Eduskunnan vastaus
EV
38
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 51/2019 vp
HaVM 6/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 51/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 6/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 31 § ja 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 3 kohta, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin johdantokappale, 11 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 momentti, 19 §:n 1 momentti, 42 §:n 2 momentti ja 43 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin johdantokappale, 11 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 momentti ja 19 §:n 1 momentti laissa 1509/2015 ja 42 §:n 2 momentti laissa 141/2015, seuraavasti: 
1 § 
Soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan niihin alueiden kehittämisen tukiin, jotka rahoitetaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta. 
2 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
3) alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla valtion talousarvioon otettua kansallista alueiden kehittämisen määrärahaa;  
6 § 
Ministeriöiden myöntämä tuki 
Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää osan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin tai valtakunnallisesti merkittäviin alueiden kehittämistä koskeviin kehittämishankkeisiin, sopimusperusteiseen yhteistyöhön sekä alueellisiin kestävää kasvua ja elinvoimaa edistäviin hankkeisiin sekä määrärahan hallinnoimiseen tarvittaviin kohtuullisiin kulutusmenoihin. Hankkeet voivat olla myös ministeriön itse toteuttamia.  
7 § 
Maakuntien liittojen myöntämä tuki 
Maakuntien liitot voivat myöntää maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen tarkoitettua alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston varoja ja niitä vastaavia kansallisia varoja: 
11 § 
Valtiontukea koskevien säännösten noudattaminen 
Silloin kun tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena, tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija antaa tuen myöntävälle viranomaiselle selvityksen hakijalle jo myönnetystä vähämerkityksisestä tuesta ja että vähämerkityksisen tuen yhteismäärä ei ylitä Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyä vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää. 
14 § 
Hyväksyttävät kustannukset 
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta rahoitetuissa hankkeissa tuki voidaan myöntää prosenttiperusteisena korvauksena, kertakorvauksena tai toteutuneisiin kustannuksiin perustuen. 
15 § 
Tuen määrä 
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta rahoitetuissa hankkeissa osa hankkeen omarahoituksesta tai muusta kuin valtionrahoituksesta voi olla vastikkeetta tehtyä työtä tai tuotantopanoksen luovutusta (luontoissuoritus) taikka vastikkeellista todennettavissa olevaa työtä tai vastikkeellista hankkeessa tarvittavan hyödykkeen luovutusta. 
19 § 
Tuen maksamisen hakeminen 
Tuen maksamista alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta haetaan tuen myöntäneeltä viranomaiselta kirjallisesti sitä varten vahvistetulla lomakkeella. Hakemus on allekirjoitettava. Maakunnan liitto voi päättää, että toinen maakunnan liitto voi hoitaa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaan tai rakennerahastovaroihin liittyvät maksatukset sen puolesta. 
42 § 
Tarkastusoikeus 
Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun toimenpideohjelman tarkastusviranomaisella on oikeus tehdä varojen käyttöön liittyviä hallintoviranomaiseen, todentamisviranomaiseen ja kumppaniorganisaatioihin kohdistuvia tarkastuksia. Lisäksi Ruokavirastolla on oikeus tehdä toimenpideohjelman kumppaniorganisaatioon varojen käyttöön ja toimenpideohjelman mukaiseen toimintaan liittyviä tarkastuksia. 
43 § 
Muutoksenhaku  
Työ- ja elinkeinoministeriön ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Hankkeisiin, joihin on haettu tukea ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Helsingissä 26.11.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 28.11.2019 11:39