Viimeksi julkaistu 28.6.2022 15.06

Eduskunnan vastaus EV 89/2022 vp HE 86/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta (HE 86/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 8/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain (471/2016) 4 § seuraavasti: 
4 § 
Liikenneturvallisuusmaksun määräytymisen perusteet 
Liikenneturvallisuusmaksun määrä on 1,3 prosenttia maksuvelvollisen liikennevakuutuksen maksukauden kokonaisvakuutusmaksutulosta, joka määräytyy samoin perustein kuin vakuutusyhtiön tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen vakuutusmaksutulo. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään liikennevakuutuslain (460/2016) 87 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 960/2019, uusi 4 momentti seuraavasti: 
87 § 
Liikennevakuutuskeskuksen muut tehtävät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Liikennevakuutuskeskus toimii Suomessa direktiivin 10 a artiklan 1 kohdassa ja 25 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna maksukyvyttömyyselimenä. Liikennevakuutuskeskuksen on tätä tehtävää varten neuvoteltava toisten jäsenvaltioiden vastaavien maksukyvyttömyyselinten kanssa pyrkimyksenä tehdä sopimus niiden tehtävistä ja velvoitteista sekä direktiivin 10 a artiklan 10 kohdassa ja 25 a artiklan 10 kohdassa tarkoitetusta hyvitysmenettelystä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 27.6.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri