Eduskunnan vastaus
EV
51
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta
HE 57/2019 vp
PeVM 3/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta (HE 57/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 3/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
kansalaisaloitelain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kansalaisaloitelain (12/2012) 1, 3, 7, 9—12 ja 15 §, sellaisina kuin niistä ovat 3, 7, 9—12 ja 15 § laissa 436/2019, seuraavasti: 
1 § 
Lain tarkoitus ja soveltamisala 
Tässä laissa säädetään menettelystä, jota noudatetaan perustuslaissa säädetyn kansalaisaloitteen tekemisessä. 
Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemisestä säädetään eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/788. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemiseen sovelletaan lisäksi 10 ja 15 §:ää. 
3 § 
Kansalaisaloitteen vastuuhenkilö  
Kansalaisaloitteen voi panna vireille vähintään viisi äänioikeutettua Suomen kansalaista.  
Aloitteen vireillepanijoita kutsutaan aloitteen vastuuhenkilöiksi.  
Aloitteen vastuuhenkilöiden yhteystiedot on ilmoitettava asioinnin yhteydessä Digi- ja väestötietovirastolle, oikeusministeriölle ja eduskunnalle aloitetta koskevaa yhteydenpitoa varten.  
7 §  
Sähköisen menettelyn tekniset vaatimukset  
Kerättäessä kannatusilmoituksia sähköisesti tietoverkossa on käytettävä Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymää tietojärjestelmää. Hyväksynnän edellytyksenä on, että: 
1) kannatusilmoitusten keräyksessä käytetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua vahvaa sähköistä tunnistamista; 
2) järjestelmän sisältämien tietojen luvaton muuttaminen ja muu luvaton tai asiaton käsittely estetään käyttöoikeushallinnan, käytön valvonnan sekä tietoverkkojen, tietojärjestelmien ja tietopalvelujen asianmukaisilla ja riittävillä turvallisuusjärjestelyillä ja muilla toimenpiteillä; 
3) järjestelmä on 2 momentissa tarkoitettujen Digi- ja väestötietoviraston antamien määräysten mukainen. 
Digi- ja väestötietovirasto antaa määräykset tietojärjestelmässä kerättyjen tietojen vakiomuodosta, jossa ne ovat sähköisesti yhdistettävissä väestötietojärjestelmän tietoihin 9 §:ssä säädettyä tarkastusta varten. 
Tietojärjestelmän hyväksynnästä ei peritä maksua. 
Tieto Liikenne- ja viestintäviraston hyväksynnästä on oltava kansalaisaloitteen allekirjoittajien nähtävissä verkkosivustolla, jossa kannatusilmoitukset kerätään. 
9 §  
Kannatusilmoitusten tarkastaminen  
Vastuuhenkilö toimittaa kannatusilmoitukset vuoden kuluessa kannatusilmoitusten keräämisen päättymisestä Digi- ja väestötietovirastolle, joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja kelpoisuuden.  
Oikeusministeriö toimittaa ylläpitämässään verkkopalvelussa kerätyt kannatusilmoitukset vastuuhenkilön pyynnöstä Digi- ja väestötietoviraston tarkastettaviksi.  
Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa, onko hyväksyttyjä kannatusilmoituksia perustuslaissa säädetty vähimmäismäärä.  
Kannatusilmoitusten tarkastamisesta ja sen vahvistamisesta, että niitä on säädetty vähimmäismäärä, ei peritä maksua.  
10 §  
Eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvät viranomaistehtävät  
Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/788 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Liikenne- ja viestintävirasto.  
Edellä 1 momentissa mainitun asetuksen 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Digi- ja väestötietovirasto. Digi- ja väestötietovirasto toimii toimialallaan mainitun asetuksen 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuna yhteyspisteenä. 
11 §  
Kansalaisaloitteen toimittaminen eduskunnalle  
Vastuuhenkilö toimittaa kansalaisaloitteen ja 9 §:n nojalla annetun Digi- ja väestötietoviraston päätöksen eduskunnalle, jos perustuslaissa ja tässä laissa säädetyt aloiteoikeuden edellytykset täyttyvät.  
Aloite raukeaa, jollei sitä ole toimitettu eduskunnalle viimeistään vuoden kuluttua 9 §:n nojalla annetusta Digi- ja väestötietoviraston päätöksestä. 
12 §  
Henkilötiedot  
Kannatusilmoituksissa kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää vain tässä laissa säädetyllä tavalla. Vastuuhenkilöt saavat luovuttaa tietoja vain Digi- ja väestötietovirastolle. Viranomaisen hallussa olevat tiedot ovat julkisia, kun perustuslaissa säädetty kannatusilmoitusten vähimmäismäärä on täyttynyt.  
Aloitteen vastuuhenkilöiden ja oikeusministeriön on huolehdittava hallussaan olevien kannatusilmoitusten hävittämisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 9 §:n nojalla annetusta Digi- ja väestötietoviraston päätöksestä. Jos kannatusilmoituksia ei toimiteta Digi- ja väestötietoviraston tarkastettaviksi, ne on hävitettävä viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun kannatusilmoitusten keräys on lopetettu.  
Digi- ja väestötietoviraston on hävitettävä hallussaan olevat kannatusilmoitukset viiden vuoden kuluttua 9 §:n nojalla tekemästään päätöksestä.  
15 §  
Muutoksenhaku  
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimelta säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Liikenne- ja viestintävirasto hoitaa 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua tehtävää 30 päivään kesäkuuta 2023 ja käsittelee loppuun mainittuna päivänä vireillä olevat asiat. 
Helsingissä 3.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 5.12.2019 11.57