Viimeksi julkaistu 24.5.2022 15.21

Eduskunnan vastaus EV 58/2022 vp HE 52/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 52/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 10/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 4 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1186/2014, 247/2018, 1227/2018 ja 1217/2021, uusi 4 momentti seuraavasti: 
4 § 
Veronpalautuksen määrä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, hakijalle palautetaan valmisteveroa verovuoden 2021 aikana maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä 14,80 senttiä litralta, R-luokan biopolttoöljystä 6,35 senttiä litralta ja raskaasta polttoöljystä 17,17 senttiä kilogrammalta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 24.5.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri