Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.30

Talousarvioaloite TAA 393/2021 vp 
Sinuhe Wallinheimo kok ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 4 Palokan kohdan parantamiseen (10 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtatie 4 on Suomen pitkämatkaisen tavaraliikenteen selkäranka muodostaen kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeän lyhyimmän reitin Pohjois-Suomen, pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen satamien välillä. Valtatie 4 sisältyy EU:n TEN-T ydinverkkoon, jonka palvelutason saavuttamiseen on sitouduttu vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä tieyhteys täyttää kriteerit alle 40 prosenttisesti. Lisäksi tieyhteys kuuluu pääväyläasetuksen palvelutasoluokkaan I. 

Jyväskylässä Palokan eritasoliittymässä Palokanorsi (maantie 16685) ylittää moottoritien yhdistäen Palokan itäpuolen asunto- ja palvelualueet sekä länsipuolen kaupallisen alueen. Liikennemäärä eritasoliittymän eteläpuolella on noin 24 700 ajoneuvoa/vrk ja pohjoispuolella 20 300 ajoneuvoa/vrk. Valtatien ylittävän Palokanorren keskimääräinen vuorokausiliikenne on 10 800—12 300 ajoneuvoa. Alueen kasvanut asutus sekä nykyiset ja uudet kaupalliset palvelut ovat lisänneet liikennemääriä. Kasvaneiden liikennemäärien myötä haasteena ovat Palokanorren ja siihen Jyväskylän suunnasta liittyvän moottoritien ramppien ruuhkautuminen.  

Valtatie 4 Palokan kohdan hankkeella parannetaan erityisesti liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Hanke mahdollistaa myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämisen. Hankkeessa muun muassa valtatien 4 ylittävä väylä (Palokanorsi) parannetaan 2+1-kaistaiseksi. Nykyisten ramppien tiegeometriaa parannetaan ja ramppeihin toteutetaan lisäkaistoja. Lisäksi rakennetaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylän silta valtatien yli. 

Valtatien ylittävän väylän (Palokanorsi) tiesuunnitelma on valmis ja lähtee hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2021 (kustannusarvio 10 milj. euroa sisältäen Jyväskylän kaupungin osuuden). Suunnitelman hyväksymisen jälkeen kohde toteutettavissa. Valtatien ramppeja koskevan tiesuunnitelman laadinta on käynnistynyt 2021 ja valmistuu 2022 (kustannusarvio 4 milj. euroa). Hanke sopii valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin ja edistää maantielain periaatteita toimivasta, turvallisesta ja kestävästä liikennejärjestelmästä. Toteuttamisella vastataan EU:n TEN-T ydinverkon vaatimuksiin sekä pääväyläasetuksen palvelutasotavoitteisiin. Hanke ei kustannuksiltaan mahtunut Jyväskylän seudun MAL-sopimukseen, vaikka tavoitteiltaan vastaa täysin sopimusmenettelyn tavoitteisiin edistäen maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinoelämän kehittämisen edellytyksiä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 4 Jyväskylän Palokan kohdan parantamiseen. 
Helsingissä 8.10.2021 
Sinuhe Wallinheimo kok ym. 
Jouni Kotiaho ps 
Juho Kautto vas 
Anne Kalmari kesk 
Petri Honkonen kesk