Eduskunnan vastaus
EV
70
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 80/2019 vp
StVM 14/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 80/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 14/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n ja 7 luvun 5 a §:n kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Tällä lailla kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 3 a § ja 7 luvun 5 a §, sellaisina kuin ne ovat laeissa 1138/2017 ja 1267/2018.  
2 § 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . Sitä sovelletaan työttömyysetuuteen, jota maksetaan ajalta lain voimaantulon jälkeen.  
Laki 
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1139/2017, seuraavasti: 
4 § 
Ansiopäivärahojen rahoitus 
Valtionosuutena työttömyyskassalle maksetaan kustakin ansiopäivärahasta työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n mukaista peruspäivärahaa vastaava määrä. Jos ansiopäiväraha maksetaan työttömyysturvalain 4 luvun mukaisesti soviteltuna tai vähennettynä, valtionosuutena maksetaan se määrä, joka vastaa peruspäivärahan suhteellista osuutta kustakin täydestä työttömyysturvalain 6 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan määräytyvästä ansiopäivärahasta. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . Ansiopäivärahaan, jota maksetaan ajalta ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Laki 
työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyyskassalain (603/1984) 25 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1140/2017, seuraavasti: 
25 § 
Yrittäjäkassan maksamien etuuksien rahoitus 
Jos ansiopäiväraha maksetaan työttömyysturvalain 4 luvun mukaisesti soviteltuna tai vähennettynä, valtionosuutena maksetaan se määrä, joka vastaa peruspäivärahan ja lapsikorotuksen suhteellista osuutta kustakin täydestä työttömyysturvalain 6 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan määräytyvästä työttömyyspäivärahasta. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . Ansiopäivärahaan, jota maksetaan ajalta ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Helsingissä 11.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 12.12.2019 11.27