Eduskunnan vastaus
EV
41
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa 
HE 48/2019 vp
SiVM 5/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa (HE 48/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 5/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
Eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Eurooppalainen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuri (Euro-BioImaging ERIC) on eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 723/2009 tarkoitettu oikeushenkilö, jolla on Suomessa oikeuskelpoisuus. Se voi hankkia, omistaa ja luovuttaa irtainta, kiinteää ja henkistä omaisuutta, tehdä sopimuksia ja olla osapuolena oikeudenkäynneissä. 
2 § 
Euro-BioImaging ERIC on vapautettu arvonlisäverosta ja valmisteverosta niillä edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu sen perussäännössä sellaisena kuin se on Euro-BioImaging ERICiä perustettaessa. 
3 § 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 29.11.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 2.12.2019 14:33