Viimeksi julkaistu 20.9.2022 14.51

Hallituksen esitys HE 150/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että pelipisteissä tapahtuvaan rahapelaamiseen sovelletaan pakollista tunnistautumista koskevaa sääntelyä kuponkipelaamisen osalta vasta 1.7.2023 lukien.  

Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2023 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. 

PERUSTELUT

Asian tausta ja valmistelu

1.1  Tausta

Arpajaislain muuttamisesta annetun lain (1284/2021) voimaantulosäännöstä on tarpeen muuttaa pelipisteessä tapahtuvan kuponkipelaamisen osalta, koska maailmanlaajuinen komponenttipula on viivästyttänyt Veikkaus Oy:n uusien myyntipäätelaitteiden toimitusaikataulua.  

1.2  Valmistelu

Esitys on valmisteltu sisäministeriössä. Sisäministeriö asetti 22.6.2022 hankkeen hallituksen esityksen valmistelemiseksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamiseksi. Hankkeen asiakirjat löytyvät sisäministeriön hankesivulta SM027:00/2022

Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella 22.6.2022-3.8.2022. Lausuntoa pyydettiin ministeriöiltä ja viranomaisilta, rahapelihaittoihin perehtyneiltä organisaatioilta, Veikkaus Oy:n tuotosta avustuksia saavilta järjestöiltä sekä Veikkaus Oy:ltä. Hallituksen esitysluonnoksen sisällön teknisestä luonteesta ja luonnoksen suppeudesta johtuen, sekä sen vuoksi, että lakiehdotus liittyy vuoden 2023 valtion talousarvioon, lausuntoaika on lomakaudesta huolimatta kuusi viikkoa. Esitysluonnos on ollut nähtävillä myös hankesivulla. Lausunnot ja niistä laadittu yhteenveto on julkaistu https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM051:00/2019hankesivulla. 

Sisäministeriö kuuli annetun lausuntopalautteen johdosta elokuussa 2022 Veikkaus Oy:n asiamiehinä toimivien yritysten edustajina Päivittäistavarakauppa ry:tä, Liikennepalvelukauppiaat ry:tä ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:tä. 

Nykytila ja sen arviointi

Arpajaislaki (1047/2001) uudistettiin 1.1.2022 voimaan tulleella lailla 1284/2021 (HE 135/2021 vp). Arpajaislain uudistuksen tavoitteena oli ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä parantaa rahapelihaittojen seurannan ja haittariskien arvioinnin tietopohjaa. Uudistuksella tavoiteltiin lisäksi arpajaislain vastaisen rahapelitoiminnan torjunnan tehostamista sekä Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnan valvonnan ja pelaajien oikeusturvan vahvistamista. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa yksinoikeusjärjestelmän kanavointikykyä arpajaislailla säädettyyn rahapelitarjontaan rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostamiseksi sekä vahvistaa yksinoikeusjärjestelmän EU-oikeudellista johdonmukaisuutta. 

Uudistuksessa arpajaislakiin lisättiin edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeelliset säännökset. Rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi lakiin lisättiin muun ohella säännökset pelaamisen yhteydessä tapahtuvasta pakollisesta tunnistautumisesta. Tunnistautuminen mahdollistaa rajoitusten asettamisen rahapelaamiselle, muiden pelaamisen hallinnan välineiden käyttöönottamisen sekä oman rahapelaamisen kulutuksen seurannan. Pakollinen tunnistautuminen lisää myös pelaamisesta kertyvän pelidatan määrää. Arpajaislain uusien säännösten mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Veikkaus Oy voivat käyttää pelaamisesta kertyvää tietoa pelaajan henkilötiedot mukaan luettuina rahapelihaittojen ehkäisemisen ja vähentämisen tarkoituksessa lain 51, 54 ja 55 §:n mukaisesti.  

Tunnistautunut pelaaminen mahdollistaa muun muassa pelaamisen estymisen, jos pelaaja on asettanut itselleen pelieston tai jos pelaajalle tulee vastaan viranomaisen, Veikkaus Oy:n tai pelaajan itsensä asettama kulutusraja tai muu rajoitus. Rajoitus voi olla peliaikaan tai pelimaksuihin taikka pelihäviöiden määrään liittyvä raja. Tunnistautunutta pelaamista koskevan arpajaislain 14 §:n 1 momentin mukaan Veikkaus Oy:n on 13 c §:n 5 momentissa ja 14 c §:ssä tarkoitettujen pelaamiselle asetettujen rajoitusten toteutumisen varmistamiseksi rahapelejä toimeenpantaessa rekisteröitävä pelaaja, avattava pelaajalle pelitili ja varmistettava, että pelaaja voi pelata rahapelejä ainoastaan Veikkaus Oy:n rekisteröityneeksi pelaajaksi tunnistautuneena. Arpajaislain 13 c §:n 5 momentin mukaan sisäministeriön asetuksella säädettävät pelisäännöt voivat sisältää pelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi 1) pelilaji-, pelityyppi- tai pelikohtaisia pelien tahtia ja muita ominaisuuksia koskevia määräyksiä ja 2) pelilaji-, pelityyppi-, peli- ja pelaajakohtaisia määrällisiä ja ajallisia rajoituksia koskevia määräyksiä. Arpajaislain 14 c §:n mukaan Veikkaus Oy:n on tarvittaessa asetettava rahapelien pelaamiselle pelilaji-, pelityyppi-, peli- ja pelaajakohtaisia määrällisiä ja ajallisia rajoituksia pelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä tarjottava pelaajalle mahdollisuus itse asettaa edellä mainittuja rajoituksia.  

Kuponkipeleillä tarkoitetaan veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelejä, joiden myynti tapahtuu Veikkaus Oy:n myyntipäätteellä. Lain muuttamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä on todettu, että kuponkipelien pakollinen tunnistautuminen edellyttää Veikkaus Oy:n mukaan kaikkien pelipisteisiin sijoitettujen yhtiön myyntipäätelaitteiden ja taustaohjelmistojen uusimista. Uusimisen vievän ajan vuoksi lain voimaantulosäännöksen 2 momenttiin on sisällytetty siirtymäaika, jonka mukaan 14 §:n 1 momenttia sovelletaan pelipisteessä tapahtuvaan rahapelaamiseen vasta 1.1.2023 lukien. Raha-automaattia pelattaessa 14 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin jo lain voimaantulosta lukien eli vuoden 2022 alusta. Voimaantulosäännöksen mukaan muissa kuin sähköisesti toimeenpantavissa raha-arpajaisissa eli niin sanotuissa raaputusarvoissa 14 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta vuoden 2024 alusta. Veikkaus Oy on jo omaehtoisesti ottanut tammikuussa 2021 käyttöön pakollisen tunnistautumisen pelipisteisiin sijoitetuissa raha-automaateissa ja heinäkuussa 2021 yhtiön pelisaleihin sijoitetuissa raha-automaateissa. Pelisalien kasinopeleissä pakollinen tunnistautuminen otettiin käyttöön syyskuussa 2021.  

Veikkaus Oy:n mukaan pelipisteissä kuponkipelejä myydään tällä hetkellä kolmella elinkaarensa päässä olevalla myyntipäätelaitteella. Yhdellä päätteellä myydään Veikkaus Oy:n veikkaus- ja vedonlyöntipelejä sekä toisella totopelejä muualla kuin raviradoilla. Lisäksi raviradoilla on käytössä muissa pelipisteissä käytössä olevasta totopelien myyntipäätteistä poikkeava myyntipääte, joka on myös elinkaarensa päässä. Veikkaus Oy:n mukaan nykyisiin myyntipäätteisiin ei ole rakennettu pakollisen tunnistautumisen mahdollistavaa ominaisuutta tavalla, jossa myyntipääte estää pelien myynnin ilman pelaajan tunnistautumista. Pelaaja voi pelata tunnistautuneena veikkaus- ja vedonlyöntipelejä, mutta Veikkaus Oy:n mukaan näitä pelejä myyvät päätteet eivät automaattisesti estä pelien myyntiä, jos pelaaja ei tunnistaudu. Ainoan poikkeuksen muodostaa vedonlyöntipeli Pitkäveto, jossa on käytössä kesäkuussa 2021 toteutettu vuorokausikohtainen 1 500 euron ostoraja. Pitkävedon pelaaminen edellyttää ostorajan vuoksi tunnistautumista ja tarvittaessa myyntipääte estää pelin myynnin ostorajan tultua vastaan. Nykyisiin totopelien myyntiin käytettäviin myyntipäätteisiin ei ole teknisistä syistä rakennettavissa tunnistautumisen mahdollistavaa ominaisuutta eikä näillä myyntipäätteillä ole lainkaan mahdollista tunnistautua.  

Veikkaus Oy on tehnyt myyntipäätelaiteuudistukseen liittyvän laitetoimitussopimuksen syksyllä 2020. Laitetoimittaja on ilmoittanut Veikkaus Oy:lle, että koronapandemian aikana alkaneesta globaalista komponenttipulasta johtuen myyntipäätteiden tuotantoerien valmistus ei voi alkaa sopimuksen aikataulun mukaisesti. Sopimuksen mukaisten toimitusten piti tapahtua vuoden 2022 huhti-elokuun aikana. Tällöin Veikkaus Oy olisi ehtinyt tekemään tarvittavat laatutestit ja noin kahdeksan viikkoa kestävät asennukset yli 3 000 myyntipaikkaan Suomessa ennen arpajaislain 14 §:n 1 momentin soveltamisen alkamista vuoden 2023 alusta lukien. Veikkaus Oy:n mukaan se on käynyt neuvotteluja laitetoimittajan kanssa ja kertonut laitetoimittajalle aikataulun kriittisyydestä suhteessa arpajaislakiin. Veikkaus Oy:llä ei ole sen mukaan mahdollisuutta nopeuttaa komponenttien saatavuutta. Lisäksi Veikkaus Oy:n sopimuskumppanina olevan laitetoimittajan vaihtaminen lyhyellä aikataululla ei ole mahdollista, sillä tämä edellyttäisi uuden julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) tarkoitetun julkista hankintaa koskevan kilpailutuksen valmistelua ja toteuttamista. Veikkaus Oy:n mukaan se on saanut laitetoimittajalta arvion, että ensimmäinen 800 laitteen erä saapuisi Veikkaus Oy:lle syyskuussa 2022 ja että viimeiset laite-erät tulisivat tammikuun lopussa 2023. Pakollisen tunnistautuneen pelaamisen käyttöönottoa edeltää vielä myyntipäätteiden testaus, asennus sekä asiamiesten koulutus. 

Koronapandemia aiheutti yhä jatkuvan maailmanlaajuisen komponenttipulan, jota Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on pahentanut. Komponenttipula on muodostanut esteen uusien myyntipäätteiden valmistamiselle tilanteessa, jossa Veikkaus Oy on suunnitellut toteuttavansa pakollisen tunnistautumisen uusilla myyntipäätteillä. Edellä todettujen arvioiden mukaisesti uudet myyntipäätelaitteet olisivat käyttöönotettavissa viimeistään kesällä 2023. Veikkaus Oy:n pyrkimyksenä on kuitenkin ottaa tunnistautunut pelaaminen käyttöön heti kun se on mahdollista. 

Ehdotukset ja niiden vaikutukset

3.1  Keskeiset ehdotukset

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momenttia muutettavaksi siten, että lain 14 §:n 1 momenttia sovelletaan pelipisteessä tapahtuvaan rahapelaamiseen kuponkipelien osalta vasta 1.7.2023 lukien. Veikkaus Oy voisi ottaa pakollisen tunnistautumisen käyttöön jo ennen ehdotettua ajankohtaa.  

Esityksellä ei muutettaisi tunnistautuneena pelaamista edellyttävän sääntelyn sisältöä. Voimaantulosäännöksen muuttamisen tarkoituksena on tunnistautunutta pelaamista pelipisteissä koskevan säännöksen soveltamisajankohdan muuttaminen. Uusi soveltamisajankohta vastaisi Veikkaus Oy:n myyntipäätelaiteuudistuksen pakottavien olosuhteiden vuoksi muuttunutta toteutusaikataulua. Siirtymäajan pidentäminen koskisi tunnistautumista kuponkipelaamisessa, sillä käytännössä Veikkaus Oy on ottanut pakollisen tunnistautumisen käyttöön pelipisteisiin sijoitetuissa raha-automaateissa jo vuoden 2021 alussa. Esityksellä ei myöskään olisi vaikutusta pakollisen tunnistautumisen käyttöönoton aikatauluun niin sanottujen raaputusarpojen osalta. Raaputusarvoissa edellytettäisiin pakollista tunnistautumista voimaantulosäännöksen mukaisesti vuoden 2024 alusta.  

3.2  Pääasialliset vaikutukset

3.2.1  Taloudelliset vaikutukset

Vaikutukset valtiontalouteen

Esityksellä olisi vaikutuksia valtiontalouteen ja valtion talousarvioon. Vaikutukset valtiontalouteen liittyvät esityksen vaikutuksiin Veikkaus Oy:n tuottoon ja Veikkaus Oy:n maksamaan arpajaisveroon. Veikkaus Oy arvioi syksyllä 2021 arpajaislain uudistuksen valmistelun yhteydessä, että sen omaehtoisten vastuullisuustoimenpiteiden ja arpajaislain uudistuksen vaikutuksesta sen tuotto vuonna 2023 olisi noin 732 miljoonaa euroa ja sen maksama arpajaisverotuotto noin 58 miljoonaa euroa. Veikkaus Oy on tarkentanut vuoden 2023 tuottoarviotaan syksyllä 2022. Veikkaus Oy arvioi, että sen tuotto vuonna 2023 on noin 600 miljoonaa euroa ja sen maksama arpajaisvero noin 50 miljoonaa euroa. Veikkaus Oy on arvioinut, että pakollisen tunnistautumisen siirtyessä esityksen mukaisesti eteenpäin yhtiön tuotto kasvaisi noin 3,5 miljoonaa euroa kuukaudessa ja sen maksama arpajaisveron määrä noin 0,2 miljoonaa euroa kuukaudessa verrattuna tilanteeseen, jossa pakollinen tunnistautuminen otettaisiin käyttöön vuoden 2023 alusta lukien.  

Vaikutukset Veikkaus Oy:hyn ja sen asiamiehiin

Veikkaus Oy:n mukaan esityksellä ei olisi merkittäviä vaikutuksia yhtiöön. Veikkaus Oy arvioi syksyllä 2021 arpajaislain uudistuksen valmistelun yhteydessä, että kuponkipelien ja raaputusarpojen pakollisen tunnistautumisen käyttöönoton johdosta asiamiesten myyntipalkkiot laskisivat noin 15 prosenttia. Veikkaus Oy arvioi, että näiden pelien osalta asiamiehille maksetaan vuonna 2022 myyntipalkkioita noin 58-62 miljoonaa euroa. Veikkaus Oy arvioi, että kuponkipelaamisen pakollisen tunnistautumisen siirtyessä asiamiehille maksettavat myyntipalkkiot olisivat kuukausittain noin 600 000 euroa korkeammalla tasolla verrattuna tilanteeseen, jossa pakollinen tunnistautuminen on käytössä.  

3.2.2  Vaikutukset viranomaisen toimintaan

Esityksellä ei olisi merkittäviä vaikutuksia rahapelitoimintaa arpajaislain nojalla valvovaan Poliisihallitukseen. Esityksellä olisi vaikutuksia sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osalta niiden edellytyksiin toteuttaa arpajaislain 52 §:n mukaista rahapelihaittojen seurantaa ja tutkimusta sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämistä siltä osin, kun tehtävän toimeenpano edellyttää Veikkaus Oy:n tietojen hyödyntämistä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mahdollisuudet saada tietoa arpajaislain 54 ja 55 §:n mukaisesti pelipisteissä tapahtuvan kuponkipelaamisen osalta myöhentyisi voimaantuloajan pidentämisen ajalta siltä osin kuin pelaaminen tapahtuisi tunnistautumatta. Kuten edellä on todettu, vanhentuvalla veikkaus- ja vedonlyöntipelien myyntiin tarkoitetulla päätteellä on mahdollista pelata tunnistautuneena, mutta myyntipääte ei estä vedonlyöntipeli Pitkävetoa lukuun ottamatta pelien myyntiä, jos pelaaja ei tunnistaudu. Vanhentuvilla totopelien myyntiin tarkoitetuilla päätteillä ei ole mahdollista pelata lainkaan tunnistautuneena. Tämä vaikuttaisi jonkin verran sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kykyyn hoitaa arpajaislain 52 §:ssä säädettyä tehtävää. Epäselvyys pakollisen tunnistautuneen pelaamisen käyttöönoton ajankohdasta voi myös vaikeuttaa tulevien tutkimusten suunnittelua ja arpajaislain vaikutusten arviointia. 

3.2.3  Yhteiskunnalliset vaikutukset

Arpajaislain uudistuksella toteutettujen rahapelihaittojen ehkäisemistä ja vähentämistä koskevien toimenpiteiden vaikutukset ilmenevät lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Siirtyminen pakolliseen tunnistautuneeseen pelaamiseen on arvioitu olevan yksi tehokkaimmista keinoista rahapelihaittojen ehkäisemisessä ja vähentämisessä sen mahdollistaessa edellä selostettujen rajoitusten, pelieston sekä oman pelaamisen kulutuksen seurannan käyttöönoton. Voimaantulosäännökseen esitettävä pidennys siirtäisi pelipisteissä tapahtuvaa pakollista tunnistautumista kuponkipelaamisen osalta. Kuponkipelejä olisi mahdollista pelata tunnistautumatta kesäkuun 2023 loppuun saakka, eivätkä ne olisi edellä mainittujen rajoitusmahdollisuuksien piirissä. Veikkaus Oy:n mukaan se kuitenkin pyrkisi ottamaan pakollisen tunnistautumisen käyttöön mahdollisimman pian. Rahapelihaittojen ehkäisemisen ja vähentämisen kannalta tunnistautuneen pelaamisen siirtymisen negatiivisia vaikutuksia vähentää se, että kuponkipelaamisessa on pääosin kyse vähäriskisestä pelaamisesta vedonlyöntipelaamista ja osaa totopelaamisesta lukuun ottamatta. Lisäksi veikkaus- ja vedonlyöntipelaamisen myyntiin tarkoitetulla myyntipäätteellä pelattaessa pelaajan on mahdollisuus tunnistautua vapaaehtoisesti. Tällöin pelaaminen on Veikkaus Oy:n helmikuussa 2022 omaehtoisesti käyttöönottaman 15 000 euron enimmäisvuositappiorajan piirissä ja pelaaja pystyy myös seuraamaan pelikulutustaan Veikkaus Oy:n sähköisessä palvelussa. Tällä hetkellä veikkaus- ja vedonlyöntipelien myynnistä pelipisteissä toteutuu tunnistautuneena lähes puolet (47,7 prosenttia kesäkuussa 2022).  

Lausuntopalaute

Lausunnonantajista sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Poliisihallitus eivät kannattaneet voimaantulosäännöksen muuttamista ehdotetulla tavalla. Lausunnoissa todettiin, että pakollisen tunnistautumisen käytännön toteutuksesta ei säädetä laissa ja että pakollinen tunnistautuminen voidaan toteuttaa uusien myyntipäätteiden sijaan myös vaihtoehtoisin menetelmin. Pakollisella tunnistautumisella ja siihen liittyvillä pelaamista koskevilla rajoituksilla tehostetaan merkittävästi rahapelihaittojen torjuntaa ja vähennetään haittojen vaikutusta. Pakollinen tunnistautuminen tehostaa ikärajavalvontaa ja sen välitön vaikutus on alaikäisten rahapelaamisen vaikeutuminen. Pakollisen tunnistautuneen pelaamisen lykkääminen heikentäisi sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edellytyksiä toteuttaa arpajaislain 52 §:ssä säädettyä tehtävää. Pakollinen tunnistautuminen on mahdollista toteuttaa totopelejä lukuun ottamatta nykyisillä myyntipäätelaitteilla siten, että kupongin myyjä huolehtii pelipisteissä pelaajan tunnistamisesta pelin oston yhteydessä. Tämä olisi toteutettavissa asiamiesohjeistusta päivittämällä. Näin voitaisiin toimia, kunnes uudet myyntipäätteet ovat käytössä. Myyjät huolehtivat tunnistamisesta tälläkin hetkellä pelaajasta lähtevään vapaaehtoisuuteen pohjautuen. Asiakkaan tunnistaminen on jo käytössä olevaa rutiinia rahapelien lisäksi myös muiden ikärajavalvottavien tuotteiden osalta. 

Muut lausunnonantajat pääosin pitivät ehdotetun mukaista voimaantulosäännöksen muuttamista komponenttipulasta johtuvasta välttämättömästä syystä ymmärrettävänä. Veikkaus Oy katsoi ehdotusta kannattavassa lausunnossaan, että se pyrkii ottamaan pakollisen tunnistautumisen käyttöön mahdollisimman pian. Veikkaus Oy:n mukaan pakollista tunnistautumista kuponkipeleissä ei voitaisi tyydyttävästi toteuttaa nykyisin käytössä ja elinkaarensa lopussa olevia myyntipäätteitä kehittämällä. Jos uuteen myyntipäätteeseen rakennettua teknistä ratkaisua ei pystytä ottamaan ajoissa ja hallitusti käyttöön, johtaisi se esimerkiksi asetettujen peliestojen- ja rajojen puutteelliseen pitävyyteen käytännön asiointitilanteissa. Pakollisella tunnistautumisella saavutettavat hyödyt rahapelihaittojen ehkäisemisessä voidaan Veikkaus Oy:n mukaan saavuttaa turvallisesti ja täysimääräisesti vasta, kun aukottomasti toimivat tekniset ratkaisut ovat koko myyntipaikkaverkostossa käytössä. Veikkaus Oy:n mukaan väliaikaisratkaisuilla olisi todennäköisesti negatiivisia vaikutuksia myös yhtiön muuhun kehitystoimintaan sekä kaupalliseen toimintaan, koska niin sanotun porukkapelaamisen pakollisen tunnistautumisen toteutukset edellyttävät uusien myyntipäätteiden käyttöönottoa. 

Lausuntopalautteen johdosta kuullut Päivittäistavarakauppa ry, Liikennepalvelukauppiaat ry ja Matkailu- ja Ravintola-palvelut MaRa ry kannattivat voimaantulosäännöksen muuttamista kaikkien kuponkipelien osalta. Yhdistykset katsoivat, että pakollinen tunnistautuminen ei olisi toteutettavissa väliaikaisratkaisuin ennen uusien myyntipäätteiden käyttöönottoa. Voimaantulosäännöksen muuttaminen ainoastaan esimerkiksi totopelien osalta edellyttäisi kuponkipelien myyjien koulutusta ja ohjeistuksien läpikäyntiä kaikissa myyntipaikoissa. Tämä aiheuttaisi yhdistysten mukaan huomattavia ylimääräisiä kustannuksia. Pakollisen tunnistautuneen pelaamisen käyttöönotto vanhentuvilla myyntipäätteillä ja järjestelmillä ei johtaisi asiakkaille toimintavarmaan, selkään ja helppoon tunnistautumiseen. Tunnistautumisen käytännöt ja asiakaspalvelutilanteet kuponkipeleissä olisivat kirjavia, virheitä tapahtuisi paljon eikä tunnistautuminen olisi myöskään aukotonta.  

Lausuntopalautteen perusteella esityksen perusteluja on täydennetty. Lakiehdotuksen sisältöä on muutettu uusien myyntipäätteiden toimittamista koskevien täsmentyneiden arvioiden perusteella siten, että 1.1.2024 sijaan pakollinen tunnistautuminen pelipisteiden kuponkipelaamisessa alkaisi viimeistään 1.7.2023. Uusia myyntipäätteitä koskeva viivästys on jäämässä lyhyeksi ja siksi esityksessä ei ole tarkasteltu vaihtoehtoa, jossa pakollisen tunnistautuneen pelaamisen aloituskohtaa siirrettäisiin esimerkiksi ainoastaan totopelien osalta ja muussa kuponkipelaamisessa pakolliseen tunnistautuneeseen pelaamiseen siirryttäisiin vaihtoehtoisin teknisin ratkaisuin.  

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2023. 

Suhde talousarvioesitykseen

Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2023 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esityksen voidaan arvioida vaikuttavan valtion talousarvioon otettavaa Veikkaus Oy:n tuottoa ja Veikkaus Oy:n maksamaa arpajaisveron määrää nostavasti. Jaksossa 3.2.1 käsitellään tarkemmin arvioituja vaikutuksia Veikkaus Oy:n tuottoon ja arpajaisveroon. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arpajaislain muuttamisesta annetun lain (1284/2021) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti: 
Ponsiosa 
Lain 14 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin pelipisteessä tapahtuvaan rahapelaamiseen vasta 1 päivästä heinäkuuta 2023. Raha-automaattia pelattaessa 14 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin jo lain voimaantulosta lukien. Muissa kuin sähköisesti toimeenpantavissa raha-arpajaisissa 14 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2024. Lain 62 l - 62 n §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2023. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 19.9.2022 
Pääministeri Sanna Marin 
Sisäministeri Krista Mikkonen