Viimeksi julkaistu 25.4.2022 16.06

Talousarvioaloite TAA 427/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Osuuskunta Viexpon toimintaan (460 000 euroa)

Eduskunnalle

Vuonna 1970 perustettu Osuuskunta Viexpo on Pohjanmaan maakuntien johtava ja kansallisesti merkittävä vienninedistämisorganisaatio. Osuuskunta Viexpo on nykyään myös johtava kansallinen pohjoismaisen liiketoiminnan osaamiskeskittymä. Viexpon perustehtävä on neuvoa ja palvella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä kaikille markkina-alueille. Toiminnan ytimessä ovat yritykset ja klusterit, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille, erityisesti Pohjoismaihin ja edelleen globaaleille markkinoille. 

Alueellisesti Osuuskunta Viexpo toimii Pohjanmaan ELYn kansainvälistymisyksikkönä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Viexpolla on myös aktiivista toimintaa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ja yhteistyö Etelä-Pohjanmaan ELYn kanssa on luonnollista ja sujuvaa. Osuuskunta Viexpon palveluin parannetaan pk-yritysten valmiuksia kansainvälistymisen eri vaiheissa. Toimenpiteillä pyritään nopeuttamaan yritysten markkinoille pääsyä, madaltamaan viennin aloituskynnystä sekä vähentämään kansainvälistymiseen ja vientiin liittyviä riskejä — luomaan kasvua kansainvälistymisen kautta. 

Yrityksiä palvellaan hyvin räätälöidysti ja tarvelähtöisesti. Viexpon palveluihin kuuluvat mm. vientineuvonta, analyysi ja konsulttipalvelut sekä markkinaselvitykset. Yhteisvientihankkeiden osalta Viexpo toimii sopimusperusteisesti järjestäen kokonaisvaltaista messupalvelua toimialueelle/kansallisesti merkittävillä toimialoilla sekä koordinoiden markkinaselvitysmatkoja ja yritysryhmien vientiprojekteja eri toimialoille, eri markkinoille, tai eri teemoista. Viexpon palvelujen kysyntä on edelleen voimistunut ja laajentumassa niin alueellisesti kuin kansallisesti. Vuodeksi 2021 myönnetyn määrärahan (400 000 euroa) turvin Viexpo on voinut paremmin vastata yhä kasvavaan kysyntään. Vaikuttaa selvältä, että kysyntä ei ole vähenemässä. 

Viexpo koordinoi NordicHubia, joka muodostaa pohjoismaisen kansainvälisen liiketoiminnan, ja erityisesti viennin, kansallisen verkoston. NordicHub kokoaa Suomen eri alueiden osaamista sekä tuo klusterit ja verkostot yritysten ulottuville ja tekee näkyväksi klustereiden välisen yhteistyön tarjoamat mahdollisuudet. NordicHub edesauttaa yhteistyökumppanien löytämistä Suomesta sekä Pohjoismaista ja luo mahdollisuuksia pohjoismaisille kokonaisvientiratkaisuille. Laajentamalla yhteistyötä muiden Pohjoismaiden ja niissä toimivien yritysten sekä klustereiden edustajien kanssa, mahdollisuutemme saada käyttöömme tarjolla olevaa EU-rahoitusta paranevat huomattavasti. NordicHubille myönnetyn erillisen määrärahan (60 000 euroa) avulla Viexpo on voinut ottaa suuria askeleita NordicHub-työssä kansallisesti sekä Pohjoismaisen yhteistyön luomisessa. Tämän tulee voida jatkua. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 460 000 euroa momentille 32.01.40 Osuuskunta Viexpon toimintaan. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Juha Mäenpää ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Kim Berg sd 
Anders Norrback 
Joakim Strand