Eduskunnan vastaus
EV
46
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta
HE 75/2019 vp
HaVM 10/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta (HE 75/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 10/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
poliisilain 5 luvun 62 §:n ja 8 luvun 7 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisilain (872/2011) 5 luvun 62 §:n 1 ja 2 momentti sekä 8 luvun 7 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 5 luvun 62 §:n 1 ja 2 momentti laissa 931/2015, seuraavasti: 
5 luku 
Salaiset tiedonhankintakeinot 
62 § 
Korvaus teleyritykselle 
Teleyrityksellä on oikeus saada valtion varoista korvaus tässä luvussa tarkoitetusta viranomaisten avustamisesta ja tietojen antamisesta aiheutuneista välittömistä kustannuksista. Korvauksesta säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 299 §:ssä. Korvauksen maksamisesta päättää toimenpiteen suorittaneen poliisiviranomaisen yksikkö. 
Päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
8 luku 
Vahingonkorvaus ja palkkio 
7 § 
Korvauksen ja palkkion suorittaminen 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Poliisiyksikön korvausta koskevaan päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta.  
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 46 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 46 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti: 
46 § 
Muutoksenhaku 
Poliisiammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee opiskelijaksi ottamista, opiskeluoikeuden palauttamista, opiskelun keskeyttämistä, opiskeluoikeuden peruuttamista, määräaikaista erottamista tai kirjallista varoitusta, saa vaatia oikaisua Poliisiammattikorkeakoulun hallitukselta. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 17 luvun 6 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 17 luvun 6 §:n 3 momentti seuraavasti: 
17 luku 
Muutoksenhaku 
6 §  
Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa 
Asian käsittelystä on muutoin voimassa, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
passilain 37 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan passilain (671/2006) 37 §, sellaisena kuin se on laissa 922/2015, seuraavasti: 
37 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
henkilökorttilain 37 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan henkilökorttilain (663/2016) 37 §:n 2 momentti sekä  
muutetaan 37 §:n 1 momentti seuraavasti: 
37 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
arpajaislain 66 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arpajaislain (1047/2001) 66 §, sellaisena kuin se on laissa 925/2015, seuraavasti: 
66 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tämän lain nojalla tehtyä luvan peruuttamista tai lupaehtojen muuttamista koskevaa päätöstä ja 62 a §:ssä tarkoitettua rahapelin toimeenpanon kieltoa on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
rahankeräyslain 35 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rahankeräyslain (863/2019) 35 §:n 1 momentti seuraavasti: 
35 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
viihdelaitelain 16 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viihdelaitelain (164/1995) 16 §, sellaisena kuin se on laissa 926/2015, seuraavasti: 
16 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Tämän lain nojalla tehtyä kieltopäätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ampuma-aselain (1/1998) 118 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 508/2009, sekä 
muutetaan 118 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 689/2013, seuraavasti: 
118 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
ampumaratalain 15 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ampumaratalain (763/2015) 15 § seuraavasti: 
15 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Luvan peruuttamista tai toiminnan kieltämistä koskevaa päätöstä noudatetaan muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 23 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain (582/2019) 23 §:n 2 momentti seuraavasti: 
23 § 
Korvaus tiedonsiirtäjälle 
Päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
järjestyslain 24 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan järjestyslain (612/2003) 24 §:n 1 momentti seuraavasti: 
24 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 110 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 110 §:n 3 momentti sekä 
muutetaan 110 §:n 1 momentti seuraavasti: 
110 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 17 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain (657/2019) 17 §:n 3 momentti seuraavasti: 
17 § 
Seuraamusmaksun täytäntöönpano ja muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Seuraamusmaksu vanhenee viiden vuoden kuluttua lainvoiman saaneen päätöksen tekemisestä. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun lain (653/2014) 11 § seuraavasti:  
11 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 3.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 9.12.2019 10:15