Lisätalousarvioaloite
LTA
26
2018 vp
Satu
Taavitsainen
sd
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 Hurus—Hietanen tieosuuden nopeuttamiseen (5 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, jonka tulee olla korkeatasoinen valtatie. Tällä hetkellä valtatie 5 tieosuus Hurus—Hietanen ei täytä turvallisen, korkeatasoisen valtatien vaatimuksia, koska tieosuudelle sijoittuu neljä keskikaiteetonta ohituskaistaa. Nykyisin tällä noin 8,6 kilometrin osuudella kulkee noin 6 500 autoa/vrk, josta raskasta liikennettä on 10 %. Kesäviikonloppuisin liikennemäärä kasvaa yli kaksinkertaiseksi ja liikenne ruuhkautuu. Pitkänmatkan liikennettä on liikennevirrasta runsas puolet.  
Tieosuuden Hurus—Hietanen parantamiseksi on olemassa lainvoimainen, 31.12.2018 asti voimassa oleva tiesuunnitelma, joka on toteutettavissa heti rahoituksen varmistuttua. Tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on noin 5 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisesti yhteysväli toteutettaisiin jatkuvana keskikaiteellisena ohituskaistatienä välillä Moinikkalan risteyssilta—maantie 4201. Lisäksi rakennettaisiin yksityisteitä 4,6 km, jotka liitettäisiin valtatiehen alikulkujärjestelyin ja suuntaisliittymillä. Samalla 80 km/h talvinopeusrajoitus voitaisiin nostaa 100 km/h. Nopeuden nostaminen parantaisi alueen saavutettavuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.  
Suunnitelman mukaisesti rakennettaiisiin lisäksi kaksi uutta risteyssiltaa ja 6,7 km uutta riista-aitaa. Tiesuunnitelman toteuttaminen parantaisi liikenteen sujuvuutta, kun jonojen muodostuminen vähenisi. Tieosuuden turvallisuus parantuisi onnettomuusriskin pienentyessä. Myös kevyen liikenteen turvallisuus kohenisi alikulkujärjestelyjen ja rinnakkaistiestön myötä, kun kevyt liikenne ja hidas maatalousliikenne ohjattaisiin rinnakkaistiestölle. Arvioiden mukaan henkilövahinko-onnettomuudet vähenisivät noin viisi prosenttia ja liikennekuolemat noin 15 prosenttia vuodessa.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 5 Hurus—Hietanen tieosuuden turvallisuuden parantamiseen ja liikenteen nopeuttamiseen voimassa olevan tiesuunnitelman mukaisesti toteuttamalla tieosuudelle jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus, alikulkujärjestelmä ja rinnakkaistiestö.  
Helsingissä 5.6.2018 
Satu
Taavitsainen
sd
Viimeksi julkaistu 6.6.2018 11.30