Eduskunnan vastaus
EV
43
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
HE 34/2019 vp
SiVM 7/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 34/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 7/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 
1.
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää ja selkeyttää kuluvan vaalikauden aikana varhaiskasvatuslain 6 §:n 3 momentin tarkoittamien lasten, esimerkiksi turvapaikanhakijalasten, varhaiskasvatusoikeuden yhdenvertaisen turvaamisen sekä ryhtyy selvityksen perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin. 
2.
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää kuluvan vaalikauden aikana varhaiskasvatusikäisten ja pienten koululaisten vuorohoidon tarpeen ja toteutumisen sekä ryhtyy selvityksen tulosten perusteella tarvittaviin toimiin lainsäädännön muuttamiseksi vuorohoidon palvelun varmistamiseksi. 
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
varhaiskasvatuslain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan varhaiskasvatuslain (540/2018) 19 § sekä 
muutetaan 12 ja 15 § sekä 17 §:n 4 momentti seuraavasti: 
12 § 
Oikeus varhaiskasvatukseen 
Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta 1 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohdan mukaisesti sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä aikana, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa. 
Jos lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuusikää osallistuu perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan taikka perusopetukseen, varhaiskasvatusta järjestetään täydentävästi.  
15 § 
Varhaiskasvatuspaikan säilyminen 
Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen aikana. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava päiväkotiin tai perhepäiväkotiin viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. 
17 § 
Hakeminen 
Jos varhaiskasvatuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuksen tarve laajentuu ennakoimattomasta työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta johtuen, kunnan on kuitenkin järjestettävä laajentuneen tarpeen mukainen varhaiskasvatuspaikka välittömästi saatuaan tiedon tarpeen muutoksesta. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 4 §:n 4 momentti, 4 a § ja 24 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 4 momentti ja 4 a § laissa 544/2018 sekä 24 §:n 3 momentti laissa 109/2016, sekä 
muutetaan 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 3 momentti, 5 §:n 4 momentti, 22 §:n 4 momentti ja 23 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti laissa 27/2019, 4 §:n 3 momentti ja 22 §:n 4 momentti laissa 544/2018, 5 §:n 4 momentti laissa 109/2016 sekä 23 §:n 2 momentti laeissa 109/2016 ja 544/2018, seuraavasti: 
3 § 
Oikeus kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen 
Tässä laissa tarkoitetun kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät valitse lapselle kunnan järjestämää varhaiskasvatuslain 12 §:n mukaista varhaiskasvatusta ja että lapsi tosiasiallisesti asuu Suomessa. Tosiasiallisena Suomessa asumisena ei pidetä yli kolmen kuukauden oleskelua ulkomailla. 
4 § 
Hoitoraha 
Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 160,00 euroa kalenterikuukaudessa perheen kustakin lapsesta, jolla on oikeus varhaiskasvatuslain 12 §:n 1 momentin mukaiseen varhaiskasvatukseen, ja 58,87 euroa kalenterikuukaudessa kustakin lapsesta, jolla on oikeus mainitun pykälän 2 momentin mukaiseen täydentävään varhaiskasvatukseen.  
5 § 
Hoitolisä 
Varhaiskasvatuslain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa yksityisen hoidon tuen hoitolisä on kuitenkin puolet siitä, mikä hoitolisän määrä muuten olisi. 
22 § 
Muutoksenhaku 
Tuen myöntämistä koskevaan Kansaneläkelaitoksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla siltä osin kuin päätös koskee 20 §:ssä tarkoitetun kunnallisen lisän määräytymisperusteita. 
23 § 
Tietojenantovelvollisuus 
Kunnan on ilmoitettava salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta Kansaneläkelaitokselle, jos: 
1) tukeen oikeutettu lapsi saa varhaiskasvatuslain 1 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun varhaiskasvatuspaikan; 
2) tämän momentin kohdassa 1 mainittu varhaiskasvatus lakkaa; 
3) kunnan tiedossa on, että lapsi on tämän lain 19 §:ssä tarkoitetussa laitos- tai perhehoidossa; 
4) lapsi on muuttanut toiseen kuntaan; 
5) sen tiedossa on muu kuin 1—4 kohdassa mainittu tuen maksamiseen tai määrään vaikuttava seikka. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 11.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 13.12.2019 11:21