Eduskunnan vastaus
EV
73
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta
HE 95/2019 vp
StVM 17/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta (HE 95/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 17/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (552/2019) 50 §:n 1—3 momentti seuraavasti: 
50 § 
Palveluista perittävät korvaukset 
Tietolupaviranomainen saa periä korvauksen tässä laissa tarkoitetun tietoluvan ja tietopyyntöä koskevan päätöksen mukaisten tietojen poimimisesta, toimittamisesta ja yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista sekä tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä.  
Korvaukset, jotka koskevan tietolupaan ja tietopyyntöä koskevaan päätökseen perustuvien tietojen poimintaa ja toimittamista muista kuin Tietolupaviranomaisen omista tietovarannoista, määräytyvät kutakin tiedot toimittanutta rekisterinpitäjää koskevien säännösten mukaisesti. Rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä, joka luovuttaa Tietolupaviranomaiselle tietoja tässä laissa tarkoitetun tietoluvan ja tietopyyntöä koskevan päätöksen perusteella, on oikeus saada Tietolupaviranomaiselta korvauksena näin määräytyvä osuutensa luvansaajan ja tietopyyntöä koskevan päätöksen saajan maksettaviksi määrätyistä kustannusten korvauksista.  
Korvaukseen tämän pykälän mukaisesti oikeutetun on toimitettava Tietolupaviranomaiselle pyynnöstä arvio kustannuksista, joita tietojen käsittelystä korvaukseen oikeutetulle aiheutuu. Tietolupaviranomainen laatii saamiensa tietojen pohjalta kustannusarvion tietopyynnön toteuttamisesta ja toimittaa sen luvanhakijalle ja tietopyynnön tekijälle. Tietolupaviranomainen perii luvansaajalta ja tietopyyntöä koskevan päätöksen saajalta 2 momentissa tarkoitetut korvaukset ja tulouttaa ne tiedot toimittaneille rekisterinpitäjille. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä ennen tämän lain voimaantuloa, peritään maksu tämän lain mukaisesti. 
Laki 
potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta annetun lain (556/2019) 2 § seuraavasti: 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 13.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 17.12.2019 12.03