Eduskunnan vastaus
EV
62
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
HE 62/2019 vp
VaVM 15/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 62/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 15/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta annetun lain (176/2019) voimaantulosäännöksen 4 momentti sekä 
muutetaan voimaantulosäännöksen 2, 3 ja 7 momentti seuraavasti: 
 
Tätä lakia sovelletaan 6 §:n 5—7 momentissa tarkoitettujen tietojen osalta niihin suorituksiin, joiden maksupäivä on 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen.  
Tietoihin, jotka koskevat 6 §:n 5—7 momentissa tarkoitettuja ennen 1 päivää tammikuuta 2021 maksettuja suorituksia tai suoritettuja takaisinmaksuja, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Myöhästymismaksua määrätään ennen 1 päivää tammikuuta 2022 maksettuja 6 §:n 5 momentissa tarkoitettuja suorituksia tai suoritettuja takaisinmaksuja koskevan ilmoituksen myöhästymisen perusteella vain, jos laiminlyönti osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta velvollisuudesta ilmoittaa tietoja tulorekisteriin. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta annetun lain (177/2019) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti: 
 
Tätä lakia sovelletaan tietoihin, jotka koskevat suorituksia, joiden maksupäivä on 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen. Tietoihin, jotka koskevat ennen 1 päivää tammikuuta 2021 maksettuja suorituksia, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain (737/2019) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti: 
 
Tätä lakia sovelletaan niitä suorituksia koskeviin tietoihin, joiden maksupäivä on 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen. Tietoihin, jotka koskevat ennen 1 päivää tammikuuta 2021 maksettuja suorituksia tai suoritettuja takaisinmaksuja, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 22 a §:n 8 momentti, 34 §:n 1 ja 3 momentti sekä 34 a §,  
sellaisina kuin ne ovat, 22 a §:n 8 momentti laissa 55/2018, 34 §:n 1 ja 3 momentti laissa 50/2017 sekä 34 a § laissa 15/2018, seuraavasti: 
22 a § 
Laiminlyöntimaksu 
Edellä 22 §:n 6 momentissa tarkoitetuille tulorekisteriin talletettaville tiedoille määrättävästä myöhästymismaksusta säädetään tulotietojärjestelmästä annetussa laissa. Tämän pykälän mukaista laiminlyöntimaksua ei määrätä tulorekisteriin annettavan tiedon myöhästymisestä, jos tiedon antamisesta myöhässä on määrätty mainitussa laissa tarkoitettu myöhästymismaksu. 
34 § 
Verovuoden verotuksessa hyväksi luettavat ennakot 
Vuosi-ilmoituksella tai Tulorekisteriyksikölle annetulla ilmoituksella ilmoitettu ennakonpidätys, kannettavaksi määrätty ennakko sekä toisesta valtiosta Suomeen siirretty ennakko luetaan verovuoden verotuksessa verovelvollisen hyväksi. Toiselle valtiolle siirrettyä ennakkoa ei kuitenkaan lueta verotuksessa hyväksi.  
Jos toimitettua ennakonpidätystä ei ole ilmoitettu vuosi-ilmoituksella eikä Tulorekisteriyksikölle annetulla ilmoituksella tai jos ennakonpidätys on ilmoitettu virheellisesti, se voidaan kuitenkin lukea verovelvollisen hyväksi luotettavan selvityksen perusteella. 
34 a § 
Maksamatta jätetyn ennakonpidätyksen jättäminen hyväksi lukematta 
Maksamatta jätetty ennakonpidätys voidaan jättää lukematta hyväksi, vaikka se on ilmoitettu suorituksen maksajan vuosi-ilmoituksella tai Tulorekisteriyksikölle annetulla ilmoituksella, jos on ilmeistä, että suorituksen saaja ja ennakonpidätysvelvollinen ovat yhdessä toimineet siten, että maksamatta jätetyltä verolta vältyttäisiin. Suorituksen saajan verotusta voidaan tällöin oikaista verovelvollisen vahingoksi noudattaen, mitä tässä luvussa säädetään. Suorituksen saajan suoritettavaksi on tällöin määrättävä myös veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain mukainen viivästyskorko ja veronkorotus. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Laki 
oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 25 §:n 3 momentti, 35 §:n 3 momentti ja 73 §:n 1 ja 2 momentti sekä 
lisätään 51 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 
25 § 
Veroilmoituksessa olevan virheen korjaaminen 
Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu ennakonpidätystä tai lähdeveroa koskeva virhe havaitaan vasta kalenterivuoden päättymisen jälkeen, virheen korjaamisen edellytyksenä on, että verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuun vuosi-ilmoitukseen tehdyt merkinnät on oikaistu. 
35 § 
Myöhästymismaksu 
Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, myöhästymismaksua määrättäessä yhdeksi verolajiksi katsotaan ennakonpidätys, joka on toimitettu muusta kuin osingosta, osuuskunnan maksamasta ylijäämästä, voitto-osuudesta, puun myyntitulosta, ennakonpidätyksen alaisesta korosta tai osakesäästötililtä nostetusta tuotosta sekä lähdevero, joka on peritty muusta kuin osakesäästötililtä nostetusta tuotosta taikka rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitetusta korosta tai osingosta tai korkotulon lähdeverosta annetun lain nojalla. 
51 § 
Suorituksen maksajaa koskevia erityisiä säännöksiä 
Suorituksen maksajan verokauden veroa ei oikaista, jos suorituksen saaja maksaa suorituksen maksajalle takaisin aikaisempana vuonna saamaansa tuloa niin myöhään, että tulosta toimitettu ennakonpidätys tai peritty lähdevero on otettu huomioon suorituksen saajan verotuksessa. Verohallinto määrää, mihin alkuperäisen suorituksen maksuvuotta seuraavan vuoden kalenteripäivään mennessä suorituksen saajan on tehtävä takaisinmaksu, jotta suorituksen maksajan verokauden veroa voidaan oikaista takaisin maksetusta suorituksesta toimitetun ennakonpidätyksen tai perityn lähdeveron osalta. 
73 § 
Seurannaismuutos 
Jos verovelvollisen joltakin verokaudelta suoritettavan tai vähennettävän veron määrä on muuttunut Verohallinnon tai muutoksenhakuviranomaisen antaman päätöksen taikka verovelvollisen antaman veroilmoituksen, oikaisuilmoituksen tai tulorekisteriin talletettujen tietojen johdosta samalta tai toiselta verokaudelta suoritettavan tai vähennettävän veron määrään vaikuttavalla tavalla, Verohallinto määrää tai oikaisee viimeksi mainitulta verokaudelta suoritettavan tai vähennettävän veron muutosta vastaavaksi. 
Jos verovelvollisen suoritettavan tai vähennettävän veron määrä on Verohallinnon tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksen taikka verovelvollisen antaman veroilmoituksen, oikaisuilmoituksen tai tulorekisteriin talletettujen tietojen johdosta muuttunut toisen verovelvollisen suoritettavan tai vähennettävän veron määrään vaikuttavalla tavalla, Verohallinto määrää tai oikaisee viimeksi mainitun veron muutosta vastaavaksi. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Lain 51 §:n 5 momenttia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen takaisin maksetuista suorituksista toimitettuun ennakonpidätykseen ja perittyyn lähdeveroon.  
Helsingissä 10.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 17.12.2019 12.00