Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

HE 48/2019 vp

Viimeksi julkaistu 10.10.2019 14.12

Hallituksen esitys HE 48/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa. 

Eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuri eli Euro-BioImaging ERIC on hajautettu biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuri, joka koostuu tutkimuslaitteita ja -palveluita tuottavista toimintayksiköistä ja niitä koordinoivasta johtokeskuksesta. Euro-BioImaging ERIC kattaa laaja-alaisesti biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen viimeisimmät teknologiat ja huippuosaamisen perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja lääketieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. 

Euro-BioImaging ERIC kokoaa siihen osallistuvien maiden kansalliset toimintayksiköt yhteen eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuuriksi tehostamaan tutkijoiden työtä ja tutkimustiedon hallintaa. Eurooppalainen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuri on väylä alan johtaviin eurooppalaisiin kuvantamiskeskuksiin, joka mahdollistaa tutkimusinfrastruktuurin käyttäjille avoimen pääsyn biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen teknologioihin, tietotaitoon ja koulutukseen sekä tukee käyttäjiä kuvantamistietovarantojen hallinnassa, prosessoinnissa ja jakamisessa. 

Euro-BioImaging ERIC perustetaan Euroopan unionin neuvoston asetuksella sekä erikseen tehtävällä Euroopan komission päätöksellä. Euro-BioImaging ERICin sääntömääräinen kotipaikka on Suomessa. Suomen tulee säätää Euro-BioImaging ERICin oikeushenkilöydestä sekä sen oikeudesta vapautukseen arvonlisäverosta ja valmisteverosta edellä mainitun neuvoston asetuksen mukaisesti. Euro-BioImaging ERICiä pidetään Suomessa Euroopan unionin arvonlisäverolainsäädännössäja valmisteverolainsäädännössä tarkoitettuna kansainvälisenä järjestönä, jonka hankinnat vapautetaan verosta Euro-BioImaging ERICin perussäännössä sovituin edellytyksin ja rajoituksin. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana viimeistään neljänkymmenenviiden päivän kuluttua siitä, kun Euroopan komission päätös Euro-BioImaging ERICin hyväksymisestä tulee voimaan. 

YLEISPERUSTELUT

Nykytila

Yhtenäisten toimintaperiaatteiden luomiseksi ja oikeushenkilöaseman järjestämiseksi Euroopan unionin neuvosto on antanut 25 päivänä kesäkuuta 2009 asetuksen (EY) N:o 723/2009 eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä (jäljempänä ERIC-asetus). Kyseistä asetusta on muutettu Eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä annetun asetuksen (EY) n:o 723/2009 muuttamisesta annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 1261/2013. Näillä asetuksilla määritellään ERICin oikeudellinen asema, sen perustamista koskevat vaatimukset ja menettelyt sekä ERICin perussäännön keskeinen sisältö. ERIC-asetuksessa valtuutetaan komissio päättämään tutkimusinfrastruktuuriin osallistuvien jäsenten hakemuksen perusteella, voidaanko infrastruktuurille myöntää eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion asema. 

ERIC-asetuksen artiklan 5 mukaan ERIC:n perustamista koskevaan hakemukseen tulee sisältyä (i) komissiolle osoitettu ehdotus perustaa ERIC, (ii) ehdotuksen ERICin perussäännöksi (iii) perustettavaksi ehdotetun tutkimusinfrastruktuurin tieteellisen ja teknisen kuvauksen, (iv) isäntäjäsenvaltion ilmoituksen ERICin tunnustamisesta neuvoston direktiivin 2006/112/EY (jäljempänä arvonlisädirektiivi) 143 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 151 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä annetun direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston direktiivin2008/118/EY (jäljempänä valmisteverodirektiivi) 12 artiklan b alakohdan mukaiseksi kansainväliseksi järjestöksi, joka on vapautettu määrätyin edellytyksin arvonlisäverosta ja valmisteverosta. 

Yhteisestä arvonlisäjärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä 15 päivänä maaliskuuta 2011 annetussa neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 282/2011(jäljempänä arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanoasetus) on lisäksi määritelty edellytykset, jotka ERICin tulee täyttää, jotta arvonlisäverovapautta voidaan soveltaa. ERICin hankintamenettelyt eivät kuulu julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU soveltamisalaan. 

ERIC-asetuksen artikla 7 edellyttää, että ERICille myönnetään laaja oikeustoimikelpoisuus ERICin perustamista koskevan päätöksen voimaantulopäivästä alkaen ja se tunnustetaan arvonlisäverodirektiivin 15 artiklan c kohdan mukaiseksi kansainväliseksi järjestöksi. 

Tähän mennessä on komission päätöksellä perustettu yhteensä 20 eurooppalaista tutkimusinfrastruktuurikonsortioita. Näiden isäntämaina ovat Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Suomi. Ensimmäinen ERIC on perustettu keväällä 2011. Vuonna 2015 perustettiin ensimmäinen ERIC, jonka kotipaikka on Suomi (Integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio, ICOS ERIC). 

Euro-BioImaging ERICin perussääntö sisältää määräykset muun muassa ERICin tavoitteista, päätöksenteosta, tutkimusinfrastruktuurin rakenteesta, hallinto- ja muista elimistä, jäsenten vuosittaisista jäsenmaksuista, tietojen saatavuudesta, immateriaalioikeuksista, vastuista ja vakuutuksista, hankinnoista, verovapautuksista, sovellettavasta lainsäädännöstä ja riitojen ratkaisusta. Perussäännön artiklan 2 mukaan Euro-BioImaging ERICin sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee Suomessa. Euroopan molekyylibiologian laboratorio (EMBL) toimii biologisen kuvantamisen yhteisön yksikön (Bio-yksikkö) isäntänä ja Italia toimii lääketieteellisen kuvantamisen yhteisön yksikön (Med-yksikkö) isäntävaltiona. Sääntömääräinen kotipaikka, Bio-yksikkö ja Med-yksikkö muodostavat Euro-BioImaging johtokeskuksen. 

Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Lain tarkoituksena on toteuttaa tarvittavat lainsäädännölliset toimenpiteet Euro-BioImaging ERIC -päätöksen soveltamiseksi Suomessa.

Euro-BioImaging ERIC perustetaan ERIC-asetuksella, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EU) N:o 1261/2013 sekä erikseen tehtävällä Euroopan komission päätöksellä. Euro-BioImaging ERICin sääntömääräinen kotipaikka on Suomessa. ERIC-asetuksen artikla 7 edellyttää, että ERICillä on oikeushenkilöllisyys ja vapautus veroista sen kotipaikkavaltiossa. ERIC-asetuksen artiklan 5 kohdan 1 alakohdan d mukaan ERICin jäsenten on sovittava ERICin verovapautuksen rajoista ja ehdoista. Koska oikeushenkilöllisyydestä ja veroista vapauttamisesta on Suomessa säädettävä lailla, Euro-BioImaging ERICille annettavaa oikeushenkilöllisyyttä ja verovapautusta ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lainsäädännön keinoin. Euro-BioImaging ERICin perustamista koskevien määräysten mukaan (perussäännön artikla 41, kohta 2) perustamiskokous on järjestettävä viimeistään neljänkymmenenviiden päivän kuluttua siitä, kun komission Euro-BioImaging ERICin perustamista koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämän vuoksi laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana edellä mainitun määräajan puitteissa. 

Perussäännöstä on liitteenä epävirallinen suomenkielinen ja englanninkielinen versio. Komissio kääntää perussäännön kaikille Euroopan unionin virallisille kielille ja julkaisee ne perustamispäätöksen yhteydessä Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Esityksen vaikutukset

4.1  Taloudelliset vaikutukset

Euro-BioImaging ERICin vuosittainen jäsenmaksuista koostuva budjetti on jäsenmäärästä riippuen keskimäärin 1,5 miljoonaa euroa ensimmäisen viiden vuoden aikana. Suomen osuus jäsenmaksuilla kerättävästä budjetista on vuosittain keskimäärin 60 000 euroa. Jäsenmaksuilla katetaan Euro-BioImaging ERICin kustannukset. Lisäksi johtokeskuksen tilakustannuksista vastaa kukin johtokeskuksen osa. 

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on vuonna 2015 sitoutunut maksamaan Suomen jäsenyydestä aiheutuvat jäsenmaksuosuudet momentilta 29.40.22 (Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus). Lisäksi Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on päättänyt tukea Euro-BioImaging ERICin johtokeskukseen liittyvää valmistelutyötä yhteensä 1 030 635 euroa vuosina 2015—2019. 

Lisäksi Suomen tulee vastata kansallisen tutkimusinfrastruktuurin kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Kansallisen Euro-BioImaging ERICiin liittyvän tutkimusinfrastruktuurin kehittämisestä ja ylläpitämisestä vastaavat kansalliset toimijat keskenään sopimallaan tavalla. Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on tukenut biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä yhteensä 4 773 423 euroa vuosina 2015—2020. (2015: 1 420 000 euroa Biokeskus Suomen kuvantamisalustojen päivittämiseen ja 1 259 150 euroa Euro-BioImaging-toiminnan kansalliseen koordinaatioon sekä 2016: 2 094 273 euroa Euro-BioImagingin laitepäivityksiin). Suomen Akatemia on myöntänyt myös muuta hankerahoitusta tieteenalalle. Suomen Akatemian asettama tutkimusinfrastruktuurikomitea päättää mahdollisesta jatkorahoituksesta tarkemmin huomioiden niin kansallisen tutkimusinfrastruktuurien strategian ja tiekartan kuin käytössään olevien määrärahojen ja Akatemian rahoitusosuuden enimmäismäärän. Suomen Akatemian rahoitusosuus on tällä hetkellä enintään 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. 

Lisäksi Turun yliopisto, Åbo Akademi, Helsingin yliopisto, Oulun yliopistoja muut tutkimusinfrastruktuurin kansalliseen toimintaan osallistuvat tahot kohdentavat omia määrärahojaan kansallisen Euro-BioImaging ERICistä aiheutuviin muihin kustannuksiin. 

Se seikka, että Suomi ottaa Euro-BioImaging ERICin isännöintivastuun, lisää potentiaalia kilpaillun kansainvälisen tutkimusrahoituksen saamiseen Suomeen ja tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollistaa uusien avauksien ja kumppanuuksien syntymisen suomalaisille teknologiayrityksille ja erityisesti alan laitteistojen ja ohjelmistojen valmistajille. Euro-BioImaging ERICin toiminnan yhtenä kulmakivenä onkin yritysten muodostama toimikunta, jossa jäseninä ovat useimmat kansainväliset alan merkittävimmät yritykset. Lisäksi Euro-BioImaging ERICin palvelut ovat myös yritysten käytettävissä. Erityisesti kasvuyritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä edesauttaa sujuva pääsy muutoin suuria investointeja vaativien ja jatkuvasti kehittyvien teknologioiden käyttöön. 

Euro-BioImaging ERICin hankintojen vapauttamisen arvonlisäverosta ja valmisteverosta arvioidaan pienentävän vähäisesti valtion valmiste- ja arvonlisäverotuloja. 

4.2  Tieteelliset vaikutukset

Suomella on korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnustettua osaamista sekä biologisessa että lääketieteellisessä kuvantamisessa (eli niin sanotussa biokuvantamisessa). Biokuvantaminen on Turun yliopiston ja Åbo Akademin strateginen painopistealue, minkä lisäksi se on myös useiden muiden suomalaisten yliopistojen korkealle priorisoima ala. 

Suomen Euro-BioImaging ERIC -isännyys tarkoittaa merkittävän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin saamista lähelle suomalaisia toimijoita. Euro-BioImaging ERICin johtokeskus sijoittuu Suomen lisäksi osin Italiaan ja Euroopan molekyylibiologian laboratorioon (European Molecular Biology Laboratory, EMBL). Merkittävä osa johtokeskuksen toiminnoista ja keskuksen ylin johto sijoittuvat Suomeen. Euro-BioImaging ERICin johtokeskuksen sijoittuminen Suomeen mahdollistaa suomalaisille tutkijoille nykyistä parempia osallistumis-, koordinointi- ja johtamismahdollisuuksia kansainvälisissä hankkeissa ja luo merkittävää potentiaalia kansainvälisen tutkimusrahoituksen saamiselle Suomeen. 

Biokuvantamisen uudet teknologiset innovaatiot (mm. Nobel-palkinnot vuosina 2014 ja 2017) ovat mullistamassa koko bio- ja lääketieteiden alaa, sillä ne mahdollistavat ennennäkemättömällä tavalla biologisten ja fysiologisten ilmiöiden havainnoinnin ja tutkimisen. Aina molekyylitasolta kudostasolle voidaan kuvantaa mitä erilaisimpia ilmiöitä parhaimmillaan valon aallonpituuttakin tarkemmin, kolmiulotteisesti ja reaaliaikaisesti, ja analysoida tuloksia uudenlaisilla tietokoneohjelmilla. Biokuvantamisen teknologiat muodostavat tutkitusti Suomessakin biotieteiden kysytyimmän tutkimusteknologiakokonaisuuden, jota tarvitsevat lähes kaikki bio- ja lääketieteiden alojen toimijat. Kuvantamisen yleistyminen ja jatkuvasti kehitettävät uudet kuvantamismenetelmät johtavat tuotetun datamäärän nopeaan kasvuun. Yksi biokuvantamisen merkittävimpiä osa-alueita on sen datapalvelut eli tuotetun datan käsittely, analysoiminen ja jakaminen. 

Euro-BioImaging ERICin aloittaessa toimintansa Suomessa on yksi infrastruktuurin toimintayksiköistä, kehittyneen valomikroskopian moniyksikköinen keskus, jonka muodostavat yhdessä Turun yliopiston, Åbo Akademin, Helsingin yliopiston ja Oulun yliopiston merkittävimmät kuvantamisyksiköt. Suomen toimintayksikkö on kansainvälisesti tunnettu ja jo tällä hetkellä yksi Euro-BioImagingin kysytyimmistä palveluntarjoajista. 

Euro-BioImaging ERICin jäsenyys tukee myös kansallisten kuvantamispalveluiden ja osaamisen kehittämistä nykyistä laajemmin ja laadukkaammin. Suomen kuvantamistoiminnan volyymi ja koottujen tietoaineistojen määrä kasvaa ja tulee tunnetummaksi, ja satojen suomalaisten tutkijoiden odotetaan vuosittain hyötyvän konkreettisesti Euro-BioImaging ERICistä ja sen tietoaineistoista. Suomalaisille tarjoutuu avoin pääsy kuvantamisteknologioihin ympäri Euroopan. Myös kansainvälisten vierailijoiden määrä Suomessa tulee kasvamaan. Eräänä tärkeänä toimintona on uusien teknologioiden nopeampi soveltaminen tutkimuskäyttöön. 

Euro-BioImaging ERICin jäsenorganisaatioiden synergia tehostaa viimeisimmän biokuvantamisteknologian ja -osaamisen saavutettavuutta kansallisesti, Euroopan mittakaavassa sekä globaalisti. Tutkimusinfrastruktuurin käyttäjäkunta on ylikansallista. Käyttäjämäärien odotetaan kasvavan asteittain Euro-BioImaging ERICin aloittaessa täysimääräisen toimintansa. Euro-BioImaging ERICin perustamisen mahdollistama viimeisimpien teknologioiden ja datapalveluiden hyödyntäminen sekä tutkijoiden liikkuvuus lisäävät merkittävällä tavalla huippututkimusta sekä tutkimuksen saavuttamaa näkyvyyttä. 

4.3  Yhteiskunnalliset vaikutukset

Biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuri toimii läheisessä yhteistyössä aineistojen ja tutkimustulosten loppukäyttäjien, kuten tiedeyhteisön, tutkimuslaitosten, teollisuuden ja alan muiden toimijoiden ja yritysten, kanssa. Euro-BioImaging ERIC mahdollistaa ja edistää poikkitieteellistä yhteistyötä ja kehitysmahdollisuuksia mm. biopankkien ja sairaaloiden kanssa. Biokuvantaminen on myös tärkeä osa Suomelle merkittävää lääketeollisuutta. Biokuvantamisen ja sen datapalveluiden on ennustettu mullistavan biolääketieteellisen tutkimuksen samaan tapaan kuin geenitekniikka aikoinaan. 

Euro-BioImaging ERIC tarjoaa sekä akateemisille että yritysten tutkijoille aiempaa merkittävästi laajemman avoimen pääsyn laatuvalvottuihin kuvantamispalveluihin. Näin Euro-BioImaging ERIC mahdollistaa tutkimuksia ja kokeita, jotka muuten saattaisivat jäädä tekemättä tai muodostua hyvin kalliiksi ja pitkäkestoisiksi, ja siten edesauttaa välillisesti biotieteiden ja lääketieteen kehitystä esimerkiksi syövän kaltaisten sairauksien hoidossa. 

Asian valmistelu

5.1  Euro-BioImaging ERICin eurooppalainen valmistelu

Yhtenäisten toimintaperiaatteiden luomiseksi ja oikeushenkilöaseman järjestämiseksi Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt kesällä 2009 ERIC-asetuksen, jota on muutettu neuvoston asetuksella (EU) N:o 1261/2013. Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle asetusehdotuksesta U-kirjelmän (U 54/2008 vp). 

Euro-BioImaging ERICin eurooppalaiseen valmisteluun on vuodesta 2009 lähtien osallistunut Suomen lisäksi 13 muuta Euroopan unionin jäsenvaltiota, Norja ja Israel sekä EMBL. Valmisteluvaiheen päättävä elin päätti vuonna 2015, että Suomi toimii Euro-BioImaging ERICin isäntävaltiona. Samalla päätettiin, että johtokeskuksessa on kolme osaa, joista yksi toimii Suomessa, yksi Italiassa ja yksi Euroopan Molekyylibiologian Laboratorion (EMBL) yhteydessä. 

Euro-BioImaging ERICin perustamisasiakirjoista on päästy ensimmäiseen yhteisymmärrykseen siihen osallistuvien maiden kesken vuonna 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt helmikuussa 2017 Euro-BioImaging ERICin perussäännön Euroopan komissioon etukäteistarkastukseen. Komissio on antanut palautteensa huhtikuussa 2017, minkä jälkeen perussääntöön on tehty edellytetyt muutokset. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tämän jälkeen lähettänyt lokakuussa 2017 osallistuville maille ja kansainväliselle järjestölle pyynnön antaa virallinen sitoutuminen osallistumisesta Euro-BioImaging ERICiin. Tällaisen sitoumuksen ovat antaneet Alankomaat, Bulgaria, Israel, Italia, Itävalta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Tanska, Tsekki, Unkari, Yhdistynyt kuningaskunta ja EMBL. Lisäksi Belgia liittyy tarkkailijajäsenenä. Euro-BioImaging ERICin perustamisen jälkeen liittyminen tapahtuu Euro-BioImaging ERICin perussäännössä määrätyllä tavalla. 

Valtioneuvosto on valtuuttanut tammikuussa 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön allekirjoittamaan Suomen hallituksen puolesta Euroopan komissiolle osoitetun hakemuksen, jolla Suomi hakee eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion asemaa eurooppalaiselle biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurille. Samassa yhteydessä Suomi on osaltaan sitoutunut Euro-BioImaging ERICin jäsenyyteen. Koska valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, on asia käsitelty valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n 9 kohdassa tarkoitettuna asiana ja päätöksen allekirjoitusvaltuuksista on tehnyt valtioneuvosto. Hakemukseen sisältyi Euro-BioImaging ERICin perussääntö, Euro-BioImaging ERICin tekninen ja tieteellinen kuvaus, osallistuvien maiden sitoutumiskirjeet sekä isäntävaltion ilmoitus siitä, että se tunnustaa kyseisen ERICin sen perustamisesta lähtien arvonlisäverodirektiivissä 2006/112/EY ja valmisteverodirektiivissä 2008/118/EY tarkoitetuksi verovapauteen oikeutetuksi kansainväliseksi järjestöksi. 

5.2  Kansallinen valmistelu

Eurooppalainen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuri on toinen ERIC, jonka sääntömääräinen kotipaikka tulee Suomeen. Ensimmäisen Suomeen perustetun ERICin (ICOS ERIC), valmistelun yhteydessä on opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, ulkoministeriön ja oikeusministeriön kesken käsitelty niitä kansallisia menettelyjä, joilla päätetään Suomen osallistumisesta ja toimimisesta isäntämaana sekä selvitetty komission näkemyksiä kansalliseen menettelytapaan. Tämän valmistelun perusteella päädyttiin menettelyyn, jonka mukaan kansallista täydentävää sääntelyä vaativat asiat toteutetaan kansallisella lailla. ICOS ERICiä koskeva laki (1393/2015) tuli voimaan vuonna 2015. Vastaavaa menettelyä noudatetaan Euro-BioImaging ERICin osalta. 

Hallituksen esitys on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Esityksestä on pyydetty lausunnot ulkoministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, työ-ja elinkeinoministeriöltä, Suomen Akatemialta, Helsingin yliopistolta, Oulun yliopistolta, Turun yliopistolta, Åbo Akademilta sekä Biokeskus Suomelta. Kaikki lausunnonantajat kannattivat hallituksen esitystä. Kaikkiaan yhdeksästä lausunnonantajasta kaksi esitti täsmentäviä ehdotuksia. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisia perusteluja on tarkennettu 2 §:n osalta sekä esityksessä käytettyä terminologiaa on yhdenmukaistettu. 

Euro-BioImaging ERICin osalta toimivaltaisena ministeriönä toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Tiedeyhteisön edustajina valmisteluihin ovat aktiivisesti osallistuneet Turun yliopisto ja Åbo Akademi. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

ERIC-asetuksen ja päätöksen suhde Suomen lainsäädäntöön

Mikäli Euroopan komission ERIC-hakemusta koskeva arviointi johtaa myönteiseen tulokseen, tekee Euroopan komissio päätöksen ERICin perustamisesta. Koska kyseessä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (EUT-sopimus) 288 artiklassa tarkoitettu päätös, se on hakijoiden suhteen kaikilta osin velvoittava. ERIC-asetuksen mukaan ERIC on oikeushenkilö siitä päivästä alkaen, jona sen perustamista koskeva päätös tulee voimaan. EUT-sopimuksen 297 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan nojalla päätös tulee voimaan silloin, kun se on annettu tiedoksi osoitetulle vastaanottajalle. Näin ollen ERICistä tulee oikeushenkilö päivänä, jolloin komissio on tehnyt päätöksen Euro-BioImaging ERICin perustamisesta. Muita unionin tai kansallisia säädöksiä ei tarvita ERICin perustamiseen. 

ERIC-asetuksen 18 artiklan mukaan jäsenvaltio voi kuitenkin toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi. Euro-BioImaging ERICin osalta tällaisia määräyksiä ovat lainsäädännön alaan kuuluvina Euro-BioImaging ERICin oikeushenkilöllisyyden vahvistaminen Suomen lainsäädännössä sekä Euro-BioImaging ERICille myönnettävä verotusta koskeva vapautus. 

Euro-BioImaging ERICiin sovelletaan ensisijaisesti Euroopan unionin lainsäädäntöä ja toissijaisesti sen kotipaikkavaltion eli Suomen lainsäädäntöä sekä, jos sillä on toimipaikkoja useammissa valtioissa, asianomaisen toimipaikan sijaintivaltion lainsäädäntöä. 

Lakiehdotuksen perustelut

1 §. Pykälässä eurooppalaiselle biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurikonsortiolle (Euro-BioImaging ERIC) annettaisiin oikeushenkilöys Suomessa.  

2 §. Pykälässä säädettäisiin, että Euro-BioImaging ERIC on vapautettu arvonlisäverosta ja valmisteverosta niillä edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on perustamisen yhteydessä sovittu Euro-BioImaging ERIC:in perussäännössä. Arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanoasetuksen 50 artiklan mukaan vapautuksen edellytykset ja rajoitukset vahvistetaan ERICin jäsenten välisessä sopimuksessa ERIC-asetuksen mukaisesti. Euro-BioImaging ERICin perussäännön mukaan arvonlisäveroa koskevat verovapaudet rajoitetaan sellaisten tavaroiden ja palveluiden hankintoihin sisältyvään arvonlisäveroon, jotka on tarkoitettu Euro-BioImaging ERICin viralliseen ja yksinomaiseen käyttöön. Edellytyksenä on lisäksi, että hankinnat tehdään yksinomaan sellaista muuta kuin taloudellista toimintaa varten, joka on sopusoinnussa Euro-BioImaging ERICin toiminnan kanssa. Verovapaus rajoitetaan hankintoihin, joiden arvo on yli 300 euroa. Vapautuksia sovelletaan Euro-BioImaging ERICin hankintoihin. Perusäännön 22.1 artiklan mukaan Euro-BioImaging ERICin jäsenellä on oikeus hankkia Euro-BioImaging ERICin viralliseen ja yksinomaiseen käyttöön luontoissuorituksena tarjottavia tavaroita ja palveluita. Euro-BioImaging ERICin jäsen voi perussäännön mukaan olla EU:n jäsenvaltio, assosioitunut valtio, muu kolmas valtio kuin assosioitunut valtio tai hallitusten välinen järjestö. Perussäännössä tarkoitettu Euro-BioImaging ERICin jäsen voi tehdä Suomessa verottomia hankintoja ainoastaan valtuutettuna toimimaan ERICin nimissä. 

Vapautukset valmisteverosta rajoitetaan sellaisiin hankintoihin, jotka tehdään Euro-BioImaging ERICin virallista ja yksinomaista käyttöä varten. Edellytyksenä on lisäksi, että hankinnat tehdään yksinomaan sellaista muuta kuin taloudellista toimintaa varten, joka on sopusoinnussa Euro-BioImaging ERICin toiminnan kanssa. Verovapaus rajoitetaan hankintoihin, joiden arvo on yli 300 euroa. 

Euro-BioImaging ERICin henkilökunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja arvonlisäveroa tai valmisteveroa koskeviin verovapautuksiin. 

3 §. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Voimaantulosta säädettäisiin asetuksella, koska lain pitäisi tulla voimaan viimeistään neljänkymmenenviiden päivän kuluttua siitä, kun komission Euro-BioImaging ERICin perustamista koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana viimeistään neljänkymmenenviiden päivän kuluttua siitä, kun Euroopan komission päätös Euro-BioImaging ERICin hyväksymisestä tulee voimaan. 

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Lakiehdotus

Laki Eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Eurooppalainen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuri (Euro-BioImaging ERIC) on eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 723/2009 tarkoitettu oikeushenkilö, jolla on Suomessa oikeuskelpoisuus. Se voi hankkia, omistaa ja luovuttaa irtainta, kiinteää ja henkistä omaisuutta, tehdä sopimuksia ja olla osapuolena oikeudenkäynneissä. 
2 § 
Euro-BioImaging ERIC on vapautettu arvonlisäverosta ja valmisteverosta niillä edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu sen perussäännössä sellaisena kuin se on Euro-BioImaging ERICiä perustettaessa. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2019 
PääministeriAnttiRinne
Tiede- ja kulttuuriministeriHannaKosonen
Sopimusteksti

EUROOPPALAISEN BIOLOGISEN JA LÄÄKETIETEELLISEN KUVANTAMISEN TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIN ELI EURO-BIOIMAGING ERICIN PERUSSÄÄNTÖ

JOHDANTO-OSA 

Euro-BioImagingin jäsenet ja Euro-BioImagingin tarkkailijat, jotka 

OVAT tietoisia siitä, että biotieteillä ja biolääketieteellisellä tutkimuksella on ratkaiseva merkitys vastattaessa Euroopan suuriin haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi terveyteen, väestön muutoksiin ja hyvinvointiin, elintarviketurvallisuuteen, kestävään maatalouteen, merentutkimukseen ja merenkulun tutkimukseen, biotalouteen sekä yhteiskuntien osallistavuuteen, innovatiivisuuteen ja turvallisuuteen, 

OVAT tietoisia siitä, että uusi kuvantamisteknologia on mullistamassa biotieteitä sekä terveyden ja sairauden ymmärtämistä, 

OVAT tietoisia siitä, että biotieteiden tutkijat tarvitsevat jatkuvasti enemmän mahdollisuuksia päästä käyttämään innovatiivista kuvantamisteknologiaa, koulutusta, kuvatietovarastoja ja analyyseja, 

TIEDOSTAVAT välttämättömäksi, että Euroopan biotieteiden tutkijat säilyttävät johtoasemansa tässä kehityksessä siten, että heidän havaintonsa edelleen ylläpitävät innovointia ja tuottavat tietoa, 

OVAT tietoisia siitä, että Euro-BioImaging ERICin perustaminen ja toiminta ovat keino, jolla Eurooppa voi tehdä todeksi kaikki mahdollisuutensa tekniseen vallankumoukseen biotieteiden alalla sekä mahdollistaa parhaille tutkijoilleen pääsyn käyttämään alan parhaiden asiantuntijoiden tuottamia huipputason kuvantamisteknologioita ja palveluja, 

OVAT tietoisia siitä, että tutkimusyhteisölle, erityisesti EU:n jäsenvaltioiden ja assosioituneiden valtioiden tutkijoille, on mahdollistettava tehokas pääsy käyttämään Euro-BioImaging ERICin tietoja ja teknologiaa, 

OVAT tietoisia siitä, että Euro-BioImaging ERICin hajautettu rakenne vahvistaa eurooppalaista tutkimusaluetta ja edistää osaltaan tiedon liikkuvuutta sekä tutkimuksen ja teknologian kehityksen levittämistä ja mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä Euroopassa, 

TAHTOVAT vahvistaa edelleen Euroopan valtioiden ja järjestöjen kansainvälistä asemaa tutkimuksen alalla sekä tehostaa tieteiden rajat ja valtionrajat ylittävää tieteellistä yhteistyötä, 

OVAT tietoisia siitä, että biologista ja lääketieteellistä kuvantamista harjoittavilla yhteisöillä on synergisiä valmiuksia ja toisiaan täydentäviä tavoitteita, 

OVAT tietoisia siitä, että Euro-BioImaging ERIC pyrkii synergiaan muiden tutkimusinfrastruktuurien kanssa, ja 

OVAT tietoisia siitä, että Euro-BioImaging ERICillä on oltava kestävä rahoitus, jotta se saavuttaisi edellä mainitut tavoitteet, 

OVAT SOPINEET SEURAAVASTA: 

1 LUKU

OLENNAISET OSAT

1 artikla

Euro-BioImaging ERICin tehtävät ja toiminta hajautetussa tutkimusinfrastruktuurissa

1. Euro-BioImaging ERICin päätehtävänä on toisaalta perustaa Euroopan alueelle hajautettu kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa tutkijoille avoimen pääsyn hyödyntämään innovatiivista biologista ja lääketieteellistä kuvantamisteknologiaa, ja toisaalta käyttää tätä infrastruktuuria. Euro-BioImaging ERICin tavoitteena on myös tarjota asiantuntemusta, kuvatietoja ja koulutuspalveluja kuvantamisteknologiaa hyödyntävän huippututkimuksen tekemistä varten. 

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi, tässä perussäännössä määriteltyjen sääntöjen mukaisesti ja Euro-BioImagingin viisivuotista strategista suunnitelmaa toteuttaen, Euro-BioImaging ERIC harjoittaa erityisesti toimintaa. 

(a) avoin fyysinen pääsy kuvantamisinfrastruktuuriin; 

(b) edistyneitä palveluita ja asiantuntemusta teknologian käyttäjille; 

(c) koulutusta teknologian käyttäjille, laitosten henkilöstölle ja teknologian asiantuntijoille; 

(d) tukea käyttäjien tuottamien kuvatietojen analysointiin ja tallentamiseen; 

(e) avoimen pääsyn verkkoon yleistä etua palveleviin kuva-analyysiohjelmistoihin ja kuvatietovarastoihin; 

(f) korkeatasoista kuvahakua, koulutusta ja tietohallintoa; 

(g) Euroopan tason koordinointi- ja integrointitoimintaa tieteellistä kuvantamista harjoittaville yhteisöille; ja 

(h) muuta toimintaa päätehtävänsä täyttämiseksi. 

3. Euro-BioImaging ERIC voi harjoittaa myös muuta toimintaa, kuten 

(a) Euro-BioImaging ERICin tunnetuksi tekemistä; 

(b) palveluihinsa liittyvien teknologian kehitystulosten toteuttamista; 

(c) yhteistä kehittämistoimintaa koordinoidussa pitkäaikaisessa kehittämisohjelmassa, johon liittyy yhteistyötä Euro-BioImaging-toimintayksiköiden ja käyttäjäryhmien, myös elinkeinoelämän, välillä; 

(d) tiedonsiirtoa elinkeinoelämälle ja poliittisille päättäjille; 

(e) Euro-BioImaging ERICin koulutusvoimavarojen tunnetuksi tekemistä; 

(f) yhteistyötä ja toimintojen yhteensovittamista tutkimusinfrastruktuurien kanssa alaansa liittyvillä ja sitä täydentävillä aloilla. 

4. Euro-BioImaging ERIC suorittaa suurimman päätehtävänsä voittoa tavoittelematta. Euro-BioImaging ERIC voi harjoittaa rajoitettua täydentävää taloudellista toimintaa joko välittömästi tai välillisesti, jos tämä toiminta on sopusoinnussa sekä Euro-BioImaging ERICin pääasiallisten tehtävien ja niiden saavuttamiseksi tarvittavan toiminnan kanssa. Tästä rajoitetusta täydentävästä taloudellisesta toiminnasta saatavat tulot Euro-BioImaging ERIC käyttää tavoitteidensa saavuttamisen edistämiseen. 

2 artikla

Sääntömääräinen kotipaikka

1. Euro-BioImaging ERIC on hajautettu tutkimusinfrastruktuuri, jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee Suomessa. 

2. Euroopan molekyylibiologian laboratorio (EMBL) toimii biokuvantamista harjoittavien yhteisöjen yksikön isäntäpaikkana ja hallinnoi alan kuvatietoja (Bio-yksikkö), ja Italia toimii lääketieteellistä kuvantamista harjoittavien yhteisöjen yksikön isäntävaltiona ja hallinnoi alan kuvatietoja (Med-yksikkö). 

3. Sääntömääräinen kotipaikka, Bio-yksikkö ja Med-yksikkö muodostavat Euro-BioImaging johtokeskuksen.  

4. Euro-BioImaging ERIC liittyy Euro-BioImagingin jäsenissä sijaitseviin Euro-BioImaging toimintayksiköihin palvelutasosopimusten kautta. 

3 artikla

Nimi

Eurooppalainen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuri perustetaan asetuksen (EY) N:o 723/2009 mukaiseksi eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuurikonsortioksi (ERIC), ja sen nimi on ” Euro-BioImaging eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio” tai ”Euro-BioImaging ERIC”. 

4 artikla

Toiminta-aika ja purkamismenettely

Euro-BioImaging ERIC on olemassa toistaiseksi, mutta se voidaan purkaa kohdissa 2-3 määritetyn prosessin mukaisesti 

Euro-BioImaging ERICin purkamisesta päättää Euro-BioImagin ERICin hallitus kahden kolmasosan määräenemmistöllä. 

3. Euro-BioImaging ERICin velkojen maksun jälkeen jäljelle jäävät varat jaetaan Euro-BioImaging ERICin jäsenten ja tarkkailijoiden kesken suhteessa niiden Euro-BioImaging ERICille maksettujen rahoitusosuuksien kertymään, jollei Euro-BioImagingin hallitus muuta sovi. 

5 artikla

Korvausvastuuta koskevat säännöt

1 Euro-BioImaging ERIC vastaa veloistaan. Euro-BioImaging ERIC ei vastaa Euro-BioImaging-toimintayksiköissä syntyvistä veloista. 

2. Euro-BioImaging ERICin jäsenten taloudellinen vastuu Euro-BioImaging ERICin veloista rajoittuu niiden rahoitusosuuksiin. 

3. Euro-BioImaging ERIC ottaa asianmukaisen vakuutuksen toimintaansa liittyvien riskien kattamiseksi. 

6 artikla

Käyttäjien pääsyä tutkimusinfrastruktuuriin koskevat periaatteet

Tosiasiallinen pääsy Euro-BioImaging ERICin palveluihin, mukaan lukien fyysinen pääsy hyödyntämään kaikkea kuvantamisteknologiaa, koulutusta ja asiantuntemusta, sallitaan ehdotetun käyttäjän tutkimushankkeen tieteellisten ansioiden ja teknisen toteutettavuuden perusteella. 

2. Euro-BioImagingin hallitus käsittelee ja hyväksyy säännöt Euro-BioImaging ERICin palveluihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja menettelystä, ottaen huomioon pääsyä tutkimusinfrastruktuureihin koskevan eurooppalaisen peruskirjan periaatteet. 

3. Euro-BioImaging ERICin hallinnoimat kuvatiedot ovat, FAIR-periaatteiden mukaisesti, tutkijoiden, tiedelaitosten ja muiden sidosryhmien saatavilla, ja näillä on niihin avoin pääsy siltä osin kuin niillä on siihen laillinen oikeus. Tietojen käyttöön ja kokoamiseen sovelletaan sovellettavia tiedon yksityisyyttä koskevia säännöksiä. 

7 artikla

Tieteellisen arvioinnin periaatteet

Euro-BioImagingin tieteellinen neuvoa antava komitea arvioi Euro-BioImaging ERICin toimintaa vuosittain. 

8 artikla

Tietojenjakelun periaatteet

1. Euro-BioImaging ERIC edistää tutkimusta ja edistää yleensä mahdollisimman avointa pääsyä tutkimustietoihin Euro-BioImaging ERICin tietojenjakelun periaatteissa määrätyillä ehdoilla. 

2. Euro-BioImaging ERIC pyytää, että tutkijat saattavat tutkimustuloksensa julkisesti saataville ja tarjoutuu saattamaan tulokset saataville Euro-BioImaging ERICin kautta. Julkaisuissa on ilmoitettava Euro-BioImaging ERICin palvelujen tai infrastruktuurin tai molempien käytöstä. 

3. Euro-BioImaging ERIC käyttää kohdeyleisöjen saavuttamiseen useita kanavia, mukaan lukien verkkoportaali, uutiskirje, työpajat, osallistuminen konferensseihin sekä aikakaus- ja päivälehdissä julkaistavat artikkelit. 

9 artikla

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat periaatteet

1. Jollei Euro-BioImaging ERICin ja käyttäjien välisen sopimuksen ehdoista muuta johdu, Euro-BioImaging ERI:in käyttäjien luomat teollis- ja tekijänoikeudet kuuluvat kyseisille käyttäjille. 

2. Euro-BioImaging ERIC voi omistaa Euro-BioImaging ERICin kokonaan tai osittain luomia, saamia tai kehittämiä teollis- ja tekijänoikeuksia Euro-BioImagingin teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa periaatteissa määrätyillä ehdoilla. 

10 artikla

Palvelussuhteita koskevat periaatteet

Euro-BioImaging johtokeskuksen toimiston henkilövalintamenettelyissä, palvelukseen ottamisessa ja palvelussuhteissa noudatetaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta ja kunnioitetaan yhtäläisiä mahdollisuuksia. 

11 artikla

Hankintoja koskevat periaatteet

Euro-BioImaging ERIC kohtelee hankintamenettelyihin osallistuvia ehdokkaita ja tarjoajia yhdenvertaisesti ja syrjimättä. Euro-BioImaging ERICin hankintoja koskevissa periaatteissa kunnioitetaan avoimuuden, yhdenvertaisuuden ja kilpailun periaatteita. Yksityiskohtaiset säännöt hankintamenettelyistä ja hankintojen perusteista määrätään hankintojen toteuttamista koskevissa periaatteissa. 

2 LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

12 artikla

Määritelmät

Tässä perussäännössä sovelletaan seuraavia määritelmiä: 

”Euro-BioImaging eli Euro-BioImaging”: Yleiseurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa avoimen pääsyoikeuden laajaan valikoimaan biotieteisiin liittyvää huipputason kuvantamisteknologiaa, mukaan lukien biologinen ja biolääketieteellinen kuvantaminen. 

”Euro-BioImaging ERIC eli Euro-BioImaging ERIC”: Perussäännön 3 artiklan mukainen oikeushenkilö. 

”Euro-BioImaging ERICin jäsen”: Perussäännön 16 artiklan 1 kohdassa lueteltu toimija (eli EU:n jäsenvaltio, assosioitunut valtio, muu kolmas valtio kuin assosioitunut valtio ja hallitustenvälinen järjestö), joka on tullut Euro-BioImaging ERICin jäseneksi 16 artiklan 2 kohdan mukaisessa hakemusmenettelyssä. 

”Euro-BioImaging ERICin jäsenvaltio”: Euro-BioImaging ERICin jäsenenä oleva valtio (eli EU:n jäsenvaltio, assosioitunut valtio tai kolmas valtio). 

”Euro-BioImaging ERICin tarkkailija”: Perussäännön 16 artiklan 1 kohdassa lueteltu toimija, joka ei (vielä) voi liittyä Euro-BioImaging ERICin jäseneksi ja joka on menestynyt hakiessaan Euro-BioImagingin hallitukselta tarkkailija-asemaa. 

”Euro-BioImaging johtokeskus”: Euro-BioImaging ERICin koordinointikeskus, joka koostuu sääntömääräisestä kotipaikasta, Bio-keskuksesta ja Med-keskuksesta. 

”Sääntömääräinen kotipaikka”: Suomi, joka on Euro-BioImaging ERICin isäntävaltio siten kuin eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä 25 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 723/2009 8 artiklassa säädetään. 

”Bio-yksikkö”: Euro-BioImaging johtokeskuksen osa, jonka isäntäpaikkana toimii Euroopan molekyylibiologian laboratorio (EMBL) ja jonka tehtävänä on biologisen kuvantamisen ja kuvatiedon hallinnan pääsyoikeuksiin ja koulutukseen liittyvä Euro-BioImaging johtokeskuksn koordinointi- ja tukitoiminta. Bio-yksikkö koostuu Bio-yksikön yksikönjohtajasta ja henkilöstöstä. Se on biologista kuvantamista harjoittaviin yhteisöihin erikoistunut yksikkö. 

”Med-yksikkö”: Euro-BioImaging johtokeskuksen osa, jonka isäntävaltiona toimii Italia ja jonka tehtävänä on lääketieteellisen kuvantamisen ja kuvatietojen hallinnan pääsyoikeuksiin ja koulutukseen liittyvä Euro-BioImaging johtokeskuksen koordinointi- ja tukitoiminta. Med-yksikkö koostuu Med-yksikön yksikönjohtajasta ja henkilöstöstä. Se on lääketieteellistä kuvantamista harjoittaviin yhteisöihin erikoistunut yksikkö. 

”Euro-BioImaging toimintayksikkö”: Kansallinen tai kansainvälinen tutkimuslaitos tai laitosten verkosto, joka sijaitsee jossakin Euro-BioImaging ERICin jäsenessä ja on tehnyt Euro-BioImaging ERICin kanssa palvelutasosopimuksen täytettyään Euro-BioImaging:in hallituksen määräämät ehdot ja menettelyt. 

”Euro-BioImagingin hallitus: Perussäännön 29 artiklan mukainen Euro-BioImaging ERICin hallintoelin. 

”Euro-BioImagingin johtokunta” Perussäännön 30 artiklan mukainen Euro-BioImaging ERICin toimeenpaneva elin. 

”Euro-BioImaging SAB”: Euro-BioImaging ERICin tieteellinen neuvoa-antava komitea, perussäännön 31 artiklan mukainen hallintoelin. 

”Euro-BioImaging-toimintayksiköiden paneeli”: Perussäännön 32 artiklan mukainen neuvoa-antava elin. 

”EBIB neuvoa-antava elin”: Euro-BioImaging ERICin elinkeinokomitea, perussäännön 33 artiklan mukainen neuvoa-antava elin. 

”Neuvoa-antavat elimet”: Euro-BioImaging SAB, Euro-BioImaging-toimintayksiköiden paneeli, EBIB neuvoa antava elin ja muut, Euro-BioImagingin hallituksen myöhemmin perustamat neuvoa-antavat hallintoelimet, joilla ei ole päätösvaltaa. 

”Euro-BioImaging johtokeskuksen toimisto”: Perussäännön 14 artiklalla säännelty Euro-BioImagingin johtokuntaa tukevan henkilöstön toimisto. 

”Yksinkertainen enemmistö”: Äänimäärä, joka ylittää puolet annetuista äänistä. 

”Kahden kolmasosan enemmistö”: Äänimäärä, joka edustaa kahden kolmasosan enemmistöä läsnä tai edustettuina olevista ja äänestäneistä Euro-BioImagingin jäsenistä. 

”Kolmen neljäsosan enemmistö”: Äänimäärä, joka edustaa kolmen neljäsosan enemmistöä läsnä tai edustettuina olevista ja äänestäneistä Euro-BioImagingin jäsenistä. 

”EMBL”: Euroopan molekyylibiologian laboratorio (EMBL), hallitustenvälinen järjestö, jolla on sen perustamisasiakirjoissa ja kansainvälisessä oikeudessa tunnustetut erioikeudet ja vapaudet; Bio-yksikön isäntäpaikka. 

”Euro-BioImagingin rahoitussuunnitelma”: Viisivuotinen arvio Euro-BioImagingin strategisen suunnitelman toteuttamiseen tarvittavien taloudellisten voimavarojen arvosta ja ajoituksesta. 

”Euro-BioImagingin strateginen suunnitelma”: Euro-BioImagingin hallituksen hyväksymä viisivuotinen strateginen suunnitelma Euro-BioImaging ERICin tarkoituksen ja tavoitteiden toteuttamiseksi, myös tieteen, teknologian ja hallinnon alan asioissa. 

”Euro-BioImagingin hallituksen työjärjestys”: Euro-BioImagingin hallituksen organisaatiota ja toimintaa koskevat säännöt, jotka se on hyväksynyt 29 artiklan 8 kohdan i alakohdan mukaisesti.  

”Rahoitusosuus tai -osuudet”: Euro-BioImaging ERICille rahana ja luontoissuorituksina maksettavat rahoitusosuudet, joista Euro-BioImagingin hallitus päättää 5 luvun mukaisesti. 

”Luontoissuoritus tai -suoritukset”: Perussäännön 26 artiklassa tarkoitetut muut kuin rahalliset rahoitusosuudet. 

”ELSI”: Eettiset, oikeudelliset ja sosiaaliset vaikutukset (Ethical, Legal and Social Implications). 

13 artikla

Organisaatiorakenne

1. Euro-BioImaging johtokeskuksen kunkin yksikön erityiset tehtävät määritellään sisäisissä periaatteissa Euro-BioImagingin johtokunnan ehdotuksen perusteella. Nämä sisäiset periaatteet hyväksytään Euro-BioImagingin hallituksen ensimmäisessä kokouksessa. 

2. Edellä tarkoitetut sisäiset periaatteet kehitetään seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

Kukin Euro-BioImaging johtokeskuksen yksikkö suorittaa niitä erityisiä tehtäviä, joissa sillä on johtava asiantuntemus ja joissa se voi parhaiten palvella. 

Yleisten tietopalvelujen isäntäpaikkana toimii EMBL. 

Yleensä sääntömääräinen kotipaikka vastaa Euro-BioImaging ERICin yleisestä koordinoinnista ja hallinnosta, sen estämättä, että Bio-yksikkö ja Med-yksikkö tukevat sääntömääräistä kotipaikkaa yhteisökohtaista toteuttamista edellyttävissä yleisissä tehtävissä.  

Yleensä Bio-yksikkö ja Med-yksikkö vastaavat infrastruktuurin yhteisökohtaisten toimintojen koordinoinnista ja tuesta. 

3. Euro-BioImaging johtokeskuksen kunkin yksikön tehtäviin ja toimintaan, myös palvelussuhteisiin, sovelletaan sen valtion tai kansainvälisen järjestön säädöksiä ja määräyksiä, joissa kyseistä toimintaa harjoitetaan. 

4. Sääntömääräisen kotipaikan, Bio-yksikön ja Med-yksikön ei edellytetä maksavan varoja ennakolta, ja siksi niille annettuja tehtäviä suoritetaan vain, jos Euro-BioImaging ERICin talousarviosta myönnetään riittävästi varoja, ja noudattaen asianomaista Euro-BioImagingin rahoitussuunnitelmaa. 

14 artikla

Euro-BioImaging johtokeskuksen toimisto

1. Euro-BioImaging johtokeskuksen toimisto avustaa Euro-BioImagingin johtokuntaa sen tehtävien suorittamisessa sekä Euro-BioImaging ERICin yleisessä koordinoinnissa ja hallinnoinnissa. 

2. Suomessa työskentelevä Euro-BioImaging johtokeskuksen toimiston henkilöstö on sääntömääräisen kotipaikan asianomaisen oikeushenkilön tai Euro-BioImaging ERICin palveluksessa. Henkilöstön nimittää ja erottaa pääjohtaja, ja henkilöstö raportoi tälle. 

3. EMBL:ssa työskentelevä Euro-BioImaging johtokeskuksen toimiston henkilöstö on Bio-yksikön isäntäpaikan palveluksessa. Henkilöstön nimittää ja erottaa Bio-yksikön yksikönjohtaja, ja henkilöstö raportoi tälle. 

4. Italiassa työskentelevä Euro-BioImaging johtokeskuksen toimiston henkilöstö on Med-yksikön isäntäpaikan asianomaisen oikeushenkilön tai Euro-BioImaging ERICin palveluksessa. Henkilöstön nimittää ja erottaa Med-yksikön yksikönjohtaja, ja henkilöstö raportoi tälle. 

15 artikla

Työkieli

Euro-BioImaging ERICin työkieli on englanti. 

3 LUKU

JÄSENYYS JA TARKKAILIJA-ASEMA

16 artikla

Jäsenyys ja uusien Euro-BioImaging ERICin jäsenten ottaminen

1. Euro-BioImaging ERICin jäsenyys on avoinna 

EU:n jäsenvaltioille; 

assosioituneille valtioille; 

muille kolmansille valtioille kuin assosioituneille valtioille; ja 

hallitustenvälisille järjestöille. 

2. Kohdassa 1 lueteltujen toimijoiden, jotka tahtovat tulla Euro-BioImaging ERICin jäseniksi, on tehtävä Euro-BioImagingin hallitukselle hakemus, jonka on täytettävä seuraavat jäseneksi ottamisen edellytykset: 

Hakemuksessa on selostettava, miten hakija osallistuu 1 luvussa selostettuihin Euro-BioImaging ERICin tehtäviin ja toimintaan ja miten se täyttää 4 luvussa tarkoitetut velvollisuutensa. Hakijan on erityisesti tullut osoittaa Euro-BioImagingin hallituksen hyväksymällä tavalla, että sillä on tarvittavat varat ja se on pysyvästi sitoutunut 

rahoitusosuuksien maksamiseen Euro-BioImaging ERICille; ja 

Euro-BioImaging ERICin hallintojärjestelyjen noudattamiseen ja niihin osallistumiseen tämän perussäännön mukaisesti. 

Hakemuksen on myös sisällettävä vakuutus tämän perussäännön, Euro-BioImagingin hallituksen työjärjestyksen, sisäisten periaatteiden ja Euro-BioImaging ERICin hallintoelinten päätösten noudattamisesta. 

Hakemus on toimitettava Euro-BioImaging ERICin hallituksen puheenjohtajalle kirjallisena, ja Euro-BioImaging ERICin hallitus hyväksyy tai hylkää sen. Euro-BioImaging ERICin hallituksen puheenjohtaja ilmoittaa hakijalle jäseneksi ottamisesta tai jäsenyyden epäämisestä. 

4. Euro-BioImaging ERICillä on aina EU:n jäsenvaltio vähintään yhtenä Euro-BioImaging ERICin jäsenenä ja joko EU:n jäsenvaltio tai assosioitunut valtio vähintään kahtena muuna Euro-BioImaging ERICin jäsenenä. Luettelo Euro-BioImaging ERICin jäsenistä on liitteessä I. 

5. Jos jonakin ajankohtana kohta 4 ei toteudu, Euro-BioImaging ERIC puretaan. 

6. Jos jonakin ajankohtana EU:n jäsenvaltioilla ja assosioituneilla valtioilla ei enää ole yhdessä enemmistöä Euro-BioImagingin hallituksen äänioikeuksista, Euro-BioImaging ERIC puretaan. Välttääkseen purkamisprosessin Euro-BioImaging ERICin jäsenet voivat sopia EU:n jäsenvaltioiden tai assosioituneiden valtioiden äänten asettamisesta etusijalle siten, että niillä on edelleen yhdessä enemmistö Euro-BioImagingin hallituksen äänioikeuksista. 

17 artikla

Tarkkailija-asema ja uusien Euro-BioImaging ERICin tarkkailijoiden ottaminen

Perussäännön 17 artiklan 1 kohdassa luetellut toimijat, jotka eivät (vielä) voi liittyä Euro-BioImagingin jäseniksi, voivat hakea tarkkailija-asemaa. Tarkkailija-asemaa Euro-BioImaging ERICissa koskevan hakemuksen on sisällettävä vakuutus tämän perussäännön, Euro-BioImagingin hallituksen työjärjestyksen, sisäisten periaatteiden ja Euro-BioImaging ERICin hallintoelinten päätösten noudattamisesta. Hakemus on toimitettava Euro-BioImagingin hallituksen puheenjohtajalle kirjallisena, ja Euro-BioImagingin hallitus hyväksyy tai hylkää sen. Euro-BioImagingin hallituksen puheenjohtaja ilmoittaa hakijalle tarkkailijaksi ottamisesta ja siihen liittyvistä ehdoista tai tarkkailija-aseman epäämisestä. 

2. Euro-BioImaging ERICin tarkkailijat eivät ole Euro-BioImaging ERICin jäseniä, ja tarkkailijoilla on ainoastaan ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka määrätään Euro-BioImaging ERICin tarkkailijoille tässä perussäännössä ja/tai Euro-BioImagingin hallituksen työjärjestyksessä tai sisäisissä periaatteissa. Euro-BioImaging ERICin tarkkailijoilla on oikeus osallistua ilman äänioikeutta Euro-BioImagingin hallituksen kokouksiin Euro-BioImagingin hallituksen päättämillä ehdoilla. Euro-BioImagingin hallitus voi muuttaa Euro-BioImaging ERICin tarkkailijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia ilman tarkkailijoiden suostumusta, määrätyn menettelyn mukaisesti. 

3. Luettelo Euro-BioImaging ERICin tarkkailijoista on liitteessä I. 

4. Euro-BioImaging ERICin tarkkailijoilta edellytettävän vuosittaisen rahoitusosuuden tasosta määrätään 24 artiklan 2 kohdassa. 

18 artikla

Jäsenyyden tai tarkkailija-aseman voimassaoloaika ja eroaminen

1. Euro-BioImaging ERICin jäsenet eivät voi erota ensimmäisten viiden jäsenyysvuotensa aikana. Näiden viiden vuoden jälkeen Euro-BioImaging ERICin jäsen voi erota ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti Euro-BioImagingin hallituksen puheenjohtajalle yhtä vuotta aiemmin. Ero tulee voimaan vasta tämän yhden vuoden eroamisajan päättymistä seuraavan joulukuun 31 päivänä. 

2. Tarkkailijat otetaan Euro-BioImaging ERICiin kolmen vuoden kaudeksi, jonka Euro-BioImagingin hallitus voi uusia kolmen vuoden kausiksi kyseisen Euro-BioImaging ERICin tarkkailijan pyynnöstä. 

3. Euro-BioImaging ERICin tarkkailija voi päättää tarkkailija-asemansa ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti Euro-BioImagingin hallituksen puheenjohtajalle yhtä vuotta aiemmin. Ero tulee voimaan vasta tämän yhden vuoden eroamisajan päättymistä seuraavan joulukuun 31 päivänä. 

4. Eroavalla Euro-BioImaging ERICin jäsenellä tai tarkkailija-asemansa päättävällä Euro-BioImaging ERICin tarkkailijalla ei ole oikeutta vaatia takaisin Euro-BioImaging ERICille maksamiaan rahoitusosuuksia, ja sillä säilyy vastuu kaikkien sellaisten rahoitusosuuksien maksamisesta, jotka ovat erääntyneet sen ollessa Euro-BioImaging ERICin jäsenenä tai Euro-BioImaging ERICin tarkkailijana, mukaan lukien maksamattomat rahoitusosuudet ensimmäisiltä viideltä jäsenyys- tai tarkkailijavuodelta. Ero tai päättäminen tulee voimaan vasta, kun eroava Euro-BioImaging ERICin jäsen tai Euro-BioImaging ERICin tarkkailija on täyttänyt velvollisuutensa. 

5. Euro-BioImagingin hallitus ilmoittaa virallisesti ja kirjallisesti erosta tai päättämisestä ja sen seurauksista Euro-BioImaging ERICille. 

6. Euro-BioImaging ERICin jäsenen ero aiheuttaa ilman eri toimenpiteitä sen Euro-BioImaging toimintayksiköiden eroamisen Euro-BioImaging ERICistä. 

19 artikla

Euro-BioImaging ERICin jäsenten oikeuksien keskeyttäminen

Jos Euro-BioImaging ERICin jäsenellä on maksamatta rahoitusosuuksia sen edellisen vuoden rahoitusosuuksien arvosta tai enemmän, sen äänioikeudet Euro-BioImagingin hallituksessa keskeytetään ilman eri toimenpiteitä. 

20 artikla

Jäsenyyden tai tarkkailija-aseman irtisanominen

1. Jos seuraavat edellytykset täyttyvät, Euro-BioImagingin hallitus voi irtisanoa Euro-BioImaging ERICin jäsenen tai Euro-BioImaging ERICin tarkkailijan, sanotun vaikuttamatta Euro-BioImagingin hallituksen toimivaltaan keskeyttää jäsenen tai tarkkailijan oikeudet: 

Euro-BioImaging ERICin jäsen tai Euro-BioImaging ERICin tarkkailija on olennaisesti rikkonut tämän perussäännön mukaisia velvollisuuksiaan tai on aiheuttanut tai uhkaa aiheuttaa vakavaa häiriötä Euro-BioImaging ERICin toiminnoille. Euro-BioImaging ERICin jäsenen, joka on jättänyt maksamatta rahoitusosuutensa kahdelta edelliseltä varainhoitovuodelta, katsotaan aiheuttaneen tässä perussäännössä tarkoitetun vakavan häiriön; 

Euro-BioImaging ERICin jäsenelle tai Euro-BioImaging ERICin tarkkailijalle on annettu riittävä mahdollisuus esittää puolustuksensa Euro-BioImagingin hallitukselle, ja Euro-BioImagingin hallitus on käsitellyt tämän puolustuksen; ja 

Euro-BioImaging ERICin jäsen tai Euro-BioImaging ERICin tarkkailija on jättänyt korjaamatta tällaisen rikkomisen kolmen kuukauden kuluessa siten kuin Euro-BioImagingin hallitus on määrännyt kirjallisella ilmoituksella. 

2. Euro-BioImagingin jäsenellä tai Euro-BioImagingin tarkkailijalla, jonka jäsenyys tai tarkkailija-asema irtisanotaan, ei ole oikeutta vaatia korvausta tai goodwill-arvoa eikä maksetun rahoitusosuuden palauttamista siltä varainhoitovuodelta, jona irtisanominen on tapahtunut, tai sitä edeltäviltä vuosilta. Tällaista jäsentä tai tarkkailijaa ei myöskään vapauteta maksamasta maksamattomia Euro-BioImaging ERICin talousarvion rahoitusosuuksia kokonaan tai osittain, mukaan lukien rahoitusosuudet siltä täydeltä varainhoitovuodelta, jona irtisanominen on tapahtunut. Maksamattomat rahoitusosuudet, myös ensimmäisiltä viideltä jäsenyysvuodelta, on maksettava viipymättä, kun jäsenyyden tai tarkkailija-aseman irtisanominen on vahvistettu. 

3. Euro-BioImagingin jäsenen tai Euro-BioImagingin tarkkailijan täyttämättömät velvollisuudet on täytettävä viipymättä, kun jäsenyyden tai tarkkailija-aseman irtisanominen on vahvistettu. 

4. Euro-BioImaging ERICin jäsenyyden irtisanominen aiheuttaa ilman eri toimenpiteitä sen Euro-BioImaging toimintayksiköiden eroamisen Euro-BioImaging ERICistä. 

4 LUKU

EURO-BIOIMAGING ERICIN JÄSENTEN JA TARKKAILIJOIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

21 artikla. Euro-BioImaging ERICin jäsenten oikeudet ja velvollisuudet 

Jokaisella Euro-BioImaging ERICin jäsenellä on oikeus, sanotun vaikuttamatta muihin tällä perussäännöllä, Euro-BioImagingin hallituksen työjärjestyksellä, sisäisillä periaatteilla tai Euro-BioImagingin hallituksen päätöksellä määrättyihin tai sovellettavalla lainsäädännöllä säädettyihin velvollisuuksiin, 

osallistua edustajiensa välityksellä Euro-BioImagingin hallituksen kokouksiin, jolloin jäsenellä on äänioikeus 29 artiklan 8 kohdassa luetelluissa asioissa; 

valita jäseniä ja tulla valituksi jäseneksi Euro-BioImaging ERICin hallintoelimiin edustajiensa välityksellä; 

nimetä edustavia julkisoikeudellisia toimijoita ERICin ohjesäännön mukaisesti; 

ehdottaa edustajiensa välityksellä Euro-BioImaging-toimintayksiköitä, kun nämä ovat menestyneet päätökseen saatetussa Euro-BioImagingin hallituksen hyväksymässä menettelyssä; 

varmistaa tutkimusyhteisölleen oikeus käyttää Euro-BioImaging johtokeskuksen ja Euro-BioImaging-toimintayksiköiden tarjoamia palveluja muun muassa Euro-BioImaging ERICin pääsyoikeuksia koskevissa periaatteissa määrätyillä ehdoilla, 

hankkia Euro-BioImaging ERICin viralliseen ja yksinomaiseen käyttöön luontoissuorituksena tarjottavia tavaroita ja palveluja, jotka on tarkoitettu yksinomaan Euro-BioImaging ERICin muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (ja jotka merkitään sellaisiksi tavaroiksi ja palveluiksi Euro-BioImaging ERICin kirjanpidossa). 

2. Jokaisella Euro-BioImaging ERICin jäsenellä on velvollisuus sanotun vaikuttamatta muihin tällä perussäännöllä, Euro-BioImagingin hallituksen työjärjestyksellä, sisäisillä periaatteilla tai Euro-BioImagingin hallituksen päätöksellä määrättyihin tai sovellettavalla lainsäädännöllä säädettyihin oikeuksiin. 

maksaa rahoitusosuutensa 24 artiklan mukaisesti: 

vastata taloudellisesti Euro-BioImaging ERICin veloista rahoitusosuutensa rajoissa siten kuin 5 artiklassa määrätään; 

nimetä edustajia siten kuin 29 artiklan 4 kohdassa määrätään ja antaa näille täydet valtuudet äänestää kaikista asioista, jotka tuodaan esiin asialistalla olevissa Euro-BioImagingin hallituksen keskusteluissa, sekä niistä asioista, jotka esitetään kirjallisella menettelyllä hyväksyttäviksi; 

noudattaa Euro-BioImaging ERICin hallintoelinten päätöksiä; 

toimia yhteistyössä varmistaakseen, että sen Euro-BioImaging-toimintayksiköiden palveluissa noudatetaan Euro-BioImagingin normeja; ja 

pyrkiä mahdollisimman hyvin tukemaan Euro-BioImaging-toimintayksiköitään kansallisten toimintaperiaatteiden ja Euro-BioImagingin hallituksen päätösten mukaisesti, muun muassa investoimalla tilanteen mukaan infrastruktuuriin, 

22 artikla

Euro-BioImaging ERICin tarkkailijoiden oikeudet ja velvollisuudet

1. Euro-BioImaging ERICin tarkkailijoiden oikeudet sisältävät 

oikeuden osallistua Euro-BioImaging hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta; 

tarkkailijoiden tutkimusyhteisön oikeuden osallistua Euro-BioImaging hallituksen määrittämään toimintaan; 

oikeuden nimetä edustavia julkisoikeudellisia toimijoita ERICin ohjesäännön mukaisesti; 

oikeuden erota Euro-BioImaging ERICistä 18 artiklassa määrätyillä ehdoilla. 

2. Jokaisen Euro-BioImaging ERICin tarkkailijan on 

maksettava rahoitusosuuksia 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

vastattava taloudellisesti Euro-BioImaging ERICin veloista rahoitusosuutensa rajoissa siten kuin 5 artiklassa määrätään; 

nimettävä edustajia siten kuin 29 artiklan 4 kohdassa määrätään; ja 

noudatettava Euro-BioImaging ERICin toimielinten päätöksiä. 

5 LUKU

RAHOITUSOSUUS- JA RAHOITUSMALLI

23 artikla

Voimavarat

Euro-BioImaging ERICin voimavarat koostuvat seuraavista: 

24 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti maksettavat rahoitusosuudet; 

avustukset; ja 

muut voimavarat Euro-BioImagingin hallituksen hyväksymissä rajoissa ja sen hyväksymillä ehdoilla (esimerkiksi, mutta eivät kuitenkaan yksinomaan, 21 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut tavarat ja palvelut). 

24 artikla

Rahoitus ja rahoitusosuudet

1. Euro-BioImaging ERICin jäsenvaltiot vastaavat yhdessä Euro-BioImaging ERICin toiminnan riittävän rahoituksen varmistamisesta ja vuosittaisten rahoitusosuuksiensa saldon pitämisestä positiivisena. 

Euro-BioImagingin jäsenvaltiot maksavat vuosittaiset rahoitusosuudet Euro-BioImaging ERICin talousarvioon Euro-BioImagingin rahoitussuunnitelman mukaisesti siten kuin 25 artiklassa selostetaan. 

EMBL Euro-BioImaging ERICin alkuperäisenä jäsenenä ja hallitustenvälisenä järjestönä maksaa rahoitusosuutensa luontoissuorituksina liitteessä II esitetyllä tavalla. Muiden hallitustenvälisten järjestöjen rahoitusosuuksista Euro-BioImagingin hallitus päättää tapauskohtaisesti. 

Euro-BioImaging ERICin tarkkailijat maksavat 30 % siitä rahoitusosuudesta, joka niiden olisi maksettava, jos ne olisivat Euro-BioImaging ERICin jäseniä. 

Perussäännön 26 artiklan 2 kohdan mukaisen rahoitusosuuden lisäksi ne Euro-BioImaging ERICin jäsenet, jotka toimivat sääntömääräisen kotipaikan, Bio-yksikön ja Med-yksikön isäntinä, luovuttavat 13 artiklan 2 kohdassa selostettua Euro-BioImaging johtokeskuksen koordinointitoimintaa varten tiloja siinä laajuudessa kuin perustoimintaa varten arvioidaan tarvittavan. Euro-BioImaging johtokeskuksen isännille aiheutuvat tukitoimintojen ja infrastruktuurin kustannukset korvataan Euro-BioImaging ERICin talousarviosta. 

25 artikla

Rahoituksen suunnittelu ja rahoitusosuuksien laskenta

1. Viiden vuoden välein Euro-BioImagingin johtokunta antaa rahoitussuunnitelmaluonnoksen Euro-BioImagingin hallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Rahoitussuunnitelmassa määritetään perusteet kunkin Euro-BioImaging ERICin jäsenvaltion rahoitusosuuksille kyseiseksi viisivuotiskaudeksi ja Euro-BioImaging ERICin hyväksytyn talousarvion enimmäismäärä samaksi kaudeksi. Rahoitussuunnitelma perustuu Euro-BioImagingin strategiseen suunnitelmaan. 

2. Rahoitusosuudet lasketaan kerran jokaisen Euro-BioImagingin rahoitussuunnitelman voimassaoloajan alussa. Kunkin Euro-BioImaging ERICin jäsenvaltion vuosittainen rahoitusosuus koostuu kahdesta osasta: 

kiinteä osa, jonka määrä on 40 % Euro-BioImaging ERICin jäsenvaltioiden vuosittaisten rahoitusosuuksien yhteismäärästä; 

muuttuva osa, jonka määrä on 60 % Euro-BioImaging ERICin jäsenvaltioiden vuosittaisten rahoitusosuuksien yhteismäärästä ja joka perustuu Euro-BioImaging ERICin jäsenvaltioiden nimellisen bruttokansantuotteen keskiarvoon niiltä kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta, joilta on saatavilla tilastotietoja Eurostatista (tai Kansainvälisestä valuuttarahastosta Eurostatin tilastojen ulkopuolisten valtioiden osalta). 

3. Rahoitusosuudet lasketaan ja maksetaan euroina 26 artiklan estämättä. 

4. Jos Euro-BioImagingin liittyy tai siitä eroaa tai irtisanotaan jäseniä kulloisenkin Euro-BioImagingin rahoitussuunnitelman voimassaoloaikana, muiden Euro-BioImaging ERICin jäsenten rahoitusosuudet pysyvät muuttumattomina. 

26 artikla

Rahoitusosuuksien luonne

1. Vuosittaiset Euro-BioImagingin talousarvion rahoitusosuudet maksetaan lähtökohtaisesti rahallisina rahoitusosuuksina. 

2. Euro-BioImagingin hallitus voi Euro-BioImaging ERICin jäsenen tai Euro-BioImaging ERICin tarkkailijan ehdotuksesta hyväksyä rahoitusosuuksien maksamisen luontoissuorituksina, soveltaen niihin hyväksymissään luontoissuorituksia koskevissa periaatteissa määrättyjä lisäedellytyksiä ja menettelyä edellyttäen, että Euro-BioImaging ERICillä on riittävät taloudelliset voimavarat vastata taloudellisista sitoumuksistaan Euro-BioImagingin viisivuotisen rahoitussuunnitelman ja Euro-BioImagingin strategisen suunnitelman mukaisesti. 

3. Luontoissuorituksina maksettavien rahoitusosuuksien on oltava mitattavissa ja tarkastettavissa, ja niiden on tuotettava Euro-BioImaging ERICille rahallista rahoitusosuutta vastaava varallisuusarvo. Luontoissuorituksina maksettavien rahoitusosuuksien ilmoitettu arvo arvioidaan asiantuntijakomiteassa, joka ottaa huomioon voimavarojen kulloisenkin rakenteen ja mahdollisesti syntyvät koordinointikustannukset. 

4. Luontoissuorituksina maksettavia rahoitusosuuksia koskevissa sisäisissä periaatteissa määrätään tällaisten osuuksien sallittava enimmäisosuus. 

5. Jos luontoissuorituksina maksettavat rahoitusosuudet koostuvat omaisuuseristä, kyseinen Euro-BioImaging ERICin jäsen tai Euro-BioImaging ERICin tarkkailija ja Euro-BioImaging ERIC tekevät erillisen sopimuksen selvittääkseen omistusoikeudet ja muut tarvittavat seikat. 

6. Jos luontoissuorituksina maksettavat rahoitusosuudet koostuvat paikallisen henkilöstön komennuksista Euro-BioImaging ERICiin, Euro-BioImagingin hallitus hyväksyy kutakin tehtävää koskevat valintaperusteet. Euro-BioImagingin hallitus hyväksyy rahoitusosuuden maksamisen luontoissuorituksina vain, jos määrätyt perusteet täyttyvät. 

27 artikla

Varainhoidon periaatteet, tilinpäätös ja tilintarkastus

1. Euro-BioImaging ERICin varainhoitovuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta vuosittain. 

2. Euro-BioImagingin johtokunta esittää vuosittain viimeistään 1 päivänä lokakuuta seuraavan vuoden talousarvion Euro-BioImagingin hallituksen hyväksyttäväksi. 

3. Euro-BioImaging ERICin kirjanpitoon liitetään selvitys kyseisen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta. 

4. Tilinpäätöksen laadinnan ja toimittamisen, tilintarkastuksen suorittamisen ja tilinpäätöksen julkistamisen osalta Euro-BioImaging ERICiin sovelletaan sen valtion lainsäädännön vaatimuksia, jossa sillä on sääntömääräinen kotipaikka. 

28 artikla

Vapautukset veroista ja valmisteveroista

1. Neuvoston direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan g alakohtaan ja 151 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvia ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 50 ja 51 artiklan mukaisesti myönnettäviä vapautuksia arvonlisäverosta sovelletaan niihin Euro-BioImaging ERICin ja perussäännön 3 ja 4 luvussa tarkoitetun Euro-BioImaging ERICin jäsenen tavara- ja palveluhankintoihin, jotka tehdään Euro-BioImaging ERICin virallista ja yksinomaista käyttöä varten, jos nämä hankinnat tehdään yksinomaan sellaista Euro-BioImaging ERICin muuta kuin taloudellista toimintaa varten, joka on sopusoinnussa sen toiminnan kanssa. Vapautukset arvonlisäverosta rajoitetaan yli 300 euron arvoisiin hankintoihin. 

2. Neuvoston direktiivin 2008/118/EY 12 artiklaan perustuvat vapautukset valmisteverosta rajoitetaan niihin Euro-BioImagingin hankintoihin, jotka tehdään Euro-BioImaging ERICin virallista ja yksinomaista käyttöä varten, jos nämä hankinnat tehdään yksinomaan sellaista Euro-BioImaging ERICin muuta kuin taloudellista toimintaa varten, joka on sopusoinnussa sen toiminnan kanssa, ja jos hankinta on yli 300 euron arvoinen. 

3. Vapautukset eivät koske henkilöstöön kuuluvien hankintoja. 

6 LUKU

HALLINTO

29 artikla

Euro-BioImagingin hallitus

1. Euro-BioImagingin hallitus on Euro-BioImaging ERICin hallintoelin. 

2. Euro-BioImagingin hallitus koostuu Euro-BioImaging ERICin jäsenten ja tarkkailijoiden edustajista. 

3. Kullakin Euro-BioImaging ERICin jäsenellä on yksi jakamaton ääni. Euro-BioImaging ERICin tarkkailijat voivat osallistua Euro-BioImagingin hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta. 

4. Kukin Euro-BioImaging ERICin jäsen tai Euro-BioImaging ERICin tarkkailija nimeää enintään kolme edustajaa, joilla voi olla mukanaan neuvonantaja. Neuvoa-antavien elinten jäseniä ei voida nimetä edustajiksi. 

5. Euro-BioImaging ERIC jäsentä tai tarkkailijaa voi edustaa Euro-BioImaging ERICissä jäsenen tai tarkkailijan itse valitsema ja sen omien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti nimetty julkisoikeudellinen toimija, myös alue tai julkista palvelutehtävää hoitava yksityinen toimija. Tällaisten Euro-BioImaging ERICin jäsenten tai tarkkailijoiden on ilmoitettava Euro-BioImagingin hallituksen puheenjohtajalle edustavan toimijan mahdollisista muutoksista, sen tehtävän päättymisestä tai edustavalle toimijalle siirrettyjen erityisten oikeuksien ja velvollisuuksien muutoksista. 

6. Euro-BioImagingin hallitus kokoontuu vähintään kahdesti vuosittain. Euro-BioImaging hallituksen kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja. Vähintään 50 % Euro-BioImaging ERICin jäsenistä voi yhdessä pyytää ylimääräistä Euro-BioImagingin hallituksen kokousta. 

7. Euro-BioImagingin hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa Euro-BioImaging ERICin jäsenistä on läsnä. Jollei kokous ole päätösvaltainen, toinen kokous kutsutaan koolle mahdollisimman pian uudella kokouskutsulla ja käyttäen samaa asialistaa. Toinen kokous katsotaan päätösvaltaiseksi, jos 50 % Euro-BioImaging ERICin jäsenistä on läsnä. 

8. Euro-BioImagingin hallitus vastaa Euro-BioImaging ERICin yleisestä johtamisesta ja valvonnasta. Euro-BioImagingin hallituksella on erityisesti seuraavat tehtävät: 

hyväksyy Euro-BioImaging ERICin jäsenyydestä kiinnostuneen toimijan uudeksi jäseneksi kahden kolmasosan enemmistöllä; 

hyväksyy Euro-BioImaging ERICin tarkkailija-asemaa koskevat hakemukset ja tarkkailija-aseman uusimisen kahden kolmasosan enemmistöllä; 

päättää Euro-BioImaging ERICin jäsenen tai tarkkailijan jäsenyyden tai tarkkailija-aseman irtisanomisesta 21 artiklassa määrätyillä ehdoilla kolmen neljäsosan enemmistöllä; 

hyväksyy Euro-BioImagingin strategisen suunnitelman kolmen neljäsosan enemmistöllä; 

hyväksyy Euro-BioImagingin rahoitussuunnitelman kolmen neljäsosan enemmistöllä;  

hyväksyy Euro-BioImagingin talousarvion vuosittain kolmen neljäsosan enemmistöllä; 

hyväksyy vuosittain tarkastetun tilinpäätöksen ja siihen liitettävän selvityksen edellisen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta kahden kolmasosan enemmistöllä;  

hyväksyy ehdotukset muuttaa tätä perussääntöä kolmen neljäsosan enemmistöllä; 

laatii Euro-BioImagingin hallituksen työjärjestyksen tai muuttaa sitä kahden kolmasosan enemmistöllä; 

laatii Euro-BioImagingin sisäiset, myös 1 ja 7 luvussa tarkoitetut, periaatteet tai muuttaa niitä kahden kolmasosan enemmistöllä; 

hyväksyy neuvoa-antavien elinten tehtävänkuvaukset kahden kolmasosan enemmistöllä; 

hyväksyy perusteet ja menettelyt, joilla Euro-BioImaging-toimintayksiköitä ehdotetaan, arvioidaan ja hyväksytään, kahden kolmasosan enemmistöllä; 

päättää tehdä, irtisanoa, uusia tai jättää uusimatta Euro-BioImaging-toimintayksikön kanssa tehdyn palvelutasosopimuksen kahden kolmasosan enemmistöllä; 

nimittää ja erottaa pääjohtajan ja yksikönjohtajat kahden kolmasosan enemmistöllä; 

nimittää Euro-BioImagingin hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai -johtajat kahden kolmasosan enemmistöllä; 

nimittää neuvoa-antavien elinten jäsenet yksinkertaisella enemmistöllä; 

perustaa ja lakkauttaa kahden kolmasosan enemmistöllä muita kuin tässä perussäännössä määrättyjä neuvoa-antavia elimiä sekä komiteoita ja työryhmiä, jos se katsoo ne tarpeellisiksi Euro-BioImaging ERICin asianmukaisen toiminnan ja sen tavoitteiden kannalta; 

hyväksyy annettavat kertomukset yksinkertaisella enemmistöllä; 

hyväksyy Euro-BioImaging ERICin purkamisen kolmen neljäsosan enemmistöllä; ja 

päättää kahden kolmasosan enemmistöllä mahdollisista muista asioista, jotka ovat tarpeen Euro-BioImaging ERICin tehtävien hoitamiseksi. 

30 artikla

Euro-BioImagingin johtokunta

1. Euro-BioImagingin johtokunta on Euro-BioImaging ERICin toimeenpaneva elin. Se koostuu pääjohtajasta, joka on Euro-BioImaging ERICin laillinen edustaja, Bio-yksikön yksikönjohtajasta ja Med-yksikön yksikönjohtajasta. Yhdessä kahden yksikönjohtajan kanssa pääjohtaja edustaa Euro-BioImagingia ja tekee tutkimusinfrastruktuuria tunnetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti. 

2. Euro-BioImagingin hallitus nimittää ja erottaa pääjohtajan ja osastonjohtajat määräajaksi. 

3. Osastonjohtajat työskentelevät tiiviisti yhdessä pääjohtajan kanssa johtoryhmänä valmistellakseen ja toteuttaakseen Euro-BioImaging ERICin Artiklassa 1 ilmaistuja tehtäviä, erityisesti niitä tehtäviä, jotka edellyttävät yhteisökohtaista toteuttamista. Pääjohtaja tekee päätökset, jotka koskevat kokonaisinfrastruktuuria muutoin kuin yhteisökohtaisesti, neuvoteltuaan yksikönjohtajien kanssa ja saatuaan näiden näkemykset. Sellaiset päätökset, jotka koskevat ainoastaan yhtä yhteisöä, pääjohtaja tekee yhdessä kyseisen yksikönjohtajan kanssa. 

Euro-BioImagingin johtokunta hoitaa Euro-BioImaging ERICin juoksevaa hallintoa ja vastaa sellaisten Euro-BioImagingin hallituksen päätösten täytäntöönpanosta, jotka koskevat muun muassa 

Euro-BioImagingin strategisen suunnitelman laadintaa, jota varten johtokunta pyytää Euro-BioImaging-toimintayksiköiden paneelin ja Euro-BioImaging SAB:n neuvoja sekä toteuttaa suunnitelman ja valvoo sen toteuttamista; 

Euro-BioImagingin rahoitussuunnitelman laadintaa ja toteuttamista; 

Euro-BioImaging ERICin yksityiskohtaiset tulo- ja menoarviot sisältävän talousarvion ehdottamista seuraavaksi varainhoitovuodeksi vuosittain viimeistään 1 päivänä lokakuuta; 

Euro-BioImaging ERICin vuosittaisen tilinpäätöksen laadintaa; 

palvelutasosopimusten laadintaa ja neuvottelemista Euro-BioImaging-toimintayksiköiden kanssa; 

osallistumista Euro-BioImagingin hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta; 

Euro-BioImagingin hallituksen kokousten asialistan laadintaa ja Euro-BioImagingin hallituksen keskustelujen valmistelua; 

tiedottamista Euro-BioImagingin hallitukselle kaikista merkittävistä Euro-BioImagingin liittyvistä asioista, jotka edellyttäisivät joko päätöstä tai ilmoitusta tiedoksi saamisesta; 

14 artiklalla säännellyn Euro-BioImaging Hubin toimiston henkilöstön johtamista, nimittämistä ja erottamista; ja 

36 artiklassa tarkoitetun vuosittaisen toimintakertomuksen laadintaa Euroopan komissiolle. 

31 artikla

Euro-BioImagingin tieteellinen neuvoa-antava komitea (Euro-BioImaging SAB) 

1. Euro-BioImaging SAB valvoo Euro-BioImaging johtokeskuksessa ja Euro-BioImaging-toimintayksiköissä harjoitettavan Euro-BioImaging ERICin toiminnan tieteellistä, eettistä, teknistä ja hallinnollista laatua ja antaa tähän liittyviä neuvoja Euro-BioImagingin hallitukselle ja Euro-BioImagingin johtokunnalle. 

2. Euro-BioImaging SAB koostuu kansainvälisesti tunnustetuista huipputason tutkijoista ja eettisistä asiantuntijoista, joiden valintaperusteena on heidän pätevyytensä kaikista Euro-BioImaging ERICin toiminnan näkökulmista. Euro-BioImaging SAB:n jäsenet nimetään omien ansioidensa perusteella eikä Euro-BioImaging ERICin jäsenten edustajina. 

3. Euro-BioImaging ERICin jäseniä kuultuaan Euro-BioImagingin johtokunta ehdottaa luetteloa ehdokkaista, joiden joukosta Euro-BioImagingin hallitus nimeää Euro-BioImaging SAB:n jäsenet. 

4. Euro-BioImagingin hallitus hyväksyy Euro-BioImaging SAB:n tehtävänkuvauksen. Euro-BioImaging SAB laatii työjärjestyksensä itse. 

32 artikla

Euro-BioImaging-toimintayksiköiden paneeli

1. Euro-BioImaging-toimintayksiköiden paneeli antaa Euro-BioImagingin johtokunnalle Euro-BioImagingin toimintaan liittyviä neuvoja. 

2. Euro-BioImaging-toimintayksiköiden paneeli koostuu Euro-BioImaging-noodien edustajista. 

3. Euro-BioImagingin hallitus hyväksyy Euro-BioImaging-toimintayksiköiden paneelin tehtävänkuvauksen. Euro-BioImaging-toimintayksiköiden paneeli laatii työjärjestyksensä itse. 

33 artikla

Euro-BioImagingin elinkeinokomitea (EBIB neuvoa antava elin)

1. EBIB neuvoa antava elin antaa Euro-BioImagingin johtokunnalle neuvoja elinkeinoelämän kannalta merkittävistä tarpeista tai hankkeista, joita Euro-BioImagingin tulisi käsitellä. 

2. EBIB neuvoa antava elin koostuu alaan liittyviä yrityksiä edustavista huipputason asiantuntijoista. 

3. Euro-BioImagingin hallitus hyväksyy EBIB neuvoa antavan elimen tehtävänkuvauksen. EBIB neuvoa antava elin laatii työjärjestyksensä itse. 

7 LUKU

ERINÄISET MÄÄRÄYKSET

34 artikla

ELSI-periaatteet

Euro-BioImagingin hallitus hyväksyy Euro-BioImaging ERICin toimintaa koskevat eettisten, oikeudellisten ja sosiaalisten vaikutusten (ELSI) periaatteet. Periaatteiden soveltamista arvioi Euro-BioImaging SAB. 

35 artikla

Tietopolitiikka

1. Yleisesti suositaan avoimen lähdekoodin ja avoimen pääsyn periaatteita. 

2. Euro-BioImaging ERIC tarjoaa käyttäjille opastusta (myös verkkosivustolla) varmistaakseen, että Euro-BioImaging ERICin kautta saatavan aineiston avulla tehtävä tutkimus tehdään puitteissa, joissa tunnustetaan tietojen omistajien oikeudet ja yksityisyyden suoja. 

3. Euro-BioImaging ERIC varmistaa, että käyttäjät hyväksyvät aineistoon pääsyn ehdot ja että sisäistä tallentamista ja käsittelyä varten on tehty soveltuvat turvallisuusjärjestelyt. 

4. Euro-BioImaging ERIC määrittelee järjestelyt, joiden avulla tutkitaan väitetyt tutkimustietoon kohdistuneet tietoturvaloukkaukset ja salassapitovelvollisuuksien rikkomiset. 

36 artikla

Kertomukset Euroopan komissiolle

Euro-BioImaging ERIC laatii vuosittain toimintakertomuksen, jossa käsitellään sen toimintaa erityisesti tieteellisestä, toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Euro-BioImagingin hallitus hyväksyy kertomuksen, ja se toimitetaan Euroopan komissiolle ja alaan liittyville viranomaisille kuuden kuukauden kuluessa vastaavan varainhoitovuoden päättymisestä. Kertomus julkaistaan Euro-BioImaging ERICin verkkosivuilla. 

2. Euro-BioImaging ERIC ilmoittaa Euroopan komissiolle mahdollisista seikoista, jotka uhkaavat vakavasti vaarantaa Euro-BioImaging ERICin tehtävien toteuttamisen tai estää Euro-BioImaging ERICiä täyttämästä asetuksella (EY) N:o 723/2009 säädettyjä vaatimuksia. 

37 artikla

Sovellettava lainsäädäntö

Euro-BioImaging ERICin sisäisiä toimintoja sääntelevät seuraavat: 

Euroopan unionin lainsäädäntö, erityisesti asetus (EY) N:o 723/2009 sekä asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut päätökset; 

sen valtion lainsäädäntö, jossa Euro-BioImaging ERICillä on sääntömääräinen kotipaikka, niissä asioissa, joita a alakohdassa tarkoitetut säädökset eivät sääntele tai sääntelevät ainoastaan osittain; sekä 

tämä perussääntö ja sen täytäntöönpanosäännöt. 

38 artikla

Riidat

1. Euro-BioImaging ERIC ja Euro-BioImagingin jäsenet pyrkivät ratkaisemaan riidat sovinnolla. 

2. Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta Euro-BioImagingin jäsenten ja/tai tarkkailijoiden välisiin Euro-BioImaging ERICiin liittyviin riita-asioihin nähden, Euro-BioImagingin jäsenten ja/tai tarkkailijoiden ja Euro-BioImaging ERICin välisiin riita-asioihin nähden sekä kaikkiin sellaisiin riita-asioihin nähden, joissa Euroopan unioni on osapuolena. 

3. Euro-BioImaging ERICin ja kolmansien osapuolten välisiin riitoihin sovelletaan toimivaltaa koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä. Asioissa, jotka eivät kuulu Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisalaan, toimivalta tällaisten riita-asioiden ratkaisemiseen määräytyy sen valtion lain mukaan, jossa Euro-BioImaging ERICillä on sääntömääräinen kotipaikka. 

4. EMBL:a koskevana poikkeuksena tällaiset riita-asiat, mikäli niitä ei saada ratkaistua sovinnolla, on käsiteltävä välimiesmenettelyssä. Näissä tapauksissa sovelletaan Euro-BioImaging ERICin perustamisesta annetun komission täytäntöönpanopäätöksen voimaantulopäivänä voimassa olevia, pysyvän välitystuomioistuimen kansainvälisiä järjestöjä ja valtioita koskevia valinnanvaraisia välitysmenettelyä koskevia sääntöjä. Nimittävä viranomainen on pysyvän välitystuomioistuimen pääsihteeri kumman tahansa osapuolen kirjallisesta pyynnöstä. 

39 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

EMBL:lle sen perustamisasiakirjoissa tai kansainvälisessä oikeudessa myönnetyistä erioikeuksista tai vapauksista ei voida poiketa perussäännön nojalla. 

40 artikla

Konsolidoitu perussääntö ja sen saatavuus

Perussääntö pidetään ajan tasalla ja julkisesti saatavilla Euro-BioImaging ERICin verkkosivuilla sekä sääntömääräisessä kotipaikassa. 

41 artikla

Perustamismääräykset

1. Euro-BioImagingin hallituksen ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle se valtio, jossa Euro-BioImaging ERICillä on sääntömääräinen kotipaikka, mahdollisimman pian sen jälkeen, kun komission päätös Euro-BioImaging ERICin perustamisesta on tullut voimaan. Euro-BioImagingin hallituksen työjärjestys hyväksytään tässä kokouksessa 29 artiklan 8 kohdan i alakohdassa määrättyjä äänestyssääntöjä noudattaen. 

2. Ennen ensimmäistä kokousta ja viimeistään neljänkymmenenviiden kalenteripäivän kuluttua Euro-BioImaging ERICin perustamista koskevan komission päätöksen voimaantulosta kyseinen valtio ilmoittaa Euro-BioImaging ERICin perustajajäsenille ja tarkkailijoille, onko Euro-BioImaging ERICin puolesta tarpeen toteuttaa erityisiä kiireellisiä oikeudellisia toimia. Jollei Euro-BioImaging ERICin perustajajäsen viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen saatuaan vastusta kyseistä oikeudellista tointa, kyseisen valtion asianmukaisesti valtuuttama henkilö toteuttaa sen. 

Liite 1. Luettelo euro-bioimaging ericin jäsenistä ja tarkkailijoista sekä niitä edustavista toimijoista 

Tässä liitteessä luetellaan jäsenet ja tarkkailijat sekä niitä edustavat toimijat. Pääjohtaja päivittää liitettä I säännöllisesti. 

Luettelo Euro-BioImaging ERICin jäsenistä ja niitä edustavista toimijoista 

Euro-BioImaging ERICin jäsenet 

Edustavat toimijat 

ALANKOMAAT 

DE NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

BULGARIAN TASAVALTA 

INSTITUTE OF MOLECULAR BIOLOGY "ACADEMIC RUMEN TSANEV" - BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 

EUROOPAN MOLEKYYLIBIOLOGIAN LABORATORIO 

EUROOPAN MOLEKYYLIBIOLOGIAN LABORATORIO 

ISRAEL 

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

ITALIAN TASAVALTA 

NATIONAL COUNCIL RESEARCH 

REPUBLIC OF AUSTRIA  

FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND RESEARCH 

NORJAN KUNINGASKUNTA 

RESEARCH COUNCIL OF NORWAY 

PORTUGALIN TASAVALTA 

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR AND COIMBRA INSTITUTE FOR BIOMEDICAL IMAGING AND TRANSLATIONAL RESEARCH 

RANSKAN TASAVALTA 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHÉ SCIENTIFIQUE 

RUOTSIN KUNINKASKUNTA 

THE SWEDISH RESEARCH COUNCIL 

KINGDOM OF DENMARK  

DANISH AGENCY FOR SCIENCE AND HIGHER EDUCATION 

SUOMEN TASAVALTA 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 

TŠEKIN TASAVALTA 

MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS 

UNKARI 

NATIONAL RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION OFFICE 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 

THE DEPARTMENT OF BUSINESS, ENERGY AND LNDUSTRIAL STRATEGY AND  

THE BIOTECHNOLOGY AND BIOLOGICAL SCIENCES RESEARCH COUNCIL (BBSRC) 

Luettelo Euro-BioImaging ERICin tarkkailijoista ja niitä edustavista toimijoista 

Euro-BioImaging ERICin tarkkailijat 

Edustavat toimijat 

BELGIAN KUNINGASKUNTA 

SERVICE PUBLIC DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE (BELSPO) - DEPARTMENT ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE (EWI) - SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

LIITE 2. Euro-bioimaging ericin jäsenvaltioiden ja tarkkailijoiden rahoitusosuudet perustoimintaa varten 

Perussäännön 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euro-BioImagingin jäsenvaltioiden rahoitusosuudet Euro-BioImaging ERICin perustoimintaa varten (enintään 450 fyysistä pääsyoikeutta vuodessa 12–15 noodille: keskimäärin 1.541.360,00 € vuodessa) ensimmäisinä viitenä vuotena esitetään jäljempänä olevassa taulukossa. 

Jollei Euro-BioImagingin hallitus toisin päätä, Euro-BioImaging ERIC aloittaa toimintansa, kun 60 % perustoiminnan talousarviosta vuodeksi 3 on varmistettu, priorisoiden toiminnat käytettävissä olevien voimavarojen mukaan siten kuin Euro-BioImagingin rahoitussuunnitelmassa yksityiskohtaisesti esitetään. 

  

Vuosi 1  

Vuosi 2  

Vuosi 3  

Vuosi 4  

Vuosi 5  

Alankomaat  

89 517,10 €  

94 490,27 €  

99 463,44 € 

104 436,62 €  

109 409,79 €  

Bulgaria 

38 219,43 €  

40 342,73 €  

42 466,04 € 

44 589,34 €  

46 712,64 €  

Israel 

51 967,35 €  

54 854,43 €  

57 741,50 € 

60 628,58 €  

63 515,65 €  

Italia 

171 862,95 €  

181 410,89 €  

190 958,84 € 

200 506,78 €  

210 054,72 €  

Itävalta 

61 473,48 € 

64 888,67 € 

68 303,86 € 

71 719,05 € 

75 134,25 € 

Norja 

67 125,32 €  

70 854,51 €  

74 583,69 € 

78 312,88 €  

82 042,06 €  

Portugal 

49 226,71 €  

51 961,53 €  

54 696,35 € 

57 431,16 €  

60 165,98 €  

Ranska 

211 592,07 € 

223 347,19 € 

235 102,30 € 

246 857,42 € 

258 612,53 € 

Ruotsi 

70 435, 07 € 

74 348,13 € 

78 261,19 € 

82 174, 25 € 

86 087, 31€ 

Suomi 

51 632,99 €  

54 501,49 €  

57 369,99 € 

60 238,49 €  

63 106,99 €  

Tanska 

58 577,21 € 

60 503,91 € 

62 430,61 € 

64 357,31 € 

66 284,01 € 

Tšekin tasavalta 

48 333,39 €  

51 018,58 €  

53 703,77 € 

56 388,96 €  

59 074,14 €  

Unkari 

43 254,42 €  

45 657,44 €  

48 060,46 € 

50 463,49 €  

52 866,51 €  

Yhdistynyt kuningaskunta 

203 928,09 € 

215 257,43 € 

226 586,77 € 

237 916,10 € 

249 245,44 

Yhteensä 

1 234 978,24 € 

1 303 588,14 € 

1 372 198,04 € 

1 440 807,97 € 

1 509 417,85 € 

 

 

 

 

 

 

Perustoiminnan talousarvio  

1 387 224,00 € 

1 464 292,00 € 

1 541 360,00 € 

1 618 428,00 € 

1 695 496,00 € 

EMBL:n rahoitusosuuksien maksaminen luontoissuorituksina määritetään erikseen Euro-BioImagingin kunkin rahoitussuunnitelman osalta, ja nämä suoritukset edellyttävät EMBL:n neuvoston hyväksyntää. Euro-BioImagingin ensimmäisen rahoitussuunnitelman voimassaoloaikana EMBL:n rahoitusosuus on arvoltaan 0,5 kokoaikavastaavaa. 

Perussäännön 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euro-BioImagingin tarkkailijoiden rahoitusosuudet ensimmäisinä kolmena vuotena ovat seuraavat: 

  

Vuosi 1  

Vuosi 2  

Vuosi 3  

Vuosi 4 

Vuosi 5 

Belgia 

20.221,31 € 

21.345,77 € 

22.469,23 € 

23.592,70 € 

24,716,16 

Sopimusteksti 

STATUTES OF THE EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR IMAGING TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL AND BIOMEDICAL SCIENCES – EURO-BIOIMAGING EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM (EURO-BIOIMAGING ERIC)

PREAMBLE 

The Euro-BioImaging Members and Euro-BioImaging Observers, 

RECOGNISING that life-sciences and biomedical research are critical to tackling the European grand challenges such as health, demographic change and wellbeing, food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, and the bio-economy and inclusive, innovative and secure societies; 

RECOGNISING that new imaging technologies are revolutionizing the life sciences and the understanding of health and disease; 

RECOGNISING that the demand from life science researchers to access innovative imaging technologies, training, image data storage and analysis is constantly increasing; 

RECOGNISING that it is imperative that European life scientists maintain a lead in these developments so that their discoveries continue to drive innovation and provide knowledge; 

RECOGNISING that the construction and operation of the Euro-BioImaging ERIC is a means by which Europe will realize the full potential of the technical revolution in the life sciences and enable its best scientists to have access to cutting-edge imaging technologies and services provided by the best experts in the field; 

RECOGNISING that effective access to the Euro-BioImaging ERIC data and technology must be granted to the research community, in particular to researchers from EU member states and from associated countries; 

RECOGNISING that the distributed structure of the Euro-BioImaging ERIC will strengthen the European Research Area and contribute to the mobility of knowledge and the dissemination and optimisation of research and technological development within Europe; 

DESIRING to further strengthen the international position of European states and organisations in research, and to intensify scientific cooperation across disciplinary and national boundaries; 

RECOGNIZING that the biological and medical imaging communities have synergistic capabilities and complementary goals; 

RECOGNISING that the Euro-BioImaging ERIC shall pursue synergies with other research infrastructures; and 

RECOGNISING that the financial sustainability of the Euro-BioImaging ERIC is essential to achieve the above mentioned objectives; 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

CHAPTER 1

ESSENTIAL ELEMENTS

Article 1

Tasks and activities

Euro-BioImaging ERIC’s principal task shall be to establish and operate a distributed research imaging infrastructure across Europe that provides open access to innovative biological and medical imaging technologies for researchers. Euro-BioImaging ERIC aims as well to provide expert, image data and training services for performing cutting-edge research using imaging technologies. 

In pursuit of its principal task, and in accordance with the provisions of these Statutes and in execution of the five-year Euro-BioImaging Strategic Plan, Euro-BioImaging ERIC shall, in particular, carry out the following activities: 

(a) open physical access to imaging infrastructure; 

(b) advanced expertise and services for technology users; 

(c) training for technology users, facility staff and technology experts; 

(d) data analysis and storage support for user-generated image data; 

(e) open virtual access to image analysis software and image data repositories of public interest; 

(f) high-quality standards for image acquisition, training and data management; 

(g) European-level coordination and integration activities for the scientific imaging communities; 

(h) any other activity necessary to fulfil its principal task. 

3. Euro-BioImaging ERIC may also carry out other activities, such as: 

(a) promotion of Euro-BioImaging ERIC; 

(b) implementation of technological developments related to the services; 

(c) joint development activities through a coordinated, long-term development programme involving collaboration among Euro-BioImaging Nodes and user groups including industry; 

(d) knowledge transfer to industry and policy makers; 

(e) promoting the resources of Euro-BioImaging ERIC for education and training purposes; 

(f) collaborating and interoperating with research infrastructures in related and complementary fields. 

4. Euro-BioImaging ERIC shall pursue its principal task on a non-economic basis. Euro-BioImaging ERIC may carry out limited ancillary economic activities, either directly or indirectly, provided that those activities are compatible with the principal task of Euro-BioImaging ERIC and with the activities necessary for achieving that task and that they do not jeopardise the achievement thereof. Any income generated by those limited ancillary economic activities shall be used by Euro-BioImaging ERIC to further its purposes. 

Article 2

Statutory seat

1. Euro-BioImaging ERIC shall be a distributed research infrastructure with its statutory seat located in Finland. 

2. European Molecular Biology Laboratory shall host the community-specific section for biological imaging and manage image data (Bio-Hub) and Italy shall host the community-specific section for medical imaging and manage image data (Med-Hub). 

The statutory seat, the Bio-Hub and the Med-Hub shall form the Euro-BioImaging Hub. 

Euro-BioImaging ERIC shall be linked through service level agreements to Euro-BioImaging Nodes located in or at Euro-BioImaging ERIC Members. 

Article 3

Name

A European research infrastructure called ‘the European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences’ is set up as a European Research Infrastructure Consortium (ERIC) under Regulation (EC) No 723/2009 and named ‘Euro-BioImaging European Research Infrastructure Consortium’ or ‘Euro-BioImaging ERIC’. 

Article 4

Duration and the procedure for the winding-up

Euro-BioImaging ERIC shall exist for an indefinite period, but may be wound up in accordance with the procedure laid down in paragraphs 2 to 3. 

The winding-up of Euro-BioImaging ERIC shall be decided by the Euro-BioImaging Board by a two-thirds majority. 

Assets remaining after payment of Euro-BioImaging ERIC debts shall be apportioned among the Euro-BioImaging ERIC Members and Observers in proportion to their accumulated contribution to Euro-BioImaging ERIC, unless otherwise agreed by the Euro-BioImaging Board. 

Article 5

Liability

Euro-BioImaging ERIC shall be liable for its debts. Euro-BioImaging ERIC shall not be liable for liabilities arising in Euro-BioImaging Nodes. 

2. The Euro-BioImaging ERIC Members’ financial liability for the debts of Euro-BioImaging ERIC shall be limited to their respective contributions. 

3. Euro-BioImaging ERIC shall take appropriate insurance to cover the risks specific to the operation of the Euro-BioImaging ERIC. 

Article 6

Access policy for users

1. Effective access to Euro-BioImaging ERIC services, including physical access to all imaging technologies, training and expertise, shall be provided based on the scientific merit and technical feasibility of the proposed user research project. 

2. The Euro-BioImaging Board shall approve access rules governing the procedures and criteria for the access to Euro-BioImaging ERIC services, taking into account the principles of the European Charter for Access to Research Infrastructures. 

Image data administered by Euro-BioImaging ERIC will, as far as legally permitted, be available and openly accessible to any researchers, scientific institutions and other stakeholders, in line with the FAIR principles. Use and collection of data shall be subject to the relevant statutory provisions of data privacy. 

Article 7

Scientific Evaluation Policy

The activities of Euro-BioImaging ERIC shall be evaluated annually by the Euro-BioImaging Scientific Advisory Board. 

Article 8

Dissemination Policy

Euro-BioImaging ERIC shall be a facilitator of research and shall as a general rule encourage access as open as possible to research data, subject to the conditions established in the Euro-BioImaging ERIC dissemination policy. 

Euro-BioImaging ERIC shall request researchers to make their research results publicly available and offer to make results available through Euro-BioImaging ERIC. The use of Euro-BioImaging ERIC services or infrastructure, or both, shall be acknowledged in publications. 

Euro-BioImaging ERIC shall use several channels to reach the target audiences, including web portal, newsletter, workshops, presence in conferences, articles in magazines and daily newspapers. 

Article 9

Intellectual Property Rights Policy

1. Subject to the terms of any contract between Euro-BioImaging ERIC and the users, intellectual property rights created by users of the Euro-BioImaging ERIC shall be owned by those users. 

Euro-BioImaging ERIC may own intellectual property rights entirely or partly created, obtained or developed by Euro-BioImaging ERIC under the conditions established in the Euro-BioImaging intellectual property rights policy. 

Article 10

Employment Policy

The selection procedures, recruitment and employment for the Euro-BioImaging Hub office shall be transparent, non-discriminatory and respect equal opportunities. 

Article 11

Procurement Policy

Euro-BioImaging ERIC shall treat procurement candidates and tenders equally and without discrimination. Euro-BioImaging ERIC procurement policy shall respect the principles of transparency, non-discrimination and competition. Detailed rules on procurement procedures and criteria shall be set out in the implementing procurement policy. 

CHAPTER 2

GENERAL PROVISIONS

Article 12

Definitions

For the purposes of these Statutes, the following definitions shall apply: 

“Euro-BioImaging”: Pan-European research infrastructure providing open user access to a broad range of state-of-the-art imaging technologies for the life sciences, including biological and biomedical imaging. 

“Euro-BioImaging ERIC”: Legal entity set up pursuant to Article 3. 

“Euro-BioImaging ERIC Member”: Entity listed in Article 16(1) (i.e. EU Member States, associated countries, third countries other than associated countries and intergovernmental organisations) which has become a member of Euro-BioImaging ERIC upon successful completion of the application procedure in accordance with Article 15(2). 

“Euro-BioImaging ERIC Member Country”: Euro-BioImaging ERIC Member which is a country (i.e. EU member state, associated country or third country). 

“Euro-BioImaging ERIC Observer”: Entity listed in Article 16(1) that is not (yet) in a position to join as Euro-BioImaging ERIC Member and that has successfully applied for observership status to the Euro-BioImaging Board. 

“Euro-BioImaging Hub”: Coordinating center of Euro-BioImaging ERIC, composed of the Statutory Seat, the Bio-Hub and the Med-Hub. 

“Statutory Seat”: Finland, country hosting Euro-BioImaging ERIC, as provided for in Article 8 of the Council Regulation No 723/2009 of 25 June 2009 on the Community legal framework for a European Research Infrastructure Consortium. 

“Bio-Hub”: Part of the Euro-BioImaging Hub hosted by EMBL and charged with the coordination and support activities of the Euro-BioImaging Hub for user access and training in biological imaging and image data management. It is composed of the Section Director of the Bio-Hub and its staff. It is the community-specific section for biological imaging. 

“Med-Hub”: Part of the Euro-BioImaging Hub hosted by Italy and charged with the coordination and support activities of the Euro-BioImaging Hub for user access and training in medical imaging and image data management. It is composed of the Section Director of the Med-Hub and its staff. It is the community-specific section for medical imaging. 

“Euro-BioImaging Node”: A national or international research institute, or network of institutes, located in or at a Euro-BioImaging ERIC Member, which has entered into a service level agreement with Euro-BioImaging ERIC, upon the fulfillment of the conditions and procedures established by the Euro-BioImaging Board. 

“Euro-BioImaging Board”: Euro-BioImaging ERIC’s governing body provided for in Article 29. 

“Euro-BioImaging Directorate”: Euro-BioImaging ERIC’s executive body provided for in Article 30. 

“Euro-BioImaging SAB”: Euro-BioImaging Scientific Advisory Board, Advisory Body provided for in Article 31. 

“Euro-BioImaging Panel of Nodes”: Advisory Body provided for in Article 32. 

“EBIB Advisory Panel”: Euro-BioImaging Industry Board Advisory Panel, Advisory Body provided for in Article 33. 

“Advisory Bodies”: Euro-BioImaging SAB, Euro-BioImaging Panel of Nodes, EBIB Advisory Panel and any other advisory governance body, with no decision-making power, subsequently created by the Euro-BioImaging Board. 

“Euro-BioImaging Hub Office”: Office of staff supporting the Euro-BioImaging Directorate, provided for in Article 14. 

“Simple Majority”: Vote carrying more than half of the votes cast. 

“Two-thirds Majority”: Vote carrying a majority of two thirds of the Euro-BioImaging ERIC Members present or represented and voting. 

“Three-fourths Majority”: Vote carrying a majority of three fourths of the Euro-BioImaging ERIC Members present or represented and voting. 

“EMBL”: European Molecular Biology Laboratory, intergovernmental organisation with the privileges and immunities recognized under its constituting documents and international law; host of the Bio-Hub. 

“Euro-BioImaging Financial Plan”: A five-year estimate of the value and timing of financial resources required to realize the Euro-BioImaging Strategic Plan. 

“Euro-BioImaging Strategic Plan”: A five-year strategic plan adopted by the Euro-BioImaging Board to fulfill the purpose and goals of Euro-BioImaging ERIC, including scientific, technological and administrative matters. 

“Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board”: Rules governing the organisation and operation of the Euro-BioImaging Board, adopted by it in accordance with Article 29(8)(i). 

“Contribution(s)”: Monetary and in-kind contributions to Euro-BioImaging ERIC as decided by the Euro-BioImaging Board in accordance with the provisions of Chapter 5. 

“In-kind Contribution(s)”: Contributions that are not monetary, in accordance with Article 26. 

“ELSI”: Ethical, Legal and Social Implications. 

Article 13

Organisational Structure

1. The specific tasks of each section of the Euro-BioImaging Hub shall be defined in an internal policy, upon proposal by the Euro-BioImaging Directorate. This internal policy shall be adopted at the first meeting of the Euro-BioImaging Board. 

2. The internal policy referred to in the paragraph above shall be developed in accordance with the following principles: 

Each section of the Euro-BioImaging Hub shall carry out specific tasks for which it has the leading expertise and can provide the best service. 

General data services shall be hosted by EMBL. 

In general, the Statutory Seat shall be responsible for the overall coordination and administration of Euro-BioImaging ERIC, notwithstanding that the Bio-Hub and the Med-Hub shall support the Statutory Seat in the overall tasks which require community-specific implementation. 

In general, the Bio-Hub and the Med-Hub shall be responsible for coordination and support of community specific activities of the infrastructure. 

3. Tasks and activities carried out by each section of the Euro-BioImaging Hub, including employment, shall be governed by the laws and regulations of the country or of the international organisation in which those activities are carried out. 

4. The Statutory Seat, Bio-Hub and Med-Hub shall not be required to advance funds and therefore the performance of the tasks allocated to them is subject to the provision of sufficient funds from the Euro-BioImaging ERIC budget and an appropriate Euro-BioIMaging Financial Plan. 

Article 14

Euro-BioImaging Hub Office

1. The Euro-BioImaging Hub Office shall assist the Euro-BioImaging Directorate in the implementation of their tasks and in the overall coordination and administration of Euro-BioImaging ERIC. 

2. The Euro-BioImaging Hub Office staff working in Finland is employed by the appropriate legal entity at the Statutory Seat or by the Euro-BioImaging ERIC. They shall be appointed by, dismissed by and report to the Director General. 

3. The Euro-BioImaging Hub Office staff working at EMBL shall be employed by the Bio-Hub host. They shall be appointed by, dismissed by and report to the Section Director of the Bio-Hub. 

4. The Euro-BioImaging Hub Office staff working in Italy shall be employed by the appropriate legal entity at the Med-Hub host or by Euro-BioImaging ERIC. They shall be appointed by, dismissed by and report to the Section Director of the Med-Hub. 

Article 15

Working language

The working language of Euro-BioImaging ERIC shall be English. 

CHAPTER 3

MEMBERSHIP AND OBSERVERSHIP

Article 16

Membership and admission of new Euro-BioImaging ERIC Members

1. Membership of the Euro-BioImaging ERIC shall be open to: 

EU member states; 

associated countries; 

third countries other than associated countries; and 

intergovernmental organisations. 

2. Entities listed in paragraph 1 wishing to become a Euro-BioImaging ERIC Member need to put forward an application to the Euro-BioImaging Board, which must satisfy the following conditions for admission: 

the application shall describe how the applicant will contribute to the Euro-BioImaging ERIC’s tasks and activities described in Chapter 1 and how it will fulfil its obligations referred to in Chapter 4. In particular, an applicant must have shown, to the satisfaction of the Euro-BioImaging Board, that it has the means and sustained commitment to do the following: 

(i) make Contributions to the Euro-BioImaging ERIC; and 

(ii) abide by and participate in the governance arrangements of the Euro-BioImaging ERIC in accordance with these statutes. 

the application shall also contain a declaration of adherence to the Statutes, the Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board, internal policies and the decisions of the Euro-BioImaging ERIC’s governance bodies. 

3. The written application shall be submitted to the Chair of the Euro-BioImaging Board and shall be subject to approval by the Euro-BioImaging Board. The Chair of the Euro-BioImaging Board shall inform the applicant about admittance or refusal. 

4. Euro-BioImaging ERIC shall at all times have at least one EU Member State as a Euro-BioImaging ERIC Member and at least two other Euro-BioImaging ERIC Members which are either EU Member States or associated countries.The list of Euro-BioImaging ERIC Members is set out in Annex I. 

5. If at any time membership of Euro-BioImaging ERIC is not compliant with paragraph 4 above Euro-BioImaging ERIC shall be wound up. 

6. If at any time EU Member States and associated countries cease to jointly hold the majority of votes in the Euro-BioImaging Board, Euro-BioImaging ERIC shall be wound up. In order to avoid the winding-up of Euro-BioImaging ERIC, the Euro-BioImaging ERIC Members may agree to a prioritisation of the votes of the EU Member States or associated countries, so that they continue to jointly hold the majority of votes in the Euro-BioImaging Board. 

Article 17

Observership and admission of new Euro-BioImaging ERIC Observers

1. Entities listed in Article 16(1), who are not (yet) in a position to join as Euro-BioImaging ERIC Members, may apply for observership. The application for admission as a Euro-BioImaging ERIC Observer shall contain a declaration of adherence to the Statutes, the Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board, internal policies and the decisions of the Euro-BioImaging ERIC’s governance bodies.The application shall be submitted to the Chair of the Euro-BioImaging Board in writing and shall be approved by the Euro-BioImaging Board. The Chair of the Euro-BioImaging Board shall inform the applicant about admittance - including the set of conditions related thereto - or refusal. 

2. Euro-BioImaging Observers are not Euro-BioImaging ERIC Members and shall have only those rights and obligations as set out for Euro-BioImaging ERIC Observers in the Statutes and/or the Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board or internal policies. Euro-BioImaging ERIC Observers shall have the right to participate, without voting rights, in the Euro-BioImaging Board meetings according to conditions decided by the Euro-BioImaging Board. The rights and obligations of the Euro-BioImaging ERIC Observers may be amended by the Euro-BioImaging Board. 

3. The list of Euro-BioImaging ERIC Observers is set out in Annex I. 

4. The level of annual Contribution that Euro-BioImaging ERIC Observers shall be required to make is provided for in Article 24(4). 

Article 18

Duration of Membership or Observership and withdrawal

1. Euro-BioImaging ERIC Members may not withdraw within the first five years of their membership. After the five-year period, any Euro-BioImaging ERIC Member may withdraw by giving a one-year notice of withdrawal in writing to the Chair of the Euro-BioImaging Board. The withdrawal shall only become effective on 31st December following the end of the one-year notice period. 

2. Euro-BioImaging ERIC Observers shall be admitted for a three-year period, renewable by the Euro-BioImaging Board for three-year periods following a request by the relevant Euro-BioImaging ERIC Observer. 

3. A Euro-BioImaging ERIC Observer may end its observership by giving a one-year notice of withdrawal in writing to the Chair of the Euro-BioImaging Board. The withdrawal shall only become effective on 31st December following the end of the one-year notice period. 

4. Any withdrawing Euro-BioImaging ERIC Member or ending observership Euro-BioImaging ERIC Observer shall not be entitled to reclaim the Contributions they provided to Euro-BioImaging ERIC and shall remain liable to make all Contributions that were due while it was a Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer, including any unpaid Contributions of the first five years of membership. The withdrawal or ending shall not take effect until the withdrawing Euro-BioImaging ERIC Member or ending observership Euro-BioImaging ERIC Observer has fulfilled its obligations. 

5. The Euro-BioImaging Board shall record formally in writing the withdrawal and its consequences for Euro-BioImaging ERIC. 

6. The withdrawal of a Euro-BioImaging ERIC Member automatically entails the withdrawal of its Euro-BioImaging Nodes from the Euro-BioImaging ERIC. 

Article 19

Suspension of rights of Euro-BioImaging ERIC Members

If a Euro-BioImaging ERIC Member owes Contributions equalling or exceeding the amount of the Contributions due from that Euro-BioImaging ERIC Member for the preceding year, its voting rights in the Euro-BioImaging Board shall be automatically suspended.  

Article 20

Termination of membership or observership

1. Without prejudice to the Euro-BioImaging Board’s power to suspend the rights of a Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer, the Euro-BioImaging Board may terminate a membership or observership if the following conditions are met: 

the Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer is in material breach of its obligations under the Statutes, or has caused, or threatens to cause a serious disruption to the operations of Euro-BioImaging ERIC. A Euro-BioImaging ERIC Member in arrears of its Contribution payment for the two preceding financial years shall be deemed to cause a serious disruption in the sense of the Statutes; 

the Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer was provided with ample opportunity to present its defence to the Euro-BioImaging Board and was heard by the Euro-BioImaging Board; and 

the Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer has failed to rectify any such breach within three months as stipulated by the Euro-BioImaging Board through written notice. 

2. A Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer whose membership or observership is terminated shall not be entitled to claim any compensation or goodwill value, nor reimbursement of any Contribution made in respect of the financial year during which the termination takes effect, nor with respect to any of the preceding years. They shall neither be exempt from the payment of any Contribution due to the Euro-BioImaging ERIC budget - including the Contributions for the full financial year in which the termination takes effect - neither in whole nor in part. Any unpaid Contributions, including any unpaid Contributions for the first five years of membership, shall be paid promptly upon confirmation of the termination of the membership or observership. 

3. Any outstanding obligations of the Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer shall be fulfilled promptly upon confirmation of the termination of the membership or observership. 

4. The termination of a Euro-BioImaging Membership automatically entails the withdrawal of that Member Euro-BioImaging Nodes from Euro-BioImaging ERIC. 

CHAPTER 4

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF EURO-BIOIMAGING ERIC MEMBERS AND OBSERVERS

Article 21

Rights and obligations of Euro-BioImaging ERIC Members

1. Without prejudice to other rights set out in the Statutes, the Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board, internal policies, resolutions of the Euro-BioImaging Board or applicable laws, each Euro-BioImaging ERIC Member has a right to: 

participate through its delegates in the Euro-BioImaging Board meetings, with the right to vote on the items listed in Article 29(8). 

elect and be elected for the governance bodies of the Euro-BioImaging ERIC through its delegates; 

appoint representing public entities under the terms provided for in the ERIC Regulation; 

propose Euro-BioImaging Nodes through its delegates, upon the successful completion of the procedure approved by the Euro-BioImaging Board; 

ensure a right for its research community to use the services provided by the Euro-BioImaging Hub and Euro-BioImaging Nodes, on the terms established, inter alia, in the Euro-BioImaging ERIC access policy. 

Purchase goods and services to be provided in kind for the official and exclusive use of Euro-BioImaging ERIC which are solely for the non-economic activities of the Euro-BioImaging ERIC (and accounted as such in the Euro-BioImaging ERIC accounts). 

2. Without prejudice to other obligations set out in the Statutes, the Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board, internal policies, resolutions of the Euro-BioImaging Board or applicable laws, each Euro-BioImaging ERIC Member shall have the obligation to: 

make its Contribution according to Article 24; 

bear the financial liability for the debts of Euro-BioImaging ERIC within the limits of its respective Contribution, as set out in Article 5; 

appoint delegates as set out in Article 29(4), and empower them with the full authority to vote on all issues raised during the Euro-BioImaging Board's deliberations included in the agenda and in those submitted for approval through written procedure; 

abide by the decisions of the Euro-BioImaging ERIC governance bodies; 

cooperate to ensure that the services in its respective Euro-BioImaging Nodes abide by Euro-BioImaging standards; and 

make its best endeavours to support its Euro-BioImaging Nodes in accordance with national policies and the decisions of the Euro-BioImaging Board, inter alia, by making investments in infrastructure where appropriate. 

Article 22

Rights and obligations of Euro-BioImaging ERIC Observers

1. Rights of Euro-BioImaging ERIC Observers shall include: 

the right to attend the Euro-BioImaging Board without a vote; 

the right for its research community to participate in the activities identified by the Euro-BioImaging Board; 

the right to appoint representing public entities in accordance with the ERIC Regulation; 

the right to withdraw from Euro-BioImaging ERIC, on the terms set out in Article 18. 

2. Each Euro-BioImaging ERIC Observer shall: 

provide Contributions in accordance with Article 24(4); 

bear the financial liability for the debts of Euro-BioImaging ERIC within the limits of its respective Contribution, as set out in Article 5; 

appoint delegates as set out in Article 29(4); and 

abide by the decisions of the Euro-BioImaging ERIC bodies. 

CHAPTER 5

FINANCE AND CONTRIBUTION MODEL

Article 23

Resources

The resources of Euro-BioImaging ERIC shall consist of the following: 

Contributions made in accordance with Article 24(1) and 24(2); 

grants; and 

other resources within limits and under terms approved by the Euro-BioImaging Board (such as but not limited to goods and services in the sense of Article 21(1)(f). 

Article 24

Contributions

1. Euro-BioImaging ERIC Member Countries shall be jointly responsible for ensuring that the Euro-BioImaging ERIC activities are sufficiently funded and for maintaining a positive cash balance in their annual Contributions. 

2. Euro-BioImaging ERIC Member Countries shall make annual Contributions to the Euro-BioImaging ERIC budget in accordance with the Euro-BioImaging Financial Plan, as provided for in Article 25. 

3. EMBL as launching Euro-BioImaging ERIC Member and intergovernmental organisation shall contribute in kind as specified in Annex II. Contributions by other intergovernmental organisations shall be decided by the Euro-BioImaging Board on a case-by-case basis. 

4. Euro-BioImaging ERIC Observers shall pay 30% of the Contribution which they would have to pay if they were a Euro-BioImaging ERIC Member. 

5. In addition to the Contribution provided for under Article 25(2), Euro-BioImaging ERIC Members hosting the Statutory Seat, the Bio-and Med-Hub shall provide space for the coordination activities of the Euro-BioImaging Hub described in Article 13(2) in accordance with the scale foreseen for basic operation. Support and infrastructure costs incurred by the Euro-BioImaging Hub hosts shall be recovered from the Euro-BioImaging ERIC budget. 

Article 25

Financial planning and calculation of Contributions

1. Every five years the Euro-BioImaging Directorate shall submit a draft Financial Plan to the Euro-BioImaging Board for consideration and approval. The Financial Plan sets out the basis for each Euro-BioImaging Member Country’s Contributions in this five year period and the maximum agreed budget for Euro-BioImaging ERIC for the same period. The Financial Plan shall be based on the Euro-BioImaging Strategic Plan. 

2. Contributions shall be calculated once at the beginning of every Euro-BioImaging Financial Plan. Each Euro-BioImaging ERIC Member Country`s annual Contribution shall be composed of two parts: 

a fixed amount, representing 40 % of the total annual Euro-BioImaging ERIC Member Country Contributions; 

a variable amount, representing 60 % of the total annual Euro-BioImaging ERIC Member Country Contributions, based on the average Euro-BioImaging ERIC Member Country nominal gross domestic product during the three preceding calendar years for which statistical information from Eurostat (or from the International Monetary Fund as regards countries not included in Eurostat statistics) is available. 

3. Without prejudice to Article 26, Contributions shall be calculated and paid in Euro. 

4. In case of accession, withdrawal or termination of Euro-BioImaging ERIC Members during a n ongoing Euro-BioImaging Financial Plan, the Contributions of the remaining Euro-BioImaging ERIC Members shall remain unchanged. 

Article 26

Nature of Contributions

1. Annual Contributions to the Euro-BioImaging ERIC budget shall be by default monetary Contributions. 

2. The Euro-BioImaging Board may approve In-Kind Contributions proposed by a Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer, subject to the procedure and criteria set in the In-Kind Contribution policy approved by the Euro-BioImaging Board provided that the Euro-BioImaging ERIC shall have sufficient financial resources to face its financial engagements according to the five-year Euro-BioImaging Financial Plan and the Euro-BioImaging Strategic Plan. 

3. In-Kind Contributions must be quantifiable and auditable, providing the Euro-BioImaging ERIC with the equivalent value as a monetary Contribution. Their declared value shall be evaluated by a committee of experts, which shall take into account its current resource structure and the possible coordination costs created. 

4. The internal policy on In-Kind Contributions shall establish the maximum percentage of In-Kind Contributions allowed. 

5. Where In-Kind Contributions consist of assets, a separate agreement between the respective Euro-BioImaging ERIC Member or Observer and Euro-BioImaging ERIC shall be concluded in order to clarify ownership rights and other relevant matters. 

6. Where In-Kind Contributions consist of secondment of local staff to Euro-BioImaging ERIC, the Euro-BioImaging Board shall approve selection criteria for the relevant position. The Euro-BioImaging Board shall only approve such In- Kind Contribution if the specific criteria are satisfied. 

Article 27

Budgetary principles, accounts and audit

1. The financial year of Euro-BioImaging ERIC shall begin on 1st January and end on 31st December of each year. 

2. The Euro-BioImaging Directorate shall present for approval by the Euro-BioImaging Board a budget for the following year no later than 1st October. 

3. The accounts of Euro-BioImaging ERIC shall be accompanied by a report on budgetary and financial management of the financial year. 

4. Euro-BioImaging ERIC shall be subject to the requirements of the law of the country where it has its Statutory Seat as regards preparation, filing, auditing and publication of accounts. 

Article 28

Tax and excise duty exemptions

1. VAT exemptions based on Articles 143(1)(g) and 151(1)(b) of Council Directive 2006/112/EC and in accordance with Articles 50 and 51 of Council Implementing Regulation (EU) No 282/2011, shall be applied to purchases of goods and services by the Euro-BioImaging ERIC and by a Euro-BioImaging ERIC Member in the meaning of Chapters 3 and 4 of the Statutes which are for the official and exclusive use by the Euro-BioImaging ERIC, provided that such purchase is made solely for the non-economic activities of the Euro-BioImaging ERIC in line with its activities. VAT exemptions shall be limited to purchases exceeding the value of EUR 300. 

2. Excise duty exemptions based on Article 12 of Council Directive 2008/118/EC, shall be limited to purchases by Euro-BioImaging ERIC which are for the official and exclusive use by Euro-BioImaging ERIC, provided that such purchase is made solely for the non-economic activities of Euro-BioImaging ERIC in line with its activities and that the purchase exceeds the value of EUR 300. 

3. Purchases by staff members shall not be covered by the exemptions. 

CHAPTER 6

GOVERNANCE

Article 29

Euro-BioImaging Board

1. The Euro-BioImaging Board shall be the governing body of Euro-BioImaging ERIC. 

2. The Euro-BioImaging Board shall be composed of representatives of Euro-BioImaging ERIC Members and Observers. 

3. Each Euro-BioImaging ERIC Member shall have one indivisible vote. Euro-BioImaging ERIC Observers may attend Euro-BioImaging Board meetings without the right to vote. 

4. Each Euro-BioImaging ERIC Member and Observer shall appoint up to three delegates, who may be accompanied by advisers. Members of the Advisory Bodies shall not be nominated as delegates. 

5. Any Euro-BioImaging ERIC Member or Observer may be represented in the Euro-BioImaging ERIC by a public entity, including regions or private entities with a public service mission, of its own choosing and appointed according to its own rules and procedures. Such Euro-BioImaging ERIC Members or Observers shall inform the Chair of the Euro-BioImaging Board of any changes to the representing entity, termination of its mandate, or of any changes to the specific rights and obligations delegated to the representing entity. 

6. The Euro-BioImaging Board shall meet at least twice a year. The meetings of the Euro-BioImaging Board shall be convened by the Chair. An extraordinary meeting of the Euro-BioImaging Board may be requested by at least 50% of the Euro-BioImaging ERIC Members. 

7. A quorum of two-thirds of Euro-BioImaging ERIC Members shall be required for having a valid Euro-BioImaging Board meeting. If the quorum is not met, a second meeting shall be convened as soon as possible following a new invitation, with the same agenda. In the second meeting, the quorum shall be considered met if 50% of Euro-BioImaging ERIC Members are present. 

8. The Euro-BioImaging Board shall be responsible for the overall direction and supervision of Euro-BioImaging ERIC. In particular, the Euro-BioImaging Board shall: 

approve the entry of an interested entity as a new Euro-BioImaging ERIC Member, by a Two-thirds Majority; 

approve applications to become an Euro-BioImaging ERIC Observer and the renewal of observership status, by a Two-thirds Majority; 

decide on the termination of the membership or observership of a Euro-BioImaging ERIC Member or Observer, under the conditions established in Article 20, by a Three-fourths Majority; 

adopt the Euro-BioImaging Strategic Plan, by a Three-fourths Majority; 

approve the Euro-BioImaging Financial Plan, by a Three-fourths Majority; 

approve the Euro-BioImaging budget annually, by a Three-fourths Majority; 

approve the annual audited accounts as well as the accompanying report on the budgetary and financial management for the preceding financial year, by a Two-thirds Majority; 

adopt proposals for amendments of the Statutes, by a Three-fourths Majority; 

establish or amend the Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board, by a Two-thirds Majority; 

establish or amend the Euro-BioImaging internal policies, including those referred to in Chapter 1 and 7, by a Two-thirds Majority; 

approve terms of reference of Advisory Bodies, by a Two-thirds Majority; 

approve criteria and procedure for proposal, evaluation and approval of Euro-BioImaging Nodes, by a Two-thirds Majority; 

decide to enter into, terminate, renew or not to renew a service level agreement with a Euro-BioImaging Node, by a Two-thirds Majority; 

appoint and dismiss the Director General and the Section Directors, by a Two-thirds Majority; 

appoint the Chair and Vice-chair(s) of the Euro-BioImaging Board, by a Two-thirds Majority; 

appoint members of Advisory Bodies, by a Simple Majority; 

establish and eliminate additional Advisory Bodies besides those regulated in these statutes, committees and working groups as it deems necessary for the proper functioning and achievement of Euro-BioImaging ERIC goals, by a Two-thirds Majority; 

approve reports, by a Simple Majority; 

approve the winding up of the Euro-BioImaging ERIC, by a Three-fourths Majority; and 

decide upon any other matters that are necessary to fulfil the task of Euro-BioImaging ERIC, by a Two-thirds Majority. 

Article 30

Euro-BioImaging Directorate

1. The Euro-BioImaging Directorate shall be the executive body of Euro-BioImaging ERIC. It shall be composed of the Director General, who shall be the legal representative of Euro-BioImaging ERIC, a Section Director of the Bio-Hub and a Section Director of the Med-Hub. Together with the two Section Directors, the Director General will represent Euro-BioImaging ERIC and promote the research infrastructure at the national and international level. 

2. The Euro-BioImaging Board shall appoint and dismiss the Director General and the Section Directors for a fixed period. 

3. The Section Directors shall work closely as a management team with the Director General to prepare and implement Euro-BioImaging ERIC tasks indicated in Article 1, in particular those that require community-specific implementation. The Director General shall take decisions affecting the overall infrastructure in a non-community specific manner after consultation with and input from the Section Directors. Decisions that affect only one community shall be taken by the Director General jointly with the respective Section Director. 

4. The Euro-BioImaging Directorate shall carry out the day-to-day management of Euro-BioImaging ERIC and shall be responsible for the implementation of the decisions by the Euro-BioImaging Board, including but not limited to: 

preparing the Euro-BioImaging Strategic Plan, for which it will seek the advice of the Euro-BioImaging Panel of Nodes and the Euro-BioImaging SAB, execute and supervise it; 

preparing and executing the Euro-BioImaging Financial Plan; 

proposing each year no later than 1 October a budget showing detailed estimates of the projected income and expenditure of Euro-BioImaging ERIC for the following financial year; 

preparing the annual financial accounts of Euro-BioImaging ERIC; 

preparing and negotiating service level agreements with Euro-BioImaging Nodes; 

attending the meetings of the Euro-BioImaging Board in a non-voting capacity; 

preparing the agenda for the Euro-BioImaging Board meetings and prepare the deliberations of the Euro-BioImaging Board; 

informing the Euro-BioImaging Board about all relevant matters related to Euro-BioImaging that would either require a decision or acknowledgement; 

managing, appointing and dismissing the Euro-BioImaging Hub Office staff as provided for in Article 14; and 

preparing the annual activity report for the European Commission as provided for in Article 36. 

Article 31

Euro-BioImaging Scientific Advisory Board (Euro-BioImaging SAB)

1. The Euro-BioImaging SAB will oversee the scientific, ethical, technical and management quality of the Euro-BioImaging ERIC activities at the Euro-BioImaging Hub and Euro-BioImaging Nodes and provide advice related thereto to the Euro-BioImaging Board and Euro-BioImaging Directorate. 

2. The Euro-BioImaging SAB shall be composed of highly qualified, internationally recognized scientists and ethical experts selected on the basis of their competence in all aspects of the activities of the Euro-BioImaging ERIC. The Euro-BioImaging SAB members shall be appointed in their own right and not as representatives of the Euro-BioImaging ERIC Members. 

3. The Euro-BioImaging Directorate, after consultation with Euro-BioImaging ERIC Members, shall propose a list of candidates from which Euro-BioImaging SAB members shall be appointed by the Euro-BioImaging Board. 

4. The Euro-BioImaging Board shall approve terms of reference for the Euro-BioImaging SAB. The Euro-BioImaging SAB shall establish its own rules of procedure. 

Article 32

Euro-BioImaging Panel of Nodes

1. The Euro-BioImaging Panel of Nodes shall give advice to the Euro-BioImaging Directorate in relation to Euro-BioImaging activities. 

2. The Euro-BioImaging Panel of Nodes shall be composed of representatives of Euro-BioImaging Nodes. 

3. The Euro-BioImaging Board shall approve terms of reference for the Euro-BioImaging Panel of Nodes. The Euro-BioImaging Panel of Nodes shall establish its own rules of procedure. 

Article 33

Euro-BioImaging Industry Board Advisory Panel (EBIB Advisory Panel)

1. The EBIB Advisory Panel shall provide advice to the Euro-BioImaging Directorate on any industry relevant needs or initiatives that Euro-BioImaging should address. 

2. The EBIB Advisory Panel shall be composed of highly qualified experts from relevant companies. 

3. The Euro-BioImaging Board shall approve terms of reference for the EBIB Advisory Panel. The EBIB Advisory Panel shall establish its own rules of procedure. 

CHAPTER 7

MISCELLANEOUS

Article 34

ELSI policy 

The Euro-BioImaging Board shall adopt an ELSI policy which shall govern the activities of the Euro-BioImaging ERIC. Its application shall be evaluated by the Euro-BioImaging SAB. 

Article 35

Data Policy

1. Generally Open Source and Open Access principles shall be favoured. 

2. Euro-BioImaging ERIC shall provide guidance (including via website) to users to ensure that research undertaken using material made accessible through Euro-BioImaging ERIC shall be undertaken within a framework that recognizes the rights of data owners and privacy of individuals. 

3. Euro-BioImaging ERIC shall ensure that users agree to the terms and conditions governing access and that suitable security arrangements are in place regarding internal storage and handling. 

4. Euro-BioImaging ERIC shall define arrangements for investigating allegations of security breaches and confidentiality disclosures regarding research data. 

Article 36

Reporting to the European Commission

1. Euro-BioImaging ERIC shall produce an annual activity report, containing in particular the scientific, operational and financial aspects of its activities. The report shall be approved by the Euro-BioImaging Board and transmitted to the European Commission and relevant public authorities within six months from the end of the corresponding financial year. This report shall be made publicly available on the Euro-BioImaging ERIC website. 

2. Euro-BioImaging ERIC shall inform the European Commission of any circumstances which threaten to seriously jeopardise the achievement of Euro-BioImaging ERIC tasks or hinder Euro-BioImaging ERIC from fulfilling requirements laid down in Regulation (EC) No 723/2009. 

Article 37

Applicable law

The internal functioning of Euro-BioImaging ERIC shall be governed: 

by Union law, in particular Regulation (EC) No 723/2009 and the decisions referred to in Articles 6(1)(a) and 12(1) of the Regulation; 

by the law of the State where Euro-BioImaging ERIC has its Statutory Seat in the case of matters not, or only party, regulated by acts referred to in point a); and 

by these statutes and their implementing rules. 

Article 38

Disputes

1. The Euro-BioImaging ERIC and the Euro-BioImaging ERIC Members shall endeavour to settle disputes amicably. 

2. The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction over litigation among Euro-BioImaging ERIC Members and/or Euro-BioImaging Observers in relation to Euro-BioImaging ERIC, between Euro-BioImaging ERIC Members and/or Euro-BioImaging ERIC Observers and Euro-BioImaging ERIC and over any litigation to which the Union is a party. 

3. Union legislation on jurisdiction shall apply to disputes between Euro-BioImaging ERIC and third parties. In cases not covered by Union legislation, the law of the State where Euro-BioImaging ERIC has its Statutory Seat shall determine the competent jurisdiction for the resolution of such disputes. 

4. As an exception, for the EMBL, such disputes must — if they cannot be settled amicably — be referred to arbitration. The Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration Involving International Organisations and States in force at the date of entry into force of the Commission Implementing Decision setting up the Euro-BioImaging ERIC will apply. The appointing authority will be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration following a written request submitted by either party. 

Article 39

Privileges and immunities

Nothing in the Statutes may be interpreted as a waiver of any privileges or immunities accorded to the EMBL by its constituent documents or international law. 

Article 40

Consolidated Statutes and availability

The Statutes shall be kept up to date and publicly available on Euro-BioImaging ERIC website and at the Statutory Seat. 

Article 41

Setting-up provisions

1. A first meeting of the Euro-BioImaging Board shall be called by the State where Euro-BioImaging ERIC has its Statutory Seat as soon as possible after the Commission decision setting up Euro-BioImaging ERIC takes effect. The Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board shall be adopted in this meeting in accordance with the voting rules laid down in Article 29(8) (i). 

2. Before the first meeting is held and no later than forty-five calendar days after the Commission decision setting up Euro-BioImaging ERIC takes effect, the relevant State shall notify the founding Euro-BioImaging ERIC Members and Observers of any specific urgent legal action that needs to be taken on behalf of the Euro-BioImaging ERIC. Unless a founding Euro-BioImaging ERIC Member objects within five working days after being notified, the legal action shall be carried out by a person duly authorised by the relevant State. 

Annex 1. 

List of euro-bioimaging members, observers and their representing entities 

In this Annex the Members and Observers, and the entities representing them are listed. Annex I shall be updated by the Director General on a regular basis. 

List of Euro-BioImaging Members and their representing entities 

Euro-BioImaging Members 

Representing entities 

Republic of Austria  

Federal Ministry of Education, 

Science and Research 

Republic of Bulgaria 

Institute of Molecular Biology "Academic Rumen Tsanev" - Bulgarian Academy of Sciences 

Czech Republic 

Ministry of Education, Youth and Sports 

Kingdom of Denmark 

Danish Agency for Science and Higher Education 

European Molecular Biology Laboratory 

European Molecular Biology Laboratory 

Republic of Finland 

Ministry of Education and Culture 

French Republic  

Centre National de la recherché scientifique 

Hungary 

National Research, Development and Innovation Office 

Italian Republic 

National Council Research 

The State of Israel 

Ministry of Science and Technology 

Kingdom of the Netherlands  

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

Kingdom of Norway 

Research Council of Norway 

Republic of Portugal  

Instituto de Biologia Molecular e Celular and Coimbra Institute for Biomedical Imaging and Translational Research 

Kingdom of Sweden 

The Swedish Research Council 

The United Kingdom of Great Britain and Northern lreland 

The Department of Business, Energy and lndustrial Strategy and The Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) 

List of Euro-BioImaging Observers and their representing entities 

Euro-BioImaging Observers 

Representing entities 

The Kingdom of Belgium 

Service Public de programmation Politique scientifique (BELSPO) - Department Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) - Service public de Wallonie 

 

 

Annex 2. 

Euro-bioimaging member countries and euro-bioimaging observers’ contributions for basic operation 

In keeping with Article 24.2, the Euro-BioImaging Member Country Contributions for the basic operation of Euro-BioImaging ERIC (up to 450 physical user access per year to 12 to 15 Nodes: average € 1.541.360,00/ year) during the first five years are indicated in the table below. 

Unless otherwise decided by the Euro-BioImaging Board, the Euro-BioImaging ERIC will start operations when 60% of the budget for basic operation for Year 3 has been secured, with a prioritization of activities according to the available resources as detailed in the Euro-BioImaging Financial Plan. 

  

Year 1 

Year 2 

Year 3 

Year 4 

Year 5 

Austria 

61 473,48 € 

64 888,67 € 

68 303,86 € 

71 719,05 € 

75 134,25 € 

Bulgaria 

38 219,43 €  

40 342,73 €  

42 466,04 € 

44 589,34 €  

46 712,64 €  

Czech Republic 

48 333,39 €  

51 018,58 €  

53 703,77 € 

56 388,96 €  

59 074,14 €  

Denmark 

58 577,21 € 

60 503,91 € 

62 430,61 € 

64 357,31 € 

66 284,01 € 

Finland 

51 632,99 €  

54 501,49 €  

57 369,99 € 

60 238,49 €  

63 106,99 €  

France  

211 592,07 € 

223 347,19 € 

235 102,30 € 

246 857,42 € 

258 612,53 € 

Hungary 

43 254,42 €  

45 657,44 €  

48 060,46 € 

50 463,49 €  

52 866,51 €  

Israel 

51 967,35 €  

54 854,43 €  

57 741,50 € 

60 628,58 €  

63 515,65 €  

Italy 

171 862,95 €  

181 410,89 €  

190 958,84 € 

200 506,78 €  

210 054,72 €  

Netherlands 

89 517,10 €  

94 490,27 €  

99 463,44 € 

104 436,62 €  

109 409,79 €  

Norway 

67 125,32 €  

70 854,51 €  

74 583,69 € 

78 312,88 €  

82 042,06 €  

Portugal 

49 226,71 €  

51 961,53 €  

54 696,35 € 

57 431,16 €  

60 165,98 €  

United Kingdom 

203 928,09 € 

215 257,43 € 

226 586,77 € 

237 916,10 € 

249 245,44 

Sweden 

70 435, 07 € 

74 348,13 € 

78 261,19 € 

82 174, 25 € 

86 087, 31€ 

Sum 

1 234 978,24 € 

1 303 588,14 € 

1 372 198,04 € 

1 440 807,97 € 

1 509 417,85 € 

 

 

 

 

 

 

Basic operation budget  

1 387 224,00 € 

1 464 292,00 € 

1 541 360,00 € 

1 618 428,00 € 

1 695 496,00 € 

How EMBL contributes in kind will be specified for each Euro-BioImaging Financial Plan, and requires approval by EMBL Council. For the period of effectiveness of the first Euro-BioImaging Financial Plan EMBL will contribute 0,5 FTE. 

In keeping with Article 24.4, the Euro-BioImaging Observers Contributions during the first three years will be the following: 

  

Year 1  

Year 2  

Year 3  

Year 4 

Year 5 

Belgium  

20 222,31 € 

21 345,77 €- 

22 469,23 €