuksen, alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen taikka rajavalvonnan tai rajaturvallisuuden kannalta. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  .  
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin päätöksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
Helsingissä 26.11.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 27.11.2019 14:24