Viimeksi julkaistu 30.9.2022 12.41

Päiväjärjestys SuVE 48/2022 vp Suuri valiokunta Perjantai 30.9.2022 klo 13.30

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Valiokuntapaikkojen järjestely

Todetaan, että ed. Hanna Kosonen on valittu suuren valiokunnan jäseneksi 

4. Komissaari Urpilaisen kuuleminen

Avustajinaan: 

Maria Blässar, Euroopan Komission Suomen edustuston päällikkö 

Essi Virtanen, komissaarin viestintäavustaja 

Eduskunnan kannan hyväksyminen (5-8 §)

5. Valtioneuvoston selvitys: Asetusehdotus Euroopan naapuruusvälineestä ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta tuettavia kauden 2014–2020 yhteistyöohjelmia koskevista ja ohjelman täytäntöönpanon häiriöiden vuoksi sovellettavista erityissäännöksistä

Valtioneuvoston E-selvitysE 110/2022 vp

Merkitään saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja Uuden-Seelannin välisistä vapaakauppaneuvotteluista

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 52/2022 vp

Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanotto:”Ulkoasiainvaliokunnan saaman selvityksen mukaan Euroopan unioni (EU) ja Uusi-Seelanti saavuttivat poliittisen sovun neljä vuotta kestäneissä vapaakauppaneuvotteluissa kesäkuun lopussa 2022. Sopimuksen arvioidaan tulevan voimaan viimeistään ensi vuoden aikana. Ulkoasiainvaliokunta pitää saamiaan tietoja myönteisinä. Sopimus luo sääntöjä osapuolten väliselle kaupalle ja vähentää tarpeettomia kaupan esteitä sekä muodostaa yhteistyömekanismeja kaupan eri aloilla. Asiantuntija-arvioiden mukaan Suomen tavoitteet, joita käsittelyssä olevassa valtioneuvoston U-kirjeessä on selostettu, saavutettiin neuvotteluissa varsin hyvin. Ulkoasiainvaliokunta toteaa, että Uusi-Seelanti on nopeasti kasvava talous, joka on monessa kysymyksessä, kauppa mukaan lukien, samanmielinen EU:n ja Suomen kanssa. Valiokunta pitää saavutettua neuvottelutulosta tärkeänä myös tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan heikentää maailmantalouden ja euroalueen kasvua.” 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiopolitiikan lisämukautuksista (FAST-CARE)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 67/2022 vp

Merkitään saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Saapuneet U-kirjelmät

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista kaudeksi 2021–2023 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 77/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Asiantuntijoista päättäminen

9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta (ennallistamisasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 76/2022 vp

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

Saapuneet E-kirjeet (10 ja 11 §)

10. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi unionin talousarvion suojaamiseksi Unkarissa tapahtuneiden oikeusvaltion periaatteiden rikkomusten vuoksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 117/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kuultavaksi ehdotetaan:valtioneuvoston kanslia 

11. Valtioneuvoston selvitys: EU; Tiekoulumenestykseen, suositus

Valtioneuvoston E-selvitysE 115/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten sivistysvaliokuntaan. 

Selvitysasiat

12. Valtiovarainministerien epävirallinen kokous (ECOFIN), 9.–10.9.2022

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 88/2022 vp

Raportointi 

Asiantuntija: 

  • ministeri Annika Saarikko 

Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenerityisavustaja Sanna-Helena Falleniusfinanssiasiantuntija Hanna Oraheimovaltiovarainministeriö 

Merkitään raportti saapuneeksi:"Epävirallinen valtiovarainministerien (ECOFIN) kokous 9.-10.9.2022 ja Euroryhmän kokous 9.9.2022, Praha; Yhteenvetoraportti". 

Merkitään selvitys saaduksi. 

Raportointi valmis. 

13. Euroryhmä, ECOFIN 3.-4.10.2022

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 95/2022 vp

Valmistelu 

Asiantuntija: 

  • ministeri Annika Saarikko 

Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenerityisavustaja Sanna-Helena Falleniusfinanssiasiantuntija Hanna Oraheimovaltiovarainministeriö 

Merkitään selvitys saaduksi. 

Saapuneet jatkokirjelmät

14. Valtioneuvoston selvitys: EU; Terveys; Neuvoston päätös EU:n kannaksi WHO:n 74. yleiskokouksessa kansainvälistä pandemiavarautumista ja -vastetta koskevan yleissopimuksen neuvotteluprosessin aloittamiseksi ja EU:n osallistumisoikeuden varmistamiseksi neuvotteluihin

Valtioneuvoston E-selvitysE 57/2021 vp
E-jatkokirjelmäEJ 14/2021 vp
E-jatkokirjelmäEJ 8/2022 vp

Jatkokirjelmä EJ 8/2022 vp on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveysvaliokuntaan jatkokirjelmä EJ 8/2022 vp. 

Saapuneet lausunnot

15. Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä (COM(2022) 209 final)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 69/2022 vp

Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

16. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi, asetuksen (EU) 2021/1153 ja asetuksen (EU) 913/2010 muuttamisesta ja asetuksen (EU) 1315/2013 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 16/2022 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 3/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 10/2022 vp
U-jatkokirjelmäUJ 22/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 30/2022 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 30/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Ei toimenpiteitä -ilmoitukset (16 - 21 §)

17. Valtioneuvoston selvitys: EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Valtioneuvoston E-selvitysE 79/2022 vp

Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

18. Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Ukrainan välisiä solidaarisuuskaistoja koskeva toimintasuunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 80/2022 vp

Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

19. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto liikennealaa koskevasta valmiussuunnitelmasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 86/2022 vp

Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

20. Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätöksiksi aloittaa neuvottelut kattavista lentoliikennesopimuksista Etelä-Korean, Intian ja Kolumbian kanssa

Valtioneuvoston E-selvitysE 91/2022 vp

Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

21. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiansäästöstä

Valtioneuvoston E-selvitysE 94/2022 vp

Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

22. Valtioneuvoston selvitys: EU:n viisumipolitiikka Venäjän suhteen

Valtioneuvoston E-selvitysE 106/2022 vp

Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

23. Muut asiat

24. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 5.10.2022 klo 13.00