Viimeksi julkaistu 20.6.2022 9.12

Eduskunnan vastaus EV 71/2022 vp HE 75/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022 (HE 75/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 10/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Sen lisäksi, mitä kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään, 1 päivänä elokuuta 2022 tarkistetaan seuraavat kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet ja rahamäärät käyttäen kansaneläkeindeksin pistelukuna lukua 1 733:  
1) kansaneläkelain (568/2007), kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain (569/2007) ja takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) mukaiset etuudet ja rahamäärät sekä eläketukilain (1531/2016) mukainen eläketuen määrä;  
2) rintamasotilaseläkelain (119/1977) ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) mukaiset etuudet ja rahamäärät; 
3) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaiset vammaisetuudet ja rahamäärät; 
4) sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisen sairaus- ja vanhempainpäivärahojen sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisen kuntoutusrahan vähimmäismäärä; 
5) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) mukaiset etuudet ja rahamäärät; 
6) työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, peruspäivärahan korotusosan, työmarkkinatuen, työmarkkinatuen korotusosan ja lapsikorotuksen määrä sekä peruspäivärahan määrään sidottujen etuuksien määrät; 
7) sotilasavustuslain (781/1993) mukaisen perusavustuksen määrä; 
8) opintotukilain (65/1994)  mukaisen  opintorahan,  opintorahan  huoltajakorotuksen  ja oppimateriaalilisän määrät; 
9) aikuiskoulutusetuuksista annetun lain (1276/2000) mukaisen aikuiskoulutustuen perusosan määrä; 
10) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen perusosan määrä; 
11) maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukainen luopumistuen täydennysosa ja lapsikorotus. 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.6.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri