Viimeksi julkaistu 19.5.2022 14.39

Eduskunnan vastaus EV 55/2022 vp HE 90/2021 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi (HE 90/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 7/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki valtion maksuperustelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 3 momentti, 11 §:n 1 momentti, 11 a §:n 2 momentti sekä 11 b §:n 1 ja 2 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 3 momentti ja 11 a §:n 2 momentti laissa 961/1998 sekä 11 b §:n 1 ja 2 momentti laissa 951/2015, seuraavasti: 
7 § 
Muiden suoritteiden hinnat 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos viranomainen tuottaa suoritteita määräävässä markkina-asemassa, on suoritteiden hinnoittelussa otettava huomioon kilpailulain (948/2011) määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat säännökset. 
11 § 
Maksujen perintä 
Edellä 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun suorasta ulosottokelpoisuudesta ilman ulosottoperustetta säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11 a § 
Maksun määrääminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Maksun määräämisessä todettu virhe voidaan korjata noudattaen, mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11 b § 
Maksua koskeva muutoksenhaku 
Edellä 6 §:ssä tarkoitetun maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Muutoin oikaisuvaatimukseen sovelletaan, mitä hallintolaissa säädetään.  
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Hallinto-oikeuden päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Kuntien takauskeskuksesta annetun lain (487/1996) 10, 14 ja 15 § sekä 18 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 14 ja 15 § laissa 944/2006, seuraavasti: 
10 §  
Jäsenyhteisöjen vastuu  
Jäsenyhteisöt vastaavat yhdessä takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, edeltävän vuodenvaihteen asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukasluvut määräytyvät väestötietojärjestelmään talletettujen vuoden ensimmäisen päivän tietojen mukaisesti. 
14 §  
Maksujen periminen  
Takauskeskuksen myöntämistä takauksista perittävät takausprovisiot ja jäsenyhteisöjen maksuosuudet ovat verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) tarkoitettuja suoraan ulosottokelpoisia saatavia. Haettaessa muutosta jäsenyhteisön maksuosuutta koskevaan päätökseen sovelletaan kuitenkin, mitä 15 §:ssä säädetään. 
15 §  
Muutoksenhaku 
Jäsenyhteisö saa vaatia valtuuskunnalta oikaisua jäsenyhteisön maksuosuutta koskevasta hallituksen päätöksestä. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).  
Maksuosuuden oikaisua koskevaan valtuuskunnan päätökseen jäsenyhteisö saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valtuuskunnan päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
18 §  
Muiden lakien soveltaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Takauskeskukseen ei sovelleta luottolaitostoiminnasta annettua lakia (610/2014). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 15 § seuraavasti: 
15 § 
Muutoksenhaku 
Valvontaviranomaisen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun saavutettavuusselvityspyynnön johdosta tekemään päätökseen ja 12 §:n 3 momentin nojalla antamaan määräykseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki valtionavustuslain 34 ja 35 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtionavustuslain (688/2001) 34 ja 35 §, sellaisena kuin niistä on 34 § laissa 952/2015, seuraavasti:  
34 § 
Muutoksenhaku 
Valtionapuviranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
35 § 
Täytäntöönpano 
Valtionapuviranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Edellä 21 ja 22 §:ssä tarkoitetussa asiassa oikaisuvaatimuksesta annettu päätös voidaan panna täytäntöön verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetyssä järjestyksessä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kuntarakennelain 38 ja 53 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kuntarakennelain (1698/2009) 38 §:n 5 ja 6 momentti ja 53 §:n 4 ja 5 momentti seuraavasti: 
38 § 
Välitysmenettely 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Välittäjien on tehtävä taloudellisesta selvityksestä päätös.  
Kunnat voivat hakea välittäjien taloudellista selvitystä koskevaan päätökseen muutosta. Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
53 § 
Muutoksenhaku kuntajaon muuttamista koskevaan valtioneuvoston tai ministeriön päätökseen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun kuntajaon muuttamista tarkoittava päätös on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa tai muuttamisesityksen hylkäämistä tarkoittava päätös on saatettu esityksen tekijöiden tietoon. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Valitus käsitellään hallintotuomioistuimessa kiireellisenä. 
Kuntajaon muuttamista tarkoittava valtioneuvoston tai ministeriön päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki maksuvapautuslain 2 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maksuvapautuslain (529/1980) 2 a §, sellaisena kuin se on laissa 704/2005, seuraavasti: 
2 a § 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 40 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 40 c §, sellaisena kuin se on laissa 948/2015, seuraavasti: 
40 c § 
Muuhun kuin 5, 40 ja 40 a §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).  
Edellä 1 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä sekä 5, 40 ja 40 a §:ssä tarkoitettua päätöstä koskevasta muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Tässä laissa tarkoitettua päätöstä toimiluvan peruuttamisesta on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei hallintotuomioistuin toisin määrää.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 13 § sekä 
muutetaan 18 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 954/2015, seuraavasti: 
18 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Muutoksenhaussa uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista koskevaan päätökseen sovelletaan kuitenkin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  .  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki Suomen Pankista annetun lain 16 ja 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 16 §:n 2 momentti ja 24 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 16 §:n 2 momentti laissa 18/2020, seuraavasti: 
16 § 
Johtokunnan jäsenen virkasuhteen päättäminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä saa muu johtokunnan jäsen kuin puheenjohtaja hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä  hallintoasioissa  annetussa  laissa  (808/2019).  Johtokunnan  puheenjohtajan valitusoikeudesta määrätään perussäännössä. 
24 § 
Hallintomenettely ja virkakieli 
Käsiteltäessä hallintoasioita Suomen Pankissa noudatetaan, mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  .  
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/1998) 31 §:n 1 momentti seuraavasti: 
31 § 
Jos virkamiehen irtisanomista koskeva päätös ei ole saanut lainvoimaa silloin, kun irtisanomisaika on kulunut loppuun, hänet on pidätettävä virantoimituksesta, jollei hallintotuomioistuin erityisestä syystä toisin määrää. Jos virkamies on pantu viralta tai virkasuhde on purettu, hänet on heti pidätettävä virantoimituksesta, vaikkei päätös ole saanut lainvoimaa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki Verohallinnosta annetun lain 24 ja 32 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 24 §:n 2 momentti ja 32 §:n otsikko ja 2 momentti seuraavasti: 
24 §  
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ja sen tehtävät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tehtävänä on valvoa valtion, kunnan, seurakunnan, Kansaneläkelaitoksen, metsänhoitoyhdistyksen ja metsäkeskuksen oikeutta verotuksessa ja verotusta koskevassa muutoksenhaussa samoin kuin hallintolaissa tai oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkoitetussa muussa asiassa silloin, kun yksikkö katsoo, että: 
1) se on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa taikka verotus- tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tarpeen; 
2) asia on taloudellisesti merkittävä; tai 
3) veronsaajien oikeudenvalvonta muutoin sitä edellyttää. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
32 § 
Verotuskustannusten perintä ja muutoksenhaku 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos veronsaaja ei tyydy päätökseen, sen on tehtävä oikaisuvaatimus Verohallinnolle perimistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain (530/2019) 20 §:n 1—3 momentti seuraavasti: 
20 §  
Muutoksenhaku  
Jos kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet 6 §:ssä tarkoitetun hakemuksen käsiteltäväksi ottamisesta hylkäävän päätöksen, asianomainen henkilö voi hakea hallinto-oikeudelta muutosta Suomen toimivaltaisen viranomaisen päätökseen. Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet hylkäävän päätöksen. Jos vähintään yksi toimivaltainen viranomainen hyväksyy hakemuksen käsiteltäväksi muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten hylätessä hakemuksen, voi asianomainen henkilö pyytää riidanratkaisutoimikunnan perustamista tämän lain 11 §:n mukaisesti. 
Asianomainen henkilö saa hakea 8 §:n 6 momentin, 10 §:n 3 momentin, 12 §:n 3 momentin, 13 §:n 3 momentin, 16 §:n 3 ja 7 momentin ja tämän pykälän 1 momentin mukaiseen hallinto-oikeuden päätökseen muutosta.  
Mitä 2 momentissa säädetään asianomaisesta henkilöstä, sovelletaan myös toimivaltaiseen viranomaiseen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 11 a §:n 3—5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 787/2016, sekä 
lisätään 11 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 787/2016, uusi 5 momentti, jolloin muutettu 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti: 
11 a § 
Muutoksenhaku 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muun viranomaisen kuin Verohallinnon tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin vero- tai maksuvelvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului.  
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.  
Muutoksenhaussa sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta 2 momentissa tarkoitettuun verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen ennakkopäätösvalituksella. Ennakkopäätösvalituksesta säädetään verotusmenettelystä annetun lain 71 a—71 d §:ssä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 70 ja 71 d § sekä 85 a §,  
sellaisina kuin ne ovat, 70 § laissa 852/2019, 71 d § laissa 875/2012 ja 85 a § laeissa 942/2015 ja 772/2016, seuraavasti: 
70 § 
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. 
71 d § 
Muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätökseen 
Jos hallinto-oikeus ratkaisee valituksen 71 c §:ssä mainituissa tilanteissa, hallinto-oikeuden päätöstä koskevassa muutoksenhaussa sovelletaan, mitä 70 ja 71 §:ssä säädetään. 
85 a § 
Muutoksenhaku Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun 
Verovelvollinen ja muu 62 §:n 1 momentissa tarkoitettu sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun hallinto-oikeudelta. Valitus tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin verovelvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. Jos mikään hallinto-oikeus ei olisi toimivaltainen käsittelemään valitusta, muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta. Muutoksenhaussa noudatetaan, mitä 69 §:ssä säädetään. Haettaessa muutosta hallinto-oikeudelta Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitusaika lasketaan päätöksen tekemisestä. Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä Verohallinnossa ja hallintotuomioistuimessa kiireellisenä.  
Päätökseen, jolla Verohallinto on päättänyt olla antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 2 § seuraavasti: 
2 § 
Suhde muihin säädöksiin 
Verotusasiakirjoihin ja -tietoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja tietosuojalain (1050/2018) säännöksiä, ellei tässä tai muussa laissa toisin säädetä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 67 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 67 §:n 1 momentti sekä 
muutetaan 67 §:n 2 momentti seuraavasti: 
67 § 
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Valitusaika muusta kuin hallinto-oikeuden ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä on kuitenkin 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  .  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki autoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan autoverolain (777/2020) 100 §, 102 §:n 2 momentti ja 103 §:n 1 momentti seuraavasti: 
100 § 
Muutoksenhaku ennakkoratkaisuun 
Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. Ennakkoratkaisun hakija sekä valtion oikeudenvalvoja saavat hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta ennakkoratkaisua, ei kuitenkaan saa hakea valittamalla muutosta. 
Valitus tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin hakijan kotikunta tai kotipaikka päätöstä tehtäessä kuului. Jos mikään hallinto-oikeus ei olisi toimivaltainen käsittelemään valitusta, muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.  
Valtion oikeudenvalvojan valitusaika lasketaan päätöksen tekemisestä. 
102 § 
Valtion oikeudenvalvojan ja verovelvollisen kuuleminen valitusta käsiteltäessä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sen lisäksi, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 44 §:n 2 momentissa säädetään asian ratkaisemisesta asianosaista kuulematta, hallintotuomioistuin voi ratkaista valituksen kuulematta valtion oikeudenvalvojaa, jos veron määrä voi verovelvollisen vaatimuksesta muuttua enintään 6 000 euroa eikä asia ole tulkinnanvarainen tai epäselvä. 
103 § 
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki ajoneuvoverolain 51 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 51 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 937/2015, seuraavasti: 
51 § 
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki polttoainemaksusta annetun lain 24 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 24 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 940/2015, seuraavasti: 
24 § 
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. Valitusoikeus on niillä, jotka voivat 23 §:n nojalla hakea muutosta maksuunpanoon. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain (1307/2007) 22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 944/2015, seuraavasti: 
22 § 
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan matkailijamyynnissä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista annetun lain (250/2015) 11 § seuraavasti: 
11 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tässä laissa tarkoitettu päätös toimiluvan tai hyväksymisen peruuttamisesta pannaan valituksesta huolimatta täytäntöön, jollei hallintotuomioistuin sitä kiellä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki veronkantolain 62 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan veronkantolain (11/2018) 62 § seuraavasti: 
62 § 
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sovelletaan, mitä verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain (1388/2001) 6 § seuraavasti: 
6 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Valitus on kuitenkin tehtävä 60 päivän kuluessa päivästä, jona vero on suoritettu tai olisi ollut suoritettava. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

Laki rakennusverolain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan rakennusverolain (54/1977) 17 §, sellaisena kuin se on laissa 530/2010, seuraavasti: 
17 § 
Verovelvollisella ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on oikeus hakea muutosta tässä laissa tarkoitettuun Verohallinnon päätökseen siltä hallinto-oikeudelta, jonka alueella rakennusvero on määrätty tai olisi ollut määrättävä. Hallinto-oikeuden on käsiteltävä valitus kiireellisenä. 
Haettaessa  muutosta  hallinto-oikeuden  päätökseen  valitus  on  tehtävä  60  päivän  kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Valtion puolesta on valitusoikeus Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä.  
Muutoin muutoksenhaussa sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki Digi- ja väestötietovirastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Digi- ja väestötietovirastosta annetun lain (304/2019) 9 § seuraavasti: 
9 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhaussa Digi- ja väestötietoviraston päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään, jollei muualla toisin säädetä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 17.5.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri