Viimeksi julkaistu 7.5.2021 16.43

Lepäämään jätetty lakiehdotus LJL 1/2019 vp Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)

Eduskunnalle vuoden 2018 valtiopäivillä annetun hallituksen esityksen (HE 135/2018 vp) johdosta eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla vuoden 2018 valtiopäivillä päättänyt hyväksyä seuraavan lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin vaalien jälkeisiin valtiopäiviin: 

Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla, sekä Ahvenanmaan maakuntapäivien päätöksen mukaisesti, joka on tehty Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 69 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
muutetaan Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n 11 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1176/2009, seuraavasti: 
30 § 
Toimivalta ja menettely hallintoasioissa 
Hallinnosta valtakunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvissa asioissa huolehtivat valtakunnan viranomaiset noudattaen seuraavaa: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11) kuluttajaneuvontaa koskevan lainsäädännön mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle kuuluvista tehtävistä maakunnassa huolehtivat maakunnan viranomaiset maakunnan ja valtion välisen sopimuksen mukaisesti; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 24.4.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri