Viimeksi julkaistu 3.11.2021 14.24

Hallituksen esitys HE 40/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi uusi säännös koskien kassan kokouksen osallistumistapaa. Uudessa pykälässä säädettäisiin etäosallistumismahdollisuudesta kassan kokoukseen. Lisäys tehtäisiin selvyyden vuoksi ja se mahdollistaisi kassan kokouksen järjestämisen teknisiä apuvälineitä käyttäen esimerkiksi laajalle levinneen tartuntataudin oloissa. 

Laki ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian. 

PERUSTELUT

Asian tausta ja valmistelu

1.1  Tausta

Työttömyyskassalain (603/1984) 3 luku sisältää säännökset kassan kokouksesta ja edustajistosta. Työttömyyskassan ylintä päätösvaltaa käyttää kassan kokous. Työttömyyskassalain 7 §:n mukaan kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla jäsenellä tai edustajiston jäsenellä on yksi ääni.  

Työttömyyskassalaki ei sisällä säännöksiä kassan kokoukseen osallistumistavoista, esimerkiksi teknisiä apuvälineitä käyttämällä. Työttömyyskassalaki on säädetty aikana, jolloin erilaisia kokousosallistumisen muotoja on ollut käytettävissä nykyistä vähemmän. Lisäksi tietotekniset apuvälineet ovat kehittyneet ja yleistyneet viime vuosina. 

1.2  Valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Ehdotetuista muutoksista on pyydetty kommentit Finanssivalvonnalta ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:ltä.  

Ehdotukset ja niiden vaikutukset

2.1  Keskeiset ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi uusi säännös koskien kassan kokoukseen osallistumisen tapaa. Pykälässä säädettäisiin etäosallistumismahdollisuudesta kassan kokoukseen teknisten apuvälineiden avulla. Tekniset apuvälineet ovat yleistyneet ja ne ovat laajalti hyväksytty tapa osallistua kokoukseen. Säännös lisättäisiin lakiin selvyyden vuoksi ja se mahdollistaisi kassan kokouksen järjestämisen teknisiä apuvälineitä käyttäen esimerkiksi laajalle levinneen tartuntataudin oloissa. Kassan kokouksen lisäksi teknisiä apuvälineitä voitaisiin käyttää myös edustajiston ja valtuuskunnan kokouksissa. 

Kassan kokoukseen voitaisiin osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tekninen apuväline voisi olla muun muassa reaaliaikainen kuva- tai ääniyhteys. Säännös mahdollistaisi kokouksen järjestämisen kokonaan tietoliikenneyhteyksien kautta ilman, että osallistujat olisivat läsnä samassa kokouspaikassa. Jos teknisellä apuvälineellä luotu yhteys katkeaa kesken kokouksen järjestäjästä johtuvasta syystä, kokous tulisi keskeyttää. Erilaisia kokousosallistumisen muotoja käytettäessä on otettava huomioon yleiset yhtiö- ja velvoiteoikeudelliset säännökset ja periaatteet. 

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

Suhde muihin esityksiin

4.1  Esityksen suhde muihin esitykseen

Hallituksen esityksessä työttömyyskassalain muuttamisesta (HE 14/2020 vp) esitetään tehtäväksi pääsääntöisesti teknisluonteisia muutoksia sekä ehdotetaan nostettavaksi aiemmin työttömyyskassoille annetuissa ohjeissa ja määräyksissä olleita säännöksiä lain tasolle. Tämä hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 20.2.2020. Vaikka nyt ehdotettava muutos sopisi asiasisällöltään annettavaksi täydentävänä hallituksen esityksenä, annetaan esitys omana hallituksen esityksenä asian kiireellisyyden ja poikkeuksellisen luonteen vuoksi. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki työttömyyskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään työttömyyskassalakiin (603/1984) uusi 7 a § seuraavasti: 
7 a § Osallistumistapa 
Kassan kokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä menettelyn käyttämiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä ja menettelystä on mainittava kokouskutsussa.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2020. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 2.4.2020 
Pääministeri Sanna Marin 
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen