Eduskunnan vastaus
EV
64
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta
HE 44/2019 vp
YmVM 4/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta (HE 44/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ympäristövaliokunta (YmVM 4/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain (1087/2016) 1, 2, 4 ja 6 § seuraavasti: 
1 § 
Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin 
Tässä laissa säädetään valtion varoista myönnettävistä avustuksista hissien jälkiasentamiseen, liikkumisesteiden poistamiseen asuinrakennuksissa sekä iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen. Tässä laissa säädetään myös avustuksesta asuinrakennuksen tai asunnon kuntotutkimuksista aiheutuneisiin kustannuksiin sekä avustuksesta perusparannusten suunnittelusta aiheutuneisiin kustannuksiin. 
Tässä laissa tarkoitettuihin avustuksiin sovelletaan lisäksi valtionavustuslakia (688/2001), jollei tässä laissa toisin säädetä. 
2 § 
Avustusten käyttötarkoitukset 
Avustuksella voidaan tukea: 
1) hissin jälkiasentamista olemassa olevaan kerrostaloon ja liikkumisesteen poistamista asuinrakennuksessa; 
2) iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamista kotona asumisen edistämiseksi; 
3) asuinrakennusten tai asuntojen kuntotutkimuksista aiheutuneita kustannuksia sekä perusparannusten suunnittelusta aiheutuneita kustannuksia. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä avustusten käyttötarkoituksista ja myöntämisen edellytyksistä. 
4 § 
Avustusten enimmäismäärät 
Avustusta voidaan myöntää hankekohtaisen harkinnan perusteella hyväksyttävistä ja kohtuullisista kustannuksista: 
1) enintään 45 prosenttia, jos avustus myönnetään 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaiseen käyttötarkoitukseen; 
2) enintään 50 prosenttia tai erityisen vaikeaan sosiaaliseen, terveydelliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvästä erityisestä syystä enintään 70 prosenttia, jos avustus myönnetään 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiseen käyttötarkoitukseen; 
3) enintään 50 prosenttia, jos avustus myönnetään 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisiin käyttötarkoituksiin. 
Hyväksyttävät kustannukset ovat enintään avustettavan toimenpiteen toteutuneet kustannukset. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hyväksyttävistä kustannuksista ja siitä, mitä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut erityiset syyt ovat. 
6 § 
Avustuksensaaja 
Edellä 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu avustus myönnetään rakennuksen omistavalle yhteisölle. 
Edellä 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu avustus myönnetään asuinrakennuksen tai asunnon omistavalle luonnolliselle henkilölle taikka luonnolliselle henkilölle, joka omistaa asunto-osakkeet, jotka tuottavat oikeuden hallita asuinhuoneistoa. Jos rakennuksen tai asunnon kunnossapitovastuu kuuluu lain nojalla tai se on kirjallisesti siirretty pysyvästi tai pitkäaikaisesti jollekin muulle taholle kuin edellä tarkoitetulle omistajalle, avustus voidaan kuitenkin myöntää kunnossapitovastuussa olevalle. Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. 
Edellä 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu avustus myönnetään asuinrakennuksen omistavalle luonnolliselle henkilölle tai asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle. Avustusta ei voida myöntää taloudellista toimintaa harjoittavalle yhteisölle. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 10.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 12.12.2019 10:36