Eduskunnan vastaus
EV
53
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta
HE 35/2019 vp
SiVM 6/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta (HE 35/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 6/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 b §:n 1 momentti ja 60 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 23 b §:n 1 momentti laissa 1094/2018, seuraavasti: 
23 b § 
Keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävät vähennykset 
Laskettaessa edellä 23 §:n 1 momentin mukaisesti keskimääräisiä yksikköhintoja vähennetään vuosittain seuraavat euromäärät: 
1) lukiokoulutuksen osalta 996,13 euroa; 
2) taiteen perusopetuksen osalta 3,92 euroa. 
60 § 
Oikaisumenettely ja muutoksenhaku 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 4.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 5.12.2019 10.09