Lisätalousarvioaloite
LTA
31
2018 vp
Satu
Taavitsainen
sd
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savon radan raideliikenteen nopeuttamiseen (10 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Kouvola—Iisalmi-rataosuus eli Savon rata on osa valtakunnallista runkoverkkoa ja yleiseurooppalaista TEN -rautatieverkkoa. Savon radan liikenteen kehittämiseksi on sen nopeustasoa nostettava 200 km/h ja samoin tavaraliikenteen akselipainoa on nostettava 250 kN:n. Tällä hetkellä tasoristeykset rajoittavat suurimman sallitun nopeuden 140 kilometriin tunnissa. Etelä-Savon maakunnan alueella on yhä käytössä kuusi tasoristeystä välillä Haukivuori—Pieksämäki. Samoin tasoristeyksiä on Kymenlaakson maakunnassa Kouvola—Etelä-Savo-osuudella. Lisäksi Savon radalla on raideosuuksia, esimerkiksi Mikkelin ja Haukivuoren välillä, joilla nopeudennosto edellyttää myös turvalaitetöitä. 
Nopeuden ja akselipainon nostaminen parantavat julkisen liikenteen palvelutasoa ja kilpailukykyä, mikä lisää matkustaja- ja tavaraliikenteen määrää ja vähentää pitkänmatkan henkilöautoliikennettä. Nopeammat yhteydet parantavat Itä-Suomen saavutettavuutta, mikä edistää alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Samalla pystytään paremmin saavuttamaan liikennepoliittisia, Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia tavoitteita. Myös liikenneturvallisuus kohenee sekä raide- että tieliikenteessä.  
Savon radan nopeustason nostaminen vaatii tasoristeyksien poistamista ja radan rakenteiden saneerausta sekä akselipainorajan nostamista, muutoksia sähkö- ja turvalaitejärjestelmiin ja meluntorjuntaan ja penkereiden leventämistä. 
Rautateiden henkilöliikenteen palvelutason näkökulmasta Savon rata on huomattavasti heikommassa asemassa kuin Pohjanmaan rata. Matka-aika Helsingistä Seinäjoelle on noin kolme tuntia, kun samanpituinen matka Helsingistä Kuopioon kestää yli neljä tuntia. Tavaraliikenteen kuljetusmäärät ovat kasvaneet kaivosteollisuuden johdosta. Monet kuljetukset sisältävät vaarallisia aineita, mikä täytyy huomioida arvioitaessa tasoristeysonnettomuuksien seurauksia.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 31.10.77 Savon radan raideliikenteen nopeuttamiseen poistamalla tasoristeykset, leventämällä ratapenkereet ja saneeraamalla radan rakenteet mukaan lukien sähkö- ja turvalaitejärjestelmät ja meluntorjunnan sekä nostamalla akselipainorajan. 
Helsingissä 5.6.2018 
Satu
Taavitsainen
sd
Viimeksi julkaistu 6.6.2018 11.30