Viimeksi julkaistu 6.6.2022 16.45

Hallituksen esitys HE 91/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Maailman postiliiton yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. Maailman postiliiton muutossopimukset annetaan uusina yleissopimuksina. Niillä korvataan kokonaisuudessaan aiemmat voimassa olevat sopimukset. Euroopan unionin oikeuden näkökulmasta kyseessä on sekasopimus, johon sisältyy sekä Euroopan unionin että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. 

Sopimukseen tehdyt muutokset koskevat pääasiassa jäsenmaiden nimettyjen operaattoreiden toimintaa. Osa voimassaolevista määräyksistä sisällytettiin muuttumattomina sopimukseen ja vain osaan artikloista tehtiin muutoksia. Monet muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ilman erityisiä käytännön vaikutuksia. Suomi ehdotti sopimukseen kolmea uutta varaumaa, jotka hyväksyttiin Abidjanin kongressissa vuonna 2021. Eduskunnalta pyydetään hyväksyntää 20 artiklaa koskevalle varaumalle, joka kuuluu lainsäädännön alaan. 

Yleissopimuksen on tarkoitus tulla pääosin kansainvälisesti voimaan 1.7.2022. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 

Yleissopimuksen on tarkoitus tulla pääosin kansainvälisesti voimaan 1.7.2022. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 

PERUSTELUT

Asian tausta ja valmistelu

1.1  Tausta

Suomi, Ahvenanmaan maakunta mukaan lukien, liittyi Maailman postiliittoon (jäljempänä liitto tai UPU) 12 päivänä helmikuuta 1918. Liitto on vuodesta 1948 lähtien toiminut yhtenä vanhimmista Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestöistä. Sen tavoitteena ja tehtävänä on edistää maailmanlaajuisten, laadukkaiden, tehokkaiden ja helppokäyttöisten postipalvelujen kestävää kehitystä. Maailman postiliitossa on 192 jäsenvaltiota. Maailman postiliiton korkein päättävä elin on kongressi, jonka muodostavat liiton jäsenmaiden edustajat ja joka kokoontuu neljän vuoden välein. Kongressissa hyväksytään uudet muutokset liiton sopimuksiin. Abidjanissa, Norsunluurannikolla, pidettiin 27. kongressi elokuussa 2021. 

Suomi liittyi vuonna 1967 Maailman postiliiton perussopimukseen. Perussopimusta on täydennetty kansainvälisen postiliikenteen yhteisiä sääntöjä koskevalla yleissopimuksella. Perussopimusta on muutettu kymmenellä lisäpöytäkirjalla (SopS 31/1972, 72/1978, 52/1986, 69/1991, 87/1995, 72/2000, 12/2007, 68/2011, 57-59/2019 ja 91/2019) ja Abidjanin kongressissa hyväksyttiin yhdestoista lisäpöytäkirja. 

Maailman postiliiton perussopimus ja yleissopimus toimitusohjesääntöineen ovat merkittävimmät Suomea sitovat kansainväliset postialan sopimukset. Perussopimus on liiton pääsopimus ja se sisältää postiliiton perustavat määräykset. Maailman postiliiton yleisohjesääntö sisältää määräykset postiliiton toiminnasta ja perussopimuksen soveltamisesta. 

Maailman postiliiton sopimusten lisäksi Suomea sitovat myös Euroopan unionin postitoimintaa koskevat direktiivit. Unionioikeuden näkökulmasta Maailman postiliiton yleissopimus on niin sanottu sekasopimus, johon sisältyy sekä unionin että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Kansallisesti postitoiminnasta säädetään postilaissa (415/2011). 

1.2  Valmistelu

Sopimuksen valmistelu

Maailman postiliiton yleissopimusta muuttava kongressi kokoontuu liiton yleisohjesäännön 101 artiklan mukaan vähintään neljän vuoden välein. Kongressi käsittelee muutosehdotukset yleissopimukseen. Elokuussa 2021 neuvotellun Abidjanin yleissopimuksen 41 artiklan mukaan yleissopimus on voimassa pääosin 1.7.2022 lähtien toistaiseksi. Osan VII säännökset (”Maksut”) ovat kuitenkin voimassa 1.1.2022 lähtien. Edeltävä, vuonna 2016 Istanbulissa tehty Maailman postiliiton yleissopimus (SopS 57-59/2019, jäljempänä Istanbulin yleissopimus) on tullut sopimuksen 40 artiklan mukaan voimaan 1.1.2018. Sitä sovelletaan, kunnes uusi sopimus tulee voimaan. 

Maailman postiliiton yleissopimus sisältää kansainvälisen postiliikenteen keskeiset määräykset. Yleissopimus ja liiton toimitusohjesäännöt sisältävät kansainväliseen postiliikenteeseen sovellettavat yleissäännöt sekä kirjeposti- ja postipakettiliikenteen määräykset. Liiton sopimuksiin tehdyt päättöpöytäkirjat sisältävät sopimuksiin tehdyt varaumat. Aiempiin päättöpöytäkirjoihin kirjatut varaumat, jotka koskevat sopimustekstiä, siirtyvät automaattisesti uuteen sopimukseen, ellei jäsenvaltio erikseen ilmoita varauman kumoamisesta. Suomella on ennestään yhteensä viisi varaumaa, jotka koskevat sokeainlähetyksiä, jälkilähettämistä ja kauttakulkumaksuja. Lisäksi Abidjanin kongressissa Suomi ehdotti kolmea uutta varaumaa, jotka hyväksyttiin Abidjanin kongressissa ja kirjattiin Abidjanin kongressin päättöpöytäkirjoihin. Uudet varaumat koskevat nimetyn operaattorin oikeutta veloittaa ulkomailta saapuvista lähetyksistä kotimaan lainsäädännön mahdollistamat maksut (15 artiklaa koskeva varauma), nimetyn operaattorin oikeutta periä maksu myös niiden lähetysten tullille esittämisestä ja tullauksesta, joista ei ole peritty tulli- tai muita vastaavia maksuja (20 artiklaa koskeva varauma), sekä nimetyn operaattorin oikeutta periä maksu aiheettomista ja perusteettomista tiedusteluista (21 artiklaa koskeva varauma). Maailman postiliiton yleissopimukset annetaan aina uusina sopimuksina eli niillä korvataan kokonaisuudessaan aiemmat voimassa olevat yleissopimukset. 

Istanbulin yleissopimus on saatettu eduskunnan hyväksyttäväksi ja sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset on saatettu voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019 voimaan tulleella lailla (244/2019, HE 181/2018 vp). Lain voimaantulosta säädettiin valtioneuvoston asetuksella (894/2019).  

Istanbulin yleissopimusta (Istanbulin sopimuksen artiklat 17-18, jotka ovat Abidjanin sopimuksessa 17-18 artiklat) muutettiin yleissopimuksen lisäpöytäkirjalla Addis Abeban välikongressissa 2018 (SopS 91/2019). Addis Abeban välikongressissa tehdyt sopimukset eivät sisältäneet sellaisia määräyksiä, jotka kuuluisivat lainsäädännön alaan tai jotka muutoin olisivat vaatineet eduskunnan suostumuksen. Muutokset on saatettu voimaan asetuksella (1340/2019, valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjasta, perussopimuksen kymmenennestä lisäpöytäkirjasta ja yleisohjesäännön toisesta lisäpöytäkirjasta). Lisäksi Istanbulin yleissopimukseen tehtiin uusia muutoksia (Istanbulin sopimuksen 28, 29, 30, 31 ja 33 artiklat, jotka ovat Abidjanin sopimuksessa 28 artikla, 30-32 artiklat sekä 34 artikla) toisella lisäpöytäkirjalla Geneven välikongressissa 2019.  

Geneven välikongressissa tehdyt muutokset koskivat pääosin jäsenmaiden nimeämien postioperaattorien perimiä päätemaksuja. Geneven välikongressissa tehdyt yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan määräykset eivät sisältäneet sellaisia määräyksiä, jotka kuuluisivat lainsäädännön alaan tai jotka muutoin olisivat vaatineet eduskunnan suostumuksen. Koska yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan määräykset olivat myös yleiseltä merkitykseltään vähäisiä, ei niitä julkaistu sopimussarjassa. Muutokset on saatettu voimaan valtioneuvoston asetuksella (183/2021, valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen toisesta lisäpöytäkirjasta). Yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja on ollut nähtävänä ja saatavissa liikenne- ja viestintävirastossa (www.traficom.fi), joka myös antaa siitä tietoja suomeksi ja ruotsiksi. 

Maailman postiliiton 27. kongressi järjestettiin Abidjanissa Norsunluurannikolla 9.-27.8.2021. Kongressi oli alun perin tarkoitus järjestää jo vuonna 2020, mutta sitä siirrettiin covid19-pandemian vuoksi. Abidjanin kongressissa Istanbulin yleissopimus korvattiin uudella yleissopimuksella. Osa Istanbulin yleissopimukseen sisältyneistä määräyksistä sisällytettiin muuttumattomina Abidjanin kongressissa neuvoteltuun yleissopimukseen ja vain osaan artikloista tehtiin Abidjanin kongressissa muutoksia. Yleissopimuksen lisäksi Abidjanin kongressissa neuvoteltiin muutokset perussopimukseen, yhdenteentoista lisäpöytäkirjaan, yleisohjesääntöön, yleisohjesäännön kolmanteen lisäpöytäkirjaan, kongressin työjärjestykseen ja rahaliikennesopimuksen toimitusohjesääntöön. Näistä ainoastaan yleissopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. 

UPU:n perussopimuksen 11 artiklan 1 kohdan (25 artiklan 1 kohdan muutoksineen) mukaan jäsenmaiden edustajien tulee allekirjoittaa kongressin laatimat liiton sopimukset. Suomi ei allekirjoittanut sopimusta, koska Maailman postiliiton kongressissa hyväksyttävät sopimukset tulevat allekirjoitettaviksi välittömästi neuvottelujen päättymisen jälkeen kongressin lopuksi. Suomi ei ole allekirjoittanut Abidjanin kongressissa hyväksyttyjä sopimuksia, koska sopimusneuvottelujen päätyttyä allekirjoitusvaltuuksia ei ehdittäisi esitellä ennen allekirjoittamiselle varatun ajan umpeutumista. Tyypillisesti kaikki Maailman postiliiton 192 jäsenmaata eivät ole allekirjoittaneet sopimuksia kongressissa, mukaan lukien muista Pohjoismaista esimerkiksi Ruotsi. 

Perussopimuksen 27 artikla, Abidjanin kongressissa hyväksytyn perussopimuksen 12 artikla (artikla 26 muutoksineen), mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat liittyä yhteen tai useampaan liiton sopimukseen. Jäsenmaat, jotka ovat osallisina kongressin uusimmissa sopimuksissa, mutta jotka eivät ole niitä allekirjoittaneet, ovat velvollisia liittymään niihin mahdollisimman pian. Suomi ei ole voinut sitoutua sopimukseen suoraan allekirjoituksella kongressissa, koska sopimus sisältää eduskunnan toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Tämän vuoksi tarkoitus on, että Suomi liittyisi liiton sopimukseen perussopimuksen määräysten mukaisesti. Liittymisasiakirjat on lähetettävä UPU:n kansainvälisen toimiston pääjohtajalle, joka ilmoittaa asiasta jäsenmaiden hallituksille. Liittymisestä tulee ilmoittaa sopimuksen mukaisesti ja liittyminen Maailman postiliittoon tulee voimaan silloin, kun pääjohtaja ilmoittaa liittymisestä jäsenmaille. 

Kansallinen valmistelu

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä. Ahvenanmaan maakuntapäiville on lähetetty pyyntö yleissopimuksen hyväksymisestä. 

Esityksen tavoitteet

Esityksen tavoitteena on hankkia eduskunnan hyväksyminen Maailman postiliiton yleissopimukselle, jonka postiliiton yleiskokous hyväksyi Abidjanin kongressissa 2021. Esitys sisältää myös ehdotuksen niin sanotuksi blankettilaiksi, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset. Yleissopimuksen tavoitteena on parantaa kansainvälisen postiliikenteen toimivuutta, tehokkuutta sekä alan toimijoiden yhteistyötä. 

Keskeiset ehdotukset

Maailman postiliiton yleissopimuksen keskeiset muutokset koskevat pääosin Maailman postiliiton tai jäsenmaiden nimettyjen operaattoreiden toimintaa. Monet muutokset ovat luonteeltaan teknisiä.  

Suomi esitti Abidjanin kongressissa kolmea uutta varaumaa (yleissopimuksen 15, 20 ja 21 artiklat). Yleissopimuksen 39 artiklan 2 kohdan (Abidjanin yleissopimuksen 40 artiklan 2 kohdan) mukaan pääsääntöisesti jäsenmaan, joka on eri mieltä kuin muut jäsenmaat, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tyytymään enemmistön mielipiteeseen. Varaumia pitäisi kohdan mukaan esittää vain, kun se on ehdottoman välttämätöntä ja ne on asianmukaisesti perusteltava. Varaumat hyväksyttiin Abidjanin kongressissa ja ne kirjattiin Abidjanin kongressin päättöpöytäkirjoihin. Varaumat ilmoitetaan tarpeellisilta osin Suomen liittyessä sopimukseen. 

Yleissopimuksen 15 artikla sisältää kansainvälisessä postiliikenteessä ja erityispalveluissa sovellettavia maksuja koskevat määräykset. Operaattorit määräävät yleissopimuksessa määriteltyihin eri postipalveluihin soveltuvat maksut. Artiklaa ei muutettu Abidjanin kongressissa. Postilain 26 §:ssä säädetään yleispalveluun kuuluvien postipalvelujen hinnoittelun kohtuullisuudesta, avoimuudesta ja syrjimättömyydestä. Yleispalveluun kuuluvien tuotteiden ja palveluiden hinnoittelua koskee myös postilain 27 § yhtenäishinnoittelua koskevat säännökset. Maailman postiliiton yleissopimuksen 15 artiklan 6 kohdan mukaan asiakkailta ei saa periä minkäänlaisia muita maksuja kuin mitä sopimuksissa on määrätty. Ehdotetun varauman mukaan yleissopimuksen 15 artiklasta huolimatta Suomi ja muut varaumaan liittyneet jäsenmaat voivat periä myös muita kuin Toimitusohjesäännöissä mainittuja postimaksuja, jos kyseiset maksut ovat maan lainsäädännön mukaisia. Kansallisen postilainsäädännön mukaiseen yleispalveluvelvoitteeseen sisältyy vähemmän postipalveluita kuin Maailman postiliiton sopimuksiin. Nimetty operaattori on velvoitettu noudattamaan Maailman postiliiton sopimuksia toisin kuin esimerkiksi muut pakettipalveluja Suomessa tarjoavat yritykset. Varauman myötä nimetyllä operaattorilla, Manner-Suomessa Posti Oy:llä, olisi mahdollisuus veloittaa kansallisen lainsäädännön mahdollistamat maksut lisäpalveluista niiden Maailman postiliiton sopimuksissa määrättyjen postipalveluiden osalta, jotka eivät sisälly kansalliseen yleispalveluvelvoitteeseen. Suomi liittyisi varaumaan, jonka ovat jo aiemmin tehneet Australia, Valko-Venäjä, Kanada ja Uusi-Seelanti. Varauman johdosta ei ehdoteta muutoksia lainsäädäntöön. 

Yleissopimuksen 20 artikla sisältää määräykset siitä, että lähtö- ja osoitemaan nimetyillä operaattoreilla on oikeus lainsäädäntönsä mukaan tullitarkastuttaa lähetykset. Artiklaan ei tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. Yleissopimuksen 20 artiklan 2 kohdan mukaan tullitarkastuksen alaisista lähetyksistä voidaan periä tullille esittämisestä maksu, jonka ohjeellinen enimmäismäärä ilmoitetaan Toimitusohjesäännöissä. Maksu peritään vain niiden lähetysten tullille esittämisestä ja tullauksesta, joista on peritty tulli- tai muut vastaavat maksut. Ehdotetun varauman mukaan yleissopimuksen 20 artiklan 2 kohdasta huolimatta Suomi ja muut varaumaan liittyneet jäsenmaat pidättävät itselleen oikeuden periä asiakkailtaan maksun tullille esittämisestä kaikista lähetyksistä, jotka menevät tullitarkastukseen. Lähetyksen toimittaminen tullikäsittelyyn aiheuttaa nimetylle operaattorille prosessikustannuksia, vaikka itse lähetyksestä ei perittäisi tullimaksua. Tähän mennessä Manner-Suomessa Maailman postiliiton nimettynä operaattorina toimiva Posti Oy on veloittanut asiakkaalta 2,90 euron suuruisen hallinnollisen maksun niiden tuotteiden Tullille esittämisestä, joista peritään tullimaksu. Postin perimä maksu ei ylitä 20 artiklan 2 kohdassa viitattua Toimitusohjesäännössä suositeltua enimmäismäärää. Suomi liittyisi varaumaan, jonka ovat jo aiemmin tehneet Australia, Brasilia, Kanada, Kypros ja Venäjä. Varauman johdosta ei ehdoteta muutoksia lainsäädäntöön. 

Yleissopimuksen 21 artiklassa velvoitetaan jokainen nimetty operaattori ottamaan vastaan lähetyksiä koskevia tiedusteluja kuuden kuukauden ajan lähetyksen postittamisen jälkeisestä päivästä. Artiklan mukaan tiedustelut on lähetettävä kirjattuna 1. luokan postina, EMS-postipalvelun kautta tai sähköisesti. Tiedustelut on lähetettävä ja käsiteltävä nimettyjen operaattoreiden välillä Toimitusohjesäännöissä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Artiklaan ei tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. Artiklan 2 kohdan mukaan tiedustelut ovat maksuttomia. Kuitenkin mikäli tiedustelua pyydetään EMS-lähetyksenä, näistä palveluista aiheutuvat lisämaksut peritään yleensä pyynnön esittäjältä. Ehdotetun varauman mukaan yleissopimuksen 21 artiklan 2 kohdasta huolimatta Suomi ja muut varaumaan liittyneet jäsenmaat pidättävät itselleen oikeuden periä erityinen maksu, kun tiedustelun johdosta tehdyt tutkimukset osoittavat, että tiedustelu oli perusteeton. Varauman myötä nimetyllä operaattorilla olisi oikeus periä maksu muilta nimetyiltä operaattoreilta aiheettomista ja perusteettomista tiedusteluista. Maksuja ei perittäisi lähetystiedusteluja tekeviltä asiakkailta, vaan nimettyjen operaattoreiden välillä. Käytännössä on havaittu, että joissain tapauksissa sopimuksen mukaista tiedusteluprosessia on käytetty siten, että lähettäjämaa lähettää vastaanottajamaalle tiedustelun tai vahingonkorvausvaatimuksen, kun lähetys on vielä matkalla Suomeen. Tällä tavoin pyritään mahdollistamaan kiertoteitse lähetyksen seuranta ja hyötymään taloudellisesti vastaanottajamaan kustannuksella. Aiheettomien ja perusteettomien tiedustelujen käsittely aiheuttaa lisätyötä nimetylle operaattorille. Suomi liittyisi varaumaan, jonka ovat jo aiemmin tehneet Argentiina, Itävalta, Azerbaidzan, Unkari, Liettua, Moldova, Norja ja Slovakia. Varauman johdosta ei ehdoteta muutoksia lainsäädäntöön. 

Yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatettaisiin voimaan lailla. Nämä määräykset yksilöitäisiin sopimuksen sisältöä ja sen suhdetta lainsäädäntöön käsittelevässä luvussa sekä eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta käsittelevässä luvussa. Muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Lain voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.  

Esityksen vaikutukset

4.1  Taloudelliset vaikutukset

Esitys vaikuttaa erityisesti Maailman postiliiton sopimusten mukaisesti nimettyjen operaattoreiden toimintaan. Maailman postiliiton yleissopimus sisältää kansainvälisen postiliikenteen keskeiset määräykset. Manner-Suomessa Maailman postiliiton mukaisena nimettynä operaattorina toimii Posti Oy. 

4.2  Muut vaikutukset

Sopimuksella ei arvioida pääasiassa olevan vaikutuksia suoraan kansallisiin postimarkkinoihin tai postipalveluiden käyttäjien asemaan. Monet tehdyistä muutoksista ovat luonteeltaan teknisiä, eikä niillä ole erityisiä käytännön vaikutuksia. 

Yleissopimuksen 15 artikla sisältää kansainvälisessä postiliikenteessä ja erityispalveluissa sovellettavia maksuja koskevat määräykset. Yleissopimuksen 15 artiklan 6 kohdan mukaan asiakkailta ei saa periä minkäänlaisia muita maksuja kuin mitä sopimuksissa on määrätty. Ehdotetun varauman mukaan yleissopimuksen 15 artiklasta huolimatta Suomi ja muut varaumaan liittyneet jäsenmaat voivat periä myös muita kuin Toimitusohjesäännöissä mainittuja postimaksuja, jos kyseiset maksut ovat maan lainsäädännön mukaisia. Kansallisen postilainsäädännön mukaiseen yleispalveluvelvoitteeseen sisältyy vähemmän postipalveluita kuin Maailman postiliiton sopimuksiin. Nimetty operaattori on velvoitettu noudattamaan Maailman postiliiton sopimuksia toisin kuin muut yritykset. Varauman myötä nimetyllä operaattorilla, Manner-Suomessa Posti Oy:llä, olisi mahdollisuus veloittaa kansallisen lainsäädännön mahdollistamat maksut lisäpalveluista niiden Maailman postiliiton sopimuksissa määrättyjen postipalveluiden osalta, jotka eivät sisälly kansalliseen yleispalveluvelvoitteeseen.  

Maailman postiliiton yleissopimuksen 20 artikla mahdollistaa nimetyille operaattoreille eräiden siinä tarkoitettujen maksujen perimisen. Yleissopimuksen 20 artiklan 2 kohdan mukaan tullitarkastuksen alaisista lähetyksistä voidaan periä tullille esittämisestä maksu, jonka ohjeellinen enimmäismäärä ilmoitetaan Toimitusohjesäännöissä. Maksu peritään vain niiden lähetysten tullille esittämisestä ja tullauksesta, joista on peritty tullimaksut tai muut vastaavat maksut. Lisäksi yleissopimuksen 20 artiklan 3 kohdan mukaan nimetyt operaattorit, joilla on valtuutus tullauksen suorittamiseen asiakkaiden puolesta joko asiakkaan tai osoitemaan nimetyn operaattorin nimissä, ovat oikeutettuja perimään todellisiin kustannuksiin perustuvan tulliselvitysmaksun. Maksu voidaan veloittaa kaikista tullatuista lähetyksistä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tullittomat lähetykset. Asiakkaille on selkeästi etukäteen ilmoitettava vaadittavasta maksusta. Yleissopimuksen 20 artiklaan esitetyn varauman mukaan yleissopimuksen 20 artiklan 2 kohdasta huolimatta Suomi ja muut varaumaan liittyneet jäsenmaat pidättävät itselleen oikeuden periä asiakkailtaan maksun tullille esittämisestä kaikista lähetyksistä, jotka menevät tullitarkastukseen.  

Saatujen selvitysten mukaan tällä hetkellä Suomessa Maailman postiliiton yleissopimuksen nimetyllä operaattorilla, Manner-Suomessa Posti Oy:llä, on Maailman postiliiton yleissopimuksen 20 artiklasta johtuen ilmeisesti tulkittu voivan olla ainakin jossain määrin laajempi oikeus periä 20 artiklassa tarkoitettuja maksuja kuin mitä muilla toimijoilla on tällä hetkellä vastaavassa tilanteessa. Kuluttaja-asiamiehen tekemän linjauksen mukaan itsetullauksessa käsittelymaksujen perimistä on voitu pitää kohtuuttomana kuluttajan kannalta maksujen suuruuden osalta ja maksun perustuessa tullilainsäädännössä säädettyyn lakisääteiseen velvollisuuteen. Esimerkiksi kuriiriyhtiöiden veloittamia, suuria käsittelymaksuja on voitu pitää kohtuuttomina, kun niitä on veloitettu tilanteissa, joissa kuluttajat itse tekivät EU:n ulkopuolelta saapuvien lähetysten tullauksen ja näin hoitivat tullilainsäädännön mukaista velvollisuuttaan ja kun maksut tulivat kuluttajille yllätyksenä eivätkä kuluttajat voineet vaikuttaa maksuun ja sen suuruuteen.  

Maailman postiliiton yleissopimuksen 20 artikla mahdollistaa nimetyille operaattoreille eräiden siinä tarkoitettujen maksujen perimisen. Ehdotetun 20 artiklaa koskevan varauman voidaan arvioida laajentavan nimetyn operaattorin mahdollisuuksia periä maksuja yleissopimukseen 20 artiklan nojalla. Voidaan myös pitää todennäköisenä, että artiklan mahdollistamat maksut otetaan käyttöön siinä laajuudessa kuin maksut säännösten valossa katsotaan mahdolliseksi. Manner-Suomessa nimettynä operaattorina toimiva Posti Oy arvioi, että varauma ei aiheuta suuria muutoksia, sillä Posti Oy perii jo nyt yleissopimuksen 20 artiklan tällä hetkellä mahdollistaman tullille esittämismaksun valtaosassa kolmansista maista saapuvista tavaralähetyksistä. Näin ollen varauma koskisi Postin mukaan vain pientä osuutta maahan saapuvista lähetyksistä. Tähän arvioon perustuen varauma ei aiheuttaisi suurta muutosta Postin asiakkaille. Postin perimä maksu (2,90 €) ei ylitä 20 artiklan 2 kohdassa viitattua Toimitusohjesäännössä suositeltua enimmäismäärää. Åland Post Ab toteaa, että sillä ei tällä hetkellä ole käytössä maksua, mutta se saattaa ottaa maksun käyttöön myöhemmin.  

Yleissopimuksen 20 artiklan 2 kohdan mukaan tullitarkastuksen alaisista lähetyksistä voidaan periä tullille esittämisestä maksu, jonka ohjeellinen enimmäismäärä ilmoitetaan Toimitusohjesäännöissä. Maailman postiliiton yleissopimuksessa ei ole tarkempaa määritelmää sille, mitä toimenpiteitä tullille esittämisen maksu kattaa. Maailman postiliiton yleissopimuksen 20 artiklan 3 kohdan mukaan nimetyt operaattorit, joilla on valtuutus tullauksen suorittamiseen, ovat oikeutettuja 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti perimään todellisiin kustannuksiin perustuvan tulliselvitysmaksun.  

Nimetyt operaattorit ovat velvollisia huolehtimaan Maailman postiliiton sopimusten mukaisista palveluista. Nimetyt operaattorit ovat esimerkiksi velvollisia vastaanottamaan lähetykset sopimuksissa sopimusten mukaisilla päätemaksuhinnoilla. Päätemaksu on korvaus, jonka lähettävän maan nimetty operaattori on velkaa osoitemaan nimetylle operaattorille kustannuksista, joita osoitemaassa aiheutuu kirjelähetysten vastaanottamisesta. Maailman postiliiton sopimukset eivät koske samalla tavoin muita toimijoita kuin nimettyjä operaattoreita. Yleisellä tasolla voidaan arvioida, että maahan saapuvan lähetyksen joutuessa tulliselvitykseen nimetylle operaattorille aiheutuu tullille esittämisestä prosessikustannuksia, vaikka Tulli myöhemmin vapauttaisi lähetyksen ilman maksuja. Kustannuksia voidaan arvioida koituvan yleisellä tasolla joukosta erilaisista toimenpiteistä lähetyksen maahan saapumisen ja lähetyksen tullissa käsittelyn aikana.  

Yleissopimuksen 21 artiklassa velvoitetaan jokainen nimetty operaattori ottamaan vastaan lähetyksiä koskevia tiedusteluja kuuden kuukauden ajan lähetyksen postittamisen jälkeisestä päivästä. Ehdotetun varauman mukaan yleissopimuksen 21 artiklan 2 kohdasta huolimatta Suomi ja muut varaumaan liittyneet jäsenmaat pidättävät itselleen oikeuden periä erityinen maksu, kun tiedustelun johdosta tehdyt tutkimukset osoittavat, että tiedustelu oli perusteeton. Varauman myötä nimetyllä operaattorilla olisi oikeus periä maksu muilta nimetyiltä operaattoreilta aiheettomista ja perusteettomista tiedusteluista. Maksuja ei perittäisi lähetystiedusteluja tekeviltä asiakkailta, vaan nimettyjen operaattoreiden välillä.  

Lausuntopalaute

Esitysluonnos oli lausuttavana lausuntopalvelu.fi –sivustolla 27.4.2022-2.5.2022. Lausuntoja pyydetiin seuraavilta: Bring Express Suomi Oy, DHL, Elinkeinoelämän keskusliitto, FedEx, GLS, Jakeluyhtiö Suomi Oy, Kaukokiito Oy, Kaupan liitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Kuluttajaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen liitto, Matkahuolto, Näkövammaisten liitto, oikeusministeriö, Posti Oy, Åland Post Ab, PostNord, Schenker Oy, Liikenne- ja viestintävirasto, Tulli, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö. Lausuntoja ovat voineet lisäksi antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. 

Lausuntoja saatiin yhteensä viisi. Lausunnon antoivat: Liikenne- ja viestintävirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Näkövammaisten liitto ry, ulkoministeriö ja Posti Oy. Lausunnonantajista oikeusministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittivat, etteivät ne lausu asiassa.  

Lausuntopalautteessa ehdotettiin eräitä teknisiä korjauksia ja täsmennyksiä esitykseen. Esitystä perusteluineen on täsmennetty ja korjattu lausuntopalautteen perusteella.  

Yleissopimuksen 20 artiklaa koskevasta varaumasta järjestettiin lausuntopalautteen johdosta 6.5.2022 kirjallinen täydentävä kuulemiskierros. Vastauksia saatiin kolme. Täydentävän kuulemiskierroksen perusteella päätettiin, että yleissopimuksen 20 artiklaan esitetään varaumaa alkuperäisen esityksen mukaisesti. Esityksen vaikutusarviota täydennettiin myös tältä osin lausuntopalautteen perusteella. 

Lausunto pyydettiin erikseen myös Ahvenanmaan maakuntahallitukselta. Lausunnossaan Ahvenanmaan maakuntahallitus toteaa, ettei sitä ole kuultu valmistelun aikaisemmassa vaiheessa, mutta Åland Post Ab on ollut mukana valmistelutyössä ja Åland Post Ab kannattaa esitystä. Maakuntahallitus kannattaa sopimuksen tavoitteita. Lisäksi esityksessä todetusti koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan, sopimuksen voimaansaattamissäädökselle on tarpeen saada Ahvenanmaan itsehallintolain 59 §:n 1 momentin mukaisesti Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksyntä. Mikäli maakuntapäivät hyväksyy yleissopimuksen voimaansaattamissäädöksen, Ahvenanmaan maakuntahallitus toteuttaa sen toimivallassa olevat tarvittavat toimenpiteet. 

Ahvenanmaan maakuntapäiville on lähetetty erillinen lausuntopyyntö yleissopimuksen hyväksymisestä. 

Lausunnot ja yhteenveto lausunnoista on saatavilla valtioneuvoston Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet valtioneuvostossa –sivustolta (LVM 074:00/2022). 

Sopimuksen määräykset ja niiden suhde Suomen lainsäädäntöön

6.1  Postilaki

Suomessa postitoiminnasta säädetään postilaissa (415/2011), jolla on pantu täytäntöön EU:n postidirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2002/39/EY ja 2008/6/EY) muutoksineen. Lain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa. Postilakia ei sovelleta kansainväliseen postiliikenteeseen siltä osin kuin Suomea sitova kansainvälinen sopimus kattaa kansainvälisen liikenteen. Siten vältetään päällekkäinen soveltaminen ja mahdolliset ristiriitatilanteet. 

Postilain 24 a §:n mukaan Liikenne- ja viestintävirasto asettaa yleispalvelun tarjoajalle tai muulle postiyritykselle velvollisuuden toimia Maailman postiliiton yleissopimuksen mukaisena nimettynä operaattorina ja noudattaa Maailman postiliiton sopimuksia. Tällä hetkellä yleispalvelua tarjoava Posti Oy toimii Maailman postiliiton nimettynä operaattorina Suomessa. 

6.2  Ahvenanmaan maakunta

Postipalvelut kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n 20 kohdan nojalla. Ahvenanmaalla on voimassa oma postilainsäädäntö (Landskapslag om posttjänster), joka on annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007. 

Ahvenanmaalla toimii itsenäinen postiyritys, Åland Post Ab. Ahvenanmaan maakunnan hallitus on myöntänyt 16 helmikuuta 2012 antamallaan toimiluvalla yritykselle oikeuden toimia Maailman postiliiton mukaisena nimettynä operaattorina. 

6.3  Euroopan unionin ja Suomen toimivaltaan kuuluvat määräykset

Euroopan unionin oikeuden näkökulmasta Maailman postiliiton yleissopimus on sekasopimus, johon sisältyy sekä unionin että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Jäsenvaltiot eivät voi käyttää omaa toimivaltaansa postidirektiivin kattamissa asioissa, koska tämä vaikuttaisi direktiivin sääntelyyn SEUT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 

Euroopan unionissa postitoimintaa säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/67/EY yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä (97/67EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2002/39/EY ja 2008/6/EY). Postidirektiivillä on toteutettu unionin postimarkkinoiden asteittainen yhdenmukaistaminen ja sillä on pyritty sisämarkkinoiden kehittämisen lisäksi takaamaan kaikissa jäsenvaltioissa kaikkien käyttäjien saatavilla oleva kohtuuhintainen ja tietyt laatuvaatimukset täyttävä postin yleispalvelu. Postidirektiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä postilailla. Vuonna 2018 hyväksyttiin asetus (EU) 2018/644 rajat ylittävistä pakettipalveluista. Asetuksella täydennetään direktiivissä 97/67/EY vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat pääasiassa mutta eivät yksinomaan yleispalvelua. 

Toimivallan voidaan katsoa olevan yksinomaan unionilla osittain Maailman postiliiton yleissopimuksen 1 ja 16 artiklan sekä 14, 15, 17, 18, 21 ja 33 osalta. Sopimuksen 1 artiklan henkilötietoja koskevan määritelmän voidaan katsoa kuuluvan Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan, sillä henkilötiedoista säädetään EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella ((EU) 2016/679). Yleispalvelusta säädetään postidirektiivissä, joten myös sitä koskevan määritelmän voidaan katsoa kuuluvan Euroopan unionin toimivaltaan.  

Postidirektiivi on jättänyt 12 artiklan perusteella jäsenvaltioiden harkintaan säätää sokeainlähetysten maksuttomuudesta. Postimaksuista vapautumista koskevan 16 artiklan 3 kohta ja sen alakohdat, jotka koskevat sokeainlähetyksiä, kuuluvat Suomen toimivaltaan. Muilta osin artikla kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. 

Maailman postiliiton yleissopimuksen 15 artikla sisältää kansainvälisessä postiliikenteessä ja erityispalveluissa sovellettavia maksuja koskevat määräykset. Postidirektiivissä on säädetty yleispalvelun hinnoittelua koskevista periaatteista, kuten hinnoittelun kohtuuhintaisuudesta, avoimuudesta ja syrjimättömyydestä.  

Maailman postiliiton yleissopimuksen 17 artikla sisältää määräykset siitä, mitä kansainvälisen postiliikenteen peruspalveluita jäsenmaissa tulee tarjota. Yleissopimuksen 18 artiklassa luetellaan palvelut, joita tarjotaan lisäpalveluna. Yleispalvelusta säädetään postidirektiivissä.  

Maailman postiliiton yleissopimuksen 33 artiklassa säädetään postipakettien maa- ja merimaksuista ja määritellään pakettien jakelukorvauksen laskutapa. Yleispalvelusta ja yleispalvelun hinnoittelun periaatteista säädetään postidirektiivissä.  

Yleissopimuksen 21 artiklassa säädetään nimettyjen operaattoreiden velvollisuudesta ottaa vastaan lähetyksiä koskevia tiedusteluja. Postidirektiivin 19 artikla velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että kaikki postipalvelujen tarjoajat tarjoavat käyttöön avoimet, yksinkertaiset ja huokeat menettelyt postipalvelujen käyttäjien valitusten käsittelemiseksi.  

Muilta osin artiklat kuuluvat Suomen toimivaltaan. 

6.4  Lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset

Maailman postiliiton yleissopimuksessa on myös määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Yleissopimus sisältää määräyksiä, jotka asettavat velvoitteita jäsenmaille ja niiden nimetyille operaattoreille. Lainsäädännön alaan kuuluville sopimusmääräyksille on tarpeen pyytää eduskunnan hyväksyntä. 

Artikloista monet ovat sellaisia, joista Suomessa on voimassa lainsäädäntöä. Postilakiin sisältyy ensinnäkin sääntelyä, jolla pannaan täytäntöön jäsenmaille asetetut velvoitteet nimetä yleissopimuksen noudattamisesta vastaava taho (2 artikla), varmistaa postipalvelujen käyttäjien oikeus laadukkaisiin ja kohtuuhintaisiin peruspostipalveluihin (3 artikla) sekä huolehtia siitä, että niiden nimetyt operaattorit pitävät huolta postilähetysten jälkilähettämisestä (5 artikla) sekä ottaa käyttöön keinoja, joilla estetään kiellettyihin postilähetyksiin sekä postimaksuihin ja postimaksumerkintöihin liittyvät rikkomukset (9 artikla). Lakiin sisältyy myös säännökset postimerkkien julkaisemisesta, joka sopimuksen mukaan voidaan tehdä jäsenmaiden luvalla (6 artikla), sekä kirjelähetysten postittamisesta toisessa maassa (12 artikla). Koska mainitut artiklat koskevat asioita, joista sääntelyä postilaissa, ne kuuluvat lainsäädännön alaan. 

Maailman postiliiton yleissopimus sisältää myös säännöksiä, jotka koskevat kauttakulkuoikeutta (4 artikla), Maailman postiliiton kaavakkeiden käyttöä (13 artikla) maksuista vapautumista (16 artikla) ja kiellettyjä lähetyksiä (19 artikla). Näissä artikloissa velvollisuudet on kohdistettu joko jäsenmaahan tai nimettyyn operaattoriin, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen. Nimettyihin operaattoreihin kohdistuvat puolestaan sopimusmääräykset, jotka koskevat tullitarkastusta (20 artikla). Kaikki mainitut artiklat kuuluvat siten lainsäädännön alaan. 

Artiklat 22–26 sisältävät määräykset nimettyjen operaattoreiden vastuusta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta, jäsenmaiden ja nimettyjen operaattoreiden vastuuvapaudesta, lähettäjän vastuusta, vahingonkorvauksen maksamisesta ja vahingonkorvauksen määrän mahdollisesta takaisin perimisestä lähettäjältä tai vastaanottajalta. Postilain 49–52 §:ssä säädetään postiyrityksen vastuusta, yrityksen vapautumisesta vastuusta ja sen rajoittamisesta, vastuun rajoituksista sekä muistutuksesta ja vanhentumisesta. Siten mainitut artiklat kuuluvat lainsäädännön alaan. Maksujen perusteesta säädetään Suomessa lailla. Siten myös yleissopimuksen 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ja 34 artiklat kuuluvat lainsäädännön alaan. 

Maailman postiliiton yleissopimuksen artikla 39 sisältää määräyksen, jonka mukaan kongressi voi enemmistöpäätöksellään päättää kaikkia sopimuspuolia sitovista muutoksista. Määräyksen ei voida katsoa vaikuttavan Suomen täysivaltaisuuteen, sillä Maailman postiliiton perussopimuksen 11 artiklan (artikla 25 muutettuna) ja 12 artiklan (artikla 26 muutettuna) mukaan Maailman postiliiton säädöksiin voidaan soveltaa kansallisia hyväksymistoimia. Yleissopimuksen 39 artikla ei näin ollen kuulu lainsäädännön alaan. 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan määritelmät vaikuttavat välillisesti lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten sisältöön ja soveltamiseen. Siksi perustuslakivaliokunta katsoo myös määritelmien kuuluvan lainsäädännön alaan (PeVL 6/2001vp ja PeVL 24 /2001 vp). Näin ollen 1 artiklaan sisältyvien määritelmien on katsottava kuuluvan lainsäädännön alaan lukuun ottamatta artiklan 1.8 ja 1.18 kohtia. Käsitteillä on vaikutuksia sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten sisältöön seuraavasti: Kauttakulkuoikeutta käsittelevän 4 artiklan osalta merkityksellisiä ovat erityisesti 1 artiklan 2 (pakettilähetys), 6 (suljettu posti), 7 (väärin jaettu posti), 9 (väärin osoitettu lähetys) ja 19 (kauttakuljetus avopostina) kohdat. Suljettujen postien vaihtoa sotilasjoukko-osastojen kanssa käsittelevän 11 artiklan osalta merkityksellisiä ovat erityisesti 1 artiklan 1 (kirjelähetys), 10 (kauttakulkumaksu), 11 (päätemaksu) ja 12 (nimetty operaattori) kohdat. Kirjelähetysten postittamista toisessa maassa käsittelevän 12 artiklan osalta merkityksellisiä ovat erityisesti 1 artiklan 1, 11 ja 12 kohdat. Vapautusta postimaksuista käsittelevän 16 artiklan osalta merkityksellisiä ovat erityisesti 1 artiklan 2, 10, 11 ja 14 (jakelukorvaus) kohdat. Lähetyksiä, joita ei oteta vastaan ja kieltoja käsittelevän 19 artiklan osalta merkityksellisiä ovat erityisesti 1 artiklan 2, 12 ja 19 kohdat. Nimettyjen operaattoreiden vastuuta käsittelevän 22 artiklan osalta merkityksellisiä ovat erityisesti 1 artiklan 1, 2, 5 (tavara), 12 ja 17 (tiedustelu) kohdat. Vahingonkorvauksen takaisinperintää käsittelevän 26 artiklan osalta erityisesti 1 artiklan 2 kohta. Kauttakulkumaksuja käsittelevän 27 artiklan osalta erityisesti 1 artiklan 6, 7, 9, 10, 12 ja 19 kohdat. Päätemaksuja koskevia yleisiä määräyksiä käsittelevän 28 artiklan osalta merkityksellisiä ovat erityisesti 1 artiklan 11 ja 12 kohdat. Päätemaksuja käsittelevän 29 artiklan osalta sekä 30 artiklan osalta merkityksellisiä ovat erityisesti 1 artiklan 1, 11, 12 ja 13 (pikkupaketti) kohdat. Päätemaksuja käsittelevän 31 artiklan osalta merkityksellisiä ovat erityisesti 1 artiklan 1, 11, 12 ja 13 kohdat. Palvelutasorahastoa käsittelevän 33 artiklan osalta erityisesti 1 artiklan 11 kohta. Lentokuljetusmaksuja käsittelevän 34 artiklan osalta merkityksellisiä ovat erityisesti 1 artiklan 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12 ja 19 kohdat. Postitoimintaneuvoston oikeutta määrätä maksuista käsittelevän 36 artiklan osalta merkityksellisiä ovat erityisesti 1 artiklan 1, 2, 5, 10, 12, 14, 15 (kauttakulkumaan maksu) ja 16 (merimaksu) kohdat. Lisäksi määritelmistä 1 artiklan 3 (EMS-lähetys) ja 4 (asiakirja) kohdat kuuluvat lainsäädännön alaan koska niillä on yhteys muihin lainsäädännön alaan kuuluviin määritelmiin (EMS-lähetyksellä erityisesti 1 artiklan 5 kohtaan ja asiakirjalla erityisesti 1 ja 2 kohtiin)  

Maailman postiliiton yleissopimuksen sisältö ja sen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ensimmäinen osa

Kansainvälistä postiliikennettä koskevat yhteiset säännöt

1 artikla. Määritelmät. Artikla sisältää Maailman postiliiton sopimuksissa ja Toimitusohjesäännöissä käytettävien käsitteiden määritelmiä. Artiklaan ei ole Abidjanin kongressissa tehty muutoksia. 

2 artikla. Yleissopimuksen velvoitteiden noudattamisesta vastaavan tahon tai tahojen nimeäminen. Artiklassa säädetään ilmoittamisesta postiliiton Kansainväliselle toimistolle postitoimintaa valvovan viranomaisen sekä sen postitoiminnan harjoittajan yhteystiedot, jolle on asetettu velvollisuus noudattaa postiliiton sopimuksia toiminnassaan. Lisäksi uuden operaattorin virallisesti nimeävän jäsenmaan on ilmoitettava, mitä postipalveluja kyseinen operaattori tarjoaa Liiton sopimusten perusteella, sekä operaattorin maantieteellinen kattavuus kyseisellä alueella. Artiklaan ei ole Abidjanin kongressissa tehty muutoksia. 

Postilain 67 §:n mukaan lain noudattamista valvoo Liikenne- ja viestintävirasto. Lain 24 a §:n mukaan Viestintävirasto asettaa yleispalvelun tarjoajalle tai muulle postiyritykselle velvollisuuden toimia Maailman postiliiton yleissopimuksen mukaisena nimettynä operaattorina ja noudattaa Maailman postiliiton sopimuksia. Tällä hetkellä yleispalvelua tarjoava Posti Oy toimii Maailman postiliiton nimettynä operaattorina Suomessa.  

Ahvenanmaalla on voimassa oma postilainsäädäntö, 29 päivänä kesäkuuta 2007 annettu Landskapslag om posttjänster. Ahvenanmaalla toimii itsenäinen postiyritys, Åland Post Ab. Ahvenanmaan maakunnan hallitus on myöntänyt 16 helmikuuta 2012 antamallaan toimiluvalla yritykselle oikeuden toimia Maailman postiliiton mukaisena nimettynä operaattorina. 

3 artikla. Postin yleispalvelu. Jäsenmaat velvoitetaan varmistamaan omilla alueillaan, että kaikilla käyttäjillä tai asiakkailla on oikeus yleispalveluun, johon kuuluu pysyvästi laadukkaiden ja kohtuuhintaisten peruspostipalvelujen tarjonta. Jäsenvaltiot voivat kansallisella postilainsäädännöllä määritellä, mitä postipalveluja ne tarjoavat ja millaiset laatu- ja hintojen kohtuullisuusvaatimukset postipalveluille asetetaan. Lisäksi jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että yleispalvelun tarjoamisesta vastaavat postitoiminnan harjoittajat saavuttavat postipalveluille ja laatustandardeille asetetut tavoitteet. Jäsenmaiden tulee niin ikään varmistaa, että postin yleispalvelu on järjestetty kannattavasti, mikä takaa sen kestävyyden. Postilain 3 luvussa säädetään yleispalvelun sisällöstä, 19 §:ssä laatustandardista sekä 26 ja 27 §:ssä hinnoittelusta. Artiklaan ei ole Abidjanin kongressissa tehty muutoksia. 

4 artikla.Kauttakulkuoikeus. Artiklassa säännellään sitä, miten jäsenmaiden on turvattava toisista jäsenmaista tulevien postilähetysten kuljettaminen oman maansa alueen kautta. Artiklan mukaan kauttakulkuoikeus velvoittaa jokaista jäsenmaata varmistamaan, että sen nimetyt operaattorit kuljettavat jonkin toisen nimetyn operaattorin sille luovuttamat suljetun postin sekä avopostina lähetettävät kirjelähetykset turvallisimmalla tavalla niitä nopeimpia teitä, joita ne käyttävät omia lähetyksiään varten. Artiklaan ei tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. Kauttakulkuoikeus on yksi Maailman postiliiton keskeisimmistä perusperiaatteista, jota ilman postiliitto ei voisi täysin toteuttaa tehtäväänsä. 

Kauttakulkuoikeudesta säädetään postilain 36 §:n 2 momentissa, jossa säädetään kauttakulkuoikeuden perusperiaatteesta. 

5 artikla.Oikeus postilähetyksiin.Takaisin ottaminen. Vastaanottajan osoitteen ja/tai nimen (oikeushenkilön nimen tai sukunimen, etunimen tai mahdollisen patronyymin) muutos tai oikaisu. Jälkilähettäminen. Perille toimittamattomien lähetysten palauttaminen lähettäjälle. Artikla sisältää määräyksiä siitä, kenellä on oikeus postilähetyksiin silloin, kun niitä kuljetetaan lähettäjältä vastaanottajalle. Postilähetyksen lähettäjä voi ottaa lähetyksen takaisin postista tai muuttaa tai oikaista lähetyksen osoitteen. Artikla sisältää myös määräyksen lähetysten jälkilähettämisestä sekä perille toimittamattomien lähetysten palauttamisesta lähettäjälle. Artiklaan ei ole tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. 

Postilain 53 §:ssä säädetään oikeudesta määrätä postilähetyksestä. Pykälän 1 momentin mukaan lähettäjällä on oikeus määrätä postilähetyksestä, kunnes lähetys on luovutettu vastaanottajan hallintaan lähetyksen ehtojen mukaisesti. Jos lähettäjä ja vastaanottaja samanaikaisesti vaativat postilähetystä, se annetaan lähettäjälle. Perille toimittamattomien lähetysten jälkilähettämisestä ja palauttamisesta säädetään postilain 54 §:ssä. 

6 artikla.Postimerkit. Artiklassa luetellaan ne ehdot, joiden on täytyttävä, jotta merkistä voidaan käyttää nimitystä postimerkki. Täysivaltaisuuden osoituksena postimerkin tulee sisältää sen jäsenmaan tai -alueen nimi, jonka alainen merkin julkaiseva postihallinto on tai vaihtoehtoisesti sen jäsenmaan virallisen symbolin, jonka alainen merkin julkaiseva postihallinto on. Artikla velvoittaa jäsenmaat toimittamaan Kansainväliselle toimistolle kaikki tarpeelliset tiedot uusien käyttöönotettavien, postimerkkien julkaisemisessa hyödynnettävien, materiaalien tai teknologioiden yhteensopivuudesta postin käsittelylaitteiden kanssa. Kansainvälinen toimisto ilmoittaa asiasta muille jäsenmaille ja niiden nimetyille operaattoreille tämän mukaisesti. Postilaissa ei ole säännöksiä velvollisuudesta toimittaa tietoja Kansainväliselle toimistolle postimerkkien julkaisemisessa hyödynnettävien materiaalien ja teknologioiden yhteensopivuudesta postin käsittelylaitteiden kanssa. Artiklaan ei ole tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. 

Postilain 82 §:ssä säädetään postimerkkien julkaisemisesta ja postimaksumerkinnän käyttämisestä. Suomessa Posti Oy:llä ja Åland Post Ab:lla on postilaissa tarkoitettu lupa postimerkkien julkaisemiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö voi hakemuksesta myöntää postiyritykselle oikeuden julkaista kansainvälisesti hyväksyttäviä postimerkkejä tai Suomessa hyväksyttäviä postimerkkejä. Oikeus julkaista postimerkkejä on voimassa toistaiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto voi tarvittaessa antaa määräyksiä postimerkkejä vastaavan postimaksumerkinnän muodosta ja sen sijoittamisesta kirjelähetykseen sekä sen muusta käytöstä. 

7 artikla. Kestävä kehitys. Artiklassa jäsenvaltiot ja/tai niiden nimetyt operaattorit velvoitetaan ottamaan kaikilla postitoiminnan tasoilla käyttöön ennakoiva strategia, joka keskittyy ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen. Niiden tulee myös edistää tietoisuutta kestävästä kehityksestä postiliikenteessä. Artiklaan ei ole tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. 

Kansallinen lainsäädäntö ei sisällä säännöksiä artiklassa tarkoitetun strategian käyttöönottamisesta eikä tietoisuuden edistämisestä. 

8 artikla. Postin turvallisuus. Artiklassa velvoitetaan jäsenmaita sekä niiden nimettyjä operaattoreita ottamaan käyttöön ennakoiva turvallisuusstrategia kaikilla postitoiminnan tasoilla. Artiklan mukaan tähän strategiaan sisältyy tiedonvaihto jäsenmaiden sekä niiden nimettyjen operaattoreiden välisen postin turvallisen kuljetuksen ja kauttakulkukuljetuksen ylläpitämiseksi. Artiklassa velvoitetaan jäsenmaat ja niiden nimetyt operaattorit noudattamaan Maailman postiliiton turvallisuusstandardeissa määriteltyjä turvallisuusvaatimuksia ja ottaa käyttöön proaktiivinen turvallisuusstrategia. Strategian on sisällettävä erityisesti periaate sähköisen ennakkotiedon toimittamisvaatimuksen noudattamisesta Hallintoneuvoston ja Postitoimintaneuvoston hyväksymissä soveltamismääräyksissä tunnistettujen postilähetysten (mukaan lukien postilähetysten tyyppi ja kriteerit) osalta Maailman postiliiton teknisten viestistandardien mukaisesti. Turvallisuusstrategian on sisällettävä myös Toimitusohjesäännöissä määritellyt tavoitteet. Artiklan mukaan kansainvälisessä postinkuljetusketjussa sovellettavien turvallisuustoimien on oltava suhteessa riskeihin tai uhkiin, joihin toimet on kohdistettu, ja ne on toteutettava vaikeuttamatta maailmanlaajuisia postivirtoja tai kauppaa ottaen huomioon postiverkoston erityispiirteet. Turvallisuustoimenpiteet, joilla saattaa olla globaaleja vaikutuksia postitoimintaan, on toteutettava kansainvälisesti koordinoidulla ja tasapuolisella tavalla siten, että kaikki asiaankuuluvat toimijat otetaan mukaan. Artiklaan ei ole tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. Kansallinen lainsäädäntö ei sisällä säännöksiä postin turvallista kuljetusta koskevasta turvallisuusstrategiasta. 

9 artikla.Rikkomukset. Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot ottamaan käyttöönsä tarvittavia keinoja, joilla estetään, syytetään ja rangaistaan henkilöitä, jotka syyllistyvät artiklassa lueteltuihin tekoihin. Artiklassa tarkoitetut rikkomukset voivat ensinnäkin koskea narkoottisten tai psykotrooppisten aineiden tai räjähdysaineiden, helposti syttyvien tai muiden vaarallisten aineiden taikka luonteeltaan pedofiilisten tai pornografisen lapsiin liittyvän aineiston lisäämistä postilähetyksiin. Toisaalta rikkomukset voivat koskea postimerkkejä, etumaksumerkintöjä, posti- tai painokoneella tuotettuja merkintöjä ja kansainvälisiä vastauskuponkeja. Rikkomukset voivat koskea myös väärennetyn tai jäljitellyn postimaksumerkinnän valmistusta. Lisäksi rangaistavaa on edellä mainittujen rikkomusten yritys. Artiklaan ei ole tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. 

Rikosoikeudelliseen vastuuseen johtavista teoista säädetään lailla. Postimaksumerkintärikkomusta koskee postilain 77 §. Muut artiklassa tarkoitetut rikkomukset tulevat rangaistaviksi rikoslain (39/1889) nojalla. Rikoslain 50 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan rangaistavaa on se, että tuo tai yrittää tuoda maahan tai vie tai yrittää viedä maasta huumausainetta. Rikoslain 50 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan huumausaineena pidetään siinä luvussa huumausainelaissa (373/2008) tarkoitettua huumausainetta. Huumausainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdan b alakohdan mukaan myös psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksessa (SopS 60/1976) tarkoitetut aineet ja valmisteet. Räjähdysaineiden, helposti syttyvien aineiden tai muiden vaarallisten aineiden osalta kriminalisointivelvoitteeseen liittyvä menettely voi täyttää rikoslain 46 luvun 4 ja 5 §:ssä rangaistaviksi säädettyjen salakuljetusrikosten tunnusmerkistön. Kysymyksessä olevien aineiden lisäämisellä postilähetyksiin voidaan myös aiheuttaa jokin rikoslain 34 luvussa rangaistavaksi säädetty yleisvaarallinen rikos. Lisäksi lisäämisellä voidaan syyllistyä rikoslain 44 luvun 11 §:ssä tarkoitettuun räjähderikokseen tai 13 §:ssä tarkoitettuun vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen. Rikoslain 17 luvun 18 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla rangaistavaa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisenä on viedä maasta tai tuoda maahan kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta eli alle 18-vuotiasta henkilöä. Postimaksumerkintöihin liittyviin 9 artiklan mukaisiin tekotapoihin on sisällytetty rikoslain mukaisia väärennys- ja petosrikosten elementtejä. Lähtökohtana 9 artiklan 2.2 kohdassa on, että rangaistavaa on sen alakohdissa tarkemmin määritellyin tavoin toiminta, jonka tarkoituksena on saavuttaa laitonta hyötyä itselle tai kolmannelle osapuolelle. Rikoslain 36 luvun 1–3 §:ssä säädetään rangaistaviksi petos, törkeä petos ja lievä petos. Artiklan 2.2 kohdan alakohtien mukaisissa toimintatavoissa voi pääsääntöisesti katsoa olevan kysymys erehdyttämisluonteisesta toiminnasta. Joiltain osin voi täyttyä myös väärennysrikosten (rikoslain 33 luvun 1 – 3 §) tunnusmerkistö. Rikoslain 36 luvun 3 §:ssä säädetyn lievän petoksen ja 33 luvun 3 §:ssä säädetyn lievän väärennyksen yritys ei ole rangaistavaa. Lisäksi 9 artiklan 2.2.2 kohdassa on tekotapoja, tekotapoja, jotka eivät ole rangaistavia petos- tai väärennysrikoksina kuten väärennetyn tai jäljitellyn postimaksumerkinnän kuljetus, näytteille asettaminen, näyttäminen tai julkaiseminen. Kuljetusta voitaneen kuitenkin pitää rikoslain 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettuna avunantona mainittuihin rikoksiin. 

10 artikla. Henkilötietojen käsittely. Artiklassa säädetään henkilötietojen käsittelystä. Artiklan mukaan käyttäjien henkilötietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja saa luovuttaa vain sellaisille kolmansille osapuolille, joilla sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla on oikeus saada tiedot. Jäsenmaiden ja niiden nimettyjen operaattoreiden on varmistettava käyttäjien henkilötietojen luottamuksellisuus ja turvallisuus kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Lisäksi nimettyjen operaattoreiden on ilmoitettava asiakkailleen mihin näiden henkilötietoja käytetään ja mitä tarkoitusta varten tiedot on kerätty. Artiklaan ei ole tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. 

Postilain 38 §:n mukaan postiyrityksellä on oikeus ylläpitää osoiterekisteriä postitoiminnan hoitamiseksi. Pykälässä säädetään myös osoiterekisterissä olevien tietojen luovuttamisesta edelleen sekä siitä, mitä tarkoitusta varten tietoja käytetään. Postilain 62 §:n mukaan postiyrityksen on turvattava luottamuksellisen viestin salaisuus. Postilain 63 §:ssä säädetään postiyrityksen palveluksessa olevan vaitiolovelvollisuudesta. 

Henkilötietojen käsittelystä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (jäljempänä yleinen tietosuoja-asetus), jota alettiin soveltaa 25 päivänä toukokuuta 2018. Asetuksen 30 artiklan mukaan jokaisen rekisterinpitäjän ja tarvittaessa rekisterinpitäjän edustajan on ylläpidettävä selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista. Selosteen on pidettävä sisällään artiklassa mainitut tiedot, joita ovat muun muassa henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä tiedot niistä tahoista, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan. 

Yleissopimuksen 5 kohdassa voi kyseeseen tulla henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n alueen ulkopuolelle. Yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklassa säädetään tietyistä erityistilanteita koskevista poikkeuksista, joiden nojalla henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Postitoiminnan näkökulmasta merkityksellisiä ovat erityisesti poikkeusperusteet, jotka koskevat rekisteröidyn suostumusta (49 artiklan 1 kodan a-alakohta), sopimuksen tekemistä tai täytäntöön panemista (49 artiklan 1 kohdan b- ja c-alakohdat) sekä tärkeää yleistä etua. Postitoiminnan monimuotoisuudesta johtuen nämä poikkeusperusteet saattavat tulla sovellettavaksi sekä samanaikaisesti että erikseen. 

Tärkeää yleistä etua koskevan poikkeusperusteen osalta on olennaista huomioida, että artiklassa tarkoitettu yleinen etu on tunnustettava unionin oikeudessa tai sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jota rekisterinpitäjään sovelletaan. Postitoiminta on EU-oikeudessa laajasti tunnustettu yleistä taloudellista etua koskevaksi palveluksi, joiden tehokkuudella on sekä sosiaalista että taloudellista merkitystä. Tätä ilmentää muun muassa postidirektiivi, joka on Suomessa saatettu voimaan postilailla. UPU-sopimuksilla säännelty kansainvälinen postitoiminta edellyttää väistämättä, että henkilötietoja (kuten vastaanottajaa ja lähettäjää koskevia tietoja) pystytään siirtämään maasta toiseen. UPU-sopimukset ovat kansallisen voimaasaattamisen jälkeen Suomessa osa voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä. 

Yleisen edun lisäksi henkilötietojen siirron voidaan tietyiltä osin katsoa perustuvan myös sopimuksen täyttämiseen. Kyse on tällöin erityisesti postioperaattorin ja lähettäjän välille syntyvästä sopimuksesta, jonka tarkoituksena on saattaa postilähetys lähettäjän nimeämälle vastaanottajalle. Myös rekisteröidyn nimenomaista suostumusta koskeva poikkeusperuste saattaa tulla sovellettavaksi tietyissä postioperaattorien tarjoamissa palveluissa, jos suostumus voidaan saada yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttävällä tavalla. Sopimus ja suostumus poikkeusperusteina eivät tule sovellettavaksi toimista, joita viranomaiset suorittavat osana julkisen vallan käyttöä. 

Yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan mukaan edellä kuvattujen alakohtien b, c tai d mukainen henkilötietojen siirto edellyttää, ettei siirto ole toistuva ja että se koskee ainoastaan rajallista määrää rekisteröityjä. Postitoiminnassa siirrot perustuvat siinä määrin yksittäisiin lähettäjää ja vastaanottajaa koskeviin tapauskohtaisiin olosuhteisiin, ettei siirtojen voida katsoa olevan toistuvia huolimatta siitä, että yksittäisistä postilähetyksistä voi muodostua säännöllinen ja tiheään toistuva joukko erilaisia toimenpiteitä. Myös rekisteröityjen määrän on katsottava rajautuvan erikseen jokaisen postilähetyksen yhteydessä. 

Lisäksi siirron on oltava tarpeen rekisterinpitäjän sellaisten pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, joita rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä. Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että postioperaattorin näkökulmasta henkilötietojen siirto on edellytys sille, että operaattori pystyy ylipäänsä harjoittamaan postipalveluita ja palvelemaan asiakkaitaan. Tämä on myös rekisteröidyn eli asiakkaan etu ja tietyn tasoisten postipalveluiden on myös yleisemmin katsottu olevan osa yhteiskunnan keskeisiä peruspalveluita. 

Siirtoa tehdessään rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset suojatoimet ja ilmoitettava siirrosta valvontaviranomaiselle. Lisäksi rekisterinpitäjän on informoitava rekisteröityä siirrosta 49 artiklan 1 kohdassa kuvatun mukaisesti. 

11 artikla.Suljettujen postien vaihto sotilasjoukko-osastojen kanssa. Artikla sisältää määräyksiä siitä, miten suljettua kirjepostia voidaan vaihtaa sotilasjoukko-osastojen keskenkäyttämällä muiden maiden maa-, meri tai lentokuljetuksia. Artiklaan ei ole Abidjanin kongressissa tehty muutoksia. Suomessa ei ole asiasta kansallista sääntelyä. 

12 artikla.Kirjelähetysten postittaminen toisessa maassa. Artiklan mukaan mikään jäsenmaa ei ole velvollinen kuljettamaan eikä jakamaan vastaanottajalle kirjelähetyksiä, joita sen alueella asuvat lähettäjät postittavat tai postituttavat vieraassa maassa hyötyäkseen siellä sovellettavista edullisemmista maksuista. Artiklaan on Abidjanin kongressissa tehty viittausteknisiä muutoksia. Artiklan mukaisesta asiasta säädetään postilain 36 §:n 3 momentissa. 

13 artikla. Maailman postiliiton lomakkeiden käyttö. Artiklassa säädetään Maailman postiliiton lomakkeiden käytöstä. Artiklan mukaan ainoastaan nimetyt operaattorit, jollei Liiton sopimuksissa toisin määrätä, käyttävät Maailman postiliiton lomakkeita ja asiakirjoja postiliikenteen hoitamiseen ja postilähetysten vaihtoon Liiton sopimusten mukaisesti. Artiklaan ei ole tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. 

Toinen osa

Palvelun laatustandardit ja tavoitteet

14 artikla.Palvelun laatustandardit ja tavoitteet. Artiklassa velvoitetaan jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit laatimaan, julkaisemaan ja ylläpitämään kirjepostilähetyksiä ja paketteja koskevat jakelustandardit ja tavoitteet. Artiklaan on tehty Abidjanin kongressissa pieniä teknisiä muutoksia. Jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on laadittava, julkaistava ja päivitettävä saapuvia kirjelähetyksiä ja pakettilähetyksiä koskevat jakelustandardit ja tavoitteet vastaavissa kokoelmissa kuten Toimitusohjesäännöissä määritellään. Postidirektiivin 16 artiklassa velvoitetaan asettamaan ja julkaisemaan yleispalvelun laatustandardi. Postilain 19 §:ssä säädetään yleispalvelun laatustandardista. Lisäksi postilain 42 §:ssä velvoitetaan postiyritysjulkaisemaan vuosittain palvelun laatua koskevat tiedot. 

Kolmas osa

Maksut, lisämaksut ja vapautus postimaksuista

15 artikla. Maksut. Artikla sisältää kansainvälisessä postiliikenteessä ja erityispalveluissa sovellettavia maksuja koskevat määräykset. Operaattorit määräävät yleissopimuksessa määriteltyihin eri postipalveluihin soveltuvat maksut. Artiklaa ei muutettu Abidjanin kongressissa. Postilain 26 §:ssä säädetään yleispalveluun kuuluvien postipalvelujen hinnoittelun kohtuullisuudesta, avoimuudesta ja syrjimättömyydestä. Yleispalveluun kuuluvien tuotteiden ja palveluiden hinnoittelua koskee myös postilain 27 § yhtenäishinnoittelua koskevat säännökset. Artiklan 6 kohdan mukaan asiakkailta ei saa periä minkäänlaisia muita maksuja kuin mitä sopimuksissa on määrätty. Artiklaan esitetyn varauman mukaan yleissopimuksen 15 artiklasta huolimatta Suomi ja muut artiklassa mainitut jäsenmaat voisivat periä myös muita kuin Toimitusohjesäännöissä mainittuja postimaksuja, jos kyseiset maksut ovat maan lainsäädännön mukaisia. Ehdotetun varauman myötä Suomen nimetyn operaattorin olisi sallittua periä myös muita kuin Toimitusohjesäännöissä mainittuja postimaksuja, jos kyseiset maksut ovat Suomen lainsäädännön mukaisia. Suomi liittyisi varaumaan, jonka ovat jo aiemmin tehneet Australia, Valko-Venäjä, Kanada ja Uusi-Seelanti. Varauman johdosta ei ehdoteta postilakiin tai muuhun lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia. 

16 artikla. Vapautus postimaksuista. Artikla sisältää määräyksiä, joiden mukaan tietyt lähetykset ovat postimaksuttomia. Artiklan mukaan sotavankien ja siviili-internoitujen henkilöiden lähettämät tai heille lähetetyt kirje- ja rahalähetykset sekä postipaketit ovat postimaksuttomia. Lisäksi artiklan mukaan sokeainjärjestöjen ja sokeiden henkilöiden vastaanottamat tai lähettämät sokeainlähetykset ovat täysin maksuttomia lentolisämaksua lukuun ottamatta sikäli, kun kyseiset lähetykset hyväksytään tällaisiksi lähettävän nimetyn operaattorin kotimaan liikenteessä. Artiklaan ei ole Abidjanin kongressissa tehty muutoksia. 

Postilain 40 a §:ssä säädetään näkövammaisten lähetyksistä. Pykälässä säädetään maailman postiliiton yleissopimuksen nimettynä operaattorina toimivalle postiyritykselle velvollisuus tarjota näkövammaiselle mahdollisuus lähettää tiettyjä pistekirjoitustuotteita ilman postimaksua lentolisämaksua lukuun ottamatta. Sääntelyn taustalla on Dohan yleissopimukseen hyväksytty Suomen varauma, jonka vuoksi kyseinen postilain pykälä on yleissopimuksen artiklaa suppeampi. 

Neljäs osa

Perus- ja lisäpalvelut

17 artikla.Peruspalvelut. Artikla sisältää määräykset siitä, mitä kansainvälisen postiliikenteen peruspalveluita jäsenmaissa tulee tarjota. Artiklaan on tehty Abidjanin kongressissa pieniä viittausteknisiä muutoksia. 

Postilain 15 §:ssä säädetään yleispalvelun sisällöstä. 

18 artikla. Lisäpalvelut. Artiklassa luetellaan palvelut, joita tarjotaan lisäpalveluina. Artiklassa luetellaan pakolliset lisäpalvelut. Lisäksi artiklassa luetellaan joukko lisäpalveluita, joita operaattorit voivat vapaaehtoisesti tarjota. Lisäksi artiklassa on maksuihin liittyviä sääntöjä. Artiklaan ei tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. 

Postilain 15 §:ssä säädetään yleispalvelun alasta. 

Viides osa

Kiellot ja tulliasiat

19 artikla. Lähetykset, joita ei oteta vastaan. Kiellot. Artiklassa annetaan määräyksiä niistä lähetyksistä, joita ei oteta vastaan. Artikla sisältää kieltoja, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kansainvälisessä postiliikenteessä ei kuljeteta esimerkiksi vaarallisia aineita tai eläviä eläimiä. Peruslähtökohtana on, että lähetyksiä, jotka eivät täytä yleissopimuksessa ja toimitusohjesäännöissä mainittuja ehtoja, ei oteta vastaan. Myöskään sellaisia lähetyksiä ei oteta vastaan, jotka on lähetetty vilpillisen toimen seurauksena tai kun tarkoituksena on ollut välttää asianmukaisen ja täyden maksun maksaminen. Poikkeukset artiklan sisältämiin kieltoihin on kuvattu toimitusohjesäännöissä. Lisäksi kaikilla jäsenmailla tai niiden nimetyillä operaattoreilla on mahdollisuus laajentaa artiklan sisältämiä kieltoja. Artiklaan on lisätty säännöt ilmoitusmenettelystä Kansainväliselle toimistolle (International Bureau), mikäli artiklan sisältämiä kieltoja laajennetaan. 

Postilain 40 §:ssä säädetään sellaisista sisällöistä, joiden vuoksi postiyritys voi kieltäytyä vastaanottamasta tai välittämästä kirjelähetystä. Lisäksi esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta säädetään erikseen. 

20 artikla.Tullitarkastus. Tulli- ja muut maksut. Artikla sisältää määräykset siitä, että lähtö- ja osoitemaan nimetyillä operaattoreilla on oikeus lainsäädäntönsä mukaan tullitarkastuttaa lähetykset. Artiklan 2 kohdan mukaan tullitarkastuksen alaisista lähetyksistä voidaan periä tullille esittämisestä maksu, jonka ohjeellinen enimmäismäärä ilmoitetaan Toimitusohjesäännöissä. Maksu peritään vain niiden lähetysten tullille esittämisestä ja tullauksesta, joista on peritty tullimaksut tai muut vastaavat maksut. Artiklan 3 kohdan mukaan nimetyt operaattorit, joilla on valtuutus tullauksen suorittamiseen asiakkaiden puolesta joko asiakkaan tai osoitemaan nimetyn operaattorin nimissä, ovat oikeutettuja perimään todellisiin kustannuksiin perustuvaan tulliselvitysmaksun. Maksu voidaan veloittaa kaikista tullatuista lähetyksistä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tullittomat lähetykset. Asiakkaille on selkeästi etukäteen ilmoitettava vaadittavasta maksusta. Artiklaan esitetyn varauman mukaan yleissopimuksen 20 artiklan 2 kohdasta huolimatta Suomi ja muut varaumaan liittyneet jäsenmaat pidättävät itselleen oikeuden periä asiakkailtaan maksun tullille esittämisestä kaikista lähetyksistä, jotka menevät tullitarkastukseen. Suomi liittyisi varaumaan, jonka ovat jo aiemmin tehneet Australia, Brasilia, Kanada, Kypros ja Venäjä. Varauman johdosta ei ehdoteta postilakiin tai muuhun lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia. 

Asiasta ei ole säännöksiä postilainsäädännössä. Tullilain (304/2016) 8 §:n mukaan Tullilla on oikeus avata kirje, paketti tai muu vastaava lähetys lähetykseen sisältyvää luottamuksellisuutta loukkaamatta, jos avaaminen on välttämätöntä sen toteamiseksi, sisältääkö lähetys tulliselvitettävää tai tullivalvottavaa tavaraa. Lähetyksen sisältöä ei saa tarkastaa laajemmin kuin on tarpeen avaamisen syyn vuoksi, ja avaamisesta kerrotaan lähetykseen tehtävillä merkinnöillä.  

Kuudes osa

Vastuu

21 artikla. Tiedustelut. Artiklassa velvoitetaan jokainen nimetty operaattori ottamaan vastaan lähetyksiä koskevia tiedusteluja kuuden kuukauden ajan lähetyksen postittamisen jälkeisestä päivästä. Artiklan mukaan tiedustelut on lähetettävä kirjattuna 1. luokan postina, EMS-postipalvelun kautta tai sähköisesti. Tiedustelut on lähetettävä ja käsiteltävä nimettyjen operaattoreiden välillä Toimitusohjesäännöissä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Artiklaan ei tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. Artiklan 2 kohdan mukaan tiedustelut ovat maksuttomia. Kuitenkin, jos tiedustelua pyydetään EMS-lähetyksenä, näistä palveluista aiheutuvat lisämaksut peritään yleensä pyynnön esittäjältä. Artiklaan esitetyn varauman mukaan yleissopimuksen 21 artiklan 2 kohdasta huolimatta Suomi ja muut varaumaan liittyneet jäsenmaat pidättävät itselleen oikeuden periä erityinen maksu, kun tiedustelun johdosta tehdyt tutkimukset osoittavat, että tiedustelu oli perusteeton. Ehdotetun varauman myötä Suomen nimetyllä operaattorilla olisi oikeus periä maksu aiheettomista ja perusteettomista tiedusteluista muilta nimetyiltä operaattoreilta. Suomi liittyisi varaumaan, jonka ovat jo aiemmin tehneet Argentiina, Itävalta, Azerbaidzan, Unkari, Liettua, Moldova, Norja ja Slovakia. Varauman johdosta ei ehdoteta postilakiin tai muuhun lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia. 

Postidirektiivin 19 artikla velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että kaikki postipalvelujen tarjoajat tarjoavat käyttöön avoimet, yksinkertaiset ja huokeat menettelyt postipalvelujen käyttäjien valitusten käsittelemiseksi. Postilain 52 §:ssä säädetään postiyritykselle kanneoikeuden menettämisen uhalla tehtävästä muistutuksesta. 

22 artikla.Nimettyjen operaattoreiden vastuu. Vahingonkorvaukset. Artikla sisältää määräyksiä, joiden mukaisesti nimetyt operaattorit ovat vastuussa lähetyksen katoamisesta tai vahingoittumisesta. Lukuun ottamatta 23 artiklassa mainittuja vastuuvapautta koskevia tilanteita nimetyt operaattorit vastaavat kansainvälisessä postiliikenteessä kirjattujen lähetysten, tavallisten pakettien ja vakuutettujen lähetysten katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta sekä sellaisten pakettien palauttamisesta, jonka perille saamattomuuden syytä ei ole ilmoitettu. Operaattorit eivät vastaa verkkokaupan toimitusluokkaan kuuluvista paketeista, joiden ominaisuudet on määritelty tarkemmin Toimitusohjesäännöissä. Artiklaan ei ole tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. 

Postilain 49 §:ssä säädetään postiyrityksen vastuusta. Pykälän 1 momentin mukaan postiyritys vastaa vahingosta, joka aiheutuu postin lähettäjälle tai saajalle lähetyksen viivästymisestä, katoamisesta tai vahingoittumisesta. Pykälän 3 momentin mukaan, jos lähetys on kadonnut, oikeus korvaukseen on lähettäjällä. Pykälän 4 momentin mukaan, jos lähetys on vahingoittunut, oikeus korvaukseen on 1 kohdan mukaan postin lähettäjällä siihen saakka, kun lähetys on luovutettu vastaanottajalle tai 2 kohdan mukaan postin vastaanottajalla siitä lähtien, kun hän on ottanut lähetyksen vastaan. Kansainvälisessä postiliikenteessä korvausta ei sen sijaan 23 artiklan mukaan makseta viivästymisestä, eikä tavallisten kirjeiden katoamisesta tai vahingoittumisesta. Artiklaan 23 vahingoittuneen lähetyksen vahingonkorvausoikeus poikkeaa siten postilain sääntelystä. Artiklan 23 mukaan oikeus vahingonkorvaukseen on aina lähettäjällä, ellei lähettäjä tee asiasta kirjallista luopumisilmoitusta. Postilain 49 §:n 4 momentin mukaan oikeus korvaukseen siirtyy vastaanottajalle, kun lähetys on luovutettu vastaanottajalle tai, kun hän on ottanut lähetyksen vastaan. 

23 artikla.Jäsenmaiden ja nimettyjen operaattoreiden vastuuvapaus. Artikla sisältää määräyksiä siitä, missä tapauksissa jäsenmaat ja nimetyt operaattorit vapautuvat vastuusta. Nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa kirjatuista lähetyksistä, jakelurekisteröidyistä lähetyksistä, paketeista eivätkä vakuutetuista lähetyksistä, kun ne on toimitettu omien vastaavanlaisista lähetyksistä annettujen määräysten mukaan. Vastuu kuitenkin säilyy artiklassa luetelluissa tapauksissa esimerkiksi silloin, kun anastus tai vahingoittuminen on havaittu joko ennen lähetyksen luovuttamista tai sitä luovutettaessa. Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa vahingoittumisen ohella myöskään katoamisesta, jos sen on aiheuttanut lähettäjän virhe tai laiminlyönti tai se johtuu lähetyksen sisällön luonteesta. Artiklaan ei ole tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. 

Postiyrityksen vastuusta vapautumisesta ja vastuun rajoittamisesta säädetään postilain 50 ja 51 §:ssä. 

24 artikla.Lähettäjän vastuu. Artiklassa määrätään lähettäjän olevan vastuussa artiklassa tarkemmin määritellyistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet postivirkailijoille ja muille postilähetyksille. Lähettäjä vastaa joko postivirkailijalle, muille postilähetyksille tai postikalustolle aiheutuvasta vahingosta, joka johtuu kiellettyjen esineiden lähettämisestä postitse tai siitä, että hyväksymistä koskevat ehdot on jätetty ottamatta huomioon. Artiklaan ei ole Abidjanin kongressissa tehty muutoksia. Postilaki ei sisällä säännöksiä lähettäjän vastuusta. 

25 artikla. Vahingonkorvauksen maksaminen. Artiklan mukaan velvollisuus vahingonkorvauksen maksamiseen ja maksujen palauttamiseen on nimetyllä operaattorilla. Maksut suorittaneella nimetyllä operaattorilla on takaisinsaantioikeus vastuulliselta postihallinnolta. Lisäksi artiklassa todetaan lähettäjän oikeus luopua oikeudestaan vahingonkorvaukseen vastaanottajan eduksi. Artiklassa todetaan, että lähettäjä, tai luopumisilmoituksen tapauksessa vastaanottaja, voi luovuttaa vahingonkorvauksen kolmannelle osapuolelle, jos maan sisäinen lainsäädäntö sen sallii. Artiklaan ei ole Abidjanin kongressissa tehty muutoksia. Postilaki ei sisällä säännöksiä vahingonkorvauksen maksamisesta. 

26 artikla. Vahingonkorvauksen määrän mahdollinen takaisin periminen lähettäjältä tai vastaanottajalta. Artiklassa määrätään siitä, missä tapauksissa lähettäjältä tai vastaanottajalta voidaan periä takaisin vahingonkorvauksenmäärä. Artikla koskee tapauksia, joissa jo korvattu lähetys löytyy myöhemmin. Artiklan mukaan vahingonkorvaus voidaan periä takaisin lähettäjältä tai vastaanottajalta, jos kadonneena pidetty kirjattu tai vakuutettu lähetys tai paketti löydetään. Artiklaan ei ole Abidjanin kongressissa tehty muutoksia. Postilaki ei sisällä säännöksiä vahingonkorvauksen takaisinperinnästä. 

Seitsemäs osa

Maksut

A. KAUTTAKULKUMAKSUT 

27 artikla.Kauttakulkumaksut. Artiklan mukaan kauttakulkumaksut on maksettava silloin, jos lähetysten kuljettamisessa tarvitaan kolmannen osapuolen palveluita. Kauttakulkumaksuja sovelletaan myös väärin osoitettuihin ja väärin jaettuihin lähetyksiin. Artiklaan ei ole Abidjanin kongressissa tehty muutoksia. 

B. PÄÄTEMAKSUT 

28 artikla.Päätemaksut. Yleiset määräykset. Artikla sisältää päätemaksuja koskevat yleiset määräykset. Päätemaksujen määrä ilmaistaan SDR:nä eli kansainvälisen valuuttarahaston erityisnosto-oikeuksina. Abidjanin kongressissa on päivitetty maksujen määriä vuosille 2022-2025. Artiklaan on lisätty 9 kohta toimituksen seurantapalvelulähetysten lähetyskohtaisesta lisämaksusta toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti. Lisäksi 9 kohdan mukaan postitoimintaneuvosto voi muuttaa toimituksen seurantapalvelulähetyksistä maksettavia maksuja tietyin perustein Toimitusohjesäännön mukaisesti. Kohtaan 10 on lisätty pikkupaketit ja toimituksen seurantapalvelun lähetykset. Kohdan 11 mukaan Postitoimintaneuvosto voi muuttaa maksettavia maksuja ja/tai asettaa rangaistuksia nimetyille operaattoreille liittyen sähköisen ennakkotiedon toimittamisvaatimuksen noudattamiseen tavaroita sisältävien kirjelähetyksien osalta. Kohdan 12 mukaan korvaus perille toimittamattomista, palautetuista kirjelähetyksistä määritellään Toimitusohjesäännöissä. Artiklaan on tehty lisäksi viittausteknisiä muutoksia. 

29 artikla. Päätemaksut. Kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksujen itse määritteleminen. Artikla sisältää määräykset päätemaksuista ja kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksujen itse määrittelemisestä. Artiklaan on tehty Abidjanin kongressissa viittausteknisiä sekä pienempiä teknisiä muutoksia. Lisäksi artiklan 9 kohtaa on muutettu siten, että jos jäsenmaan nimetty operaattori vetoaa 7 kohtaan, kaikki muut vastaavat nimetyt operaattorit (mukaan lukien ne, joiden lähtevään liikenteeseen, joka on vapautettu maksuista, viitataan 1.1.6 ja 1.1.7. kohdissa), voivat tehdä samoin ja itse määrittää kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksut edellä mainitun nimetyn operaattorin osalta ilman 2 kohdassa asetettuja tulojen kasvun enimmäisrajoja. Lisäksi 9 kohdan mukaan 29 artiklan 8 kohtaa sovelletaan myös kaikkiin tällaisiin vastaaviin nimettyihin operaattoreihin. Lisäksi 9 kohdan mukaan kaikkien tällaisten vastaavien nimettyjen operaattoreiden, jotka soveltavat itse määriteltyjä maksuja 9 kohdan mukaisesti (mukaan lukien ne, joiden lähtevä postiliikenne on valinnaisesti vapaa maksuista 1.1.6 ja 1.1.7 kohtien mukaisesti) kohdalla, 7 kohtaan vedonneen nimetyn operaattorin itse määrittämiä maksuja sovelletaan vastavuoroisesti.Artiklan numero oli Istanbulin sopimuksessa 28. 

30 artikla. Päätemaksut.Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden väliseen postiliikenteeseen sovellettavat määräykset. Artiklassa määritellään päätemaksujen laskutavat. Artiklaa on täydennetty kohdassa 7 esitetyn osalta. Artiklaan on myös tehty selventäviä ja teknisiä muutoksia. Istanbulin yleissopimuksessa artiklan numero oli 29. 

31 artikla. Päätemaksut. Siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyille operaattoreille suuntautuvaan, niiltä lähtevään ja niiden väliseen postiliikenteeseen sovellettavat määräykset. Artikla sisältää määräykset niistä maksuista, joita siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyt operaattorit soveltavat. Artiklaan on tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. Artiklaan on lisätty kohdat 3, 6 ja 12. Lisäksi useita artiklan mukaisia maksuja on päivitetty tai niitä koskevia määräyksiä täydennetty. Lisäksi artiklaan on tehty muutamia viittausteknisiä muutoksia. Istanbulin yleissopimuksessa artiklan numero oli 30. 

32 artikla. Palvelutasorahasto. Palvelutasorahaston tarkoituksena on tukea palvelutason parantamista sellaisissa maissa, joiden kongressi on määritellyt kuuluvan vähiten kehittyneiden maiden ryhmään. Kehittyneet maat maksavat päätemaksujen lisäksi yleissopimuksessa määritellyn suuruisen päätemaksujen korotuksen rahastoon, josta vähiten kehittyneet maat voivat hakea taloudellista tukea palvelutasonsa parantamiseksi. Artiklassa määritellään näiden maksujen laskentatavat. Artiklaan on lisätty uutena 6 kohta. Postitoimintaneuvosto ottaa viimeistään joulukuussa 2021 käyttöön menettelyt palvelurahaston hankkeiden rahoittamiseksi tai päivittää näitä menettelyjä. Lisäksi artiklaan on tehty muutamia viittausteknisiä muutoksia. Istanbulin yleissopimuksessa artiklan numero oli 31. 

C. POSTIPAKETTIEN MAKSUT 

33 artikla. Postipakettien maa- ja merimaksut. Artiklassa määritellään pakettien jakelukorvauksen laskutapa. Jakelukorvaus maksetaan kahden nimetyn operaattorin välillä kuljetettavista paketeista. Artiklaan ei ole tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. Istanbulin yleissopimuksessa artiklan numero oli 32. Postilaki ei sisällä sääntelyä postipakettien maa- ja merimaksuista. 

D. LENTOKULJETUSMAKSUT 

34 artikla. Perusmaksut ja lentokuljetusmaksujen maksaminen. Artiklaan on Abidjanin kongressissa tehty pieniä teknisiä muutoksia. Istanbulin yleissopimuksessa artiklan numero oli 33. Postilaki ei sisällä sääntelyä perusmaksuista eikä lentokuljetusmaksuista. 

E. TILITYS 

35 artikla. Erityisesti kansainvälisen postinvaihdon tilitystä ja maksuja koskevat määräykset. Artiklan mukaan yleissopimuksenmukaisesti suoritettuihin toimiin liittyvän tilityksen sekä maksujen on perustuttava ja se on tehtävä yleissopimuksen ja liiton muiden sopimustenmääräysten mukaisesti, eikä se vaadi nimetyltä operaattorilta minkäänlaistenasiakirjojen valmistelua paitsi liiton sopimuksissa määrätyissä tapauksissa. Artiklaan on lisätty kohta 2, jonka mukaan huolehtiakseen postin yleispalvelun tarjoamisesta 3 artiklan mukaisesti sekä taatakseen kansainvälisen postiverkoston yhtenäisyyden, nimetyt operaattorit maksavat yleissopimuksen mukaisesta toiminnasta. Istanbulin yleissopimuksessa artiklan numero oli 34. Asiasta ei säädetä postilaissa. 

F. MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN 

36 artikla. Postitoimintaneuvoston oikeus määrätä maksuista. Artikla sisältää määräyksen siitä, mitä maksuja Maailman postiliiton postitoimintaneuvostolla on oikeus asettaa. Artiklaan ei ole tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. Istanbulin yleissopimuksessa artiklan numero oli 35. 

Kahdeksas osa

Valinnaiset palvelut

37 artikla. EMS ja integroitu logistiikka. Artikla sisältää määräyksiä siitä, miten jäsenmaat tai nimetyt operaattorit voivat sopia keskenään osallistumisesta otsikossa EMS- ja integroitua logistiikkaa koskevien palvelujentarjontaan. Integroitu logistiikka on palvelu, joka vastaa kaikkia asiakkaiden logistisia vaatimuksia ja sisältää tavaroiden tai asiakirjojenfyysistä kuljetusta edeltävät ja seuraavat työvaiheet. Artiklaan ei tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. Istanbulin yleissopimuksessa artiklan numero oli 36. 

Postilaissa ei säädetä asiakkaille tarjottavien uusien palveluiden ominaisuuksista, vaan postiyrityksen tarjoamat palvelut määritellään postiyrityksen toimitusehdoissa. 

38 artikla. Sähköiset postipalvelut. Artikla sisältää määräyksiä siitä, miten jäsenmaat tai nimetyt operaattorit voivat sopia keskenään osallistumisesta Toimitusohjesäännöissä kuvattuihin sähköisiin postipalveluihin. Artiklassa määritellään sähköinen posti, sähköinen kirjattu posti, sähköinen postivarmennemerkintä sekä sähköinen postilaatikko. Artiklaan ei tehty Abidjanin kongressissa muutoksia. Istanbulin yleissopimuksessa artiklan numero oli 37. 

Yhdeksäs osa

Loppumääräykset

39 artikla. Yleissopimusta ja Toimitusohjesääntöjä koskevien ehdotusten hyväksymisehdot. Artiklassa on määräykset yleissopimukseen ja toimitusohjesääntöihin tehtävien muutosehdotusten hyväksymisen edellyttämistä äänimääristä erikseen kongressissa hyväksyttävien muutosten, kahden kongressin välissä hyväksyttävien muutosten ja erikseen vielä postitoimintaneuvoston toimitusohjesääntöjen muuttamisen osalta. Artiklaan on Abidjanin kongressissa tehty muutos artiklan 4 kohtaan. Artiklan 4 kohdan mukaan jäsenmaa voi tehdä viimeistään yhdeksänkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon 3.1 kohdan mukaisesta muutoksesta, ehdottaa siihen muutokseen varaumaa vastaavasti 3.1 kohdassa asetettujen hyväksymisehtojen ja 40 artiklan asianmukaisten säännösten mukaisesti. Istanbulin yleissopimuksessa artiklan numero oli 38. 

40 artikla. Kongressissa esitetyt varaumat. Artiklassa todetaan, ettei postiliiton tavoitteiden tai tarkoituksen vastaisia varaumia sallita. Varaumia tulisi esittää vain, kun se on ehdottoman välttämätöntä ja ne on asianmukaisestiperusteltava. Varaumia käsitellään kongressissa tehtyinä ehdotuksina ja ne on hyväksyttävä sillä enemmistöllä, jota varaumankoskeman artiklan muuttaminen edellyttää. Varaumia on periaatteessa sovellettavavastavuoroisesti ja ne tehneen jäsenmaan ja muiden jäsenmaiden välillä. Istanbulin yleissopimuksessa artiklan numero oli 39. 

41 artikla. Yleissopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika. Tarkistettu yleissopimus tulee voimaan1 päivänä heinäkuuta 2022 (pois lukien VII osan Maksut määräykset, jotka tulevat voimaan 1 tammikuuta 2022) ja on voimassa toistaiseksi. Istanbulin yleissopimuksessa artiklan numero oli 40. 

Voimaantulo

Ehdotetaan, että esitykseen sisältyvä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 

Maailman postiliiton yleissopimus siten kuin sitä on muutettu Abidjanissa 26.8.2021 tulee sopimuksen 41 artiklan mukaan voimaan 1.7.2022 (pois lukien VII osan ”Maksut” määräykset, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2022) ja on voimassa seuraavan kongressin sopimusten voimaantuloon asti. 

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus

Postipalvelut kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n 20 kohdan nojalla.  

Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan, sopimuksen voimaansaattamissäädökselle on tarpeen saada Ahvenanmaan itsehallintolain 59 §:n 1 momentin mukaisesti Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksyntä. 

Jos Ahvenanmaan maakuntapäivät hyväksyy voimaansaattamissäädöksen, on tästä otettava asianmukainen maininta yleissopimuksen voimaansaattamista ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaasaattamisesta annetun lain voimaantuloa koskevaan asetukseen. 

10  Toimeenpano ja seuranta

Yleissopimuksen mukaan jäsenvaltio on velvollinen nimeämään operaattorin, jonka tehtävänä on hoitaa sopimuksessa määriteltyä postiliikennettä. Posti Oy toimii Manner-Suomessa nimettynä operaattorina. Sopimusvelvoitteiden noudattamista valvoo Liikenne- ja viestintävirasto. 

11  Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys

11.1  Arvion lähtökohdat

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan suostumuksen. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen velvoitteen määräys on luettava lainsäädännön alaan, jos määräys koskee jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoittamista tai jos se muutoin koskee yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteita. Määräys on niin ikään luettava lainsäädännön alaan, jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla, jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on voimassa lain säännöksiä taikka jos asiasta on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla. 

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että kansainvälisen velvoitteen määräys kuuluu näiden perusteiden mukaan lainsäädännön alaan siitä riippumatta, onko määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lailla annetun säännöksen kanssa (PeVL 11/2000 vp, PeVL 12/2000 vp ja PeVL 45/2000 vp). Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön pohjalta on vakiintunut tavaksi, että eduskunta hyväksyy sen suostumusta vaativat valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet kokonaisuudessaan (PeVL 24/2001 vp). 

Perustuslakivaliokunta on Geneven yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä katsonut, että Geneven kongressissa hyväksytty Maailman postiliiton yleissopimus ei koske perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa ja 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla (PeVL 56/2010 vp). 

11.2  Suomen toimivaltaan kuuluvat määräykset

Euroopan unionin oikeuden näkökulmasta yleissopimus on sekasopimus, johon sisältyy sekä unionin että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Euroopan unionin toimivallan ja kansallisen toimivallan rajausta on selostettu edellä esityksen jaksossa 6. 

11.3  Lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset

Eduskunnalta pyydetään suostumusta 1 artiklaan lukuun ottamatta artiklan 1.8 ja 1.18 kohtia sekä 16 artiklaan lukuun ottamatta artiklan 3 kohtaa ja sen alakohtia. Eduskunnalta pyydetään suostumus myös artikloiden 2–13, 19, 20, 22–32 sekä 34–36 hyväksymiselle. Eduskunnalta pyydetään myös hyväksyntä 20 artiklaa koskevalle varaumalle. Edellä mainitut artiklat kuuluvat lainsäädännön alaan. 

11.4  Käsittelyjärjestys

Koska sopimus ei sisällä määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa tai 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, sopimus voidaan hallituksen käsityksen mukaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdotus sen voimaansaattamislaiksi tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Ponsiosa 

1. ponsi 

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, että  

eduskunta hyväksyisi Abidjanissa 26 päivänä elokuuta 2021 tehdyn Maailman postiliiton yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan 

ja että eduskunta hyväksyisi yleissopimuksen 20 artiklaa koskevan varauman, jonka mukaan Suomi ja muut varaumaan liittyneet jäsenvaltiot pidättävät itselleen oikeuden periä asiakkailtaan maksun tullille esittämisestä kaikista lähetyksistä, jotka menevät tullitarkastukseen. 

2. ponsi 

Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki Maailman postiliiton yleissopimuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Abidjanissa 26 päivänä elokuuta 2021 tehdyn Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Yleissopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 2.6.2022 
Pääministeri Sanna Marin 
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka 
Sopimusteksti

MAAILMAN POSTILIITON YLEISSOPIMUS 

Maailman postiliiton yleissopimus 

Allekirjoittaneet, Liiton jäsenmaiden hallitusten täysivaltaiset edustajat, ovat Wienissä 10 päivänä heinäkuuta 1964 tehdyn Maailman postiliiton Perussopimuksen 22 artiklan 3 kohdan nojalla ja huomioon ottaen Perussopimuksen 25 artiklan 4 kohdan yksimielisesti laatineet tässä sopimuksessa kansainvälisessä postiliikenteessä sovellettavat säännöt. 

ENSIMMÄINEN OSA 

Kansainvälistä postiliikennettä koskevat yhteiset säännöt 

1 artikla 

Määritelmät 

1 Maailman postiliiton Yleissopimusta varten on laadittu seuraavat käsitemääritelmät: 

1.1 kirjelähetys: Maailman postiliiton Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä kuvattu ja niiden ehtojen mukaisesti kuljetettu lähetys 

1.2 pakettilähetys: Maailman postiliiton Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä kuvattu ja niiden ehtojen mukaisesti kuljetettu lähetys 

1.3 EMS-lähetys: Maailman postiliiton Yleissopimuksessa, Toimitusohjesäännöissä ja näihin liittyvissä EMS-asiakirjoissa kuvattu ja niiden ehtojen mukaisesti kuljetettu lähetys 

1.4 asiakirjat: mistä tahansa kirjoitetusta, piirretystä, painetusta tai digitaalisesta tiedosta koostuva kirje-, paketti- tai EMS-lähetys, jonka fyysiset ominaisuudet ovat Toimitusohjesäännöissä määriteltyjen rajojen mukaiset, pois lukien kauppatavarat 

1.5 tavarat: mistä tahansa muusta irtaimesta aineellisesta esineestä kuin rahasta, kauppatavarat mukaan lukien, koostuva kirje-, paketti- tai EMS-lähetys, joka ei sisälly edellä kohdassa 1.4 annettuun "asiakirjojen" määritelmään ja jonka fyysiset ominaisuudet ovat Toimitusohjesäännöissä määriteltyjen rajojen mukaiset 

1.6 suljettu posti: postilähetyksiä sisältävä merkitty kuljetusyksikkö (kuljetusyksiköt) lyijyllä tai muulla tavoin sinetöityinä 

1.7 väärin jaettu posti: muussa kuin (kuljetusyksikköön) merkityssä toimipisteessä vastaanotettu kuljetusyksikkö 

1.8 henkilötiedot: postipalvelujen käyttäjän tunnistamiseen tarvittavat tiedot 

1.9 väärin osoitettu lähetys: toimipisteessä vastaanotettu toisen jäsenmaan toimipisteeseen tarkoitettu lähetys 

1.10 kauttakulkumaksu: korvaus palveluista (nimetyn operaattorin palveluista, muista palveluista tai niiden yhdistelmästä), joita kirjelähetysten välittäjä tarjoaa kauttakulkumaassa maitse, meritse ja/tai ilmateitse 

1.11 päätemaksut: korvaus, jonka lähettävän maan nimetty operaattori on velkaa osoitemaan nimetylle operaattorille kustannuksista, joita osoitemaassa aiheutuu kirjelähetysten vastaanottamisesta 

1.12 nimetty operaattori: valtiollinen tai valtiosta riippumaton yksikkö, jonka jäsenmaa on virallisesti nimennyt hoitamaan postiliikennettä ja täyttämään siihen liittyvät Liiton sopimusten edellyttämät velvoitteet kyseisellä alueella 

1.13 pikkupaketti: Yleissopimuksen ja Toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti kuljetettu lähetys 

1.14 jakelukorvaus: korvaus, jonka lähettävän maan nimetty operaattori on velkaa osoitemaan nimetylle operaattorille kustannuksista, joita osoitemaassa aiheutuu pakettien vastaanottamisesta 

1.15 kauttakulkumaan maksu: korvaus, joka ollaan velkaa palveluista (nimetyn operaattorin palveluista, muista palveluista tai niiden yhdistelmästä), joita pakettien välittäjä tarjoaa kauttakulkumaassa maitse, meritse ja/tai ilmateitse 

1.16 merimaksu: korvaus, joka ollaan velkaa pakettien merikuljetukseen osallistuvan välittäjän palveluista (nimetyn operaattorin palveluista, muista palveluista tai niiden yhdistelmästä) 

1.17 tiedustelu: Yleissopimuksen ja sen Toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti toimitetun postipalvelun käyttöä koskeva valitus tai kysely 

1.18 postin yleispalvelu: laadukkaiden peruspostipalvelujen pysyvä tarjonta kaikilla jäsenmaan alueilla kaikille asiakkaille ja edulliseen hintaan 

1.19 kauttakuljetus avopostina: sellaisten lähetysten avoin kuljetus välittävän maan läpi, joiden määrä tai paino ei oikeuta suljetun postin lähettämistä osoitemaahan. 

2 artikla 

Yleissopimuksen velvoitteiden noudattamisesta vastaavan tahon tai tahojen nimeäminen 

1 Jäsenmaat ilmoittavat kansainväliselle toimistolle kuuden kuukauden sisällä kongressin päättymisestä sen valtiollisen elimen nimen ja osoitteen, joka on vastuussa postiliikenteen valvonnasta. Kuuden kuukauden sisällä kongressin päättymisestä jäsenmaiden on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle myös niiden operaattoreiden nimet ja osoitteet, jotka on virallisesti nimetty hoitamaan postiliikennettä ja täyttämään Liiton sopimusten edellyttämät velvoitteet kyseisellä alueella. Kongressien välillä jäsenmaiden on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle mahdollisimman nopeasti kaikista valtiollisten elinten muutoksista. 

Kaikista virallisesti nimettyihin operaattoreihin liittyvistä muutoksista on myös ilmoitettava kansainväliselle toimistolle mahdollisimman nopeasti ja mielellään ainakin kolme kuukautta ennen kyseisen muutoksen voimaantuloa. 

2 Jos jäsenmaa nimeää virallisesti uuden operaattorin, sen on ilmoitettava, mitä postipalveluja kyseinen operaattori tarjoaa Liiton sopimusten perusteella, sekä operaattorin maantieteellinen kattavuus kyseisellä alueella. 

3 artikla 

Postin yleispalvelu 

1 Tukeakseen ajatusta yhdestä Liiton sisäisestä postialueesta jäsenmaat varmistavat omilla alueillaan, että kaikilla käyttäjillä tai asiakkailla on oikeus postin yleispalveluun, johon kuuluu pysyvästi laadukkaiden ja kohtuuhintaisten peruspostipalvelujen tarjonta. 

2 Jäsenmaat soveltavat tätä tavoitetta määrittelemällä kansallisen postilainsäädäntönsä nojalla tai muulla totutulla tavalla, mitä postipalveluja ne tarjoavat ja millaiset ovat vaatimukset laadusta ja kohtuullisista hinnoista väestön tarpeet ja kansalliset olosuhteet huomioon ottaen. 

3 Jäsenmaat varmistavat, että yleispalvelun tarjoamisesta vastaavat operaattorit saavuttavat postipalveluille ja laatustandardeille asetetut tavoitteet. 

4 Jäsenmaat varmistavat, että postin yleispalvelu on järjestetty kannattavasti, mikä takaa sen kestävyyden. 

4 artikla 

Kauttakulkuoikeus 

1 Kauttakulkuoikeus, jonka periaate esitetään Perussopimuksen ensimmäisessä artiklassa, velvoittaa jokaista jäsenmaata varmistamaan, että sen nimetyt operaattorit aina kuljettavat jonkin toisen nimetyn operaattorin niille luovuttaman suljetun postin sekä avopostina lähetettävät kirjelähetykset turvallisimmalla tavalla niitä nopeimpia teitä, joita ne käyttävät omia lähetyksiään varten. Tämä periaate koskee myös väärin osoitettuja ja väärin jaettuja lähetyksiä. 

2 Niillä jäsenmailla, jotka eivät osallistu tartuntavaarallisia aineita tai radioaktiivisia aineita sisältävien postilähetysten vaihtoon, on oikeus kieltäytyä näiden lähetysten kauttakuljetuksesta avopostina alueensa kautta. Sama koskee painotuotteita, määräajoin ilmestyviä lehtiä, aikakauslehtiä, pikkupaketteja ja M-pusseja, joiden sisältö ei täytä laissa määrättyjä vaatimuksia niiden julkaisemisesta tai kierrättämisestä kauttakulkumaassa. 

3 Pakettien kauttakulkuoikeus taataan Liiton koko alueella. 

4 Ellei jokin jäsenmaa noudata kauttakulkuoikeutta koskevia määräyksiä, muilla jäsenmailla on oikeus keskeyttää postipalvelujen tarjonta kyseiseen jäsenmaahan. 

5 artikla 

Oikeus postilähetyksiin. Takaisin ottaminen. Vastaanottajan osoitteen ja/tai nimen (oikeushenkilön nimen tai sukunimen, etunimen tai mahdollisen patronyymin) muutos tai oikaisu. Jälkilähettäminen. Perille toimittamattomien lähetysten palauttaminen lähettäjälle 

1 Jokainen postilähetys kuuluu lähettäjälle niin kauan kuin sitä ei ole luovutettu oikeudenomistajalle, paitsi jos mainittu lähetys on takavarikoitu lähtö- tai osoitemaan kansallisen lainsäädännön nojalla ja jos sovelletaan 19 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan 1 luetelmakohtaa tai 19 artiklan 3 kohtaa kauttakulkumaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

2 Postilähetyksen lähettäjä voi ottaa sen takaisin postista tai muuttaa tai oikaista sen osoitteen ja/tai vastaanottajan nimen (oikeushenkilön nimen tai sukunimen, etunimen tai mahdollisen patronyymin). Maksut ja muut ehdot on esitetty Toimitusohjesäännöissä. 

3 Jäsenmaat huolehtivat, että niiden nimetyt operaattorit jälkilähettävät postilähetykset, jos vastaanottajan osoite on muuttunut, sekä palauttavat perille toimittamattomat lähetykset lähettäjälle. Maksut ja muut ehdot on esitetty Toimitusohjesäännöissä. 

6 artikla 

Postimerkit 

1 Käsite "postimerkki" suojataan nykyisessä Yleissopimuksessa, ja sitä käytetään ainoastaan merkeistä, jotka täyttävät tässä artiklassa ja Toimitusohjesäännöissä asetetut ehdot. 

2 Postimerkit 

2.1 saa julkaista ja laskea kiertoon ainoastaan kyseisen jäsenmaan tai -alueen luvalla Liiton sopimuksia noudattaen 

2.2 ovat osoitus täysivaltaisuudesta ja todiste postimaksun etumaksusta, mikä vastaa niiden itseisarvoa, kun ne on liitetty postilähetyksiin Liiton sopimuksia noudattaen 

2.3 on laskettava liikkeelle postimaksun etumaksuna tai filateelisina kohteina jäsenmaassa tai julkaisualueella kyseisen kansallisen lainsäädännön mukaan 

2.4 on oltava jäsenmaassa tai julkaisualueella kaikkien kansalaisten saatavilla. 

3 Postimerkit sisältävät 

3.1 jäsenmaan tai julkaisualueen nimen latinalaisilla kirjaimilla tai, jos jäsenmaa tai julkaisualue on pyytänyt tätä Maailman postiliiton kansainväliseltä toimistolta, lyhenteen tai kirjainyhdistelmän, joka virallisesti kuvaa kyseistä jäsenmaata tai julkaisualuetta Toimitusohjesäännöissä esitettyjen ehtojen mukaisesti (Erivapaus myönnetään Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle, joka on keksinyt postimerkin.) 

3.2 merkin nimellisarvon ilmaistuna 

3.2.1 periaatteellisesti julkaisevan jäsenmaan tai -alueen virallisessa valuutassa tai kirjaimilla tai symbolilla 

3.2.2 muilla tunnusmerkeillä. 

4 Valtiolliset symbolit, viralliset tarkastusmerkit ja merkeissä esiteltyjen kansainvälisten organisaatioiden logot suojataan teollisoikeuden suojelemista koskevassa Pariisin yleissopimuksessa tarkoitetulla tavalla. 

5 Postimerkkien sisältö ja muoto 

5.1 toteutetaan Maailman postiliiton Perussopimuksen johtolauseen ja Liiton elinten tekemien päätösten hengessä 

5.2 liittyvät läheisesti kyseisen jäsenmaan tai -alueen kulttuuri-identiteettiin tai edistävät kulttuurin levittämistä tai rauhan turvaamista 

5.3 liittyvät muita kuin jäsenmaan tai -alueen syntyperäisiä johtavia henkilöitä tai tapahtumia kuvatessaan läheisesti siihen maahan tai alueeseen 

5.4 eivät ota kantaa poliittisesti tai aiheisiin, jotka voivat loukata jotakuta henkilöä tai maata 

5.5 ovat merkittäviä jäsenmaalle tai -alueelle. 

6 Postimaksumerkintöjä, postimaksu- tai painokoneen tekemiä leimoja tai muita painamalla tai leimaamalla Liiton sopimusten mukaan tuotettuja postimaksumerkintöjä saa käyttää vain jäsenmaan tai -alueen luvalla. 

7 Ennen kuin jäsenmaat ottavat uusia materiaaleja tai teknologioita käyttöön postimerkkien julkaisemisessa, niiden on toimitettava kansainväliselle toimistolle kaikki tarpeelliset tiedot näiden yhteensopivuudesta postin käsittelylaitteiden kanssa. Kansainvälinen toimisto ilmoittaa asiasta muille jäsenmaille ja niiden nimetyille operaattoreille tämän mukaisesti. 

7 artikla 

Kestävä kehitys 

Jäsenmaiden ja/tai niiden nimettyjen operaattoreiden tulee ottaa käyttöön proaktiivinen ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen keskittyvä kestävän kehityksen strategia kaikilla postitoiminnan tasoilla ja edistää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. 

8 artikla 

Postin turvallisuus 

1 Jäsenmaiden sekä niiden nimettyjen operaattoreiden tulee noudattaa Maailman postiliiton turvallisuusstandardeissa määriteltyjä turvallisuusvaatimuksia ja ottaa käyttöön proaktiivinen turvallisuusstrategia kaikilla postitoiminnan tasoilla suuren yleisön nimettyjen operaattoreiden tarjoamiin postipalveluihin tunteman luottamuksen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi koko virkakunnan edun mukaisesti. Strategian on sisällettävä Toimitusohjesäännöissä määritellyt tavoitteet sekä periaate sähköisen ennakkotiedon toimittamisvaatimuksen noudattamisesta Hallintoneuvoston ja Postitoimintaneuvoston hyväksymissä soveltamismääräyksissä tunnistettujen postilähetysten (mukaan lukien postilähetysten tyyppi ja kriteerit) osalta Maailman postiliiton teknisten viestistandardien mukaisesti. Strategiaan sisältyy myös tiedonvaihto jäsenmaiden sekä niiden nimettyjen operaattoreiden välisen postin turvallisen kuljetuksen ja kauttakulkukuljetuksen ylläpitämiseksi. 

2 Kansainvälisessä postinkuljetusketjussa sovellettavien turvallisuustoimien on oltava suhteessa riskeihin tai uhkiin, joihin toimet on kohdistettu, ja ne on toteutettava vaikeuttamatta maailmanlaajuisia postivirtoja tai kauppaa ottaen huomioon postiverkoston erityispiirteet. Turvallisuustoimenpiteet, joilla saattaa olla globaaleja vaikutuksia postitoimintaan, on toteutettava kansainväli-sesti koordinoidulla ja tasapuolisella tavalla siten, että kaikki asiaankuuluvat toimijat otetaan mukaan. 

9 artikla 

Rikkomukset 

1 Postilähetykset 

1.1 Jäsenmaat ottavat käyttöön tarvittavat keinot estää, syyttää ja rangaista henkilöitä, jotka todetaan syyllisiksi seuraaviin: 

1.1.1 narkoottisten tai psykotrooppisten aineiden sekä vaarallisten aineiden lisääminen postilähetyksiin, ellei lisäämiseen ole erikseen annettu lupaa Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä 

1.1.2 luonteeltaan pedofiilisen tai lapsipornografisen aineiston lisääminen postilähetyksiin. 

2 Postimaksut ja postimaksujen merkintätavat 

2.1 Jäsenmaat ottavat käyttöön tarvittavat keinot estää, syyttää ja rangaista rikkomuksista, jotka liittyvät Yleissopimuksessa asetettuihin postimaksujen merkintätapoihin, joita ovat 

2.1.1 postimerkit, jotka ovat tai eivät enää ole julkisessa levityksessä 

2.1.2 postimaksuleimat 

2.1.3 postimaksu- tai painokoneella tuotetut merkinnät 

2.1.4 kansainväliset vastauskupongit. 

2.2 Tässä Yleissopimuksessa postimaksumerkintöihin liittyvillä rikkomuksilla viitataan jäljempänä kuvattuihin kenen tahansa henkilön tekemiin toimiin, joiden tarkoituksena on saavuttaa laitonta hyötyä itselle tai kolmannelle osapuolelle. Seuraavat toimet ovat rangaistavia: 

2.2.1 kaikenlainen ja kaikilla tavoilla toteutettu postimaksumerkinnän väärentäminen tai jäljittely tai mikä tahansa lainvastainen tai laiton toimi, joka liittyy tällä tavoin tuotettujen kohteiden valmistukseen 

2.2.2 väärennetyn tai jäljitellyn postimaksumerkinnän valmistus, käyttö, liikkeeseen luovuttaminen, kaupallistaminen, jakelu, levitys, kuljetus, näytteille asettaminen tai esittely (myös luettelojen muodossa ja mainostarkoituksiin) 

2.2.3 jo käytetyn postimaksumerkinnän kaikenlainen käyttö tai kierrätys postimaksuna 

2.2.4 kaikki yritykset toteuttaa jokin edellä mainituista rikkomuksista. 

3 Vastavuoroisuus 

3.1 Kohdassa 2 kuvattujen toimien seuraamukset ovat samat riippumatta siitä, ovatko kyseessä koti- vai ulkomaiset postimaksumerkinnät; tämä ehto ei ole minkään laillisen tai tavanmukaisen ehdon tai vastavuoroisuuden alainen. 

10 artikla 

Henkilötietojen käsittely 

1 Käyttäjien henkilötietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

2 Käyttäjien henkilötietoja saa luovuttaa vain sellaisille kolmansille osapuolille, joilla sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla on oikeus saada tiedot. 

3 Jäsenmaiden ja niiden nimettyjen operaattoreiden on varmistettava käyttäjien henkilötietojen luottamuksellisuus ja turvallisuus kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. 

4 Nimettyjen operaattoreiden on ilmoitettava asiakkailleen, mihin näiden henkilötietoja käytetään ja mitä tarkoitusta varten tiedot on kerätty. 

5 Edellä sanotun estämättä nimetyt operaattorit voivat siirtää henkilötietoja sähköisesti osoite- tai kauttakulkumaiden nimetyille operaattoreille, jotka tarvitsevat näitä tietoja palvelun toteuttamiseen. 

11 artikla 

Suljettujen postien vaihto sotilasjoukko-osastojen kanssa 

1 Suljettua kirjepostia voidaan vaihtaa muiden maiden maa-, meri- tai lentokuljetuksia käyttämällä 

1.1 jonkin jäsenmaan postitoimipaikkojen ja Yhdistyneiden kansakuntien käyttöön asetettujen joukko-osastojen päälliköiden välillä 

1.2 tällaisten joukko-osastojen päälliköiden välillä 

1.3 jonkin jäsenmaan postitoimipaikkojen sekä vieraalla alueella oleskelevien saman maan laivaston, ilmavoimien tai maavoimien joukko-osastojen tai saman maan ulkomaille sijoitettujen sotalaivojen tai sotilaslentokoneiden päälliköiden välillä 

1.4 saman maan laivaston, ilmavoimien tai maavoimien joukko-osastojen tai sotalaivojen tai sotilaslentokoneiden päälliköiden välillä. 

2 Kohdassa 1 mainittuun postiin suljettujen kirjelähetysten tulee, laivojen tai lentokoneiden vastaanottaessa tai lähettäessä postia, olla osoitettuja yksinomaan joukko-osastojen jäsenille tai laivojen tai lentokoneiden upseereille ja miehistölle tai olla heidän lähettämiään. Tällaisten lähetysten maksut ja kuljetusehdot määrää kotimaisten ohjesääntöjensä mukaan sen jäsenmaan nimetty ope-raattori, joka on asettanut käyttöön joukko-osaston tai jolle laivat tai lentokoneet kuuluvat. 

3 Ellei erityissopimusta ole, on sen jäsenmaan nimetyn operaattorin, joka on antanut joukko-osaston käyttöön tai jolle sotalaivat tai sotilaslentokoneet kuuluvat, maksettava asianomaisille nimetyille operaattoreille kauttakulkumaksut, päätemaksut ja lentokuljetusmaksut. 

12 artikla 

Kirjelähetysten postittaminen toisessa maassa 

1 Mikään nimetty operaattori ei ole velvollinen kuljettamaan eikä jakamaan vastaanottajalle kirjelähetyksiä, joita sen jäsenmaan alueella asuvat lähettäjät postittavat tai postituttavat vieraassa maassa hyötyäkseen siellä sovellettavista edullisemmista maksuista. 

2 Kohtaa 1 sovelletaan erotuksetta sekä lähettäjän asuinmaassa tuotettuihin ja rajan yli kuljetettuihin kirjelähetyksiin että vieraassa maassa tuotettuihin kirjelähetyksiin. 

3 Osoitemaan nimetty operaattori voi periä lähtömaan nimetyltä operaattorilta kotimaan maksut. Jos lähtömaan nimetty operaattori ei suostu maksamaan vaadittuja summia osoitemaan nimetyn operaattorin määräämän ajan kuluessa, osoitemaan nimetty operaattori voi joko palauttaa lähetykset lähtömaan nimetylle operaattorille ja vaatia korvausta palauttamisesta aiheutuvista kuluista tai käsitellä lähetyksiä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. 

4 Mikään nimetty operaattori ei ole velvollinen kuljettamaan eikä jakamaan vastaanottajille kirjelähetyksiä, joita lähettäjät postittavat tai postituttavat suurina määrinä muussa kuin asuinmaassaan, jos saatavat päätemaksut ovat pienemmät kuin summa, joka olisi saatu, jos lähetys olisi postitettu lähettäjien asuinmaassa. Osoitemaan nimetty operaattori voi periä lähtömaan nimetyltä operaattorilta korvausta aiheutuneista kustannuksista. Korvaus ei saa ylittää seuraavista kahdesta summasta suurempaa: joko 80:tä prosenttia vastaavien lähetysten kotimaan hinnoista tai 29 artiklan tai 30 artiklan 5-11 kohdan, 30 artiklan 11 kohdan ja 30 artiklan 13 kohdan tai 31 artiklan 17 kohdan mukaisesti sovellettavia maksuja. Jos lähtömaan nimetty operaattori ei suostu maksamaan vaadittuja summia osoitemaan nimetyn operaattorin määräämän ajan kuluessa, osoitemaan nimetty operaattori voi joko palauttaa lähetykset lähtömaan nimetylle operaattorille ja vaatia korvausta palauttamisesta aiheutuvista kuluista tai käsitellä lähetyksiä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. 

13 artikla 

Maailman postiliiton lomakkeiden käyttö 

1 Jollei Liiton sopimuksissa toisin määrätä, ainoastaan nimetyt operaattorit käyttävät Maailman postiliiton lomakkeita ja asiakirjoja postiliikenteen hoitamiseen ja postilähetysten vaihtoon Liiton sopimusten mukaisesti. 

2 Nimetyt operaattorit voivat käyttää Maailman postiliiton lomakkeita ja asiakirjoja 6 kohdassa tarkemmin määriteltyjen kansainvälisten vaihtopisteiden (ETOE-pisteet) sekä nimettyjen operatto-reiden kansallisten alueidensa ulkopuolelle perustamien kansainvälisten postin käsittelykeskusten (IMPC-keskukset) toiminnan hoitamiseen edistääkseen edellä mainitun postiliikenteen hoitamista ja postilähetysten vaihtoa. 

3 Kohdassa 2 esitetyn mahdollisuuden käyttöön sovelletaan sen jäsenmaan tai alueen kansallista lainsäädäntöä tai käytäntöjä, jonne ETOE-piste tai IMPC-keskus on perustettu. Tältä osin ja tämän rajoittamatta 2 artiklaan sisältyvien nimeämisvelvollisuuksien soveltamista nimetyt operaattorit takaavat, että ne täyttävät edelleen Yleissopimuksen mukaiset velvollisuutensa, ja ovat täysimääräisesti vastuussa kaikista yhteyksistään muiden nimettyjen operaattoreiden ja kansainvälisen toimiston kanssa. 

4 Kohdassa 3 asetettua vaatimusta sovelletaan samalla tavalla vastaanottavaan jäsenmaahan tällaisilta ETOE-pisteiltä ja IMPC-keskuksilta vastaanotettujen postilähetysten osalta. 

5 Jäsenmaat ilmoittavat kansainväliselle toimistolle ETOE-pisteistä tai IMPC-keskuksista lähetettyihin ja/tai vastaanotettuihin postilähetyksiin soveltamistaan käytännöistä. Tällaiset tiedot on asetettava saataville Liiton verkkosivustolle. 

6 Yksinomaan tässä artiklassa ETOE-pisteillä tarkoitetaan toimistoja tai tiloja, jotka on perustettu kaupallisia tarkoituksia varten ja joita hoitavat nimetyt operaattorit tai jotka ovat nimettyjen operaattoreiden vastuulla muun kuin niiden oman jäsenmaan tai -alueen alueella, jolloin tavoitteena on hankkia liiketoimintaa niiden kansallisen alueen ulkopuolisilla markkinoilla. IMPC-keskuksilla tarkoitetaan kansainvälisiä postin käsittelytiloja, joissa käsitellään joko postilähetysten tuottamiseksi tai vastaanottamiseksi vaihdettua kansainvälistä postia tai jotka toimivat muiden nimettyjen operaattoreiden välillä vaihdetun kansainvälisen postin kauttakulkukeskuksina. 

7 Minkään tässä artiklassa ei saa tulkita viittaavan siihen, että ETOE-pisteet tai IMPC-keskukset (mukaan lukien niiden perustamisesta ja toiminnasta kansallisten alueidensa ulkopuolella vastaavat nimetyt operaattorit) olisivat samassa asemassa Liiton sopimusten perusteella kuin isäntämaan nimetyt operaattorit, eikä asettavan muille jäsenmaille oikeudellista velvollisuutta tunnustaa tällaiset ETOE-pisteet tai IMPC-keskukset nimetyiksi operaattoreiksi alueella, jonne ne on perustettu ja jossa niiden toimintaa harjoitetaan. 

TOINEN OSA 

Palvelun laatustandardit ja tavoitteet 

14 artikla 

Palvelun laatustandardit ja tavoitteet 

1 Jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on laadittava, julkaistava ja päivitettävä saapuvia kirjelähetyksiä ja paketteja koskevat jakelustandardit ja tavoitteet vastaavissa kokoelmissa kuten Toimitusohjesäännöissä määritellään

2 Nämä standardit ja tavoitteet, joihin on lisätty tulliselvityksen tavallisesti vaatima aika, eivät saa olla epäedullisempia kuin ne, joita sovelletaan vastaaviin lähetyksiin kotimaan postiliikenteessä. 

3 Lähettävien jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on myös laadittava ja julkaistava vastaavat standardit 1. luokan ja lentopostina kulkeville kirjelähetyksille sekä paketeille ja 2. luokan/pintapostina kulkeville postipaketeille. 

4 Jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on mitattava palvelun laatustandardien soveltamista. 

KOLMAS OSA 

Maksut, lisämaksut ja vapautus postimaksuista 

15 artikla 

Maksut 

1 Yleissopimuksessa määriteltyihin eri postipalveluihin sovellettavat maksut määräävät jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen, Yleissopimuksen ja sen Toimitusohjesääntöjen periaatteiden mukaisesti. Maksut on periaatteessa suhteutettava näiden palvelujen tarjoamiseen liittyviin kustannuksiin. 

2 Lähettävä jäsenmaa tai sen nimetty operaattori, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen, määrittää kirje- ja pakettilähetysten kuljetusmaksut. Postimaksuihin on sisällyttävä lähetyksen toimittaminen annettuun osoitteeseen olettaen, että tämä toimituspalvelu on käytössä kyseisessä osoitemaassa kyseisille lähetyksille. 

3 Perittävien maksujen, mukaan luettuna sopimuksissa ohjeellisina mainittujen maksujen, on oltava vähintään samansuuruisia kuin samanlaisista lähetyksistä (luokka, määrä, käsittelyaika jne.) perittävät kotimaan maksut. 

4 Jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen, saavat ylittää mitkä tahansa sopimuksissa ohjeellisina mainitut maksut. 

5 Kohdassa 3 määriteltyjen maksujen vähimmäismäärän ylittävältä osalta voivat jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit kansallisen lainsäädäntönsä nojalla myöntää alennuksia kyseisen jäsenmaan alueella postitetuille kirjelähetyksille ja postipaketeille. Ne voivat esimerkiksi myöntää sopimushintoja postin suurasiakkaille. 

6 Asiakkailta ei saa periä minkäänlaisia muita maksuja kuin mitä sopimuksissa on määrätty. 

7 Nimetyt operaattorit saavat pitää perimänsä maksut, ellei sopimuksissa muuta määrätä. 

16 artikla 

Vapautus postimaksuista 

1 Periaate 

1.1 Postimaksuttomista eli postimaksusta vapautettua kuljettamista koskevista tapauksista määrätään erityisesti Yleissopimuksessa. Toimitusohjesäännöissä voidaan kuitenkin määrätä vapautuksesta postimaksuista, kauttakulkumaksuista, päätemaksuista ja jakelukorvauksista sellaisille kirjelähetyksille ja postipaketeille, jotka ovat jäsenmaiden, nimettyjen operaattoreiden tai rajoitettujen liittojen lähettämiä ja liittyvät postiliikenteeseen. Lisäksi Maailman postiliiton kansainvälisen toimiston rajoitetuille liitoille, jäsenmaille tai nimetyille operaattoreille lähettämät kirjelähetykset ja postipaketit on vapautettava kaikista postimaksuista. Lähettävä jäsenmaa tai sen nimetty operaattori voi kuitenkin halutessaan periä näistä lähetyksistä lentolisämaksun. 

2 Sotavangit ja siviili-internoidut henkilöt 

2.1 Lentolisämaksua lukuun ottamatta ovat täysin postimaksuttomia ne kirjelähetykset, postipaketit ja rahalähetykset, jotka on osoitettu sotavangeille tai jotka ovat näiden itsensä lähettämiä joko suoraan tai Yleissopimuksen ja Rahaliikennesopimuksen Toimitusohjesäännöissä mainittujen toimistojen välityksellä. Yllä olevia määräyksiä sovellettaessa ovat puolueettomaan maahan kerätyt ja internoidut sotilaat rinnastettavissa varsinaisiin sotavankeihin. 

2.2 Kohtaa 2.1 sovelletaan myös kirjelähetyksiin, postipaketteihin ja rahalähetyksiin, jotka Genevessä 12 päivänä elokuuta 1949 siviilihenkilöiden sodanaikaisesta suojelusta tehdyn sopimuksen tarkoittamille siviili-internoiduille henkilöille osoitettuina tai heidän lähettäminään saapuvat muista maista joko suoraan tai Yleissopimuksen ja Rahaliikennesopimuksen Toimitusohjesäännöissä mainittujen toimistojen välityksellä. 

2.3 Yleissopimuksen ja Rahaliikennesopimuksen Toimitusohjesäännöissä mainittujen toimistojen ei myöskään tarvitse maksaa postimaksua niistä kohdissa 2.1 ja 2.2 mainittuja henkilöitä koskevista kirjelähetyksistä, postipaketeista eikä rahalähetyksistä, joita nämä toimistot joko suoraan tai välillisesti lähettävät tai vastaanottavat 

2.4 Enintään 5 kilogramman painoisia paketteja voidaan lähettää postimaksutta. Niiden pakettien, joiden sisältöä ei voi jakaa, sekä niiden pakettien, jotka on osoitettu johonkin leiriin tai sen luottamusmiehille ("hommes de confiance") vangeille jaettavaksi, painoraja korotetaan 10 kilogrammaan 

2.5 Nimettyjen operaattoreiden välisissä tilityksissä ei määrätä maksuosuutta virkapaketeille eikä sotavankien ja siviili-internoitujen paketeille, poikkeuksena lentopaketteihin sovellettavat lentokuljetusmaksut. 

3 Sokeainlähetykset 

3.1 Sokeainjärjestöjen ja sokeiden henkilöiden vastaanottamat tai lähettämät sokeainlähetykset ovat täysin maksuttomia lentolisämaksua lukuun ottamatta sikäli kuin kyseiset lähetykset hyväksytään tällaisiksi lähettävän nimetyn operaattorin kotimaan liikenteessä. 

3.2 Tässä artiklassa 

3.2.1 sokea tarkoittaa henkilöä, joka on maassaan rekisteröitynyt sokeaksi tai heikkonäköiseksi tai joka täyttää Maailman terveysjärjestön määritelmän sokeudesta tai heikkonäköisyydestä 

3.2.2 sokeainjärjestö tarkoittaa laitosta tai yhdistystä, joka palvelee tai virallisesti edustaa sokeita 

3.2.3 sokeainlähetys tarkoittaa kirjeenvaihtoa, kirjallisuutta missä muodossa tahansa mukaan lukien äänitallenteet sekä sokeille tehtyjä tai mukautettuja laitteita tai aineistoja, joiden tarkoitus on auttaa sokeita selviytymään sokeuteen liittyvistä ongelmista, kuten Toimitusohjesäännöissä määritellään. 

NELJÄS OSA 

Perus- ja lisäpalvelut 

17 artikla  

Peruspalvelut 

1 Jäsenmaiden on huolehdittava, että niiden nimetyt operaattorit hyväksyvät, käsittelevät, kuljettavat ja toimittavat perille kirjelähetykset.  

2 Vain asiakirjoja sisältäviä kirjelähetyksiä ovat  

2.1 1. luokan ja 2. luokan lähetykset, joiden paino on enintään 2 kilogrammaa  

2.2 kirjeet, postikortit ja painotuotteet, joiden paino on enintään 2 kilogrammaa  

2.3 sokeainlähetykset, joiden paino on enintään 7 kilogrammaa  

2.4 erityispussit, jotka sisältävät samalle vastaanottajalle samaan osoitteeseen osoitettuja painotuotteita (sanomalehtiä, aikakausjulkaisuja, kirjoja jne.) ja joita kutsutaan ”M-pusseiksi”; niiden enimmäispaino on 30 kilogrammaa.  

3 Tavaroita sisältäviä kirjelähetyksiä ovat  

3.1 1. luokan ja 2. luokan pikkupaketit, joiden paino on enintään 2 kilogrammaa  

3.2 sokeainlähetykset, joiden paino on enintään 7 kilogrammaa, kuten Toimitusohjesäännöissä määritellään  

3.3 Toimitusohjesääntöjen määritelmän mukaiset erityispussit, jotka sisältävät samalle vastaanottajalle samaan osoitteeseen osoitettuja painotuotteita (sanomalehtiä, aikakausjulkaisuja, kirjoja jne.) ja joita kutsu-taan ”M-pusseiksi”; niiden enimmäispaino on 30 kilogrammaa.  

4 Kirjelähetykset luokitellaan sekä niiden käsittelynopeuden että sisällön perusteella Toimitusohjesääntöjen mukaisesti.  

5 Kirjelähetykset voidaan myös luokitella muodon mukaan pieniksi kirjeiksi (P), suuriksi kirjeiksi (G), kookkaiksi kirjeiksi (E) tai pikkupaketeiksi (E) 4 kohdassa mainittujen luokittelujärjestelmien puitteissa. Koko- ja painorajat määritellään Toimitusohjesäännöissä.  

6 2 ja 3 kohdissa esitettyjä painorajoja korkeampia rajoja voidaan valinnaisesti soveltaa tietyille kirjelähetys-ryhmille Toimitusohjesäännöissä määritellyin ehdoin.  

7 Jäsenmaiden on lisäksi huolehdittava, että niiden nimetyt operaattorit hyväksyvät, käsittelevät, kuljettavat ja toimittavat perille enintään 20 kilogrammaa painavat pakettilähetykset.  

8 20:tä kilogrammaa korkeammat painorajat koskevat valinnaisesti tiettyjä pakettilähetyksiä Toimitusohjesäännöissä määritellyin ehdoin. 

18 artikla 

Lisäpalvelut 

1 Jäsenmaiden on huolehdittava seuraavien pakollisten lisäpalvelujen tarjonnasta:  

1.1 kirjaamispalvelu lähteville 1. luokan ja lentopostina lähetettäville kirjelähetyksille  

1.2 kirjaamispalvelu kaikille saapuville kirjatuille kirjelähetyksille.  

2 Jäsenmaat voivat tarjota seuraavia valinnaisia lisäpalveluja niiden nimettyjen operaattoreiden välillä, jotka ovat suostuneet tarjoamaan palvelun:  

2.1 vakuutus kirjelähetyksille ja paketeille  

2.2 postiennakkotoimitus kirjelähetyksille ja paketeille  

2.3 toimituksen seurantapalvelu kirjelähetyksille  

2.4 kirjattujen tai vakuutettujen kirjelähetysten toimittaminen vastaanottajalle henkilökohtaisesti  

2.5 kirjelähetysten ja pakettien maksuton toimituspalvelu  

2.6 tilaa vievien pakettien kuljetuspalvelu  

2.7 yhden lähettäjän ulkomaille lähettämistä lähetyksistä tehtyjen koontilähetysten kuljetuspalvelu  

2.8 kauppatavaran palautuspalvelu, mikä käsittää kauppatavaran palauttamisen vastaanottajalta alkuperäiselle myyjälle jälkimmäisen antamalla luvalla.  

3 Seuraavissa kolmessa lisäpalvelussa on sekä pakollisia että vapaaehtoisia osia:  

3.1 kansainvälinen vastauslähetyspalvelu (IBRS), joka on periaatteessa vapaaehtoinen. Kaikki jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit ovat kuitenkin velvollisia hoitamaan vastauslähetysten ”palautuspalvelua”.  

3.2 kansainväliset vastauskupongit, jotka ovat vaihdettavissa kaikissa jäsenmaissa. Kansainvälisten vastauskuponkien myyminen on kuitenkin vapaaehtoista.  

3.3 kirjatun kirjelähetyksen, postipaketin ja vakuutetun lähetyksen saantitodistus. Kaikkien jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on sallittava saapuvien lähetysten saantitodistus. Lähtevien lähetysten saantitodistuspalvelun tarjoaminen sen sijaan on vapaaehtoista.  

4 Näiden palvelujen kuvaukset ja maksut on esitetty Toimitusohjesäännöissä.  

5 Jos seuraavassa luetelluista palveluista peritään kotimaan postiliikenteessä erikoismaksuja, nimetyillä operaattoreilla on oikeus kerätä samat maksut kansainvälisistä lähetyksistä Toimitusohjesäännöissä mainituilla ehdoilla:  

5.1 yli 500 grammaa painavien pikkupakettien jakelu  

5.2 viimeisen postitusajan jälkeen postitetut kirjelähetykset  

5.3 postitoimistojen tavanomaisen aukioloajan ulkopuolella postitetut lähetykset  

5.4 nouto lähettäjän osoitteesta  

5.5 kirjelähetyksen takaisin ottaminen postitoimistojen tavanomaisen aukioloajan ulkopuolella  

5.6 postista noudettavaksi tarkoitetut lähetykset (poste restante)  

5.7 yli 500 grammaa painavien kirjelähetysten (lukuun ottamatta sokeainlähetyksiä) ja pakettien säilytys  

5.8 pakettien jakelu vastauksena saapumisilmoitukseen  

5.9 turva ylivoimaisia esteitä vastaan  

5.10 kirjelähetysten jakelu postitoimistojen tavanomaisen aukioloajan ulkopuolella. 

VIIDES OSA 

Kiellot ja tulliasiat 

19 artikla 

Lähetykset, joita ei oteta vastaan. Kiellot  

1 Yleistä 

1.1 Lähetyksiä, jotka eivät täytä Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä mainittuja ehtoja, ei oteta vastaan. Sellaisia lähetyksiä ei oteta vastaan, jotka on lähetetty vilpillisen toimen edistämiseksi tai kun tarkoituksena on ollut välttää asianmukaisen ja täyden maksun maksaminen. 

1.2 Poikkeukset tämän artiklan sisältämiin kieltoihin on kuvattu Toimitusohjesäännöissä. 

1.3 Kaikilla jäsenmailla tai niiden nimetyillä operaattoreilla on mahdollisuus laajentaa tämän artiklan sisältämiä kieltoja, joita voidaan soveltaa käytäntöön heti, kun ne on sisällytetty vastaavaan kokoelmaan. Jäsenmaa tai sen nimetty operaattori, joka haluaa laajentaa tai muuttaa luetteloa esineistä, joiden tuonnin (tai kuljetuksen) se kieltää tai ehdollisena sallii, ilmoittaa asiasta kansainväliselle toimistolle, joka päivittää asiaan kuuluvan kokoelman sen mukaisesti. 

2 Kiellot kaikissa lähetysluokissa 

2.1 Seuraavien esineiden sulkeminen lähetyksiin on kielletty kaikissa lähetysluokissa: 

2.1.1 kansainvälisen huumausainevalvontalautakunnan määrittelemät huumeet ja psykotrooppiset aineet sekä muut laittomat huumeet, jotka on kielletty osoitemaassa 

2.1.2 epäsiveelliset tai säädyttömät esitykset 

2.1.3 väärennetyt tuotteet ja piraattituotteet 

2.1.4 muut esineet, joiden maahantuonti tai levitys on osoitemaassa kielletty 

2.1.5 esineet, jotka luonteensa tai pakkaustapansa vuoksi saattavat aiheuttaa vaaraa virkamiehille tai yleisölle taikka liata tai vahingoittaa toisia esineitä, postilaitteita tai kolmannen osapuolen omaisuutta 

2.1.6 muiden kuin lähettäjän ja vastaanottajan tai näiden kanssa asuvien henkilöiden välillä vaihdettavat ajankohtaisen tai henkilökohtaisen kirjeenvaihdon luonteiset paperit. 

3 Vaaralliset aineet 

3.1 Minkään luokan lähetyksiin ei saa laittaa Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä kuvattuja vaarallisia aineita. 

3.2 Minkään luokan lähetyksiin ei saa laittaa räjähtävien laitteiden jäljitelmiä tai inerttejä räjähtäviä laitteita tai taisteluvälineitä, mukaan lukien inertit kranaatit, inertit hylsyt sekä vastaavat. 

3.3 Poikkeuksena voidaan sallia vaaralliset aineet sellaisten jäsenmaiden välillä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita sallimaan ne joko vastavuoroisesti tai yhdensuuntaisesti, edellyttäen että ne täyttävät kansalliset ja kansainväliset kuljetussäännöt ja -määräykset. 

4 Elävät eläimet 

4.1 Eläviä eläimiä ei saa lähettää missään lähetysluokassa. 

4.2 Poikkeuksena sallitaan seuraavien eläinten lähettäminen muissa kuin vakuutetuissa kirjelähetyksissä: 

4.2.1 mehiläiset, iilimadot ja silkkiäismadot 

4.2.2 virallisesti tunnustettujen laitosten vaihtamat tuhohyönteisten torjuntaan tarkoitetut loiset ja petohyönteiset 

4.2.3 Drosophilidae-suvun kärpäset virallisesti tunnustettujen laitosten välillä, kun niitä käytetään biolääketieteelliseen tutkimukseen. 

4.3 Poikkeuksena ovat seuraavat kohteet, joiden lähettäminen on sallittua paketissa: 

4.3.1 elävät eläimet, joiden kuljettaminen postitse on sallittua kyseisten maiden postisäännösten ja/tai kansallisen lainsäädännön mukaan. 

5 Kirjeenvaihdon lisääminen paketteihin 

5.1 Seuraavassa mainittujen esineiden sulkeminen postipakettiin on kielletty: 

5.1.1 muiden kuin lähettäjän ja vastaanottajan tai näiden kanssa asuvien henkilöiden välillä vaihdettava kirjeenvaihto, lukuun ottamatta arkistoitua materiaalia. 

6 Kolikot, setelit ja muut arvoesineet 

6.1 On kiellettyä sulkea kolikoita, seteleitä, haltijalle maksettavia arvopapereita, matkashekkejä, platinaa, kultaa tai hopeaa jalostettuna tai jalostamattomana, jalokiviä, koruja tai muita arvoesineitä 

6.1.1 vakuuttamattomiin kirjelähetyksiin 

6.1.1.1 kuitenkin, jos sekä lähtö- että osoitemaan kansallinen lainsäädäntö sallii, näitä esineitä voidaan lähettää suljetussa kirjekuoressa kirjattuina lähetyksinä 

6.1.2 vakuuttamattomiin paketteihin, paitsi kun tähän on myönnetty lupa lähtö- ja osoitemaan kansallisessa lainsäädännössä 

6.1.3 vakuuttamattomiin paketteihin, jotka vaihdetaan vakuutettuja paketteja hyväksyvien maiden välillä 

6.1.3.1 lisäksi kukin jäsenmaa tai sen nimetty operaattori voi kieltää kultaharkkojen liittämisen vakuutettuun tai vakuuttamattomaan pakettiin, kun se lähtee kyseisen hallinnon alueelta tai saapuu sen alueelle tai joka lähetetään sen alueen kautta siten, että kyseessä on kauttakuljetus avopostina; se voi rajoittaa näiden lähetysten todellista arvoa. 

7 Painotuotteissa ja sokeainlähetyksissä 

7.1 ei saa olla kirjoitettua merkintää tai mitään kirjeenvaihtoa 

7.2 ei saa olla mitään leimattua tai leimaamatonta postimerkkiä, postimaksuarvoa eikä mitään rahanarvoista paperia, paitsi kun lähetys sisältää kortin, kirjekuoren tai kääreen, johon on painettu lähettäjän tai tämän asiamiehen osoite postitusmaassa tai alkuperäisen lähetyksen kohde, jonka vastauslähetyksen postimaksu on maksettu etukäteen. 

8 Väärin vastaanotettujen lähetysten käsittely 

8.1 Väärin vastaanotettujen lähetysten käsittelystä määrätään Toimitusohjesäännöissä. Kuitenkin kohdissa 2.1.1, 2.1.2, 3.1 ja 3.2 mainittuja esineitä sisältäviä lähetyksiä ei missään tapauksessa kuljeteta perille eikä anneta vastaanottajalle eikä myöskään palauteta lähtömaahan. Mikäli kohdassa 2.1.1 mainittuja kohteita havaitaan matkalla, niitä käsitellään kauttakulkumaan lainsäädännön mukaan. Mikäli kohdissa 3.1 ja 3.2 mainittuja kohteita havaitaan kuljetuksen aikana, asianomainen nimetty operaattori on oikeutettu poistamaan kohteen lähetyksestä ja hävittämään sen. Nimetty operaattori voi tämän jälkeen kuljettaa loput lähetyksestä perille samoin kuin tiedon kuljetettavaksi kelpaamattoman kohteen hävittämisestä. 

20 artikla 

Tullitarkastus. Tulli- ja muut maksut 

1 Lähtö- ja osoitemaan nimetyillä operaattoreilla on oikeus lainsäädäntönsä mukaan tullitarkastuttaa lähetykset. 

2 Tullitarkastuksen alaisista lähetyksistä voidaan periä tullille esittämisestä maksu, jonka ohjeellinen enimmäismäärä ilmoitetaan Toimitusohjesäännöissä. Maksu peritään vain niiden lähetysten tullille esittämisestä ja tullauksesta, joista on peritty tullimaksut tai muut vastaavat maksut. 

3 Nimetyt operaattorit, joilla on valtuutus tullauksen suorittamiseen asiakkaiden puolesta joko asiakkaan tai osoitemaan nimetyn operaattorin nimissä, ovat oikeutettuja perimään asiakkailta todellisiin kustannuksiin perustuvan tulliselvitysmaksun. Maksu voidaan veloittaa kaikista tulla-tuista lähetyksistä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tullittomat lähetykset. Asiakkaille on selkeästi etukäteen ilmoitettava vaadittavasta maksusta. 

4 Nimetyillä operaattoreilla on oikeus periä tapauksen mukaan lähetysten lähettäjiltä tai vastaanottajilta tulli- ja kaikki muut mahdolliset maksut. 

KUUDES OSA 

Vastuu 

21 artikla 

Tiedustelut 

1 Jokaisen nimetyn operaattorin on otettava vastaan oman postipalvelunsa tai muun nimetyn operaattorin postittamia paketteja ja kirjattuja tai vakuutettuja lähetyksiä koskevia tiedusteluja edellyttäen, että asiakkaat ovat esittäneet ne kuuden kuukauden kuluessa lähetyksen postittamisen jälkeisestä päivästä. Tiedustelut on lähetettävä ja käsiteltävä nimettyjen operaattoreiden välillä Toimitusohjesäännöissä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Kuuden kuukauden aika koskee tiedustelun tekijän ja nimetyn operaattorin välistä kanssakäyntiä, eikä siihen sisälly kyselyjen välittäminen nimetyltä operaattorilta toiselle. 

2 Tiedustelut ovat maksuttomia. Kuitenkin, jos tiedustelua pyydetään EMS-lähetyksenä, näistä palveluista aiheutuvat lisämaksut peritään yleensä pyynnön esittäjältä. 

22 artikla 

Nimettyjen operaattoreiden vastuu. Vahingonkorvaukset 

1 Yleistä 

Lukuun ottamatta 23 artiklassa mainittuja tapauksia nimetyt operaattorit vastaavat 

1.1.1 kirjattujen lähetysten, tavallisten pakettien (lukuun ottamatta verkkokaupan toimitusluokkaan kuuluvia paketteja ("ECOMPRO-paketit"), joiden ominaisuudet on määritelty tarkemmin Toimitusohjesäännöissä) ja vakuutettujen lähetysten katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta 

1.1.2 sellaisen kirjatun tai vakuutetun lähetyksen tai tavallisen paketin palauttamisesta, jonka perillesaamattomuuden syytä ei ole ilmoitettu. 

1.2 Nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa muista kuin kohdissa 1.1.1 ja 1.1.2 mainituista lähetyksistä eivätkä ECOMPRO-paketeista. 

1.3 Nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa muista kuin tässä Yleissopimuksessa mainituista tapauksista. 

1.4 Kun kirjattujen lähetysten, tavallisten pakettien ja vakuutettujen lähetysten katoaminen, täydellinen anastaminen tai täydellinen vahingoittuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, josta ei makseta vahingonkorvausta, lähettäjällä on oikeus lähetyksen postittamisesta suoritettujen maksujen takaisin saamiseen vakuutusmaksua lukuun ottamatta. 

1.5 Maksettavat vahingonkorvaukset eivät saa ylittää summia, jotka on mainittu Toimitusohjesäännöissä. 

1.6 Vastuutapauksissa maksettavissa vahingonkorvauksissa ei oteta huomioon mahdollisia välillisiä vahinkoja, liikevoiton menetyksiä tai aineettomia vahinkoja. 

1.7 Kaikki nimettyjen operaattoreiden vastuuta koskevat ehdot ovat tiukkoja, sitovia ja täydellisiä. Nimetyt operaattorit eivät edes vakavien tuottamusten osalta ole korvausvastuussa yli Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä esitettyjen rajojen. 

2 Kirjatut lähetykset 

2.1 Kirjatun lähetyksen lähettäjällä on oikeus Toimitusohjesääntöjen mukaiseen vahingonkorvaukseen, jos hänen lähetyksensä katoaa tai jos se anastetaan kokonaan tai se vahingoittuu kokonaan. Lähettäjän vaatiessa Toimitusohjesäännöissä mainittua pienempää korvausta nimetyt operaattorit voivat maksaa tämän pienemmän summan ja saada sen mukaisen hyvityksen miltä tahansa muulta asianomaiselta nimetyltä operaattorilta. 

2.2 Jos kirjattu lähetys anastetaan osittain tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on oikeus anastuksen tai vahingon todellista arvoa periaatteessa vastaavaan vahingonkorvaukseen. 

3 Tavalliset paketit 

3.1 Jos paketti katoaa, sen sisältö anastetaan kokonaan tai tuhoutuu täysin, lähettäjällä on oikeus Toimitusohjesääntöjen mukaiseen vahingonkorvaukseen. Jos lähettäjä on vaatinut summaa, joka on pienempi kuin Toimitusohjesäännöissä määritetty summa, nimetyt operaattorit voivat maksaa tämän pienemmän summan ja saada sen mukaisen hyvityksen miltä tahansa muulta asiaan liitty-vältä nimetyltä operaattorilta. 

3.2 Jos paketin sisältö anastetaan osittain tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on oikeus anastuksen tai vahingon todellista arvoa periaatteessa vastaavaan vahingonkorvaukseen. 

3.3 Nimetyt operaattorit voivat sopia soveltavansa keskinäisissä yhteyksissään pakettikohtaista, painosta riippumatonta määrää, joka ilmoitetaan Toimitusohjesäännöissä. 

4 Vakuutetut lähetykset 

4.1 Jos vakuutettu lähetys katoaa, sen sisältö anastetaan kokonaan tai se vahingoittuu täysin, lähettäjällä on oikeus vahingonkorvaukseen, joka periaatteessa vastaa SDR:inä (Kansainvälisen valuuttarahaston erityisnosto-oikeuksina) ilmoitettua vakuutusarvoa. 

4.2 Jos vakuutetun lähetyksen sisältö anastetaan osittain tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on oikeus anastuksen tai vahingon todellista arvoa periaatteessa vastaavaan vahingonkorvaukseen. Se ei kuinkaan saa missään tapauksessa ylittää SDR:inä ilmoitettua vakuutusarvon määrää. 

5 Jos kirjattu tai vakuutettu kirjelähetys palautetaan eikä perillesaamattomuuden syytä ole todettu, lähettäjällä on oikeus ainoastaan lähetyksen postittamisesta aiheutuneiden kulujen hyvitykseen. 

6 Jos paketti palautetaan eikä perillesaamattomuuden syytä ole todettu, lähettäjällä on oikeus saa-da hyvitys niistä kuluista, jotka hänelle on aiheutunut paketin postittamisesta lähtömaassa sekä paketin osoitemaasta palauttamisesta aiheutuneista kuluista. 

7 Kohdissa 2, 3 ja 4 mainituissa tapauksissa vahingonkorvaus lasketaan sen SDR:iksi muunnetun käyvän hinnan mukaan, joka oli samanlaisilla esineillä tai tavaroilla paikkakunnalla silloin, kun lähetys hyväksyttiin kuljetettavaksi. Käyvän hinnan puuttuessa vahingonkorvaus lasketaan samoin perustein arvioitujen esineiden tai tavaroiden tavanomaisen arvon mukaan. 

8 Vahingonkorvauksen johtuessa kirjatun lähetyksen, tavallisen paketin tai vakuutetun lähetyksen katoamisesta tai siitä, että sen sisältö on kokonaan anastettu tai vahingoittunut, on lähettäjällä tai tapauksen mukaan vastaanottajalla oikeus lisäksi saada takaisin lähetyksen postittamisesta suoritetut maksut kirjaamis- tai vakuutusmaksua lukuun ottamatta. Sama määräys koskee kirjattuja lähe-tyksiä, tavallisia paketteja tai vakuutettuja lähetyksiä, joita vastaanottajat niiden huonon kunnon vuoksi ovat kieltäytyneet vastaanottamasta, jos tämä voidaan lukea nimetyn operaattorin syyksi ja aiheuttaa sille vastuun. 

9 Huolimatta kohtien 2, 3 ja 4 määräyksistä vastaanottajalla on oikeus vahingonkorvaukseen anastetusta, vahingoittuneesta tai kadonneesta kirjatusta lähetyksestä, tavallisesta paketista tai vakuutetusta lähetyksestä, jos lähettäjä kirjallisesti luopuu oikeuksistaan vastaanottajan hyväksi. Tällainen luopumiskirja ei ole tarpeen tapauksissa, joissa lähettäjä ja vastaanottaja ovat samat. 

10 Lähtömaan nimetty operaattori voi halutessaan maksaa lähettäjille kansallisessa lainsäädännössään kirjatuille lähetyksille ja vakuuttamattomille paketeille määräämänsä vahingonkorvaukset edellyttäen, etteivät ne ole kohdissa 2.1 ja 3.1 määrättyjä vahingonkorvauksia pienempiä. Sama koskee osoitemaan nimettyä operaattoria maksettaessa vahingonkorvausta vastaanottajille. Kohdissa 2.1 ja 3.1 määrättyjä määriä sovelletaan kuitenkin 

10.1 esitettäessä korvausvaatimusta vastuussa olevalle nimetylle operaattorille tai 

10.2 lähettäjän luopuessa oikeuksistaan vastaanottajan hyväksi. 

11 Tähän artiklaan ei voida kohdistaa mitään tiedustelujen määräaikojen ylityksiä tai nimetyille operaattoreille maksettavia vahingonkorvauksia koskevia varaumia, mukaan lukien Toimitusohjesäännöissä sovitut ajat ja ehdot, paitsi jos kyseessä on kahdenvälinen sopimus. 

23 artikla 

Jäsenmaiden ja nimettyjen operaattoreiden vastuuvapaus 

1 Nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa kirjatuista lähetyksistä, paketeista eivätkä vakuutetuista lähetyksistä, kun ne on toimitettu omien vastaavanlaisista lähetyksistä annettujen määräysten mukaan. Vastuu kuitenkin säilyy 

1.1 kun anastus tai vahingoittuminen on havaittu joko ennen lähetyksen luovuttamista tai sitä luovutettaessa 

1.2 kun, kansallisten säädösten niin salliessa, vastaanottaja tai lähtötoimipaikkaan palauttamisen ollessa kyseessä lähettäjä vastaanottaa anastetun tai vahingoittuneen lähetyksen varaumin 

1.3 kun, kansallisten säädösten niin salliessa, vastaanottaja tiedusteltaessa ilmoittaa, ettei hän saanut yksityiseen postilaatikkoon toimitettua kirjattua lähetystä 

1.4 kun paketin tai vakuutetun lähetyksen vastaanottaja tai lähtötoimipaikkaan palautettaessa lähettäjä huolimatta asianmukaisesta luovutuksesta ilmoittaa viipymättä hänelle lähetyksen toimittaneelle nimetylle operaattorille huomanneensa anastuksen tai vahingon. Hänen on todistettava, että anastus tai vahinko ei ole tapahtunut luovutuksen jälkeen. Käsite "viipymättä" tulkitaan kunkin maan lain mukaan. 

2 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa 

2.1 ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa, 18 artiklan 5 kohdan 9 alakohta huomioon ottaen 

2.2 kun selvitystä lähetyksistä ei voida tehdä virka-asiakirjojen tuhouduttua ylivoimaisen esteen johdosta eikä vastuuta ole muulla tavoin todistettu 

2.3 kun katoamisen tai vahingoittumisen on aiheuttanut lähettäjän virhe tai laiminlyönti tai se johtuu lähetyksen sisällön luonteesta 

2.4 kun on kyse lähetyksistä, joiden sisältö kielletään 19 artiklassa 

2.5 kun lähetykset on otettu haltuun osoitemaan kansallisen lainsäädännön nojalla jäsenmaan tai maan nimetyn operaattorin ilmoituksen mukaan 

2.6 kun on kyse vakuutetuista lähetyksistä, joiden vakuutusarvo on vilpillisesti ilmoitettu sisällön todellista arvoa suuremmaksi 

2.7 kun lähettäjä ei ole tiedustellut lähetystä kuuden kuukauden kuluessa postituspäivää seuraavasta päivästä 

2.8 kun on kyse sotavankien ja siviili-internoitujen paketeista 

2.9. kun lähettäjää voidaan epäillä vilpillisestä aikeesta, jonka tarkoituksena on korvauksen saaminen. 

3 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit eivät ota vastatakseen tulliselvitysasiakirjoista, olipa ne laadittu mihin muotoon hyvänsä, eivätkä tulliviranomaisten tullitarkastuksen alaisia lähetyksiä tarkastaessaan tekemistä päätöksistä. 

24 artikla 

Lähettäjän vastuu 

1 Lähetyksen lähettäjä on vastuussa jokaisesta postivirkailijoille ja muille postilähetyksille tai -kalustolle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu kuljetukseen hyväksymättömien esineiden lähettämisestä tai siitä, että hyväksymistä koskevat ehdot on jätetty huomioon ottamatta. 

2 Jos kyse on muille postilähetyksille aiheutuneesta vahingosta, lähettäjä on vastuussa kustakin vahingoittuneesta lähetyksestä samassa määrin kuin nimetyt operaattoritkin. 

3 Lähettäjä on vastuussa silloinkin, kun postiinjättötoimipaikka vastaanottaa tällaisen lähetyksen. 

4 Lähettäjä ei kuitenkaan ole vastuussa, jos lähettäjä on noudattanut hyväksymisen ehtoja ja mikäli kyse on nimettyjen operaattoreiden tai kuljetusyhtiöiden tekemästä lähetyksen käsittelyvirheestä tai laiminlyönnistä hyväksymisen jälkeen. 

25 artikla 

Vahingonkorvauksen maksaminen 

1 Jos vastuulliselle nimetylle operaattorille on oikeus esittää korvausvaatimus, joko lähtö- tai osoitemaan nimetyllä operaattorilla on velvollisuus vahingonkorvauksen maksamiseen ja maksujen palauttamiseen. 

2 Lähettäjä voi luopua oikeudestaan vahingonkorvaukseen vastaanottajan eduksi. Lähettäjä, tai luopumiskirjan tapauksessa vastaanottaja, voi luovuttaa vahingonkorvauksen kolmannelle osapuolelle, jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii. 

26 artikla 

Vahingonkorvauksen määrän mahdollinen takaisin periminen lähettäjältä tai vastaanottajalta 

1 Jos vahingonkorvauksen maksamisen jälkeen aikaisemmin kadonneena pidetty kirjattu tai vakuutettu lähetys tai paketti tai osa tämän lähetyksen sisällöstä löydetään, ilmoitetaan lähettäjälle tai tapauksen mukaan vastaanottajalle, että lähetys on hänen saatavanaan kolmen kuukauden ajan maksetun vahingonkorvauksen takaisinmaksua vastaan. Häneltä kysytään samalla, kenelle lähetys luovutetaan. Jos vastaus on kielteinen tai sitä ei määräajassa ole annettu, lähestytään vastaavasti vastaanottajaa tai tapauksen mukaan lähettäjää ja myönnetään kyseiselle henkilölle saman pituinen vastausaika. 

2 Jos lähettäjä ja vastaanottaja luopuvat lähetyksestä tai eivät vastaa kohdassa 1 määritetyn ajan kuluessa, se jää sen nimetyn operaattorin tai tarvittaessa niiden nimettyjen operaattoreiden omaisuudeksi, jotka ovat vahingon korvanneet. 

3 Jos sellainen vakuutettu lähetys löydetään myöhemmin, jonka sisällön arvon huomataan olevan maksetun vahingonkorvauksen määrää pienempi, on lähettäjän tai tapauksen mukaan vastaanottajan maksettava takaisin tämän vahingonkorvauksen määrä lähetyksen takaisin saamiseksi, jolloin hänen on myös kannettava vakuutusarvon vilpillisestä ilmoittamisesta johtuvat seuraukset. 

SEITSEMÄS OSA 

Maksut 

A. Kauttakulkumaksut 

27 artikla 

Kauttakulkumaksut 

1 Kahden nimetyn operaattorin tai saman jäsenmaan kahden toimipaikan välillä yhden tai useamman muun nimetyn operaattorin kuljetuksilla (kolmannen osapuolen palvelut) vaihdetuista suljetuista postilähetyksistä ja avopostina lähetetyistä kauttakulkulähetyksistä on maksettava kauttakulkumaksut. Ne ovat korvausta maa-, meri- ja lentokauttakuljetuksista. Tätä sovelletaan myös väärin osoitettuihin ja väärin jaettuihin lähetyksiin. 

B. Päätemaksut 

28 artikla 

Päätemaksut. Yleiset määräykset 

1 Toimitusohjesäännöissä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta jokaisella nimetyllä operaattorilla, joka vastaanottaa kirjelähetyksiä toiselta nimetyltä operaattorilta, on oikeus periä lähettävältä nimetyltä operaattorilta maksu korvaamaan niitä kuluja, jotka aiheutuvat vastaanotetusta kansainvälisestä postista.  

2 Niiden määräysten soveltamista varten, jotka koskevat nimettyjen operaattoreiden päätemaksuja, maat ja alueet luokitellaan kongressin päätöksellään C 7/2016 tätä tarkoitusta varten tekemien luettelojen mukaisesti seuraavalla tavalla:  

2.1 maat ja alueet, jotka noudattavat tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 (ryhmä I)  

2.2 maat ja alueet, jotka noudattavat tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 ja 2012 alkaen (ryhmä II)  

2.3 maat ja alueet, jotka noudattavat tavoitejärjestelmää vuodesta 2016 alkaen (ryhmä III)  

2.4 maat ja alueet, jotka noudattavat siirtymäkauden järjestelmää (ryhmä IV).  

3 Tämän Yleissopimuksen päätemaksuja koskevat määräykset ovat siirtymäkauden järjestelyjä, joista ollaan siirtymässä maakohtaiseen maksujärjestelmään siirtymäkauden päätyttyä.  

4 Pääsy kotimaan liikenteeseen. Suora pääsy  

4.1 Jokaisen sellaisen maan nimetyn operaattorin, joka noudatti tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010, on periaatteessa asetettava muiden nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi kaikki sen kotimaan liikenteessä tarjoamat hinnat ja ehdot samoin ehdoin kuin sen kansallisille asiakkaille. On osoitemaan nimetyn operaattorin päätettävissä, onko lähtömaan nimetty operaattori noudattanut suoran pääsyn ehtoja.  

4.2 Tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden on asetettava muiden tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi kaikki niiden kotimaan liikenteessä tarjoamat hinnat ja ehdot samoin ehdoin kuin niiden kansallisille asiakkaille.  

4.3 Tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat päättää asettaa kotimaiset ehtonsa tiettyjen nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi vastavuoroisuuden periaatteella kah-den vuoden koeajaksi. Tuon ajan jälkeen niiden on valittava, lopettavatko ne kotimaisten ehtojensa asettamisen käytettäväksi vai jatkavatko ne kotimaisten ehtojensa asettamista kaikkien nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi. Jos tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 noudattavien maiden nimetyt operaattorit pyytävät tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattaneiden maiden nimetyiltä operaattoreilta kotimaisten ehtojen soveltamista, niiden on asetettava kaikkien nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi kotimaan liikenteessään tarjoamat hinnat ja ehdot samoin ehdoin kuin niiden kansallisille asiakkaille.  

4.4 Siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat päättää, etteivät ne aseta kotimaisia ehtojaan muiden nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi. Ne voivat kuitenkin päättää asettaa kotimaiset ehtonsa tiettyjen nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi vastavuoroisuuden periaatteella kahden vuoden koeajaksi. Tuon ajan jälkeen niiden on valittava, lopettavatko ne kotimaisten ehtojensa asettamisen käytettäväksi vai jatkavatko ne kotimaisten ehtojensa asettamista kaikkien nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi.  

5 Päätemaksujen korvauksen on perustuttava palvelun laatutasoon osoitemaassa. Postitoimintaneuvosto voi tämän vuoksi muuttaa 29, 30 ja 31 artikloissa mainittuja korvauksia kannustaakseen osallistumista valvonta-järjestelmiin ja palkitakseen nimettyjä operaattoreita laatutavoitteiden saavuttamisesta. Postitoimintaneuvos-to voi myös asettaa rangaistuksia liian alhaisesta laadusta, mutta korvaus ei voi olla pienempi kuin 30 ja 31 artiklojen mukainen vähimmäismaksu.  

6 Mikä tahansa nimetty operaattori voi luopua kokonaan tai osittain 1 kohdassa edellytetystä korvauksesta.  

7 Alle 5 kilogrammaa painavat M-pussit luokitellaan päätemaksuja määriteltäessä 5 kilogrammaa painaviksi. M-pusseihin sovellettavat päätemaksut ovat  

7.1 vuonna 2022: 1,016 SDR kilogrammalta  

7.2 vuonna 2023: 1,044 SDR kilogrammalta  

7.3 vuonna 2024: 1,073 SDR kilogrammalta  

7.4 vuonna 2025: 1,103 SDR kilogrammalta.  

8 Kirjatuista lähetyksistä perittävä lisämaksu on 1,463 SDR lähetykseltä vuonna 2022, 1,529 SDR lähetykseltä vuonna 2023, 1,598 SDR lähetykseltä vuonna 2024 ja 1,670 SDR vuonna 2025. Vakuutetuista lähetyksistä perittävä lisämaksu on 1,777 SDR lähetykseltä vuonna 2022, 1,857 SDR lähetykseltä vuonna 2023, 1,941 SDR lähetykseltä vuonna 2024 ja 2,028 SDR vuonna 2025. Postitoimintaneuvosto voi muuttaa näistä ja muista lisäpalveluista maksettavia maksuja, jos tarjotuissa palveluissa on Toimitusohjesäännöissä määriteltyjä lisäpiirteitä.  

9 Kirjatuista lähetyksistä peritään 0,400 SDR:n suuruinen lähetyskohtainen lisämaksu Toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti. Postitoimintaneuvosto voi muuttaa toimituksen seurantapalvelulähetyksistä maksettavia maksuja sähköiseen tiedonvälittämiseen perustuen Toimitusohjesäännön mukaisesti. 

10 Pikkupaketeista, kirjatuista ja vakuutetuista ja toimituksen seurantapalvelun lähetyksistä, joissa ei ole viivakooditunnusta tai joissa on viivakoodi, joka ei vastaa Maailman postiliiton teknistä standardia S10, peritään 0,5 SDR:n suuruinen lähetyskohtainen lisämaksu, ellei kahdenvälisellä sopimuksella muuta sovita.  

11 Postitoimintaneuvosto voi muuttaa maksettavia maksuja ja/tai asettaa rangaistuksia nimetyille operaattoreille liittyen sähköisen ennakkotiedon toimittamisvaatimuksen noudattamiseen tavaroita sisältävien kirjelähetyksien osalta.  

12 Korvaus perille toimittamattomista, palautetuista kirjelähetyksistä on määritelty Toimitusohjesäännöissä.  

13 Kirjelähetyksiä, jotka lähetetään joukkolähetyksinä Toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti, käsitellään ”joukkolähetyksinä” päätemaksuja määriteltäessä. Maksut joukkolähetyksistä määritellään 29, 30 ja 31 artikloissa määrätyllä tavalla.  

14 Nimetyt operaattorit voivat, kahden- tai monenkeskisin sopimuksin, soveltaa muita maksujärjestelmiä päätemaksutilityksissä.  

15 Nimetyt operaattorit voivat vaihtaa 2. luokan postia soveltamalla vapaaehtoisesti 10 %:n alennusta 1. luokan päätemaksuihin.  

16 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden kesken sovellettavia määräyksiä sovelletaan siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimettyihin operaattoreihin, jotka ilmoittavat haluavansa liittyä tavoitejärjestelmään. Postitoimintaneuvosto voi nimetä siirtymätoimia Toimitusohjesäännöissä. Tavoitejärjestelmän määräyksiä voidaan soveltaa täysimääräisesti uuteen tavoitejärjestelmän nimet-tyyn operaattoriin, joka ilmoittaa haluavansa soveltaa määräyksiä täysimääräisesti ilman siirtymätoimia. 

29 artikla 

Päätemaksut. Kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksujen itse määritteleminen 

1 Alkaen vuonna 2021 voimassa olevista maksuista ja huolimatta 30 ja 31 artiklojen määräyksistä nimetyt operaattorit voivat ilmoittaa kansainväliselle toimistolle itse määriteltyjen maksujen voimaan astumista edeltävän vuoden kesäkuun 1. päivään mennessä lähetyskohtaiset ja kilogrammakohtaiset itse määritellyt maksut, joita sovelletaan kookkaisiin (E) ja pikkupakettien muotoisiin (E) kirjelähetyksiin seuraavana kalenterivuonna, ilmoitettuna paikallisessa valuutassa tai SDR-arvoina. Kansainvälinen toimisto muuntaa paikallisessa valuutassa ilmoitetut itse määritellyt maksut vuosittain SDR-arvoiksi. Kansainvälinen toimisto käyttää SDR-arvojen laskennassa kuukausittaisten vaihtokurssien keskiarvoa viiden kuukauden jaksolta, joka päättyy 31. maaliskuuta itse määriteltyjen maksujen soveltamista edeltävänä vuonna. Kansainvälinen toimisto ilmoittaa tuloksena saadut maksut kiertokirjeenä viimeistään 1. heinäkuuta vuonna, joka edeltää itse määriteltyjen maksujen soveltamista. Kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirje-lähetysten itse määriteltyjä maksuja sovelletaan kaikissa kookkaita (E) ja pikkupakettien muotoisia (E) kirje-lähetyksiä koskevissa viite- ja maksulaskelmissa muualla tässä Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä. Lisäksi kunkin nimetyn operaattorin on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle hintakattojen laskemista varten maksut, joita se soveltaa vastaavaan kotimaan liikenteeseen.  

1.1 Jollei kohdista 1.2 ja 1.3 muuta johdu, itse määritellyt maksut  

1.1.1 eivät saa ylittää 1.2 kohdan mukaisesti laskettuja maakohtaisia hintakattoja, kun kyseessä on keskimäärin 0,158 kilogramman painoinen E-muotoinen lähetys  

1.1.2 perustuvat arvoon, joka vastaa 70:tä prosenttia (tai 8 kohdan mukaista prosenttiosuutta) kookkaita (E) ja pikkupakettien muotoisia (E) kirjelähetyksiä vastaavien yksittäisten kotimaan lähetysten hinnoista, joita nimetty operaattori käyttää kotimaan liikenteessä ja jotka ovat voimassa 1. kesäkuuta itse määriteltyjen maksujen soveltamista edeltävänä vuonna  

1.1.3 perustuvat nimetyn operaattorin kotimaan liikenteessä voimassa oleviin, enimmäismitoiltaan kookkaita (E) ja pikkupakettien muotoisia (E) kirjelähetyksiä vastaavien yksittäisten lähetysten hintoihin  

1.1.4 on tarjottava kaikkien nimettyjen operaattorien saataville  

1.1.5 koskevat vain kookkaita (E) ja pikkupakettien muotoisia (E) kirjelähetyksiä  

1.1.6 koskevat kaikkea kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten liikennettä, lukuun ottamatta kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten liikennettä siirtymäkauden järjes-telmää noudattavista maista tavoitejärjestelmää noudattaviin maihin ja siirtymäkauden järjestelmää noudat-tavien maiden välillä, kun postiliikenne on korkeintaan 100 tonnia vuodessa  

1.1.7 koskevat kaikkea kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten liikennettä, lukuun ottamatta kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten liikennettä tavoitejärjestelmää vuodesta 2010, 2012 ja 2016 noudattavien maiden välillä ja näistä maista tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattaviin maihin, kun postiliikenne on korkeintaan 25 tonnia vuodessa.  

1.2 Kookkaiden (E) ja pikkupaketin muotoisten (E) kirjelähetysten lähetys- ja kilogrammakohtaiset itse määritellyt maksut eivät saa ylittää maakohtaisia hintakattoja, jotka määritetään 11 pisteen lineaarisena regressiona luvusta, joka vastaa 70:tä prosenttia (tai 8 kohdan mukaista prosenttiosuutta) 1. luokan yksittäisten lähetysten kotimaan hinnoista 20-, 35-, 75-, 175-, 250-, 375-, 500-, 750-, 1 000-, 1 500- ja 2 000-grammaisille kookkaille (E) ja pikkupakettien muotoisille (E) kirjelähetyksille ilman veroja.  

1.2.1 Laskelmat siitä, ylittävätkö itse määritellyt maksut hintakaton, perustuvat keskimääräisiin tuloihin ja yhden kilogramman painoisen postin maailmanlaajuiseen keskiarvokoostumukseen, jossa E-muotoinen lähetys painaa 0,158 kilogrammaa. Jos itse määritellyt maksut ylittävät hintakaton 0,158 kilogramman painoiselle E-muotoiselle lähetykselle laskettuna, käytetään lähetys- ja kilogrammakohtaisia kattohintoja; vaihtoehtoisesti nimetty operaattori voi päättää alentaa itse määritellyt maksunsa 1.2 kohdan mukaiselle tasolle.  

1.2.2 Jos käytössä on useita pakettihintoja paksuuden mukaan, pienempää kotimaan pakettien hintaa käytetään enintään 250 gramman painoisille lähetyksille ja suurempaa kotimaan pakettien hintaa käytetään yli 250 gramman painoisille lähetyksille.  

1.2.3 Jos vastaavassa kotimaan liikenteessä on käytössä vyöhykehinnoittelu, käytetään Toimitusohjesäännöissä määritettyä keskipisteen hintaa, jonka laskennassa ei huomioida ei-vierekkäisten vyöhykkeiden kotimaan hintoja. Vaihtoehtoisesti käytettävä vyöhykehinta voidaan valita toteutuneen maahan suuntautuvan kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten liikenteen mukaan käyttäen painotettua keskietäisyyttä (edellisenä kalenterivuonna).  

1.2.4 Jos vastaavassa kotimaan liikenteessä ja hinnoissa on käytössä lisäominaisuuksia, jotka eivät kuulu peruspalveluihin, eli lähetysten seurantaa, kirjausta ja vakuutusta, ja nämä palvelut koskevat kaikkia 1.2 kohdassa lueteltuja painoluokkia, kotimaan hinnasta vähennetään pienempi kotimaan lisämaksu, lisämaksu tai ohjeellinen maksu, joka on määritetty Liiton sopimuksissa. Lisäpalvelujen vuoksi tehtävät vähennykset eivät saa ylittää 25:tä prosenttia kotimaan hinnasta.  

1.3 Jos 1.2 kohdan mukaisesti lasketut maakohtaiset kattohinnat tuottavat 0,158 kilogramman E-muotoiselle lähetykselle tulot, jotka ovat matalammat kuin samalle ja samanpainoiselle lähetykselle lasketut alla määritettyjen maksujen mukaiset tulot, itse määritellyt maksut saavat olla korkeintaan:  

1.3.1 vuonna 2020: 0,614 SDR lähetykseltä ja 1,381 SDR kilogrammalta  

1.3.2 vuonna 2021: 0,645 SDR lähetykseltä ja 1,450 SDR kilogrammalta  

1.3.3 vuonna 2022: 0,677 SDR lähetykseltä ja 1,523 SDR kilogrammalta  

1.3.4 vuonna 2023: 0,711 SDR lähetykseltä ja 1,599 SDR kilogrammalta  

1.3.5 vuonna 2024: 0,747 SDR lähetykseltä ja 1,679 SDR kilogrammalta  

1.3.6 vuonna 2025: 0,784 SDR lähetykseltä ja 1,763 SDR kilogrammalta  

1.4 Muut kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten itse määriteltyjä maksuja koskevat ehdot ja menetelmät määritetään Toimitusohjesäännöissä. Kaikkia Toimitusohjesääntöjen määräyksiä, jotka koskevat kookkaita (E) ja pikkupakettien muotoisia (E) kirjelähetyksiä, sovelletaan itse määriteltyihin maksuihin, paitsi jos ne eivät ole tämän artiklan mukaisia.  

1.5 Siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat soveltaa itse määriteltyjä maksuja maahan suuntautuvan liikenteen otannan perusteella.  

2 Kohdassa 1.2 määritettyjen kattohintojen lisäksi ilmoitetut itse määritellyt maksut eivät saa ylittää seuraavia vuosille 2021–2025 määriteltyjä enimmäistuloja:  

2.1 vuonna 2021: itse määriteltyjen maksujen perusteella lasketuiksi tuloiksi valitaan matalampi seuraavista: maakohtainen kattohinta tai 0,158 kilogramman E-muotoisen lähetyksen tulot vuonna 2020 lisättynä 15 %:lla 

2.2 vuonna 2022: itse määriteltyjen maksujen perusteella lasketuiksi tuloiksi valitaan matalampi seuraavista: maakohtainen kattohinta tai 0,158 kilogramman E-muotoisen lähetyksen tulot vuonna 2021 lisättynä 15 %:lla  

2.3 vuonna 2023: itse määriteltyjen maksujen perusteella lasketuiksi tuloiksi valitaan matalampi seuraavista: maakohtainen kattohinta tai 0,158 kilogramman E-muotoisen lähetyksen tulot vuonna 2022 lisättynä 16 %:lla 

2.4 vuonna 2024: itse määriteltyjen maksujen perusteella lasketuiksi tuloiksi valitaan matalampi seuraavista: maakohtainen kattohinta tai 0,158 kilogramman E-muotoisen lähetyksen tulot vuonna 2023 lisättynä 16 %:lla 

2.5 vuonna 2025: itse määriteltyjen maksujen perusteella lasketuiksi tuloiksi valitaan matalampi seuraavista: maakohtainen kattohinta tai 0,158 kilogramman E-muotoisen lähetyksen tulot vuonna 2024 lisättynä 17 %:lla.  

3 Vuonna 2021 ja sen jälkeen sovellettavien maksujen osalta itse määriteltyjen lähetys- ja kilogrammakohtaisten maksujen suhde ei saa muuttua yli viittä prosenttiyksikköä ylös- tai alaspäin edellisvuoteen verrattuna. Jos nimetyt operaattorit määrittelevät itse maksut 7 kohdan mukaisesti tai soveltavat itse määriteltyjä maksuja vastavuoroisesti 9 kohdan nojalla, vuonna 2020 sovelletun suhteen on perustuttava itse määriteltyihin lähetys- ja kilogrammakohtaisiin maksuihin, jotka olivat voimassa 1.7.2020.  

4 Nimetyt operaattorit, jotka eivät määrittele itse maksujaan tämän artiklan mukaisesti, noudattavat kaikkia 30 ja 31 artiklojen määräyksiä.  

5 Jos nimetty operaattori, joka on aiempana kalenterivuonna määritellyt itse kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetystensä maksut, ei ilmoita seuraavalle vuodelle uusia itse määriteltyjä maksuja, aiemmat itse määritellyt maksut pysyvät voimassa, paitsi jos ne eivät täytä tämän artiklan ehtoja.  

6 Nimetyn operaattorin on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle, jos sen tässä artiklassa tarkoitetut kotimaan maksut pienenevät.  

7 1.7.2020 alkaen, ja huolimatta kohtien 1 ja 2 määräyksistä, jäsenmaan nimetty operaattori, jonka vastaanottama kirjepostiliikenne vuonna 2018 oli yli 75 000 tonnia (kansainväliselle toimistolle annettujen virallisten tietojen tai muiden virallisesti saatavilla olevien ja kansainvälisen toimiston arvioimien tietojen perusteella), voi määritellä itse kookkaiden (E) ja pikkupakettien (E) muotoisten kirjelähetystensä maksut, lukuun ottamatta kohdissa 1.1.6 ja 1.1.7 tarkoitettua kirjepostiliikennettä. Kyseisellä nimetyllä operaattorilla on myös oikeus olla soveltamatta 2 kohdassa asetettuja tulojen kasvun enimmäisrajoja, jotka koskevat postiliikennettä nimetyn operaattorin maahan, sieltä pois tai nimetyn operaattorin maan ja muiden maiden välillä.  

8 Jos 7 kohdan mukaista oikeuttaan harjoittavaa nimettyä operaattoria valvova toimivaltainen viranomainen arvioi, että kattaakseen kaikki kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten käsittely- ja jakelukustannukset nimetyn operaattorin itse määritellyn maksun on minä tahansa vuonna vuoden 2020 jälkeen perustuttava yksittäisen kotimaan lähetyksen hinnan kustannus-hintasuhteeseen, joka on yli 70 %, kyseisen nimetyn operaattorin kustannus-hintasuhde saa olla yli 70 % sillä rajoituksella, että käytetty kustannus-hintasuhde ei ole yli yksi prosenttiyksikköä suurempi kuin suurempi seuraavista: 70 % tai tällä hetkellä sovellettavien itse määriteltyjen maksujen laskennassa käytetty kustannus-hintasuhde, eikä se saa olla yli 80 %. Lisäksi ehtona on, että kyseinen nimetty operaattori toimittaa kansainväliselle toimistolle kaikki olennaiset taustatiedot kohdan 1 mukaisessa ilmoituksessaan. Jos tällainen nimetty operaattori nostaa kustannus-hintasuhdettaan toimivaltaisen viranomaisen arvion perusteella, sen on ilmoitettava muuttunut suhde kansainväliselle toimistolle voimaanastumista edeltävän vuoden toukokuun 1. päivään mennessä, jotta kansainvälinen toimisto voi julkaista sen. Tarkemmat määritelmät kustannuksista ja tuloista, joihin kustannus-hintasuhteen laskenta perustuu, ovat Toimitusohjesäännöissä.  

9 Jos jäsenmaan nimetty operaattori vetoaa 7 kohtaan, kaikki muut vastaavat nimetyt operaattorit (mukaan lukien ne, joiden lähtevään liikenteeseen, joka on vapautettu maksuista, viitataan 1.1.6 ja 1.1.7. kohdissa), voivat tehdä samoin ja itse määrittää kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksut edellä mainitun nimetyn operaattorin osalta ilman 2 kohdassa asetettuja tulojen kasvun enimmäisrajoja. Tämän artiklan 8 kohtaa sovelletaan myös kaikkiin tällaisiin vastaaviin nimettyihin operaattoreihin. Kaikkien tällaisten vastaavien nimettyjen operaattoreiden, jotka soveltavat itse määriteltyjä maksuja tämän 9 kohdan mukaisesti (mukaan lukien ne, joiden lähtevä postiliikenne on valinnaisesti vapaa maksuista 1.1.6 ja 1.1.7 kohtien mukaisesti) kohdalla, 7 kohtaan vedonneen nimetyn operaattorin itse määrittämiä maksuja sovelletaan vastavuoroisesti. 

10 Nimetyn operaattorin, joka vetoaa 7 kohdassa kuvattuun mahdollisuuteen, on sinä kalenterivuonna, jolloin alkuperäiset maksut astuvat voimaan, maksettava Liitolle 8 miljoonan Sveitsin frangin suuruinen korvaus viitenä peräkkäisenä vuonna (alkaen kalenterivuodesta, jolloin se soveltaa edellä 7 kohdassa tarkoitettua käytäntöä), yhteensä 40 miljoonaa Sveitsin frangia. Viiden vuoden jälkeen ei odoteta muita korvauksia tä-män kohdan mukaisista itse määritellyistä maksuista.  

10.1 Edellä mainitun mukaisesti maksettu korvaus osoitetaan aina seuraavasti: 16 miljoonaa Sveitsin frangia osoitetaan Liiton sidottuun rahastoon, joka toteuttaa sähköisiin ennakkotietoihin ja postiturvallisuuteen liittyviä hankkeita kyseisen nimetyn operaattorin ja Liiton välisen hyväksymiskirjeen ehtojen mukaisesti, ja 24 miljoonaa Sveitsin frangia osoitetaan sidottuun rahastoon, jonka tarkoitus on rahoittaa Liiton pitkäaikaisia velkoja, siten kuin hallintoneuvosto on ne määritellyt, kyseisen nimetyn operaattorin ja Liiton välisen hyväksymiskirjeen ehtojen mukaisesti.  

10.2 Tässä kohdassa asetettu korvaus ei koske niitä jäsenmaiden nimettyjä operaattoreita, jotka soveltavat itse määriteltyjä maksuja vastavuoroisuuden periaatteella 9 kohdan nojalla sen seurauksena, että jokin toinen nimetty operaattori määrittelee itse maksut 7 kohdan mukaisesti.  

10.3 Korvauksen maksavan nimetyn operaattorin on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle vuosittain, miten se haluaa 8 miljoonan Sveitsin frangin maksunsa jaettavan, edellyttäen, että viisi vuosimaksua jakautuvat edellä kuvatulla tavalla hyväksymiskirjeen mukaisesti. Nimetylle operaattorille, joka käyttää oikeuttaan määritellä itse maksut 7 kohdan mukaisesti, annetaan asianmukainen selonteko maksettuun korvaukseen liittyvistä kuluista tämän kohdan mukaisesti ja kyseisen nimetyn operaattorin ja Liiton välisen hyväksymiskirjeen ehtojen mukaisesti.  

11 Jos nimetty operaattori käyttää oikeuttaan määritellä itse maksut 7 kohdan mukaisesti tai jos nimetty operaattori soveltaa itse määriteltyä maksua vastavuoroisesti 9 kohdan nojalla, kyseisen nimetyn operaattorin tulisi harkita lähetysmääriin ja etäisyyksiin perustuvan suhteellisen hinnoittelun tarjoamista kaikille Liiton jäsenmaiden lähettäville nimetyille operaattoreille syrjimättömyyden periaatetta noudattaen, siinä määrin kuin se on mahdollista vastaanottavan maan vastaavan kotimaan liikenteen kannalta yhdessä hyväksytyn kahdenvälisen kaupallisen sopimuksen mukaisesti, kansallisen viranomaisen määrittämien sääntöjen puitteissa. 

12 Tätä artiklaa koskevia varaumia ei voi tehdä. 

30 artikla 

Päätemaksut. Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden väliseen postiliikenteeseen sovellettavat määräykset  

1 Maksut kirjelähetyksistä, joihin kuuluvat joukkolähetykset mutta eivät M-pussit tai kansainvälisen vastaus-palvelun lähetykset, ovat sidoksissa osoitemaan yhdestä lähetyksestä ja yhdeltä kilogrammalta perittäviin maksuihin ja käsittelykuluihin. Päätemaksujen laskenta perustuu niihin maksuihin, jotka vastaavat kotimaan liikenteen 1. luokan lähetyksiä ja sisältyvät yleispalveluun.  

2 Tavoitejärjestelmässä päätemaksuja laskettaessa otetaan huomioon, mikäli mahdollista kotimaan liikenteessä, lähetysten luokittelu muodon mukaan Yleissopimuksen 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti.  

3 Tavoitejärjestelmää noudattavat nimetyt operaattorit vaihtavat muodon perusteella lajiteltua postia Toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti.  

4 Kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksistä perittävä maksu on Toimitusohjesääntöjen mukainen.  

5 Yhdestä lähetyksestä ja yhdeltä kilogrammalta perittävät hinnat eritellään pienten (P) ja suurten (G) kirje-lähetysten sekä kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten osalta. Niiden laskennan perusteena on oltava 70 % 20 grammaa painavan pienen (P) kirjelähetyksen hinnasta ja 175 grammaa painavan suuren (G) kirjelähetyksen hinnasta, pois lukien arvonlisävero ja muut verot. Kookkaiden (E) ja pikku-pakettien muotoisten (E) kirjelähetysten hintojen laskennan perusteena on oltava P/G-muodon 375 gramman raja, pois lukien arvonlisävero ja muut verot.  

6 Postitoimintaneuvosto määrittelee maksujen laskennan ehdot sekä muodon perusteella lajitellun postin vaihtamisessa tarvittavat toiminnalliset, tilastolliset ja tilitykseen liittyvät toimintamenettelyt.  

7 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut saavat johtaa korkeintaan 13 %:n nousuun 37,6 grammaa painavan P/G-muotoisen ja 375 grammaa painavan E-muotoisen kirjelähetyksen päätemaksutuloissa edelliseen vuoteen verrattuna.  

8 Ennen vuotta 2010 tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat pienten (P) ja suurten (G) kirjelähetysten maksut saavat olla korkeintaan  

8.1 vuonna 2022: 0,380 SDR lähetykseltä ja 2,966 SDR kilogrammalta  

8.2 vuonna 2023: 0,399 SDR lähetykseltä ja 3,114 SDR kilogrammalta  

8.3 vuonna 2024: 0,419 SDR lähetykseltä ja 3,270 SDR kilogrammalta  

8.4 vuonna 2025: 0,440 SDR lähetykseltä ja 3,434 SDR kilogrammalta.  

9 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksut saavat olla korkeintaan  

9.1 vuonna 2022: 0,864 SDR lähetykseltä ja 1,942 SDR kilogrammalta  

9.2 vuonna 2023: 0,950 SDR lähetykseltä ja 2,136 SDR kilogrammalta  

9.3 vuonna 2024: 1,045 SDR lähetykseltä ja 2,350 SDR kilogrammalta  

9.4 vuonna 2025: 1,150 SDR lähetykseltä ja 2,585 SDR kilogrammalta.  

10 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat pienten (P) ja suurten (G) kirjelähetysten maksut eivät saa olla alempia kuin  

10.1 vuonna 2022: 0,272 SDR lähetykseltä ja 2,121 SDR kilogrammalta  

10.2 vuonna 2023: 0,292 SDR lähetykseltä ja 2,280 SDR kilogrammalta  

10.3 vuonna 2024: 0,314 SDR lähetykseltä ja 2,451 SDR kilogrammalta  

10.4 vuonna 2025: 0,330 SDR lähetykseltä ja 2,574 SDR kilogrammalta.  

11 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksut eivät saa olla alempia kuin  

11.1 vuonna 2022: 0,677 SDR lähetykseltä ja 1,523 SDR kilogrammalta  

11.2 vuonna 2023: 0,711 SDR lähetykseltä ja 1,599 SDR kilogrammalta  

11.3 vuonna 2024: 0,747 SDR lähetykseltä ja 1,679 SDR kilogrammalta  

11.4 vuonna 2025: 0,784 SDR lähetykseltä ja 1,763 SDR kilogrammalta.  

12 Tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 ja 2012 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sekä näiden maiden ja tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat pienten (P) ja suurten (G) kirjelähetysten maksut saavat olla korkeintaan  

12.1 vuonna 2022: 0,342 SDR lähetykseltä ja 2,672 SDR kilogrammalta  

12.2 vuonna 2023: 0,372 SDR lähetykseltä ja 2,905 SDR kilogrammalta  

12.3 vuonna 2024: 0,404 SDR lähetykseltä ja 3,158 SDR kilogrammalta  

12.4 vuonna 2025: 0,440 SDR lähetykseltä ja 3,434 SDR kilogrammalta.  

13 Tavoitejärjestelmää vuodesta 2016 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sekä näiden maiden ja tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 tai vuodesta 2010 ja 2012 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat pienten (P) ja suurten (G) kirjelähetysten maksut saavat olla korkeintaan  

13.1 vuonna 2022: 0,313 SDR lähetykseltä ja 2,443 SDR kilogrammalta  

13.2 vuonna 2023: 0,351 SDR lähetykseltä ja 2,738 SDR kilogrammalta  

13.3 vuonna 2024: 0,393 SDR lähetykseltä ja 3,068 SDR kilogrammalta  

13.4 vuonna 2025: 0,440 SDR lähetykseltä ja 3,434 SDR kilogrammalta.  

14 Jos postiliikenne on alle 50 tonnia vuodessa tavoitejärjestelmään vuonna 2010, 2012 ja 2016 liittyneiden maiden välillä sekä näiden maiden ja tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden välillä, kilogrammakohtainen ja lähetyskohtainen osa muunnetaan yhdeksi maksuksi kilogrammalta käyttäen perustana yhden kilogramman painoisen postin maailmanlaajuista keskiarvokoostumusta, jossa P- ja G-muotoisten lähetysten osuus on 3,97 lähetystä ja 0,14 kilogrammaa ja E-muotoisten lähetysten osuus 5,45 lähetystä ja 0,86 kilogrammaa.  

15 Kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten 29 artiklan mukaisesti itse määriteltyjä päätemaksuja sovelletaan kaikissa kookkaita (E) ja pikkupakettien muotoisia (E) kirjelähetyksiä koskevissa maksuissa tässä artiklassa; tästä johtuen kohtien 7, 9 ja 11 määräyksiä ei sovelleta.  

16 Tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattaville maille lähetetyistä joukkolähetyksistä perittävä maksu on määritettävä soveltaen 29 artiklan 5–11 kohdissa mainittuja lähetys- ja kilogrammakohtaisia hintoja.  

17 Tavoitejärjestelmää vuodesta 2010, 2012 ja 2016 noudattaville maille lähetetyistä joukkolähetyksistä perittävä maksu on määritettävä soveltaen 29 artiklan 5 ja 10–13 kohdissa mainittuja lähetys- ja kilogrammakohtaisia hintoja.  

18 Tätä artiklaa koskevia varaumia ei voi tehdä.  

31 artikla 

Päätemaksut. Siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyille operaattoreille suuntautuvaan, niiltä lähtevään ja niiden väliseen postiliikenteeseen sovellettavat määräykset 

1 Päätemaksujen siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden tavoitejärjestelmään liittymistä valmisteltaessa maksut kirjelähetyksistä, mukaan lukien joukkolähetykset, mutta pois lukien M-pussit ja kansainvälisen vastauspalvelun lähetykset, perustuvat lähetys- ja kilogrammakohtaisiin hintoihin.  

2 Muiden kuin niiden kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten osalta, joille 29 artiklan mukaisesti on itse määritelty päätemaksut, pienten (P), suurten (G), kookkaiden (E) ja pikkupakettien muo-toisten (E) postilähetysten lähetys- ja kilogrammakohtaisten maksujen laskentaan sovelletaan 30 artiklan 1–3, 5 ja 6 kohtien määräyksiä.  

3 Siirtymäkauden järjestelmää noudattaviin maihin suuntautuvaan, niistä lähtevään ja niiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut saavat johtaa korkeintaan 15,5 %:n nousuun 37,6 grammaa painavan P/G-muotoisen ja korkeintaan 13 %:n nousuun 375 grammaa painavan E-muotoisen kirjelähetyksen päätemaksutuloissa edelliseen vuoteen verrattuna.  

4 Kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksistä perittävä maksu on Toimitusohjesääntöjen mukainen.  

5 Siirtymäkauden järjestelmää noudattaviin maihin suuntautuvaan, niistä lähtevään ja niiden väliseen liiken-teeseen sovellettavat pienten (P) ja suurten (G) kirjelähetysten maksut saavat olla korkeintaan 

5.1 vuonna 2022: 0,285 SDR lähetykseltä ja 2,227 SDR kilogrammalta  

5.2 vuonna 2023: 0,329 SDR lähetykseltä ja 2,573 SDR kilogrammalta  

5.3 vuonna 2024: 0,380 SDR lähetykseltä ja 2,973 SDR kilogrammalta  

5.4 vuonna 2025: 0,440 SDR lähetykseltä ja 3,434 SDR kilogrammalta.  

6 Siirtymäkauden järjestelmää noudattaviin maihin suuntautuvaan, niistä lähtevään ja niiden väliseen liikenteeseen sovellettavat pienten (P) ja suurten (G) kirjelähetysten maksut eivät saa olla alempia kuin  

6.1 vuonna 2022: 0,272 SDR lähetykseltä ja 2,121 SDR kilogrammalta  

6.2 vuonna 2023: 0,292 SDR lähetykseltä ja 2,280 SDR kilogrammalta  

6.3 vuonna 2024: 0,314 SDR lähetykseltä ja 2,451 SDR kilogrammalta  

6.4 vuonna 2025: 0,330 SDR lähetykseltä ja 2,574 SDR kilogrammalta.  

7Muiden kuin niiden kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten osalta, joille 29 artiklan ja edellä 2 kohdan mukaisesti on itse määritelty päätemaksut, kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksut, joita sovelletaan siirtymäkauden järjestelmää noudattaviin maihin suuntautuvaan, niistä lähtevään ja niiden väliseen liikenteeseen, saavat olla korkeintaan 

7.1 vuonna 2022: 0,864 SDR lähetykseltä ja 1,942 SDR kilogrammalta  

7.2 vuonna 2023: 0,950 SDR lähetykseltä ja 2,136 SDR kilogrammalta  

7.3 vuonna 2024: 1,045 SDR lähetykseltä ja 2,350 SDR kilogrammalta  

7.4 vuonna 2025: 1,150 SDR lähetykseltä ja 2,585 SDR kilogrammalta.  

8 Muiden kuin niiden kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten osalta, joille 29 artiklan ja edellä 2 kohdan mukaisesti on itse määritelty päätemaksut, kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten maksut, joita sovelletaan siirtymäkauden järjestelmää noudattaviin maihin suuntautuvaan, niistä lähtevään ja niiden väliseen liikenteeseen, eivät saa olla alempia kuin  

8.1 vuonna 2022: 0,677 SDR lähetykseltä ja 1,523 SDR kilogrammalta  

8.2 vuonna 2023: 0,711 SDR lähetykseltä ja 1,599 SDR kilogrammalta  

8.3 vuonna 2024: 0,747 SDR lähetykseltä ja 1,679 SDR kilogrammalta  

8.4 vuonna 2025: 0,784 SDR lähetykseltä ja 1,763 SDR kilogrammalta.  

9 Muiden kuin niiden kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten osalta, joille 29 artiklan mukaisesti on itse määritelty päätemaksut, kilogrammakohtainen ja lähetyskohtainen osa muunnetaan yh-deksi maksuksi kilogrammalta käyttäen perustana yhden kilogramman painoisen postin maailmanlaajuista keskiarvokoostumusta seuraavasti:  

9.1 vuonna 2022: vähintään6,376 SDR kilogrammalta ja enintään 7,822SDR kilogrammalta  

9.2 vuonna 2023: vähintään 6,729 SDR kilogrammalta ja enintään 8,681SDR kilogrammalta  

9.3 vuonna 2024: vähintään 7,105 SDR kilogrammalta ja enintään 9,641 SDR kilogrammalta  

9.4 vuonna 2025: vähintään 7,459 SDR kilogrammalta ja enintään 10,718 SDR kilogrammalta.  

10 Muiden kuin niiden kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten osalta, joille 29 artiklan mukaisesti on itse määritelty päätemaksut, kiinteää kilohintaa sovelletaan, jos ei lähtömaan nimetty operaattori tai osoitemaan nimetty operaattori kumpikaan pyydä maksujen oikaisua todellisen kilogrammaa kohti olevien lähetysten määrän mukaan kansainvälisen keskiarvon asemesta. Maksujen oikaisua varten tehtävää otantaa sovelletaan Toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti.  

11 Jos postiliikenne siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden välillä on alle 100 tonnia vuodessa, kilogrammakohtainen maksu on 

11.1 vuonna 2022: 6,376 SDR kilogrammalta  

11.2 vuonna 2023: 6,729 SDR kilogrammalta  

11.3 vuonna 2024: 7,105 SDR kilogrammalta  

11.4 vuonna 2025: 7,459 SDR kilogrammalta.  

12 Jos postiliikenne tavoitejärjestelmää noudattavista maista siirtymäkauden järjestelmää noudattaviin maihin on alle 100 tonnia vuodessa ja kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten päätemaksut on itse määritelty 29 artiklan mukaisesti, kilogrammakohtainen ja lähetyskohtainen osa muunnetaan yhdeksi maksuksi kilogrammalta käyttäen perustana 30.14 artiklassa tarkoitettua yhden kilogramman painoi-sen postin maailmanlaajuista keskiarvokoostumusta, lukuun ottamatta 29.1.5 artiklassa tarkoitettua liikennettä, joka on 50 tonnia tai yli, ja siirtymäkauden järjestelmää noudattava maa tekee saapuvan liikenteen otantaa.  

13 Jos postiliikenne siirtymäkauden järjestelmää noudattaviin maihin, niistä pois tai niiden välillä on yli 100 tonnia vuodessa, kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten päätemaksut on itse määritelty 29 artiklan mukaisesti ja osoitemaa päättää olla tekemättä saapuvan liikenteen otantaa, kilogramma-kohtainen ja lähetyskohtainen osa muunnetaan yhdeksi maksuksi kilogrammalta käyttäen perustana 30.14 artiklassa tarkoitettua yhden kilogramman painoisen postin maailmanlaajuista keskiarvokoostumusta.  

14 Kookkaiden (E) ja pikkupakettien muotoisten (E) kirjelähetysten 29 artiklan mukaisesti itse määriteltyjä päätemaksuja sovelletaan kaikissa kookkaita (E) ja pikkupakettien muotoisia (E) kirjelähetyksiä koskevissa maksuissa tässä artiklassa kohdassa 11 kuvattua postiliikennettä lukuun ottamatta; tästä johtuen 7, 8 ja 9 kohtien määräyksiä ei sovelleta.  

15 Tavoitejärjestelmää noudattava maa ei saa alentaa kohdassa 10 esitettyä kokonaismaksua siirtymäkauden järjestelmää noudattavan maan osalta, ellei viimeksi mainittu pyydä oikaisua toisen suuntaan.  

16 Jos postiliikenne siirtymäkauden järjestelmää noudattaviin maihin, niistä pois tai niiden välillä on alle 100 tonnia vuodessa, nimetyt operaattorit voivat vapaavalintaisesti lähettää ja vastaanottaa muodon perusteella lajiteltua postia Toimitusohjesääntöjen ehtojen mukaisesti. Muodon perusteella lajitellun postin vaihtamiseen sovelletaan edellä olevien kohtien 5, 6, 7ja8 mukaisia maksuja, jos osoitemaan nimetty operaattori ei määrittele itse maksujaan 29 artiklan mukaisesti.  

17 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden nimetyille operaattoreille lähetetyistä joukkolähetyksistä perittävä maksu on määritettävä soveltaen 29 tai 30 artiklassa mainittuja lähetys- ja kilogrammakohtaisia hintoja. Vastaanotetuista joukkolähetyksistä siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat pyytää maksua edellä olevien kohtien 5, 6, 7ja8 sekä 29 artiklan mukaisesti.  

18 Tätä artiklaa koskevia varaumia ei voi tehdä. 

32 artikla 

Palvelutasorahasto 

1 Päätemaksujen ja Palvelutasorahaston suhteen vähiten kehittyneiksi maiksi luokiteltuihin ja ryhmään IV sisältyviin maihin kaikkien maiden ja alueiden maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kan-sainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 20 % 29 tai 31 artiklassa määrite-tyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon näiden maiden palvelutason paranta-miseksi. Ryhmän IV maat eivät maksa tätä maksua toisilleen.  

2 Ryhmään I luokiteltujen maiden ja alueiden ryhmään IV luokiteltuihin muihin kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vähiten kehittyneisiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kan-sainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 10 % 29 tai 31 artiklassa määritetyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon näiden maiden palvelutason paranta-miseksi.  

3 Ryhmään II luokiteltujen maiden ja alueiden ryhmään IV luokiteltuihin muihin kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vähiten kehittyneisiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 10 % 29 tai 31 artiklassa määritetyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon näiden maiden palvelutason parantamiseksi.  

4 Ryhmään III luokiteltujen maiden ja alueiden ryhmään IV luokiteltuihin muihin kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vähiten kehittyneisiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 5 % 29 tai 31 artiklassa määritetyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon näiden maiden palvelutason parantamiseksi.  

5 Yhden prosentin korotus, joka lasketaan ryhmään I, II ja III luokiteltujen maiden ja alueiden ryhmään III luokiteltuihin maihin maksamien päätemaksujen perusteella, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on maksettava yhteiseen rahastoon, joka perustetaan palvelun laadun parantamiseksi ryhmään II, III ja IV luokitelluissa maissa ja jota hallinnoidaan Postitoimintaneuvoston vahvistamien asianmukaisten menettelyjen mukaisesti.  

6 Puolen prosentin korotus, joka lasketaan ryhmään I, II ja III luokiteltujen maiden ja alueiden ryhmään III luokiteltuihin maihin maksamien päätemaksujen perusteella, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on maksettava 5 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen rahastoon, joka perustetaan palvelun laadun parantamiseksi ryhmään IV luokitelluissa, Yhdistyneiden kansakuntien mukaan vähiten kehittyneissä maissa, ja jota hallinnoidaan Postitoimintaneuvoston vahvistamien asianmukaisten menettelyjen mukaisesti.  

7 Jollei Postitoimintaneuvoston vahvistamista asianmukaisista menettelyistä muuta johdu, mahdollisesti käyttämättä jääneet tämän artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti maksetut määrät, jotka ovat kertyneet neljän edellisen Palvelutasorahaston viitevuoden aikana (jolloin vuosi 2018 on aikaisin viitevuosi), siirretään myös tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen rahastoon. Tätä kohtaa sovellettaessa ainoastaan varat, joita ei ole käytetty Palvelutasorahaston hyväksymissä palvelutasohankkeissa kahden vuoden kuluessa kunkin edellä määritellyn neljän vuoden jakson osalta maksettujen määrien viimeisestä maksusta, siirretään edellä mainittuun yleiseen rahastoon.  

8 Ryhmän IV maiden palvelutason parantamiseksi Palvelutasorahastoon maksettavat yhdistetyt päätemaksut ovat jokaisen etua saavan maan kohdalla vuosittain vähintään 20 000 SDR. Tämän vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavat lisävarat veloitetaan, vaihdettujen määrien suhteessa, ryhmien I, II ja III mailta.  

9 Postitoimintaneuvosto ottaa viimeistään joulukuussa 2021 käyttöön menettelyt palvelutasorahaston hankkeiden rahoittamiseksi tai päivittää näitä menettelyjä. 

C. Postipakettien maksut 

33 artikla 

Postipakettien maa- ja merimaksut 

1 ECOMPRO-paketteja lukuun ottamatta kahden nimetyn operaattorin välillä kuljetettavista paketeista peritään saapuvan lähetyksen kotimaan jakelukorvaus, joka lasketaan yhdistämällä Toimitusohjesääntöjen mukainen perusmaksu pakettia kohti ja perusmaksu kilogrammaa kohti. 

1.1 Edellä mainitut perusmaksut huomioon ottaen nimetyt operaattorit voivat lisäksi olla oikeutettuja perimään pakettia ja kilogrammaa kohti laskettuja lisämaksuja Toimitusohjesääntöjen määräysten mukaisesti. 

1.2 Kohdissa 1 ja 1.1. mainitut maksut on lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, elleivät Toimitusohjesäännöt myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta. 

1.3 Jakelumaksujen on oltava yhdenmukaisia kautta kunkin maan koko alueen. 

2 Käytettäessä kahden nimetyn operaattorin tai saman maan kahden postitoimipaikan välillä vaihdettuihin paketteihin yhden tai useamman muun nimetyn operaattorin maakuljetuksia sovelletaan maakuljetukseen osallistuvien nimettyjen operaattoreiden hyväksi Toimitusohjesäännössä määriteltyjä maakuljetuksen kauttakulkumaan maksuja välimatkojen mukaan. 

2.1 Avopostina kauttakuljetettavista paketeista voivat välittävät nimetyt operaattorit periä Toimitusohjesäännöissä määritellyn kertamaksun lähetykseltä. 

2.2 Kauttakulkumaan maksut on lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, elleivät Toimitusohjesäännöt myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta. 

3 Jokaisella pakettien merikuljetukseen osallistuvalla nimetyllä operaattorilla on oikeus periä merimaksut. Nämä maksuosuudet on lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, elleivät Toimitusohjesäännöt myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta. 

3.1 Merimaksun osuus jokaiselle merikuljetukselle määritellään Toimitusohjesäännöissä välimatkojen mukaan. 

3.2 Nimetyillä operaattoreilla on oikeus korottaa enintään 50 % kohdan 3.1 mukaan laskettua merikuljetuksen maksuosuutta. Toisaalta ne voivat alentaa sitä vapaasti. 

D. Lentokuljetusmaksut 

34 artikla 

Perusmaksut ja lentokuljetusmaksujen maksaminen 

1 Nimettyjen operaattoreiden väliseen tilitykseen sovellettavan lentokuljetusten perusmaksun hyväksyy Postitoimintaneuvosto, ja sen laskee kansainvälinen toimisto Toimitusohjesäännöissä määritellyn kaavan mukaan. Kauppatavaran palautuspalvelun välityksellä lentokuljetuksena lähetettäviin paketteihin sovellettavat maksut lasketaan Toimitusohjesääntöjen määräysten mukaisesti.  

2 Suljetun postin, 1. luokan lähetysten, lentopostilähetysten ja avopostina kauttakuljetettavien lentopostipakettien ja väärin osoitettujen ja väärin jaettujen lähetysten lentokuljetusmaksun laskeminen samoin kuin asiaankuuluvat tilitysmenetelmät määritellään Toimitusohjesäännöissä.  

3 Koko lentoreitin kuljetusmaksut on  

3.1 suljetun postin osalta lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, myös tapauksissa, joissa nämä lähetykset kuljetetaan yhden tai useamman välissä olevan nimetyn operaattorin kautta  

3.2 1. luokan lähetysten ja avopostina kauttakuljetettavien lentokirjelähetysten osalta, väärin ohjatut mukaan lukien, sen nimetyn operaattorin maksettava, joka luovuttaa nämä lähetykset toiselle nimetylle operaattorille.  

4 Samoja sääntöjä sovelletaan maa- ja merikautta kuljetusmaksuttomiin lähetyksiin, jos ne kuljetetaan lentoteitse.  

5 Jokaisella osoitemaan nimetyllä operaattorilla, joka lentokuljettaa ulkomaan postia kotimaan liikenteessään, on oikeus saada korvausta kuljetuksen aiheuttamista lisämenoista edellyttäen, että lennettyjen reittien painotettu keskietäisyys ylittää 300 kilometriä. Postitoimintaneuvosto voi korvata painotetun keskietäisyyden jollain muulla sopivalla kriteerillä. Ellei maksuttomuudesta ole sovittu, on maksujen oltava yhtenäiset kaikille ulkomailta tuleville lento- ja 1. luokan kirjelähetyksille edelleenlähettämistavasta riippumatta.  

6 Kuitenkin, jos osoitemaan nimetyn operaattorin perimät päätemaksut perustuvat nimenomaisesti kustannuksiin, kotimaan hintoihin, tai 29 artiklan mukaisiin itse määriteltyihin maksuihin, ei kotimaan lentokuljetuksesta makseta lisäkorvausta.  

7 Painotettua keskietäisyyttä laskettaessa ei osoitemaan nimetty operaattori saa sisällyttää laskentaan niiden postien painoa, joiden päätemaksujen laskenta on perustunut erityisesti kustannuksiin, osoitemaan nimetyn operaattorin kotimaan hintoihin tai 29 artiklan mukaisiin itse määriteltyihin maksuihin. 

E. Tilitys 

35 artikla 

Erityisesti kansainvälisen postinvaihdon tilitystä ja maksuja koskevat määräykset 

1 Tämän Yleissopimuksen mukaisesti suoritettuihin toimiin liittyvän tilityksen ja maksujen (mukaan lukien postilähetysten kuljettamiseen liittyvä tilitys ja maksut, tilitys ja maksut osoitemaassa tapahtuvasta postilähetysten käsittelystä sekä postilähetyksien katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuvan korvauksen tilitys ja maksut) on perustuttava ja se on tehtävä Yleissopimuksen ja Liiton muiden sopimusten määräysten mukaisesti, eikä se vaadi nimetyltä operaattorilta minkäänlaisten asiakirjojen valmistelua paitsi Liiton sopimuksissa määrätyissä tapauksissa. 

2 Huolehtiakseen postin yleispalvelun tarjoamisesta 3 artiklan mukaisesti sekä taatakseen kansainvälisen postiverkoston yhtenäisyyden, nimetyt operaattorit maksavat yleissopimuksen mukaisesta toiminnasta. 

F. Maksujen määrääminen 

36 artikla 

Postitoimintaneuvoston oikeus määrätä maksuista 

1 Postitoimintaneuvostolla on oikeus asettaa seuraavat maksut, jotka nimettyjen operaattoreiden on maksettava Toimitusohjesäännöissä esitettyjen ehtojen mukaisesti: 

1.1 kauttakulkumaksut kirjelähetysten käsittelystä ja kuljetuksesta yhden tai useamman välittävän maan kautta 

1.2 perusmaksut ja lentokuljetusmaksut postin kuljettamisesta ilmateitse 

1.3 jakelukorvaukset kaikkien saapuvien postipakettien käsittelystä lukuun ottamatta ECOMPRO-paketteja 

1.4 kauttakulkumaan maksut pakettien käsittelystä ja kuljetuksesta välittävän maan kautta 

1.5 merimaksut pakettien kuljettamisesta meritse 

1.6 korvaukset lähtevän kauppatavaran palautuspalvelun tarjoamisesta paketeille. 

2 Kaikkien oikaisujen, jotka tehdään käyttäen menettelyä, jolla taataan palveluja hoitaville nimetyille operaattoreille tasapuolinen korvaus, on perustuttava luotettaviin ja edustaviin taloudellisiin tietoihin. Kaikki päätetyt muutokset tulevat voimaan Postitoimintaneuvoston päättämänä päivänä. 

KAHDEKSAS OSA 

Valinnaiset palvelut 

37 artikla 

EMS ja integroitu logistiikka 

1 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit voivat sopia keskenään osallistumisesta seuraaviin Toimitusohjesäännöissä kuvattuihin palveluihin: 

1.1 EMS, joka on pikapostipalvelu asiakirjoille ja kauppatavaralle ja on aina, kun mahdollista, nopein fyysisesti toimitettava postipalvelu. Tätä palvelua voidaan tarjota standardinmukaisen EMS-yleissopimuksen tai kahdenvälisen sopimuksen perusteella. 

1.2 integroitu logistiikka on palvelu, joka vastaa kaikkia asiakkaiden logistisia vaatimuksia ja sisältää tavaroiden tai asiakirjojen fyysistä kuljetusta edeltävät ja seuraavat työvaiheet. 

38 artikla 

Sähköiset postipalvelut 

1 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit voivat sopia keskenään osallistumisesta seuraaviin Toimitusohjesäännöissä kuvattuihin sähköisiin postipalveluihin: 

1.1 sähköinen posti, eli palvelu, jonka kautta nimetyt operaattorit voivat välittää viestejä ja tietoa sähköisesti 

1.2 sähköinen kirjattu posti, eli turvallinen sähköinen postipalvelu, jossa todennetut käyttäjät saavat todisteen sähköisen viestin lähettämisestä ja toimittamisesta ja jossa on käytössä turvallinen viestintäkanava 

1.3 sähköinen postivarmennemerkintä, eli todiste sähköisestä tapahtumasta tietyssä muodossa, tiettynä aikana ja käsittäen yhden tai useamman osapuolen 

1.4 sähköinen postilaatikko, eli palvelu, jolla todennettu lähettäjä voi välittää sähköisiä viestejä ja todennettu vastaanottaja vastaanottaa ja tallettaa sähköisiä viestejä ja tietoa. 

YHDEKSÄS OSA 

Loppumääräykset 

39 artikla 

Yleissopimusta ja Toimitusohjesääntöjä koskevien ehdotusten hyväksymisehdot 

1 Tullakseen voimaan on läsnä olevien äänivaltaisten äänestävien jäsenmaiden edustajien enemmistön hyväksyttävä kongressin päätettäväksi annetut tätä Yleissopimusta koskevat ehdotukset. Äänestettäessä tulee vähintään puolen kongressissa edustettuina olevista äänivaltaisista jäsenmaista olla läsnä. 

2 Tullakseen voimaan on postitoimintaneuvoston äänivaltaisten jäsenten enemmistön hyväksyttävä Toimitusohjesääntöjä koskevat ehdotukset. 

3 Tullakseen voimaan on kongressien välillä esitettyjen tätä Yleissopimusta ja sen päättöpöytäkirjaa koskevien ehdotusten saatava 

3.1 kaksi kolmasosaa äänistä, kun ainakin puolet liiton äänivaltaisista jäsenmaista on ottanut osaa äänestykseen, jos on kyse muutoksista 

3.2 äänten enemmistö, jos on kyse määräysten tulkitsemisesta. 

4 Jäsenmaa voi tehdä viimeistään yhdeksänkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon 3.1 kohdan mukaisesta muutoksesta, ehdottaa siihen muutokseen varaumaa vastaavasti 3.1 kohdassa asetettujen hyväksymisehtojen ja 40 artiklan asianmukaisten säännösten mukaisesti. 

40 artikla 

Kongressissa esitetyt varaumat 

1 Mitään Postiliiton tavoitteiden ja tarkoituksen vastaisia varaumia ei sallita. 

2 Pääsääntöisesti jäsenmaan, joka on eri mieltä kuin muut jäsenmaat, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tyytymään enemmistön mielipiteeseen. Varaumia pitäisi esittää vain, kun se on ehdottoman välttämätöntä, ja ne on asianmukaisesti perusteltava. 

3 Nykyisen Yleissopimuksen jotain artiklaa koskevat varaumat on esitettävä kongressille tehtynä ehdotuksena, kirjoitettuna jollain kansainvälisen toimiston työkielistä ja kongressin työjärjestyksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti. 

4 Tullakseen voimaan varaumia koskevat ehdotukset on hyväksyttävä sillä enemmistöllä, jota varauman koskeman artiklan muuttaminen edellyttää. 

5 Periaatteessa varaumia on sovellettava vastavuoroisesti ne tehneen jäsenmaan ja muiden jäsenmaiden välillä. 

6 Nykyistä Yleissopimusta koskevat varaumat lisätään nykyisen Yleissopimuksen päättöpöytäkirjaan kongressin hyväksymien ehdotusten perusteella. 

41 artikla 

Yleissopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika 

1 Tämä Yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 (pois lukien VII osan Maksut määräykset, jotka tulevat voimaan 1 tammikuuta 2022) ja on voimassa toistaiseksi. 

Tämän vakuudeksi ovat jäsenmaiden hallitusten täysivaltaiset edustajat allekirjoittaneet tätä Yleissopimusta yhden alkuperäiskappaleen, jota kansainvälisen toimiston pääjohtaja säilyttää. Maailman postiliiton kansainvälinen toimisto toimittaa jäljennöksen siitä jokaiselle jäsenmaalle. 

Tehty Abidjanissa 26 päivänä elokuuta 2021MUS 

UNIVERSAL POSTAL CONVENTION 

Universal Postal Convention 

The undersigned, plenipotentiaries of the governments of the member countries of the Universal Postal Union (hereinafter the “Union”), having regard to article 22.3 of the Constitution of the Universal Postal Union concluded at Vienna on 10 July 1964, have by common consent and subject to article 25.4 of the Constitution drawn up in this Universal Postal Convention (hereinafter the “Convention”) the rules applicable throughout the international postal service. 

SECTION I 

Rules applicable in common throughout the international postal service 

Article 1 

Definitions 

1 For the purposes of the Convention, the following terms shall have the meanings defined below: 

1.1 letter-post item: item described in and conveyed under the conditions of the Convention and 

Regulations; 

1.2 parcel-post item: item described in and conveyed under the conditions of the Convention and  

Regulations; 

1.3 EMS item: item described in and conveyed under the conditions of the Convention, Regulations and associated EMS instruments; 

1.4 documents: a letter-post, parcel-post or EMS item consisting of any piece of written, drawn, printed or digital information, excluding objects of merchandise, whose physical specifications lie within the limits specified in the Regulations; 

1.5 goods: a letter-post, parcel-post or EMS item consisting of any tangible and movable object other than money, including objects of merchandise, which does not fall under the definition of “documents” as provided in paragraph 1.4 above and whose physical specifications lie within the limits specified in the Regulations; 

1.6 closed mail: labelled receptacle(s) sealed with or without lead, containing postal items; 

1.7 misrouted mails: receptacles received at an office of exchange other than the one mentioned on the (receptacle) label; 

1.8 personal data: information needed to identify a postal service user; 

1.9 missent items: items received at an office of exchange meant for an office of exchange in an-other member country; 

1.10 transit charges: remuneration for services rendered by a carrier in the country crossed (designated operator, other service or combination of the two) in respect of the land, sea and/or air transit of letterpost items; 

1.11 terminal dues: remuneration owed to the designated operator of the country of destination by the designated operator of the dispatching country in compensation for the costs incurred in the country of destination for letter-post items received; 

1.12 designated operator: any governmental or non-governmental entity officially designated by the member country to operate postal services and to fulfil the related obligations arising out of the Acts of the Union on its territory; 

1.13 small packet: item conveyed under the conditions of the Convention and the Regulations; 

1.14 inward land rate: remuneration owed to the designated operator of the country of destination by the designated operator of the dispatching country in compensation for the costs incurred in the country of destination for parcels received; 

1.15 transit land rate: remuneration owed for services rendered by a carrier in the country crossed (designated operator, other service or combination of the two) in respect of the land and/or air transit of parcels through its territory; 

1.16 sea rate: remuneration owed for services rendered by a carrier (designated operator, other service or a combination of the two) participating in the sea conveyance of parcels; 

1.17 inquiry: a complaint or query relating to the use of a postal service submitted in accordance with the conditions of the Convention and its Regulations; 

1.18 universal postal service: the permanent provision of quality basic postal services at all points in a member country’s territory, for all customers, at affordable prices; 

1.19 transit à découvert: open transit through an intermediate country, of items whose number or weight does not justify the make-up of closed mails for the destination country. 

Article 2 

Designation of the entity or entities responsible for fulfilling the obligations arising from adherence to the Convention 

1 Member countries shall notify the International Bureau, within six months of the end of Congress, of the name and address of the governmental body responsible for overseeing postal affairs. Within six months of the end of Congress, member countries shall also provide the International Bureau with the name and address of the operator or operators officially designated to operate postal services and to fulfil the obligations arising from the Acts of the Union on their territory. Between Congresses, member countries shall notify the International Bureau of any changes in the governmental bodies as soon as possible. Any changes with regard to the officially designated operators shall also be notified to the International Bureau as soon as possible, and preferably at least three months prior to the entry into force of the change. 

2 When a member country officially designates a new operator, it shall indicate the scope of the postal services that the latter will provide under the Acts of the Union, as well as the operator’s geographical coverage on its territory. 

Article 3 

Universal postal service 

1 In order to support the concept of the single postal territory of the Union, member countries shall ensure that all users/customers enjoy the right to a universal postal service involving the permanent provision of quality basic postal services at all points in their territory, at affordable prices. 

2 With this aim in view, member countries shall set forth, within the framework of their national postal legislation or by other customary means, the scope of the postal services offered and the requirement for quality and affordable prices, taking into account both the needs of the population and their national conditions. 

3 Member countries shall ensure that the offers of postal services and quality standards will be achieved by the operators responsible for providing the universal postal service. 

4 Member countries shall ensure that the universal postal service is provided on a viable basis, thus guaranteeing its sustainability. 

Article 4 

Freedom of transit 

1 The principle of the freedom of transit is set forth in article 1 of the Constitution. It shall carry with it the obligation for each member country to ensure that its designated operators forward, always by the quickest routes and the most secure means which they use for their own items, closed mails and à découvert letterpost items which are passed to them by another designated operator. This principle shall also apply to misspent items and misrouted mails. 

2 Member countries which do not participate in the exchange of postal items containing infectious substances or radioactive substances shall have the option of not admitting these items in transit à découvert through their territory. The same shall also apply to printed papers, periodicals, magazines, small packets and M bags the content of which does not satisfy the legal requirements governing the conditions of their publication or circulation in the country crossed. 

3 Freedom of transit for parcels shall be guaranteed throughout the territory of the Union. 

4 If a member country fails to observe the provisions regarding freedom of transit, other member countries may discontinue their provision of postal services with that member country. 

Article 5 

Ownership of postal items. Withdrawal from the post. Alteration or correction of address and/or name of the addressee (name of the legal person, or family name, given name or patronymic (if any)). Redirection. Return to sender of undeliverable items 

1 A postal item shall remain the property of the sender until it is delivered to the rightful owner, except when the item has been seized in pursuance of the national legislation of the country of origin or destination and, in case of application of article 19.2.1.1 or 19.3, in accordance with the national legislation of the country of transit. 

2 The sender of a postal item may have it withdrawn from the post or have its address and/or the name of the addressee (name of the legal person, or family name, given name or patronymic (if any)) altered or corrected. The charges and other conditions are laid down in the Regulations. 

3 Member countries shall ensure that their designated operators redirect postal items if an addressee has changed his address, and return undeliverable items to the sender. The charges and other conditions are laid down in the Regulations. 

Article 6 

Postage stamps 

1 The term “postage stamp” shall be protected under the present Convention and shall be reserved 

exclusively for stamps which comply with the conditions of this article and of the Regulations. 

2 Postage stamps: 

2.1 shall be issued and put into circulation solely under the authority of the member country or territory, in conformity with the Acts of the Union; 

2.2 are a manifestation of sovereignty and constitute proof of prepayment of the postage corresponding to their intrinsic value when affixed to postal items, in conformity with the Acts of the Union; 

2.3 must be in circulation, for postal prepayment or for philatelic purposes, in the member country or territory of issue, according to its national legislation; 

2.4 must be accessible to all citizens within the member country or territory of issue. 

3 Postage stamps comprise: 

3.1 the name of the member country or territory of issue, in roman letters, or, if the International Bureau of the Union is so requested by the member country or territory of issue, the abbreviation or initials officially representing the member country or territory of issue, in accordance with the conditions laid down in the Regulations; 

3.2 the face value, expressed: 

3.2.1 in principle, in the official currency of the country or territory of issue, or as a letter or symbol; 

3.2.2 through other identifying characteristics. 

4 Emblems of state, official control marks and logos of intergovernmental organizations featuring on postage stamps shall be protected within the meaning of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 

5 The subjects and designs of postage stamps shall: 

5.1 be in keeping with the spirit of the Preamble to the Constitution and with decisions taken by the Union’s bodies; 

5.2 be closely linked to the cultural identity of the member country or territory, or contribute to the dissemination of culture or to maintaining peace; 

5.3 have, when commemorating leading figures or events not native to the member country or territory, a close bearing on the country or territory in question; 

5.4 be devoid of political character or of any topic of an offensive nature in respect of a person or a country; 

5.5 be of major significance to the member country or territory. 

6 Postal prepayment impressions, franking machine impressions and impressions made by a printing press or another printing or stamping process in accordance with the Acts of the Union may be used only with the authorization of the member country or territory. 

7 Prior to issuing postage stamps using new materials or technologies, member countries shall pro-vide the International Bureau with the necessary information concerning their compatibility with mail processing machines. The International Bureau shall inform the other member countries and their designated operators accordingly. 

Article 7 

Sustainable development 

Member countries and/or their designated operators shall adopt and implement a proactive sustain-able development strategy focusing on environmental, social and economic action at all levels of postal operations and promote sustainable development awareness. 

Article 8 

Postal security 

1 Member countries and their designated operators shall observe the security requirements defined in the Universal Postal Union’s security standards and shall adopt and implement a proactive security strategy at all levels of postal operations to maintain and enhance the confidence of the general public in the postal services provided by designated operators, in the interests of all officials involved. This strategy shall include the objectives defined in the Regulations, as well as the principle of complying with requirements for providing electronic advance data on postal items identified in implementing provisions (including the type of, and criteria for, postal items) adopted by the Council of Administration and Postal Operations Council, in accordance with the Union’s technical messaging standards. The strategy shall also include the exchange of information on maintaining the safe and secure transport and transit of mails between member countries and their designated operators. 

2 Any security measures applied in the international postal transport chain must be commensurate with the risks or threats that they seek to address, and must be implemented without hampering worldwide mail flows or trade by taking into consideration the specificities of the mail network. Security measures that have a potential global impact on postal operations must be implemented in an internationally coordinated and balanced manner, with the involvement of the relevant stakeholders. 

Article 9 

Violations 

1 Postal items 

1.1 Member countries shall undertake to adopt the necessary measures to prevent, prosecute and punish any person found guilty of the following: 

1.1.1 the insertion in postal items of narcotics and psychotropic substances, as well as dangerous goods, where their insertion has not been expressly authorized by the Convention and Regulations; 

1.1.2 the insertion in postal items of objects of a paedophilic nature or of a pornographic nature using children. 

2 Means of postal prepayment and postal payment itself 

2.1 Member countries shall undertake to adopt the necessary measures to prevent, prosecute and punish any violations concerning the means of postal prepayment set out in this Convention, such as: 

2.1.1 postage stamps, in circulation or withdrawn from circulation; 

2.1.2 prepayment impressions; 

2.1.3 impressions of franking machines or printing presses; 

2.1.4 international reply coupons. 

2.2 In this Convention, violations concerning means of postal prepayment refer to any of the acts outlined below committed by any persons with the intention of obtaining illegitimate gain for one-self or for a third party. The following acts shall be punished: 

2.2.1 any act of falsifying, imitating or counterfeiting any means of postal prepayment, or any ille-gal or unlawful act linked to the unauthorized manufacturing of such items; 

2.2.2 manufacture, use, release for circulation, commercialization, distribution, dissemination, transportation, exhibition or display (also in the form of catalogues and for advertising purposes) of any means of postal prepayment which has been falsified, imitated or counterfeited; 

2.2.3 any act of using or circulating, for postal purposes, any means of postal prepayment which has already been used; 

2.2.4 any attempt to commit any of these violations. 

3 Reciprocity 

3.1 As regards sanctions, no distinction shall be made between the acts outlined in 2, irrespective of whether national or foreign means of postal prepayment are involved; this provision shall not be subject to any legal or conventional condition of reciprocity. 

Article 10 

Processing of personal data 

1 Personal data on users may be employed only for the purposes for which they were gathered in accordance with applicable national legislation. 

2 Personal data on users shall be disclosed only to third parties authorized by applicable national legislation to access them. 

3 Member countries and their designated operators shall ensure the confidentiality and security of personal data on users, in accordance with their national legislation. 

4 Designated operators shall inform their customers of the use that is made of their personal data, and of the purpose for which they have been gathered. 

5 Without prejudice to the foregoing, designated operators may transfer electronically personal data to the designated operators of destination or transit countries that need these data in order to fulfil the service. 

Article 11 

Exchange of closed mails with military units 

1 Closed letterpost mails may be exchanged through the intermediary of the land, sea or air services of other countries: 

1.1 between the post offices of any member country and the commanding officers of military units placed at the disposal of the United Nations; 

1.2 between the commanding officers of such military units; 

1.3 between the post offices of any member country and the commanding officers of naval, air or army units, warships or military aircraft of the same country stationed abroad; 

1.4 between the commanding officers of naval, air or army units, warships or military aircraft of the same country. 

2 Letter-post items enclosed in the mails referred to under 1 shall be confined to items addressed to or sent by members of military units or the officers and crews of the ships or aircraft to or from which the mails are forwarded. The rates and conditions of dispatch applicable to them shall be fixed, according to its regulations, by the designated operator of the member country which has made the military unit available or to which the ships or aircraft belong. 

3 In the absence of special agreement, the designated operator of the member country which has made the military unit available or to which the warships or military aircraft belong shall be liable to the designated operators concerned for the transit charges for the mails, the terminal dues and the air conveyance dues. 

Article 12 

Posting abroad of letter-post items 

1 A designated operator shall not be bound to forward or deliver to the addressee letter-post items which senders residing in the territory of its member country post or cause to be posted in a foreign country with the object of profiting by the more favourable rate conditions there. 

2 The provisions set out under 1 shall be applied without distinction both to letter-post items made up in the sender’s country of residence and then carried across the frontier and to letter-post items made up in a foreign country. 

3 The designated operator of destination may claim from the designated operator of posting, payment of the internal rates. If the designated operator of posting does not agree to pay these rates within a time limit set by the designated operator of destination, the latter may either return the items to the designated operator of posting and shall be entitled to claim reimbursement of the redirection costs, or handle them in accordance with its national legislation. 

4 A designated operator shall not be bound to forward or deliver to the addressees letter-post items which senders post or cause to be posted in large quantities in a country other than the country where they reside if the amount of terminal dues to be received is lower than the sum that would have been received if the mail had been posted in the country where the senders reside. The desig-nated operator of destination may claim from the designated operator of posting payment commensurate with the costs incurred and which may not exceed the higher of the following two amounts: either 80% of the domestic tariff for equivalent items, or the rates applicable pursuant to articles 29, 30.5 to 30.11, 30.12 and 30.13, or 31.17, as appropriate. If the designated operator of posting does not agree to pay the amount claimed within a time limit set by the designated opera-tor of destination, the designated operator of destination may either return the items to the designated operator of posting and shall be entitled to claim reimbursement of the redirection costs, or handle them in accordance with its national legislation. 

Article 13 

Use of the Union’s forms 

1 Unless otherwise provided by the Acts of the Union, only designated operators shall use the Un-ion’s forms and documentation for the operation of postal services and exchange of postal items in accordance with the Acts of the Union. 

2 Designated operators may use the Union’s forms and documentation for the operation of extra-territorial offices of exchange (ETOEs), as well as international mail processing centres (IMPCs) established by designated operators outside their respective national territory, as further defined in paragraph 6, in order to facilitate the operation of the aforementioned postal services and exchange of postal items. 

3 The exercise of the possibility outlined in paragraph 2 shall be subject to the national legislation or policy of the member country or territory in which the ETOE or IMPC is established. In this regard, and without prejudice to the designation obligations contained in article 2, designated operators shall guarantee the continued fulfilment of their obligations under the Convention and be fully responsible for all their relations with other designated operators and with the International Bureau. 

4 The requirement set forth in paragraph 3 shall equally apply to the destination member country for the acceptance of postal items from such ETOEs and IMPCs. 

5 Member countries shall inform the International Bureau on their policies with regard to postal items transmitted and/or received from ETOEs or IMPCs. Such information shall be made available on the Union’s website. 

6 Strictly for the purposes of this article, ETOEs shall be defined as offices or facilities established for commercial purposes and operated by designated operators or under the responsibility of designated opera-tors on the territory of a member country or territory other than their own, with the objective of drawing business in markets outside their respective national territory. IMPCs shall be defined as international mail processing facilities for the processing of international mail ex-changed either in order to generate or receive mail dispatches, or to act as transit centres for inter-national mail exchanged between other designated operators. 

7 Nothing in this article shall be construed to imply that ETOEs or IMPCs (including the designated operators responsible for their establishment and operation outside their respective national territory) are in the same situation under the Acts of the Union as designated operators of the host country, nor impose a legal obligation on other member countries to recognize such ETOEs or IMPCs as designated operators on the territory where they are established and operated. 

SECTION II 

Quality of service standards and targets 

Article 14 

Quality of service standards and targets 

1 Member countries or their designated operators shall establish, publish and update delivery standards and targets for their inward letter-post items and parcel-post items in the relevant compendia as specified in the Regulations

2 These standards and targets, increased by the time normally required for customs clearance, shall be no less favourable than those applied to comparable items in their domestic service. 

3 Member countries or their designated operators of origin shall also establish and publish end-to-end standards for priority and airmail letter-post items as well as for parcels and economy/surface parcels. 

4 Member countries or their designated operators shall measure the application of quality of service standards. 

SECTION III 

Charges, surcharges and exemption from postal charges 

Article 15 

Charges 

1 The charges for the various postal services defined in the Convention shall be set by the member countries or their designated operators, depending on national legislation, in accordance with the principles set out in the Convention and its Regulations. They shall in principle be related to the costs of providing these services. 

2 The member country of origin or its designated operator, depending on national legislation, shall fix the postage charges for the conveyance of letter- and parcel-post items. The postage charges shall cover delivery of the items to the place of address provided that this delivery service is operated in the country of destination for the items in question. 

3 The charges collected, including those laid down for guideline purposes in the Acts, shall be at least equal to those collected on internal service items presenting the same characteristics (category, quantity, handling time, etc.). 

4 Member countries or their designated operators, depending on national legislation, shall be authorized to exceed any guideline charges appearing in the Acts. 

5 Above the minimum level of charges laid down in 3, member countries or their designated operators may allow reduced charges based on their national legislation for letter-post items and parcels posted in the territory of the member country. They may, for instance, give preferential rates to major users of the Post. 

6 No postal charge of any kind may be collected from customers other than those provided for in the Acts. 

7 Except where otherwise provided in the Acts, each designated operator shall retain the charges which it has collected. 

Article 16 

Exemption from postal charges 

1 Principle 

1.1 Cases of exemption from postal charges, as meaning exemption from postal prepayment, shall be expressly laid down by the Convention. Nonetheless, the Regulations may provide for exemption from postal prepayment, transit charges, terminal dues and inward rates for letter-post items and postal parcels sent by member countries, designated operators and Restricted Unions and relating to the postal services. Furthermore, letter-post items and postal parcels sent by the International Bureau of the Union to Restricted Unions, member countries and designated operators shall be exempted from all postal charges. However, the member country of origin or its designated opera-tor shall have the option of collecting air surcharges on the latter items. 

2 Prisoners of war and civilian internees 

2.1 Letter-post items, postal parcels and postal payment services items addressed to or sent by prisoners of war, either direct or through the offices mentioned in the Regulations of the Convention and of the Postal Payment Services Agreement, shall be exempt from all postal charges, with the exception of air surcharges. Belligerents apprehended and interned in a neutral country shall be classed with prisoners of war proper so far as the application of the foregoing provisions is concerned. 

2.2 The provisions set out under 2.1 shall also apply to letter-post items, postal parcels and postal payment services items originating in other countries and addressed to or sent by civilian internees as defined by the Geneva Convention of 12 August 1949 relative to the protection of civilian per-sons in time of war, either direct or through the offices mentioned in the Regulations of the Convention and of the Postal Payment Services Agreement. 

2.3 The offices mentioned in the Regulations of the Convention and of the Postal Payment Services Agreement shall also enjoy exemption from postal charges in respect of letter-post items, postal parcels and postal payment services items which concern the persons referred to under 2.1 and 2.2, which they send or receive, either direct or as intermediaries. 

2.4 Parcels shall be admitted free of postage up to a weight of 5 kilogrammes. The weight limit shall be increased to 10 kilogrammes in the case of parcels the contents of which cannot be split up and of parcels addressed to a camp or the prisoners’ representatives there (“hommes de confi-ance”) for distribution to the prisoners. 

2.5 In the accounting between designated operators, rates shall not be allocated for service parcels and for prisoner-of-war and civilian internee parcels, apart from the air conveyance dues applicable to air parcels. 

3 Items for the blind 

3.1 Any item for the blind sent to or by an organization for the blind or sent to or by a blind person shall be exempt from all postal charges, with the exception of air surcharges, to the extent that these items are admissible as such in the internal service of the sending designated operator. 

3.2 In this article: 

3.2.1 a blind person means a person who is registered as blind or partially sighted in his or her country or who meets the World Health Organization’s definition of a blind person or a person with low vision; 

3.2.2 an organization for the blind means an institution or association serving or officially representing blind persons; 

3.2.3 items for the blind shall include correspondence, literature in whatever format including sound recordings, and equipment or materials of any kind made or adapted to assist blind persons in overcoming the problems of blindness, as specified in the Regulations. 

SECTION IV 

Basic and supplementary services 

Article 17 

Basic services 

1 Member countries shall ensure that their designated operators accept, handle, convey and deliver letter-post items. 

2 Letter-post items containing only documents are: 

2.1 priority items and non-priority items, up to 2 kilogrammes; 

2.2 letters, postcards and printed papers, up to 2 kilogrammes; 

2.3 items for the blind, up to 7 kilogrammes; 

2.4 special bags containing newspapers, periodicals, books and similar printed documentation for the same addressee at the same address called “M bags”, up to 30 kilogrammes. 

3 Letter-post items containing goods are: 

3.1 priority and non-priority small packets, up to 2 kilogrammes; 

3.2 items for the blind, up to 7 kilogrammes, as specified in the Regulations; 

3.3 special bags containing newspapers, periodicals, books and similar printed documentation for the same addressee at the same address called “M bags”, up to 30 kilogrammes, as specified in the Regulations. 

4 Letter-post items shall be classified on the basis of both the speed of treatment of the items and the contents of the items in accordance with the Regulations. 

5 Within the classification systems referred to in 4, letter-post items may also be classified on the basis of their format as small letters (P), large letters (G), bulky letters (E) or small packets (E). The size and weight limits are specified in the Regulations. 

6 Higher weight limits than those indicated in paragraphs 2 and 3 apply optionally for certain letter-post item categories under the conditions specified in the Regulations. 

7 Member countries shall also ensure that their designated operators accept, handle, convey and deliver parcel-post items up to 20 kilogrammes. 

8 Weight limits higher than 20 kilogrammes apply optionally for certain parcel-post items under the conditions specified in the Regulations. 

Article 18 

Supplementary services 

1 Member countries shall ensure the provision of the following mandatory supplementary services: 

1.1 registration service for outbound priority and airmail letter-post items; 

1.2 registration service for all inbound registered letter-post items. 

2 Member countries may ensure the provision of the following optional supplementary services in relations between those designated operators which agreed to provide the service: 

2.1 insurance for letter-post items and parcels; 

2.2 cash-on-delivery service for letter-post items and parcels; 

2.3 tracked delivery service for letter-post items; 

2.4 delivery to the addressee in person of registered or insured letter-post items; 

2.5 free of charges and fees delivery service for letter-post items and parcels; 

2.6 cumbersome parcels services; 

2.7 consignment service for collective items from one consignor sent abroad; 

2.8 merchandise return service, which involves the return of merchandise by the addressee to the original seller, with the latter’s authorization. 

3 The following three supplementary services have both mandatory and optional parts: 

3.1 international business reply service (IBRS), which is basically optional. All member countries or their designated operators shall, however, be obliged to operate the IBRS “return” service; 

3.2 international reply coupons, which shall be exchangeable in any member country. The sale of international reply coupons is, however, optional; 

3.3 advice of delivery for registered letter-post items, parcels and insured items. All member countries or their designated operators shall admit incoming advices of delivery. The provision of an outward advice of delivery service is, however, optional. 

4 The description of these services and their charges are set out in the Regulations. 

5 Where the service features below are subject to special charges in the domestic service, designated operators shall be authorized to collect the same charges for international items, under the conditions described in the Regulations: 

5.1 delivery for small packets weighing over 500 grammes; 

5.2 letter-post items posted after the latest time of posting; 

5.3 items posted outside normal counter opening hours; 

5.4 collection at sender’s address; 

5.5 withdrawal of a letter-post item outside normal counter opening hours; 

5.6 poste restante; 

5.7 storage for letter-post items weighing over 500 grammes (with the exception of items for the blind), and for parcels; 

5.8 delivery of parcels, in response to the advice of arrival; 

5.9 cover against risks of force majeure; 

5.10 delivery of letter-post items outside normal counter opening hours. 

SECTION V 

Prohibitions and customs matters 

Article 19 

Items not admitted. Prohibitions 

1 General 

1.1 Items not fulfilling the conditions laid down in the Convention and the Regulations shall not be admitted. Items sent in furtherance of a fraudulent act or with the intention of avoiding full payment of the appropriate charges shall not be admitted. 

1.2 Exceptions to the prohibitions contained in this article are set out in the Regulations. 

1.3 All member countries or their designated operators shall have the option of extending the prohibitions contained in this article, which may be applied immediately upon their inclusion in the relevant compendium. Any member country or its designated operator wishing to extend or amend the list of articles that it prohibits, or admits conditionally, as imports (or in transit) shall inform the International Bureau, which shall then update the relevant compendium accordingly. 

2 Prohibitions in all categories of items 

2.1 The insertion of the articles referred to below shall be prohibited in all categories of items: 

2.1.1 narcotics and psychotropic substances, as defined by the International Narcotics Control Board, or other illicit drugs which are prohibited in the country of destination; 

2.1.2 obscene or immoral articles; 

2.1.3 counterfeit and pirated articles; 

2.1.4 other articles the importation or circulation of which is prohibited in the country of destination; 

2.1.5 articles which, by their nature or their packing, may expose officials or the general public to danger, or soil or damage other items, postal equipment or third-party property; 

2.1.6 documents having the character of current and personal correspondence exchanged between persons other than the sender and the addressee or persons living with them; 

3 Dangerous goods 

3.1 The insertion of dangerous goods as described in the Convention and Regulations shall be prohibited in all categories of items. 

3.2 The insertion of replica and inert explosive devices and military ordnance, including replica and inert grenades, inert shells and the like, shall be prohibited in all categories of items. 

3.3 Exceptionally, dangerous goods may be admitted in relations between member countries that have declared their willingness to admit them either reciprocally or in one direction, provided that they are in compliance with national and international transport rules and regulations. 

4 Live animals 

4.1 Live animals shall be prohibited in all categories of items. 

4.2 Exceptionally, the following shall be admitted in letter-post items other than insured items: 

4.2.1 bees, leeches and silk-worms; 

4.2.2 parasites and destroyers of noxious insects intended for the control of those insects and ex-changed between officially recognized institutions; 

4.2.3 flies of the family Drosophilidae for biomedical research exchanged between officially recognized institutions. 

4.3 Exceptionally, the following shall be admitted in parcels: 

4.3.1 live animals whose conveyance by post is authorized by the postal regulations and/or nation-al legislation of the countries concerned. 

5 Insertion of correspondence in parcels 

5.1 The insertion of the articles mentioned below shall be prohibited in postal parcels: 

5.1.1 correspondence, with the exception of archived materials, exchanged between persons other than the sender and the addressee or persons living with them. 

6 Coins, bank notes and other valuable articles 

6.1 It shall be prohibited to insert coins, bank notes, currency notes or securities of any kind payable to bearer, travellers’ cheques, platinum, gold or silver, whether manufactured or not, precious stones, jewels or other valuable articles: 

6.1.1 in uninsured letter-post items; 

6.1.1.1 however, if the national legislation of the countries of origin and destination permits this, such articles may be sent in a closed envelope as registered items; 

6.1.2 in uninsured parcels; except where permitted by the national legislation of the countries of origin and destination; 

6.1.3 in uninsured parcels exchanged between two countries which admit insured parcels; 

6.1.3.1 in addition, any member country or designated operator may prohibit the enclosure of gold bullion in insured or uninsured parcels originating from or addressed to its territory or sent in trans-it à découvert across its territory; it may limit the actual value of these items. 

7 Printed papers and items for the blind: 

7.1 shall not bear any inscription or contain any item of correspondence; 

7.2 shall not contain any postage stamp or form of prepayment, whether cancelled or not, or any paper representing a monetary value, except in cases where the item contains as an enclosure a card, envelope or wrapper bearing the printed address of the sender of the item or his agent in the country of posting or destination of the original item, which is prepaid for return. 

8 Treatment of items wrongly admitted 

8.1 The treatment of items wrongly admitted is set out in the Regulations. However, items containing articles mentioned in 2.1.1, 2.1.2, 3.1 and 3.2 shall in no circumstances be forwarded to their destination, delivered to the addressees or returned to origin. In the case of articles mentioned in 2.1.1 discovered while in transit, such items shall be handled in accordance with the national legislation of the country of transit. In the case of articles mentioned in 3.1 and 3.2 discovered during transport, the relevant designated operator shall be entitled to remove the article from the item and dispose of it. The designated operator may then forward the remainder of the item to its destination, together with information about the disposal of the inadmissible article. 

Article 20 

Customs control. Customs duty and other fees 

1 The designated operators of the countries of origin and destination shall be authorized to submit items to customs control, according to the legislation of those countries. 

2 Items submitted to customs control may be subjected to a presentation-to-Customs charge, the guideline amount of which is set in the Regulations. This charge shall only be collected for the submission to Customs and customs clearance of items which have attracted customs charges or any other similar charge. 

3 Designated operators which are authorized to clear items through the Customs on behalf of customers, whether in the name of the customer or of the designated operator of the destination country, may charge customers a customs clearance fee based on the actual costs. This fee may be charged for all items declared at Customs according to national legislation, including those exempt from customs duty. Customers shall be clearly informed in advance about the required fee. 

4 Designated operators shall be authorized to collect from the senders or addressees of items, as the case may be, the customs duty and all other fees which may be due. 

SECTION VI 

Liability 

Article 21 

Inquiries 

1 Each designated operator shall be bound to accept inquiries relating to parcels or registered or insured items posted in its own service or that of any other designated operator, provided that the inquiries are presented by customers within a period of six months from the day after that on which the item was posted. The transmission and processing of inquiries between designated operators shall be made under the conditions laid down in the Regulations. The period of six months shall concern relations between claimants and designated operators and shall not include the transmission of inquiries between designated operators. 

2 Inquiries shall be free of charge. However, additional costs caused by a request for transmission by EMS shall, in principle, be borne by the person making the request. 

Article 22 

Liability of designated operators. Indemnities 

1 General 

1.1 Except for the cases provided for in article 23, designated operators shall be liable for: 

1.1.1 the loss of, theft from or damage to registered items, ordinary parcels (with the exception of parcels in the e-commerce delivery category (“ECOMPRO parcels”), whose specifications are further defined in the Regulations) and insured items; 

1.1.2 the return of registered items, insured items and ordinary parcels on which the reason for non-delivery is not given. 

1.2 Designated operators shall not be liable for items other than those mentioned in 1.1.1 and 1.1.2, nor for ECOMPRO parcels. 

1.3 In any other case not provided for in this Convention, designated operators shall not be liable. 

1.4 When the loss of or total damage to registered items, ordinary parcels and insured items is due to a case of force majeure for which indemnity is not payable, the sender shall be entitled to repayment of the charges paid for posting the item, with the exception of the insurance charge. 

1.5 The amounts of indemnity to be paid shall not exceed the amounts mentioned in the Regulations. 

1.6 In cases of liability, consequential losses, loss of profits or moral damage shall not be taken into account in the indemnity to be paid. 

1.7 All provisions regarding liability of designated operators shall be strict, binding and complete. Designated operators shall in no case, even in case of severe fault, be liable above the limits pro-vided for in the Convention and the Regulations. 

2 Registered items 

2.1 If a registered item is lost, totally rifled or totally damaged, the sender shall be entitled to an indemnity set in the Regulations. If the sender has claimed an amount less than the amount set in the Regulations, designated operators may pay that lower amount and shall receive reimbursement on this basis from any other designated operators involved. 

2.2 If a registered item is partially rifled or partially damaged, the sender is entitled to an indemnity corresponding, in principle, to the actual value of the theft or damage. 

3 Ordinary parcels 

3.1 If a parcel is lost, totally rifled or totally damaged, the sender shall be entitled to an indemnity of an amount set in the Regulations. If the sender has claimed an amount less than the amount set in the Regulations, designated operators may pay that lower amount and shall receive reimbursement on this basis from any other designated operators involved. 

3.2 If a parcel is partially rifled or partially damaged, the sender shall be entitled to an indemnity corresponding, in principle, to the actual value of the theft or damage. 

3.3 Designated operators may agree to apply, in their reciprocal relations, the amount per parcel set in the Regulations, regardless of the weight. 

4 Insured items 

4.1 If an insured item is lost, totally rifled or totally damaged, the sender shall be entitled to an indemnity corresponding, in principle, to the insured value in SDRs. 

4.2 If an insured item is partially rifled or partially damaged, the sender shall be entitled to an indemnity corresponding, in principle, to the actual value of the theft or damage. It may, however, in no case exceed the amount of the insured value in SDRs. 

5 If a registered or insured letter-post item is returned and the reason for non-delivery is not given, the sender shall be entitled to a refund of the charges paid for posting the item only. 

6 If a parcel is returned and the reason for non-delivery is not given, the sender shall be entitled to a refund of the charges paid by the sender for posting the parcel in the country of origin and the expenses occasioned by the return of the parcel from the country of destination. 

7 In the cases mentioned in 2, 3 and 4, the indemnity shall be calculated according to the current price, converted into SDRs, of articles or goods of the same kind at the place and time at which the item was accepted for conveyance. Failing a current price, the indemnity shall be calculated ac-cording to the ordinary value of articles or goods whose value is assessed on the same basis. 

8 When an indemnity is due for the loss of, total theft from or total damage to a registered item, ordinary parcel or insured item, the sender, or the addressee, as the case may be, shall also be entitled to repayment of the charges and fees paid for posting the item with the exception of the registration or insurance charge. The same shall apply to registered items, ordinary parcels or insured items refused by the addressee because of their bad condition if that is attributable to the designated operator and involves its liability. 

9 Notwithstanding the provisions set out under 2, 3 and 4, the addressee shall be entitled to the indemnity for a rifled, damaged or lost registered item, ordinary parcel or insured item if the sender waives his rights in writing in favour of the addressee. This waiver shall not be necessary in cases where the sender and the addressee are the same. 

10 The designated operator of origin shall have the option of paying senders in its country the indemnities prescribed by its national legislation for registered items and uninsured parcels, provided that they are not lower than those laid down in 2.1 and 3.1. The same shall apply to the designated operator of destination when the indemnity is paid to the addressee. However, the amounts laid down in 2.1 and 3.1 shall remain applicable: 

10.1 in the event of recourse against the designated operator liable; or 

10.2 if the sender waives his rights in favour of the addressee. 

11 Reservations concerning the exceeding of deadlines for inquiries and payment of indemnity to designated operators, including the periods and conditions fixed in the Regulations, shall not be made, except in the event of bilateral agreement. 

Article 23 

Non-liability of member countries and designated operators 

1 Designated operators shall cease to be liable for registered items, parcels and insured items which they have delivered according to the conditions laid down in their regulations for items of the same kind. Liability shall, however, be maintained: 

1.1 when theft or damage is discovered either prior to or at the time of delivery of the item; 

1.2 when, national regulations permitting, the addressee, or the sender if it is returned to origin, makes reservations on taking delivery of a rifled or damaged item; 

1.3 when, national regulations permitting, the registered item was delivered to a private mail-box and the addressee declares that he did not receive the item; 

1.4 when the addressee or, in the case of return to origin, the sender of a parcel or of an insured item, although having given a proper discharge, notifies the designated operator that delivered the item with-out delay that he has found theft or damage. He shall furnish proof that such theft or damage did not occur after delivery. The term “without delay” shall be interpreted according to national law. 

2 Member countries and designated operators shall not be liable: 

2.1 in cases of force majeure, subject to article 18.5.9; 

2.2 when they cannot account for items owing to the destruction of official records by force majeure, pro-vided that proof of their liability has not been otherwise produced; 

2.3 when such loss or damage has been caused by the fault or negligence of the sender or arises from the nature of the contents; 

2.4 in the case of items that fall within the prohibitions specified in article 19; 

2.5 when the items have been seized under the national legislation of the country of destination, as notified by the member country or designated operator of that country; 

2.6 in the case of insured items which have been fraudulently insured for a sum greater than the actual value of the contents; 

2.7 when the sender has made no inquiry within six months from the day after that on which the item was posted; 

2.8 in the case of prisoner-of-war or civilian internee parcels; 

2.9 when the sender’s actions may be suspected of fraudulent intent, aimed at receiving compensation. 

3 Member countries and designated operators shall accept no liability for customs declarations in whatever form these are made or for decisions taken by the Customs on examination of items submitted to customs control. 

Article 24 

Sender’s liability 

1 The sender of an item shall be liable for injuries caused to postal officials and for any damage caused to other postal items and postal equipment, as a result of the dispatch of articles not acceptable for conveyance or the non-observance of the conditions of acceptance. 

2 In the case of damage to other postal items, the sender shall be liable for each item damaged within the same limits as designated operators. 

3 The sender shall remain liable even if the office of posting accepts such an item. 

4 However, where the conditions of acceptance have been observed by the sender, the sender shall not be liable, in so far as there has been fault or negligence in handling the item on the part of designated operators or carriers, after acceptance. 

Article 25 

Payment of indemnity 

1 Subject to the right of recourse against the designated operator which is liable, the obligation to pay the indemnity and to refund the charges and fees shall rest either with the designated operator of origin or with the designated operator of destination. 

2 The sender may waive his rights to the indemnity in favour of the addressee. The sender, or the addressee in the case of a waiver, may authorize a third party to receive the indemnity if national legislation allows this. 

Article 26 

Possible recovery of the indemnity from the sender or the addressee 

1 If, after payment of the indemnity, a registered item, a parcel or an insured item or part of the contents previously considered as lost is found, the sender or the addressee, as the case may be, shall be advised that the item is being held at his disposal for a period of three months on repay-ment of the amount of the indemnity paid. At the same time he shall be asked to whom the item is to be delivered. In the event of refusal or failure to reply within the prescribed period, the same approach shall be made to the addressee or the sender as the case may be, granting that person the same period to reply. 

2 If the sender and the addressee refuse to take delivery of the item or do not reply within the period provided for in paragraph 1, it shall become the property of the designated operator or, where appropriate, designated operators which bore the loss. 

3 In the case of subsequent discovery of an insured item the contents of which are found to be of less value than the amount of the indemnity paid, the sender or the addressee, as the case may be, shall repay the amount of this indemnity against return of the item, without prejudice to the consequences of fraudulent insurance. 

SECTION VII 

Remuneration 

A. Transit charges 

Article 27 

Transit charges 

1 Closed mails and à découvert transit items exchanged between two designated operators or be-tween two offices of the same member country by means of the services of one or more other designated operators (third party services) shall be subject to the payment of transit charges. The latter shall constitute remuneration for the services rendered in respect of land transit, sea transit and air transit. This principle shall also apply to missent items and misrouted mails. 

B. Terminal dues 

Article 28 

Terminal dues. General provisions 

1 Subject to exemptions provided in the Regulations, each designated operator which receives letter-post items from another designated operator shall have the right to collect from the dispatching designated operator a payment for the costs incurred for the international mail received. 

2 For the application of the provisions concerning the payment of terminal dues by their designated operators, countries and territories shall be classified in accordance with the lists drawn up for this purpose by Congress in its resolution C 7/2016, as follows: 

2.1 countries and territories in the target system prior to 2010 (group I); 

2.2 countries and territories in the target system as of 2010 and 2012 (group II); 

2.3 countries and territories in the target system as from 2016 (group III); 

2.4 countries and territories in the transitional system (group IV). 

3 The provisions of the present Convention concerning the payment of terminal dues are transitional arrangements, moving towards a country-specific payment system at the end of the transition period. 

4 Access to domestic services. Direct access 

4.1 In principle, each designated operator of a country that was in the target system prior to 2010 shall make available to the other designated operators all the rates, terms and conditions offered in its domestic service on conditions identical to those proposed to its national customers. It shall be up to the designated operator of destination to decide whether the terms and conditions of direct access have been met by the designated operator of origin. 

4.2 Designated operators of countries in the target system prior to 2010 shall make available to other designated operators of countries that were in the target system prior to 2010 the rates, terms and conditions offered in their domestic service, on conditions identical to those proposed to their national customers. 

4.3 Designated operators of countries that joined the target system from 2010 may opt to make available to a limited number of designated operators the application of domestic conditions, on a reciprocal basis, for a trial period of two years. After that period, they must choose either to cease making available the application of domestic conditions or to continue to make their own domestic conditions available to all designated operators. However, if designated operators of countries that joined the target system from 2010 ask designated operators of countries that were in the target system prior to 2010 for the application of domestic conditions, they must make available to all designated operators the rates, terms and conditions offered in their domestic service on conditions identical to those proposed to their national customers. 

4.4 Designated operators of countries in the transitional system may opt not to make available to other designated operators the application of domestic conditions. They may, however, opt to make available to a limited number of designated operators the application of domestic conditions, on a reciprocal basis, for a trial period of two years. After that period, they must choose either to cease making available the application of domestic conditions or to continue to make their own domestic conditions available to all designated operators. 

5 Terminal dues remuneration shall be based on quality of service performance in the country of destination. The Postal Operations Council shall therefore be authorized to supplement the remuneration in articles 29, 30 and 31 to encourage participation in monitoring systems and to reward designated operators for reaching their quality targets. The Postal Operations Council may also fix penalties in case of insufficient quality, but the remuneration shall not be less than the minimum remuneration according to articles 30 and 31

6 Any designated operator may waive wholly or in part the payment provided for under 1. 

7 M bags weighing less than 5 kilogrammes shall be considered as weighing 5 kilogrammes for terminal dues payment purposes. The terminal dues rates to be applied for M bags shall be: 

7.1 for the year 2022, 1.016 SDR per kilogramme; 

7.2 for the year 2023, 1.044 SDR per kilogramme; 

7.3 for the year 2024, 1.073 SDR per kilogramme; 

7.4 for the year 2025, 1.103 SDR per kilogramme. 

8 For registered items there shall be an additional payment of 1.463 SDR per item for 2022, 1.529 SDR per item for 2023, 1.598 SDR per item for 2024 and 1.670 SDR for 2025. For insured items, there shall be an additional payment of 1.777 SDR per item for 2022, 1.857 SDR per item for 2023, 1.941 SDR per item for 2024 and 2.028 SDR for 2025. The Postal Operations Council shall be authorized to supplement remuneration for these and other supplementary services where the services provided contain additional features to be specified in the Regulations. 

9 For tracked delivery service items there shall be an additional payment of 0.400 SDR per item in accordance with the conditions specified in the Regulations. The Postal Operations Council shall be authorized to supplement remuneration for tracked delivery service items on the basis of performance in the electronic transmission of information, as specified in the Regulations. 

10 For small packets, registered and insured and tracked delivery service items not carrying a bar-coded identifier or carrying a barcoded identifier that is not compliant with the Union’s Technical Standard S10, there shall be a further additional payment of 0.5 SDR per item unless otherwise bilaterally agreed. 

11 The Postal Operations Council shall be authorized to supplement remuneration and/or fix penalties in relation to designated operators’ compliance with the requirements for providing electron-ic advance data on letter-post items containing goods. 

12 The remuneration for returned undeliverable letter-post items shall be specified in the Regulations. 

13 For terminal dues payment purposes, letter-post items posted in bulk in accordance with the conditions specified in the Regulations shall be referred to as “bulk mail”. The payment for bulk mail shall be established as provided for in articles 29, 30 and 31, as appropriate. 

14 Any designated operator may, by bilateral or multilateral agreement, apply other payment systems for the settlement of terminal dues accounts. 

15 Designated operators may exchange non-priority mail on an optional basis by applying a 10% discount to the priority terminal dues rate. 

16 The provisions applicable between designated operators of countries in the target system shall apply to any designated operator of a country in the transitional system which declares that it wishes to join the target system. The Postal Operations Council may set transitional measures in the Regulations. The full provisions of the target system may apply to any new target designated operator that declares that it wishes to apply such full provisions without transitional measures. 

Article 29 

Terminal dues. Self-declaration of rates for bulky (E) and small packet (E) letter-post items 

1 Beginning with rates in effect for the year 2021 onwards and notwithstanding articles 30 and 31, designated operators may notify the International Bureau by 1 June of the year preceding the year in which the self-declared rates would apply of a self-declared rate per item and a self-declared rate per kilogramme, expressed in local currency or SDR, that shall apply for bulky (E) and small packet (E) letter-post items in the following calendar year. The International Bureau shall annually convert the self-declared rates provided in local currency into values expressed in SDR. To calculate the rates in SDR, the International Bureau shall use the average monthly exchange rate of the five-month period ending 31 March of the year preceding the year for which the self-declared rates would be applicable. The resultant rates shall be notified by means of an International Bureau circular no later than 1 July of the year preceding the year in which the self-declared rates would apply. The self-declared rates for bulky (E) and small packet (E) letter-post items shall be substituted as appropriate in any reference or rate calculation pertaining to bulky (E) and small packet (E) letter-post items elsewhere in the Convention or the Regulations. Additionally, each designated operator shall provide the International Bureau with its domestic rates for equivalent services in order to calculate the relevant ceiling rates. 

1.1 Subject to 1.2 and 1.3, the self-declared rates shall: 

1.1.1 at the average E format weight of 0.158 kilogrammes, not be higher than the country-specific ceiling rates calculated in accordance with paragraph 1.2; 

1.1.2 be based on 70%, or the applicable percentage in paragraph 8, of the domestic single-piece charge for items equivalent to bulky (E) and small packet (E) letter-post items offered by the designated operator in its domestic service and in effect on 1 June of the year preceding the year for which the self-declared rates would be applicable; 

1.1.3 be based on the domestic single-piece charge in force for items within the designated opera-tor’s domestic service having the specified maximum size and shape dimensions of bulky (E) and small packet (E) letter-post items; 

1.1.4 be made available to all designated operators; 

1.1.5 be applied only to bulky (E) and small packet (E) letter-post items; 

1.1.6 be applied to all bulky (E) and small packet (E) letter-post flows other than bulky (E) and small packet (E) letter-post flows from countries in the transitional system to countries in the tar-get system, and between countries in the transitional system, if mail flows do not exceed 100 tonnes per year; 

1.1.7 be applied to all bulky (E) and small packet (E) letter-post flows except for bulky (E) and small packet (E) letter-post flows between countries in the target system as from 2010, 2012 and 2016, and from those countries to countries in the target system prior to 2010, if mail flows do not exceed 25 tonnes per year. 

1.2 The self-declared rates per item and per kilogramme for bulky (E) and small packet (E) letter-post items shall not be higher than the country-specific ceiling rates determined by a linear regression of 11 points corresponding to 70%, or the applicable percentage in paragraph 8, of the priority single-piece tariffs of equivalent domestic services for 20-gramme, 35-gramme, 75-gramme, 175-gramme, 250-gramme, 375-gramme, 500-gramme, 750-gramme, 1,000-gramme, 1,500-gramme and 2,000-gramme bulky (E) and small packet (E) letter-post items, exclusive of any taxes. 

1.2.1 The determination of whether the self-declared rates exceed the ceiling rates shall be tested at the average revenue using the most current worldwide average composition of one kilogramme of mail in which an E format item weighs 0.158 kilogrammes. In instances in which the self-declared rates exceed the ceiling rates at the average E format weight of 0.158 kilogrammes, the ceiling per-item and per-kilogramme rates shall apply; alternatively, the designated operator in question may choose to reduce its self-declared rates to a level that conforms with paragraph 1.2. 

1.2.2 When multiple packet rates are available based on thickness, the lesser domestic tariff shall be used for items up to 250 grammes, and the higher domestic tariff shall be used for items above 250 grammes. 

1.2.3 Where zonal rates apply in the equivalent domestic service, the mid-point rate as specified in the Regulations shall be used, and domestic tariffs for non-contiguous zones shall be excluded for determination of the mid-point rate. Alternatively, the determination of the zonal tariff to be used may be based on the actual weighted average distance of inbound bulky (E) and small packet (E) letter-post items (for the most recent calendar year). 

1.2.4 Where the equivalent domestic service and tariff include additional features that are not part of the basic service, i.e. tracking, signature and insurance services, and such features are extended across all the weight increments listed in paragraph 1.2, the lesser of the corresponding domestic supplemental rate, the supplemental rate, or the suggested guideline charge in the Acts of the Un-ion shall be deducted from the domestic tariff. The total deduction for all additional features may not exceed 25% of the domestic tariff. 

1.3 Where the country-specific ceiling rates calculated in accordance with paragraph 1.2 result in a revenue calculated for an E format item at 0.158 kilogrammes that is lower than the revenue calculated for the same item at the same weight on the basis of the rates specified below, the self-declared rates shall not be higher than the following rates: 

1.3.1 for the year 2020, 0.614 SDR per item and 1.381 SDR per kilogramme; 

1.3.2 for the year 2021, 0.645 SDR per item and 1.450 SDR per kilogramme; 

1.3.3 for the year 2022, 0.677 SDR per item and 1.523 SDR per kilogramme; 

1.3.4 for the year 2023, 0.711 SDR per item and 1.599 SDR per kilogramme; 

1.3.5 for the year 2024, 0.747 SDR per item and 1.679 SDR per kilogramme; 

1.3.6 for the year 2025, 0.784 SDR per item and 1.763 SDR per kilogramme. 

1.4 Any additional conditions and procedures for the self-declaration of rates applicable to bulky (E) and small packet (E) letter-post items shall be laid down in the Regulations. All other provisions of the Regulations pertaining to bulky (E) and small packet (E) letter-post items shall apply to self-declared rates, unless they are inconsistent with this article. 

1.5 Designated operators of countries in the transitional system may apply self-declared rates on the basis of sampling of their inbound flows. 

2 In addition to the ceiling rates provided for in 1.2, the notified self-declared rates shall not be higher than the maximum revenues defined for the years 2021 to 2025, as follows: 

2.1 2021: the revenue calculated on the basis of the self-declared rates shall be set at the lowest between the country-specific ceiling rates and the revenue in 2020 for an E format item at 0.158 kilogrammes increased by 15%; 

2.2 2022: the revenue calculated on the basis of the self-declared rates shall be set at the lowest between the country-specific ceiling rates and the revenue in 2021 for an E format item at 0.158 kilogrammes increased by 15%; 

2.3 2023: the revenue calculated on the basis of the self-declared rates shall be set at the lowest between the country-specific ceiling rates and the revenue in 2022 for an E format item at 0.158 kilogrammes increased by 16%; 

2.4 2024: the revenue calculated on the basis of the self-declared rates shall be set at the lowest between the country-specific ceiling rates and the revenue in 2023 for an E format item at 0.158 kilogrammes increased by 16%; 

2.5 2025: the revenue calculated on the basis of the self-declared rates shall be set at the lowest between the country-specific ceiling rates and the revenue in 2024 for an E format item at 0.158 kilogrammes increased by 17%. 

3 For rates in effect in 2021 and subsequent years, the ratio between the self-declared item rate and kilogramme rate shall not change by more than five percentage points upwards or downwards compared with the ratio of the previous year. For designated operators that self-declare rates under paragraph 7 or apply self-declared rates on a reciprocal basis under paragraph 9, the ratio in effect in 2020 shall be based on the self-declared per-item rate and per-kilogramme rate established as of 1 July 2020. 

4 Designated operators that opt not to self-declare their rates in accordance with this article shall fully apply the provisions contained in articles 30 and 31

5 For designated operators that have elected to self-declare their rates for bulky (E) and small packet (E) letter-post items in a prior calendar year and that do not communicate different self-declared rates for the subsequent year, the existing self-declared rates shall continue to apply un-less they do not satisfy the conditions laid out in this article. 

6 The International Bureau shall be informed by the designated operator concerned of any reduction in the domestic charge referred to in this article. 

7 With effect from 1 July 2020, and notwithstanding paragraphs 1 and 2, a designated operator of a member country that received total annual inbound letter-post volumes in 2018 in excess of 75,000 tonnes (as per the relevant official information provided to the International Bureau or any other officially available information assessed by the International Bureau) may self-declare rates for bulky (E) and small packet (E) letter-post items, other than for the letter-post flows referred to in paragraphs 1.1.6 and 1.1.7. The said designated operator shall also have the right not to apply the revenue increase limits set out in paragraph 2 for mail flows to, from and between its country and any other country. 

8 If a competent authority with oversight for the designated operator which exercises the afore-mentioned option in paragraph 7 determines that, in order to cover all costs for handling and delivery of bulky (E) and small packet (E) letter-post items, the designated operator’s self-declared rate any year after 2020 must be based on a cost-to-tariff ratio that exceeds 70% of the domestic single-piece charge, then the cost-to-tariff ratio for that designated operator may exceed 70%, subject to a limitation that the cost-to-tariff ratio to be used shall not exceed one percentage point above the higher of 70% or the cost-to-tariff ratio used in the calculation of the self-declared rates currently in effect, not to exceed 80%, and provided that the designated operator in question furnishes all such supporting information with its notification to the International Bureau under para- graph 1. If any such designated operator increases its cost-to-tariff ratio based on such a determination of a competent authority, then it shall notify the International Bureau of that ratio for publication by 1 May of the year preceding the year in which the ratio shall apply. Further specifications related to the costs and revenues to be used for the calculation of the specific cost-to-tariff ratio shall be pro-vided in the Regulations. 

9 Where a designated operator of a member country invokes paragraph 7, all other corresponding designated operators (including those whose exempted outbound flows are referred to in para-graphs 1.1.6 and 1.1.7) may do likewise and self-declare rates for bulky (E) and small packet (E) letter-post items with respect to the aforementioned designated operator without being subject to the maximum revenue increase limits set out in paragraph 2. Paragraph 8 of this article shall also apply to all such corresponding designated operators. With respect to any such corresponding designated operators that elect to apply self-declared rates under this paragraph 9 (including those whose outbound flows are optionally eligible for exemption under para-graphs 1.1.6 and 1.1.7), the self-declared rates of the designated operator that invoked paragraph 7 shall reciprocally apply

10 Any designated operator that invokes the possibility outlined in paragraph 7 shall, in the calendar year of the entry into force of the initial rates, be required to pay a charge to the Union, for five consecutive years (beginning with the calendar year of application of the option referred to above under 7), in the amount of 8 million CHF per annum, for a total of 40 million CHF. No further payment shall be expected for self-declaration of rates in accordance with this paragraph after the conclusion of the five-year period. 

10.1 The charge referred to above shall be exclusively allocated in accordance with the following methodology: 16 million CHF shall be allocated to a tied fund of the Union for the implementation of projects aimed at electronic advance data and postal security under the terms of a letter of agreement executed between the said designated operator and the Union; and 24 million CHF shall be allocated to a tied fund for the purposes of funding long-term liabilities of the Union, as further defined by the Council of Administration, under the terms of a letter of agreement executed be-tween the said designated operator and the Union. 

10.2 The charge set forth in this paragraph shall not apply to those designated operators of member countries that apply self-declared rates reciprocally under paragraph 9 as a consequence of another designated operator exercising the option to self-declare rates in accordance with paragraph 7

10.3 The designated operator paying the charge shall inform the International Bureau each year how the sum of 8 million CHF per annum is to be allocated, provided that the five annual allocations are distributed as set out above, pursuant to the said letter of agreement. A designated opera-tor that exercises the option to self-declare rates in accordance with paragraph 7 shall be provided with due reporting of the expenditures related to the charge remitted, pursuant to this paragraph, under the terms of a letter of agreement executed between the said designated operator and the Union. 

11 If a designated operator exercises the option to self-declare rates in accordance with paragraph 7, or if a designated operator reciprocally applies a self-declared rate under paragraph 9, then simultaneously with the introduction of self-declared rates, the said designated operator should con-sider making available to sending designated operators of Union member countries, on a non-discriminatory basis, proportionately adjusted charges for volume and distance, to the extent practicable and available in the receiving country’s published domestic service for similar services under a mutually agreeable bilateral commercial agreement, within the framework of the rules of the national regulatory authority. 

12 No reservations may be made to this article. 

Article 30 

Terminal dues. Provisions applicable to mail flows between designated operators of countries in the target system 

1 Payment for letter-post items, including bulk mail but excluding M bags and IBRS items, shall be established on the basis of the application of the rates per item and per kilogramme reflecting the handling costs in the country of destination. Charges corresponding to priority items in the domestic service which are part of the universal service provision will be used as a basis for the cal-culation of terminal dues rates. 

2 The terminal dues rates in the target system shall be calculated taking into account, where applicable in the domestic service, the classification of items based on their format, as provided for in article 17.5 of the Convention. 

3 Designated operators in the target system shall exchange format-separated mails in accordance with the conditions specified in the Regulations. 

4 Payment for IBRS items shall be as described in the Regulations. 

5 The rates per item and per kilogramme are separated for small (P) and large (G) letter-post items and bulky (E) and small packet (E) letter-post items. They shall be calculated on the basis of 70% of the charges for a 20-gramme small (P) letter-post item and for a 175-gramme large (G) letter-post item, exclusive of VAT or other taxes. For bulky (E) and small packet (E) letter-post items, they shall be calculated from the P/G format line at 375 grammes, exclusive of VAT or other taxes. 

6 The Postal Operations Council shall define the conditions for the calculation of the rates as well as the necessary operational, statistical and accounting procedures for the exchange of format-separated mails. 

7 The rates applied for flows between countries in the target system in a given year shall not lead to an increase of more than 13% in the terminal dues revenue for a letter-post item in the P/G for-mat of 37.6 grammes and in the E format of 375 grammes, compared to the previous year. 

8 The rates applied for flows between countries in the target system prior to 2010 for small (P) and for large (G) letter-post items may not be higher than: 

8.1 for the year 2022, 0.380 SDR per item and 2.966 SDR per kilogramme; 

8.2 for the year 2023, 0.399 SDR per item and 3.114 SDR per kilogramme; 

8.3 for the year 2024, 0.419 SDR per item and 3.270 SDR per kilogramme; 

8.4 for the year 2025, 0.440 SDR per item and 3.434 SDR per kilogramme. 

9 The rates applied for flows between countries in the target system for bulky (E) and small packet (E) letter-post items may not be higher than: 

9.1 for the year 2022, 0.864 SDR per item and 1.942 SDR per kilogramme; 

9.2 for the year 2023, 0.950 SDR per item and 2.136 SDR per kilogramme; 

9.3 for the year 2024, 1.045 SDR per item and 2.350 SDR per kilogramme; 

9.4 for the year 2025, 1.150 SDR per item and 2.585 SDR per kilogramme. 

10 The rates applied for flows between countries in the target system for small (P) and for large (G) letter-post items may not be lower than: 

10.1 for the year 2022, 0.272 SDR per item and 2.121 SDR per kilogramme; 

10.2 for the year 2023, 0.292 SDR per item and 2.280 SDR per kilogramme; 

10.3 for the year 2024, 0.314 SDR per item and 2.451 SDR per kilogramme; 

10.4 for the year 2025, 0.330 SDR per item and 2.574 SDR per kilogramme. 

11 The rates applied for flows between countries in the target system for bulky (E) and small pack-et (E) letter-post items may not be lower than: 

11.1 for the year 2022, 0.677 SDR per item and 1.523 SDR per kilogramme; 

11.2 for the year 2023, 0.711 SDR per item and 1.599 SDR per kilogramme; 

11.3 for the year 2024, 0.747 SDR per item and 1.679 SDR per kilogramme; 

11.4 for the year 2025, 0.784 SDR per item and 1.763 SDR per kilogramme. 

12 The rates applied for flows between countries in the target system as from 2010 and 2012 as well as between these countries and countries in the target system prior to 2010 for small (P) and for large (G) letter-post items may not be higher than: 

12.1 for the year 2022, 0.342 SDR per item and 2.672 SDR per kilogramme; 

12.2 for the year 2023, 0.372 SDR per item and 2.905 SDR per kilogramme; 

12.3 for the year 2024, 0.404 SDR per item and 3.158 SDR per kilogramme; 

12.4 for the year 2025, 0.440 SDR per item and 3.434 SDR per kilogramme. 

13 The rates applied for flows between countries in the target system as from 2016 as well as be-tween these countries and countries in the target system prior to 2010 or as from 2010 and 2012 for small (P) and for large (G) letter-post items may not be higher than: 

13.1 for the year 2022, 0.313 SDR per item and 2.443 SDR per kilogramme; 

13.2 for the year 2023, 0.351 SDR per item and 2.738 SDR per kilogramme; 

13.3 for the year 2024, 0.393 SDR per item and 3.068 SDR per kilogramme; 

13.4 for the year 2025, 0.440 SDR per item and 3.434 SDR per kilogramme. 

14 For flows below 50 tonnes a year between countries that joined the target system in 2010, 2012 and 2016, as well as between these countries and countries that were in the target system prior to 2010, the per-kilogramme and per-item components shall be converted into a total rate per kilo-gramme on the basis of a worldwide average composition of one kilogramme of mail in which P and G format items account for 3.97 items weighing 0.14 kilogrammes and E format items account for 5.45 items weighing 0.86 kilogrammes. 

15 The terminal dues rates applicable to bulky (E) and small packet (E) letter-post items that have been self-declared pursuant to article 29 shall substitute the rates pertaining to bulky (E) and small packet (E) letter-post items in this article; consequently, the provisions laid down in paragraphs 7, 9 and 11 shall not apply. 

16 The payment for bulk mail sent to countries in the target system prior to 2010 shall be established by applying the rates per item and per kilogramme provided for in paragraphs 5 to 11 or article 29, as appropriate. 

17 The payment for bulk mail sent to countries in the target system as from 2010, 2012 and 2016 shall be established by applying the rates per item and per kilogramme provided for in paragraphs 5 and 10 to 13 or article 29, as appropriate. 

18 No reservations may be made to this article. 

Article 31 

Terminal dues. Provisions applicable to mail flows to, from and between designated operators of countries in the transitional system 

1 In preparation for the entry into the target system of the designated operators of countries in the terminal dues transitional system, payment for letter-post items, including bulk mail but excluding M bags and IBRS items, shall be established on the basis of a rate per item and a rate per kilo-gramme. 

2 Other than for the terminal dues rates applicable to bulky (E) and small packet (E) letter-post items that have been self-declared pursuant to article 29, the provisions of article 30, paragraphs 1 to 3,5and 6, shall apply for the calculation of rates per item and per kilogramme applicable to small (P), large (G), bulky (E) and small packet (E) letter-post items. 

3 The rates applied for flows to, from and between countries in the transitional system in a given year shall not lead to an increase of more than 15.5% in the terminal dues revenue for a letter-post item in the P/G format of 37.6 grammes, and more than 13% in the terminal dues revenue for a letter-post item in the E format of 375 grammes, compared to the previous year. 

4 Payment for IBRS items shall be as described in the Regulations. 

5 The rates applied for flows to, from and between countries in the transitional system for small (P) and for large (G) letter-post items may not be higher than

5.1 for the year 2022, 0.285 SDR per item and 2.227 SDR per kilogramme; 

5.2 for the year 2023, 0.329 SDR per item and 2.573 SDR per kilogramme; 

5.3 for the year 2024, 0.380 SDR per item and 2.973 SDR per kilogramme; 

5.4 for the year 2025, 0.440 SDR per item and 3.434 SDR per kilogramme. 

6 The rates applied for flows to, from and between countries in the transitional system for small (P) and for large (G) letter-post items may not be lower than: 

6.1 for the year 2022, 0.272 SDR per item and 2.121 SDR per kilogramme; 

6.2 for the year 2023, 0.292 SDR per item and 2.280 SDR per kilogramme; 

6.3 for the year 2024, 0.314 SDR per item and 2.451 SDR per kilogramme; 

6.4 for the year 2025, 0.330 SDR per item and 2.574 SDR per kilogramme. 

7Other than for the terminal dues rates applicable to bulky (E) and small packet (E) letter-post items that have been self-declared pursuant to article 29 and in accordance with 2 above, the rates applied for flows to, from and between countries in the transitional system for bulky (E) and small packet (E) letter-post items may not be higher than

7.1 for the year 2022, 0.864 SDR per item and 1.942 SDR per kilogramme; 

7.2 for the year 2023, 0.950 SDR per item and 2.136 SDR per kilogramme; 

7.3 for the year 2024, 1.045 SDR per item and 2.350 SDR per kilogramme; 

7.4 for the year 2025, 1.150 SDR per item and 2.585 SDR per kilogramme. 

8 Other than for the terminal dues rates applicable to bulky (E) and small packet (E) letter-post items that have been self-declared pursuant to article 29 and in accordance with 2 above, the rates applied for flows to, from and between countries in the transitional system for bulky (E) and small packet (E) letter-post items may not be lower than: 

8.1 for the year 2022, 0.677 SDR per item and 1.523 SDR per kilogramme; 

8.2 for the year 2023, 0.711 SDR per item and 1.599 SDR per kilogramme; 

8.3 for the year 2024, 0.747 SDR per item and 1.679 SDR per kilogramme; 

8.4 for the year 2025, 0.784 SDR per item and 1.763 SDR per kilogramme. 

9 Other than for the terminal dues rates applicable to bulky (E) and small packet (E) letter-post items that have been self-declared pursuant to article 29, the per-kilogramme and per-item components shall be converted into a total rate per kilogramme on the basis of a worldwide average com-position of one kilogramme of mail as follows: 

9.1 for the year 2022, not lower than 6.376 SDR per kilogramme and not higher than7.822 SDR per kilogramme

9.2 for the year 2023, not lower than 6.729 SDR per kilogramme and not higher than 8.681SDR per kilogramme

9.3 for the year 2024, not lower than 7.105 SDR per kilogramme and not higher than 9.641 SDR per kilogramme; 

9.4 for the year 2025, not lower than 7.459 SDR per kilogramme and not higher than 10.718 SDR per kilogramme. 

10 Other than for the terminal dues rates applicable to bulky (E) and small packet (E) letter-post items that have been self-declared pursuant to article 29, the flat rate per kilogramme shall be applied if neither the designated operator of origin nor the designated operator of destination requests the revision mechanism in order to revise the rate on the basis of the actual number of items per kilogramme, rather than the worldwide average. The sampling for the revision mechanism shall be applied in accordance with the conditions specified in the Regulations. 

11 For mail flows from and between countries in the transitional system below 100 tonnes a year, the total rate per kilogramme shall be as follows

11.1 for the year 2022, 6.376 SDR per kilogramme; 

11.2 for the year 2023, 6.729 SDR per kilogramme; 

11.3 for the year 2024, 7.105 SDR per kilogramme; 

11.4 for the year 2025, 7.459 SDR per kilogramme. 

12 For mail flows from countries in the target system to countries in the transitional system below 100 tonnes a year where terminal dues rates applicable to bulky (E) and small packet (E) letter-post items have been self-declared pursuant to article 29, the per-kilogramme and per-item com-ponents shall be converted into a total rate per kilogramme on the basis of a worldwide average composition of one kilogramme of mail, as referred to in article 30.14, except for the flows in 29.1.5 of 50 tonnes and above where the country in the transitional system samples its inbound flow. 

13 For mail flows to, from and between countries in the transitional system above 100 tonnes a year where terminal dues rates applicable to bulky (E) and small packet (E) letter-post items have been self-declared pursuant to article 29 and where the country of destination decides not to sam-ple the inbound mail, the per-kilogramme and per-item components shall be converted into a total rate per kilogramme on the basis of a worldwide average composition of one kilogramme of mail, as referred to in article 30.14

14 Except for the mail flows described in paragraph 11, the terminal dues rates applicable to bulky (E) and small packet (E) letter-post items that have been self-declared pursuant to article 29 shall substitute the rates pertaining to bulky (E) and small packet (E) letter-post items in this article; consequently, the provisions laid down in paragraphs 7, 8 and 9 shall not apply. 

15 The downward revision of the total rate in paragraph 10 may not be invoked by a country in the target system against a country in the transitional system unless the latter asks for a revision in the opposite direction. 

16 For mail flows to, from and between countries in the transitional system that are below 100 tonnes per year, designated operators may send and receive format-separated mail on an optional basis, in accordance with the conditions specified in the Regulations. In the case of format-separated exchanges the rates in para-graphs 5, 6, 7 and 8 above shall apply if the designated operator of destination opts not to self-declare rates pursuant to article 29

17 The payment for bulk mail to designated operators of countries in the target system shall be established by applying the rates per item and per kilogramme provided for in article 29 or 30. For bulk mail received, designated operators in the transitional system may request payment according to paragraphs 5, 6, 7 and 8 above and article 29, as appropriate. 

18 No reservations may be made to this article. 

Article 32 

Quality of Service Fund 

1 Terminal dues payable by all countries and territories to the countries classified as least developed countries and included in group IV for terminal dues and Quality of Service Fund (QSF) purposes, except for M bags, IBRS items and bulk mail items, shall be increased by 20% of the rates provided for in article 29 or 31 for payment into the QSF for improving the quality of service in those countries. There shall be no such payment from one group IV country to another group IV country. 

2 Terminal dues, except for M bags, IBRS items and bulk mail items, payable by countries and territories classified as group I countries to the countries classified as group IV countries, other than the least developed countries referred to in paragraph 1 of this article, shall be increased by 10% of the rates provided for in article 29 or 31, for payment into the QSF for improving the quali-ty of service in those countries. 

3 Terminal dues, except for M bags, IBRS items and bulk mail items, payable by countries and territories classified as group II countries to the countries classified as group IV countries, other than the least developed countries referred to in paragraph 1 of this article, shall be increased by 10% of the rates provided for in article 29 or 31, for payment into the QSF for improving the quality of service in those countries. 

4 Terminal dues, except in respect of M bags, IBRS items and bulk mail items, payable by coun-tries and territories classified as group III countries to the countries classified as group IV coun-tries, other than the least developed countries referred to in paragraph 1 of this article, shall be increased by 5% of the rates provided for in article 29 or 31, for payment into the QSF for improv-ing the quality of service in those countries. 

5 An increase of 1%, calculated on the basis of terminal dues payable by countries and territories classified as group I, II and III countries to the countries classified as group III countries, except in respect of M bags, IBRS items and bulk mail items, shall be paid into a common fund to be established for improving the quality of service in countries classified in groups II, III and IV and man-aged in accordance with the relevant procedures set by the Postal Operations Council. 

6 An increase of 0.5%, calculated on the basis of terminal dues payable by countries and territories classified as group I, II and III countries to the countries classified as group III countries, except in respect of M bags, IBRS items and bulk mail items, shall be paid into a special account to be established as part of the common fund referred to in paragraph 5, specifically for improving the quality of service in group IV countries classified by the United Nations as least developed countries and managed in accordance with the relevant procedures set by the Postal Operations Council. 

7 Subject to the relevant procedures set by the Postal Operations Council, any unused amounts contributed under paragraphs 1, 2, 3 and 4 of this article and accumulated over the four preceding QSF reference years (with 2018 as the earliest reference year) shall also be transferred to the common fund referred to in paragraph 5 of this article. For the purposes of this paragraph, only funds that have not been used in QSF-approved quality of service projects within two years following receipt of the last payment of contributed amounts for any given four-year period as defined above shall be transferred to the aforementioned common fund. 

8 The combined terminal dues payable into the QSF for improving the quality of service of countries in group IV shall be subject to a minimum of 20,000 SDR per annum for each beneficiary country. The additional funds needed for reaching this minimum amount shall be invoiced, in proportion to the volumes exchanged, to the countries in groups I, II and III. 

9 The Postal Operations Council shall adopt or update, by December 2021 at the latest, procedures for financing QSF projects. 

C. Rates for parcel post 

Article 33 

Parcel post land and sea rates 

1 With the exception of ECOMPRO parcels, parcels exchanged between two designated operators shall be subject to inward land rates calculated by combining the base rate per parcel and base rate per kilogramme laid down in the Regulations. 

1.1 Bearing in mind the above base rates, designated operators may, in addition, be authorized to claim supplementary rates per parcel and per kilogramme in accordance with provisions laid down in the Regulations. 

1.2 The rates mentioned in 1 and 1.1 shall be payable by the designated operator of the country of origin, unless the Regulations provide for exceptions to this principle. 

1.3 The inward land rates shall be uniform for the whole of the territory of each country. 

2 Parcels exchanged between two designated operators or between two offices of the same country by means of the land services of one or more other designated operators shall be subject to the transit land rates, payable to the designated operators which take part in the routeing on land, laid down in the Regulations, according to the distance step applicable. 

2.1 For parcels in transit à découvert, intermediate designated operators shall be authorized to claim the single rate per item laid down in the Regulations. 

2.2 Transit land rates shall be payable by the designated operator of the country of origin unless the Regulations provide for exceptions to this principle. 

3 Any designated operator which participates in the sea conveyance of parcels shall be authorized to claim sea rates. These rates shall be payable by the designated operator of the country of origin, unless the Regulations provide for exceptions to this principle. 

3.1 For each sea conveyance used, the sea rate shall be laid down in the Regulations according to the distance step applicable. 

3.2 Designated operators may increase by 50% at most the sea rate calculated in accordance with 3.1. On the other hand, they may reduce it as they wish. 

D. Air conveyance dues 

Article 34 

Basic rates and provisions concerning air conveyance dues 

1 The basic rate applicable to the settlement of accounts between designated operators in respect of air conveyance shall be approved by the Postal Operations Council and shall be calculated by the International Bureau according to the formula specified in the Regulations. The rates applying to the air conveyance of parcels sent via the merchandise return service shall be calculated accord-ing to the provisions defined in the Regulations. 

2 The calculation of air conveyance dues on closed dispatches, priority items, airmail items and air parcels sent in transit à découvert, missent items and misrouted mails, as well as the relevant methods of accounting, are described in the Regulations. 

3 The air conveyance dues for the whole distance flown shall be borne: 

3.1 in the case of closed mails, by the designated operator of the country of origin of the mails, including when these mails transit via one or more intermediate designated operators; 

3.2 in the case of priority items and airmail items in transit à découvert, including missent items, by the designated operator which forwards the items to another designated operator. 

4 These same regulations shall be applicable to items exempted from land and sea transit charges if they are conveyed by air. 

5 Each designated operator of destination which provides air conveyance of international mail within its country shall be entitled to reimbursement of the additional costs incurred for such conveyance provided that the weighted average distance of the sectors flown exceeds 300 kilometres. The Postal Operations Council may replace the weighted average distance by other relevant criteria. Unless agreement has been reached that no charge should be made, the dues shall be uniform for all priority mails and airmails originating abroad whether or not this mail is reforwarded by air. 

6 However, where the terminal dues levied by the designated operator of destination are based specifically on costs, domestic rates or self-declared rates set under article 29, no additional reimbursement for internal air conveyance shall be made. 

7 The designated operator of destination shall exclude, for the purpose of calculating the weighted aver-age distance, the weight of all mails for which the terminal dues calculation has been based specifically on costs, domestic rates or self-declared rates set under article 29 of the designated operator of destination. 

E. Settlement of accounts 

Article 35 

Provisions specific to the settlement of accounts and payments for international postal exchanges 

1 Settlements and payments in respect of operations carried out in accordance with the present Convention (including settlements and payments for the transport (forwarding) of postal items, settlements and payments for the treatment of postal items in the country of destination and settlements and payments in compensation for any loss, theft or damage relating to postal items) shall be based on and made in accordance with the provisions of the Convention and other Acts of the Union, and shall not require the preparation of any documents by a designated operator except in cases provided for in the Acts of the Union. 

2 In order to ensure the provision of the universal postal service, as set forth in article 3, and the integrity of the international postal network, designated operators shall make payments for operations carried out in accordance with the Convention. 

F. Fixing of charges and rates 

Article 36 

Authority of the Postal Operations Council to fix charges and rates 

1 The Postal Operations Council shall have the authority to fix the following rates and charges, which are payable by designated operators in accordance with the conditions shown in the Regulations: 

1.1 transit charges for the handling and conveyance of letter mails through one or more intermediary countries; 

1.2 basic rates and air conveyance dues for the carriage of mail by air; 

1.3 inward land rates for the handling of all inward parcels except ECOMPRO parcels; 

1.4 transit land rates for the handling and conveyance of parcels through an intermediary country; 

1.5 sea rates for the conveyance of parcels by sea. 

1.6 outward land rates for the provision of the merchandise return service for parcels. 

2 Any revision made, in accordance with a methodology that ensures equitable remuneration for designated operators performing the services, must be based on reliable and representative economic and financial data. Any change decided upon shall enter into force at a date set by the Postal Operations Council. 

SECTION VIII 

Optional services 

Article 37 

EMS and integrated logistics 

1 Member countries or designated operators may agree with each other to participate in the following services, which are described in the Regulations: 

1.1 EMS, which is a postal express service for documents and merchandise, and shall whenever possible be the quickest postal service by physical means. This service may be provided on the basis of the EMS Standard Multilateral Agreement or by bilateral agreement; 

1.2 integrated logistics, which is a service that responds fully to customers’ logistical requirements and includes the phases before and after the physical transmission of goods and documents. 

Article 38 

Electronic postal services 

1 Member countries or designated operators may agree with each other to participate in the following electronic postal services, which are described in the Regulations: 

1.1 electronic postal mail, which is an electronic postal service involving the transmission of electronic messages and information by designated operators; 

1.2 electronic postal registered mail, which is a secure electronic postal service that provides proof of sending and proof of delivery of an electronic message and a secure communication channel to the authenticated users; 

1.3 electronic postal certification mark, which provides evidentiary proof of an electronic event, in a given form, at a given time, and involving one or more parties; 

1.4 electronic postal mailbox, which enables the sending of electronic messages by an authenticated mailer and the delivery and storage of electronic messages and information for the authenticated addressee. 

SECTION IX 

Final provisions 

Article 39 

Conditions for approval of proposals concerning the Convention and the Regulations 

1 To become effective, proposals submitted to Congress relating to this Convention must be approved by a majority of the member countries present and voting which have the right to vote. At least half of the member countries represented at Congress and having the right to vote shall be present at the time of voting. 

2 To become effective, proposals relating to the Regulations must be approved by a majority of the members of the Postal Operations Council having the right to vote. 

3 To become effective, proposals introduced between Congresses relating to this Convention and to its Final Protocol must obtain: 

3.1 two thirds of the votes, at least one half of the member countries of the Union which have the right to vote having taken part in the vote, if they involve amendments; 

3.2 a majority of the votes if they involve interpretation of the provisions. 

4 Any member country may, no later than ninety days from the date of notification of an amendment adopted under 3.1, propose a reservation to that same amendment, subject by analogy to the same approval conditions as set out under 3.1 and the relevant provisions of article 40

Article 40 

Reservations at Congress 

1 Any reservation which is incompatible with the object and purpose of the Union shall not be permitted. 

2 As a general rule, any member country whose views are not shared by other member countries shall endeavour, as far as possible, to conform to the opinion of the majority. Reservations should be made only in cases of absolute necessity, and proper reasons given. 

3 Reservations to any article of the present Convention shall be submitted to Congress as a Congress proposal written in one of the working languages of the International Bureau and in accordance with the relevant provisions of the Rules of Procedure of Congresses. 

4 To become effective, proposals concerning reservations must be approved by whatever majority is required for amendment of the article to which the reservation relates. 

5 In principle, reservations shall be applied on a reciprocal basis between the reserving member country and the other member countries. 

6 Reservations to the present Convention shall be inserted in the Final Protocol to the present Convention, on the basis of proposals approved by Congress. 

Article 41 

Entry into force and duration of the Convention 

This Convention shall come into force on 1 July 2022 (with the exception of all the provisions contained in section VII, “Remuneration”, which shall come into force on 1 January 2022) and remain in force for an indefinite period. 

In witness whereof the plenipotentiaries of the Governments of the member countries have signed this Convention in a single original which shall be deposited with the Director General of the International Bureau. A copy thereof shall be delivered to each member country by the International Bureau of the Union. 

Done at Abidjan, 26 August 2021